Minister van Buitenlandse Zaken van Mali, Abdoulaye Diop sprak ook namens de ambassadeur van Niger, die de toegang tot de vergadering was ontzegd. Foto UN

Sahel-landen protesteren tegen partijdigheid VN

Op de Algemene Vergadering van de VN in New York van half september kwam er fel protest van verschillende Afrikaanse landen, tegen Frankrijk, tegen de VN en vooral tegen secretaris-generaal Guterres, omdat hij de ambassadeur van het nieuwe regime in Niger de toegang tot de Algemene Vergadering had ontzegd. De vertegenwoordigers van Mali en Burkina Faso reageerden bijzonder scherp.

vrijdag 29 september 2023 14:03
Spread the love

 

De ambassadeur van Niger bij de VN, Yaou Sambare Bakary, gebruikte op maandag 18 september zijn oude badge om toegang te krijgen tot het VN-gebouw voor de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De volgende dag deactiveerde de VN-administratie zijn badge, waardoor hij niet kon deelnemen aan de werkzaamheden van de Algemene Vergadering.

De Nigerese regering reageerde met een persbericht: “De Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) en de regering van de Republiek Niger vestigen de aandacht op de perfide acties van VN-secretaris-generaal António Guterres, die waarschijnlijk alle inspanningen om de crisis in ons land, Niger, op te lossen zullen ondermijnen. (…)

Gutteres heeft niet alleen geweigerd om kennis te nemen van de officiële lijst van afgevaardigden van de Republiek Niger naar de 78e zitting van de Algemene Vergadering, maar bovenal is hij ingegaan op het grillige verzoek van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Hassoumi Massoudou, om de permanente vertegenwoordiger van Niger bij de Verenigde Naties te ontslaan”.

Ambassadeur Niger monddood gemaakt door Guterres

Over de rol van Frankrijk zegt het persbericht: “De Republiek Niger verwerpt en veroordeelt ten stelligste deze manifeste inmenging van de heer Gutteres in de interne aangelegenheden van een soevereine staat. Het Frankrijk van Macron probeert wanhopig de regering van Niger te delegitimeren en te isoleren.

Het Frankrijk van Macron probeert wanhopig de regering van Niger te delegitimeren en te isoleren

Ze doet dat door te verhinderen dat onze waardige vertegenwoordigers het woord nemen in dit wereldorgaan, niet alleen om de internationale gemeenschap bewust te maken van het neokoloniale roofbouwsysteem dat het in Niger heeft opgezet met de medewerking van de afvalligen van het afgezette regime, maar ook om het bewijs te leveren van zijn actieve steun aan de terroristische groeperingen die de veiligheid van Niger en de hele Sahel bedreigen”.

Na Mali beschuldigt nu ook Niger de Franse regering ervan dat ze een beleid van chaos in de regio voert om de aanwezigheid van haar strijdkrachten te rechtvaardigen. Mali legde de zaak op 15 augustus voor aan de VN-Veiligheidsraad en beschuldigde Frankrijk van “pogingen tot destabilisatie en herhaalde schendingen van het luchtruim van Mali door Franse troepen”.

Sindsdien heeft Mali herhaaldelijk verzocht om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad over deze kwestie om “concreet bewijs te presenteren van de zeer ernstige daden van agressie door de Franse regering”.

Tot slot beschuldigt het persbericht van de regering van Niger de Europese Unie en Frankrijk ervan dat ze Niger willen straffen voor zijn onafhankelijke keuzes, en in het bijzonder voor zijn beslissing om een einde te maken aan de aanwezigheid van Franse troepen op zijn grondgebied.

“Voor de heer Guterres gaat het erom zijn oude ‘Nigerese vrienden’ in de Socialistische Internationale te steunen, in lijn met de plannen van Frankrijk en de Europese Unie om Niger en zijn bevolking koste wat het kost te ‘straffen’ voor hun patriottische keuze.

