Spread the love

Privacy Policy

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun.
We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Algemeen

1.1. De website van DeWereldMorgen.be, beschikbaar op het adres https://www.dewereldmorgen.be/ (hierna ook: “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van GETBASIC vzw, ondernemingsnummer 0457.355.493, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Vooruitgangstraat 333 (hierna ook: “GetBasic”, “wij” of “ons”).

1.2. Deze privacy policy is van toepassing op de diensten op of via de Website geleverd door GetBasic en inzonderheid op de verwerking van persoonsgegevens op of via de Website door GetBasic. Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van GetBasic

1.3. GetBasic verbindt zich ertoe zorg te dragen voor uw privacy en is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

1.4. Wij vinden uw privacy belangrijk. In deze policy leggen we uit welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op de Website, waarvoor we die gegevens gebruiken en aan wie we de gegevens doorgeven. GetBasic nodigt u uit deze privacy policy goed door te nemen. In geval van bijkomende vragen kunt u eenvoudigweg een e-mail richten aan redactie@dewereldmorgen.be.

1.6. Gedrag of inhoud in strijd met deze privacy policy, vragen, opmerkingen of klachten kan u melden door een e-mail te sturen aan GetBasic op redactie@dewereldmorgen.be waaraan het nodige gevolg zal worden verleend.

1.7. GetBasic behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

1.8. U erkent en aanvaardt dat:

GetBasic momenteel alle noodzakelijke inspanningen levert en maatregelen neemt om de toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”) te implementeren in haar organisatiestructuur en systemen m.b.t. de Website die op enigerlei wijze betrekking hebben op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

2. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

2.1. Vanaf het moment dat u zich akkoord verklaart met onze privacy policy (door op het vakje te klikken) geeft u GetBasic de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt zoals verder bepaald in deze privacy policy.

2.2. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van inhoud over andere personen steeds de toestemming van de betrokken perso(o)n(en) is vereist.

2.3. GetBasic verzamelt en verwerkt in principe alle gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd op de Website, waaronder ook de (persoons)gegevens genoemd in artikel 3.2 van de algemene voorwaarden van GetBasic, te raadplegen op: https://www.dewereldmorgen.be/info/algemene-voorwaarden.

2.4. Op de Website worden in ieder geval volgende persoonsgegevens opgevraagd, verzameld en verwerkt door GetBasic: naam, voornaam, adres, e-mailadres en paswoord.

2.5. GetBasic verzamelt en verwerkt o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen, de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s), gebruikersnaam, wachtwoord, taalkeuze en de door u ingegeven zoekcriteria op de Website. Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie) en enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de diensten van GetBasic en/of de Website verzameld.

3. Gebruik en opslag van uw persoonsgegevens

3.1. GetBasic verzamelt, verwerkt en gebruikt de (persoons)gegevens die door u op of via de Website worden meegedeeld enkel om toegang tot en de goede werking van de Website mogelijk te maken en de diensten op of via de Website te verstrekken (voor een omschrijving en doelstellingen van de Website, zie artikel 3.1 van de algemene voorwaarden van GetBasic, te raadplegen op: https://www.dewereldmorgen.be/info/algemene-voorwaarden).

3.2. Na registratie op de Website wordt u geïnformeerd over de Website via nieuwsbrieven.

3.3. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het toesturen van informatie, vragen of direct marketing indien u GetBasic hiertoe de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven door bij de registratie op het vakje “ok” te klikken. U hebt overeenkomstig de Privacywet het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan redactie@dewereldmorgen.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

3.4. U erkent en aanvaardt dat GetBasic uw persoonsgegevens kan doorgeven aan bevoegde autoriteiten indien zij hierom uitdrukkelijk wordt verzocht en/of in geval van een wettelijke verplichting, een en ander in overeenstemming met de Privacywet.

3.5. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of wachtwoord worden verkocht of verhuurd aan derden.

3.6. De persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen op een beveiligde server.

4. Bewaren van uw persoonsgegevens

4.1. Uw persoonsgegevens worden bij beëindiging van uw account in principe onmiddellijk verwijderd.

4.2. Gegevens van gebruikers die van de Website werden verwijderd, zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doeleinden te bereiken (zie o.m. artikel 3.1 hierboven) en kunnen nog enige tijd door GetBasic bewaard worden. In ieder geval worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan vijf (5) jaar na beëindiging van uw account.

5. Cookies

5.1. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

5.2. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (inzonderheid artikel 129), gaat u akkoord met de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van cookies op de Website door op het desbetreffende vakje te klikken.

Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren.

Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van GetBasic door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.

Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren.

Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

5.3. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan redactie@dewereldmorgen.be.

5.4. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. De persoonsgegevens worden door GetBasic op een zo veilig mogelijke manier verzameld en verwerkt. GetBasic neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen onder meer ongeoorloofde verwerking, verlies, misbruik of (niet toegelaten) wijziging.

6.2. De aangestelden van GetBasic die toegang hebben tot uw gegevens hebben de verplichting om het vertrouwelijk karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

7. Uw rechten

7.1. Overeenkomstig de Privacywet hebt u het recht om op elk ogenblik en kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door ons werden verzameld.

7.2. U hebt het recht uw persoonsgegevens kosteloos te laten corrigeren of wijzigen.

7.3. U hebt tevens het recht om kosteloos de verwijdering of het verbod van gebruik van uw persoonsgegevens te vragen.

7.4. U kunt hiervoor eenvoudigweg een verzoek richten aan GetBasic op redactie@dewereldmorgen.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

8. Contactgegevens

Naam en rechtsvorm: GETBASIC vzw

Adres: Vooruitgangstraat 333/11 1030 BRUSSEL

E-mailadres: redactie@dewereldmorgen.be

Identificatienummer Privacycommissie: [HM003037487]