De poging om Niger het zwijgen op te leggen door zijn vertegenwoordiger te verbieden de toegang te ontzeggen was een complete mislukking. De vertegenwoordigers van Mali, Guinee en Burkina Faso spraken namens Niger bij de Verenigde Naties. De minister van Buitenlandse Zaken van Mali, Abdoulaye Diop, zette meteen de toon: “Ik spreek vanaf dit spreekgestoelte ook namens zijne excellentie Abdourahmane Tchiani, staatshoofd van Niger, die niet in staat is om op deze Algemene Vergadering te spreken.”

“De poging om Niger het zwijgen op te leggen was een complete mislukking”

Over de kwestie van buitenlandse inmenging in de regio zei hij: “Mali veroordeelt nogmaals krachtig de inmenging van bepaalde mogendheden die de criminele activiteiten van gewapende terroristische groeperingen in Mali en de Sahel blijven steunen.

Ik herinner eraan dat de regering van Mali op 15 augustus 2022 de Veiligheidsraad al waarschuwde voor de vijandige en agressieve daden van Frankrijk. In plaats van een einde te maken aan deze daden, gaat Frankrijk, een permanent lid van de Veiligheidsraad, straffeloos door met het destabiliseren van Mali en de Sahel.”

Mali waarschuwt VN voor sancties tegen Niger …

Inzake de situatie in Niger waarschuwde hij voor de gevolgen van een gewapende inmenging: “Het volk en de regering van Mali herhalen hun solidariteit met en volledige steun aan de regering en het volk van Niger, een broeder, buur en vriend.

Wij veroordelen principieel het opleggen van sancties en unilaterale dwangmaatregelen tegen een staat, of die nu in Afrika of elders ligt. We veroordelen sancties des te meer wanneer ze onrechtvaardig, onmenselijk en onwettig zijn, zoals de sancties die door ECOWAS en WAEMU (West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie) aan Niger zijn opgelegd.

De humanitaire gevolgen van deze sancties zijn zo dramatisch dat de Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief van de Verenigde Naties een brief moest sturen naar de voorzitter van de ECOWAS-commissie waarin hij hem opriep deze maatregelen te versoepelen”.

… en voor gewapende interventie

Over zijn standpunt in het geval van gewapende agressie tegen Niger, waarschuwt hij: “Bovendien blijft Mali sterk gekant tegen elke militaire interventie door ECOWAS, die rampzalige gevolgen zou hebben voor Niger en de regio in zijn geheel. Elke militaire interventie in Niger, elke agressie of invasie van dit land, vormt een directe bedreiging voor de vrede en veiligheid van Mali en de regio en zal ernstige gevolgen hebben. We zullen niet werkeloos toezien”.

De Guineese en Burkinese interventies in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waren in dezelfde geest van steun voor het broedervolk van Niger. Ze zetten ook de puntjes op de i met betrekking tot enkele terugkerende thema’s in de westerse pers en in de politieke toespraken van Europese diplomatieke leiders. Het Guinese staatshoofd reageerde op de theorie van de ‘manipulatie door Moskou’:

“Wij zijn noch pro- noch anti-Amerikaans, noch pro- noch anti-Chinees, noch pro- noch anti-Frans, noch pro- noch anti-Russisch. Wij zijn gewoon pro-Afrika, dat is alles. Ons onder de plak houden van deze of gene mogendheid is een belediging voor een bevolking van meer dan een miljard Afrikanen, van wie ongeveer 70 procent jonge mensen zijn die geen enkel complex hebben. Jonge mensen die openstaan voor de wereld en vastbesloten zijn om hun lot in eigen handen te nemen”.

“Het oude Afrika, dat is verleden tijd. Het is tijd om rekening te houden met onze rechten”

Met betrekking tot het eveneens altijd terugkerende argument in het Westen van onwettige bevoegdheden die voortkomen uit een staatsgreep, hekelt hij: “Ik ben noch een bruut die de nek van de democratie wil omdraaien, noch een militair die zijn dictatuur wil opleggen. Een putschist is niet zomaar iemand die de wapens opneemt en een regime omverwerpt.

De echte putschisten, de meest talrijke, die op geen enkele manier veroordeeld worden, zijn ook degenen die georganiseerd te werk gaan, die list gebruiken, die bedriegen door de teksten van de Grondwet te manipuleren om zo voor altijd aan de macht te blijven.”

De Guinese president karakteriseert de historische periode die in Afrika begint als volgt: “Papa’s Afrika, het oude Afrika, dat is verleden tijd. Het is tijd om rekening te houden met onze rechten, om ons onze plaats te geven. Maar het is ook en vooral tijd om ons niet langer de les te lezen, niet langer op ons neer te kijken, ons niet langer als kinderen te behandelen”.

De Burkinese afgevaardigde Bassolma Bazié hekelde de hypocrisie van het Westen en de VN: “Ik heb een mandaat gekregen om u te vertellen dat de leugens van de staat, de diplomatieke hypocrisie, de machtswellust, het ongebreidelde winstbejag, de demonische geest van overheersing en uitbuiting van de mens door de mens de echte plagen zijn die onze manier van samenleven aantasten en de samenleving als geheel naar haar ondergang leiden, inclusief onze organisatie, de VN.

De kloof tussen woorden en realiteit over deze principiële kwesties die in het Handvest van de VN staan – waaronder rechtvaardigheid, gelijkheid, waardigheid, integriteit, het recht op zelfbeschikking, de soevereiniteit van staten, de onschendbaarheid van het grondgebied en respect voor het internationaal recht – die kloof zien we in wat er gebeurt in Libië, in de Sahel (in het bijzonder in Niger) en in de crisis tussen Rusland en Oekraïne.

“Ze houden de Sahel-landen een voet in de nek, net als bij George Floyd”

Vandaag hebben we de betreurenswaardige vaststelling gedaan dat, in tegenstelling tot de belijdenis van goede trouw die op dit hoge VN-forum werd gehouden en waarin werd opgeroepen tot respect voor het VN-Handvest en het internationaal recht, de leiders die het broedervolk van Niger vertegenwoordigen de toegang tot het VN-hoofdkwartier is ontzegd.”

Over de situatie in de Sahel analyseert hij: “Mali, Niger en Burkina Faso worden geconfronteerd met een oorlog die hen wordt opgedrongen door het imperialisme onder dekking van terroristen van allerlei slag (AQIM, IS, JNIM en anderen) die terreur en verwoesting zaaien. Ondanks het bestaan van het Handvest van de Verenigde Naties met zijn beginselen van gelijkheid en rechtvaardigheid enerzijds, en anderzijds hetzelfde internationale recht waarop dit VN-forum zich beroept, is er duidelijk een diepe kloof in de manier waarop deze kwesties worden behandeld”.

Na de inmenging en de sancties tegen Mali, Niger en Burkina Faso aan de kaak te hebben gesteld, hekelde de vertegenwoordiger van Burkina Faso de mythe van een Franse militaire interventie: “Van schijnonafhankelijkheid tot broederoorlogen, van ‘verkiezingsdemocratie’ tot ‘bevooroordeelde hulp’, van plunderoorlogen tot terrorisme dat op kwaadwillige wijze in onze Afrikaanse landen, met name Mali, Burkina Faso en Niger, wordt verzonnen, in stand gehouden, is er maar één constante:

ons overheersen, de ‘voet op onze nek’ houden, zoals in het geval van onze ongelukkige broeder George Floyd in de Verenigde Staten, maar dan hier! Is dit waar democratie voor staat? Daarom hebben wij besloten om NEE te zeggen! NEE tegen al deze ‘vrienden die ons het beste wensen’ tot het punt dat ze ons met oorlog bedreigen om hun vriendschap op te leggen!”

Er waait eindelijk een antikoloniale wind over de wereld. Laten we ervoor zorgen dat hij sterker wordt.

De VN heeft ook de stemmen gehoord van andere staten die protesteren tegen de ambitie van de westerse mogendheden om het unilateralisme in stand te houden dat door de mensen wordt afgewezen, zelfs door middel van oorlog. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het Colombiaanse staatshoofd Gustavo Petro, die de dubbele standaard in termen van militaire interventie aan de kaak stelde en de westerse razernij ter ondersteuning van Oekraïne vergeleek met de permanente inertie met betrekking tot Palestina.

Er waait eindelijk een antikoloniale wind over de wereld. Laten we ervoor zorgen dat hij sterker wordt.

 

Voor meer informatie

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!