Spread the love

Algemene voorwaarden

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun.
We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

3. Gebruiksvoorwaarden

4. Privacy

5. Aansprakelijkheid – disclaimer

6. Intellectuele eigendom

7. Klachten

8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

9. Contactgegevens

BIJLAGE: Creative Commons licentie ‘Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 2.0’

 

1. Definities

“Gebruiker”: elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet consument, die op enigerlei wijze gebruik maakt van de Website en/of de eraan verbonden diensten, waaronder maar niet beperkt tot bezoekers van de Website (die zich al dan niet hebben geregistreerd op de Website), gebruikers of bloggers die zich hebben geregistreerd op de Website, steungevers die zich hebben geregistreerd op de Website én auteurs (die zich al dan niet geregistreerd hebben op de Website) van artikelen of bijdragen die op de Website worden geplaatst.

“GetBasic”, “wij” of “ons”: GETBASIC vzw, ondernemingsnummer 0457.355.493, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 333/11.

Informatie en gegevens van GetBasic:

Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk

Maatschappelijke naam: GetBasic

Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/11

1030 BRUSSEL

BTW nummer: BE-0457 355 493

Telefoonnummer: 0485 38 83 09

E-mail: redactie@dewereldmorgen.be

Hyperlink DeWereldMorgen.be: https://www.dewereldmorgen.be/

Identificatienummer Privacycommissie: […]

“Website”: de website van DeWereldMorgen.be, beschikbaar op het adres https://www.dewereldmorgen.be/ en eigendom van en uitgebaat door GetBasic.

 

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 

2.1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn huidige algemene voorwaarden exclusief van toepassing op het gebruik door de Gebruiker op enigerlei wijze van de Website (waaronder maar niet beperkt tot het louter bezoeken van de Website, het verspreiden van inhoud en informatie op de Website, het plaatsen van een artikel of bijdrage op de Website, autonoom of in samenwerking met de redactie van GetBasic, en de registratie op de Website) en alle door GetBasic aan de Gebruiker geleverde diensten verbonden met de Website.

 

 

Huidige algemene voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan de Gebruiker op of via de Website gebruikt maakt.

 

 

2.2. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op de Website.

 

 

2.3 Gebruikers die zich willen registreren op de Website en een account aanmaken (en aldus een overeenkomst afsluiten met GetBasic), dienen zich voorafgaandelijk uitdrukkelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door het [klikken] [aanvinken] van [button]. Hiervoor wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de Gebruiker kennis kan nemen van de algemene voorwaarden en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

 

In geval de Gebruiker een consument is, erkent hij door aanvaarding van deze algemene voorwaarden dat hij zijn herroepingsrecht verliest overeenkomstig art. VI.53, 1° van het Wetboek Economisch Recht (WER) zodra de diensten door GetBasic volledig werden uitgevoerd.

 

 

2.4. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele voorwaarden van de Gebruiker, waarvan de toepassing integraal wordt afgewezen.

 

 

2.5. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden.

 

 

2.6. GetBasic behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van GetBasic zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 1 mei 2017.

 

 

2.7. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen.

 

3. Gebruiksvoorwaarden

 

 

3.1. Omschrijving en doel van de Website

 

 

3.1.1. Het internet, mobiele telefonie en sociale media boden de infrastructuur voor hedendaagse sociale bewegingen. Van het andersglobalisme, over de Arabische Lente tot en met Occupy: media bleken steeds constitutief voor mobilisatie. Het is vanuit die traditie dat GetBasic zich via de Website inschrijft in het hedendaagse landschap van bewegingen.

 

 

Voor GetBasic is media maken een vorm van beweging creëren en kan beweging vandaag de dag meer dan ooit gemaakt worden aan de hand van media. Media brengen mensen met elkaar contact, creëren netwerken en dialoog. Van daaruit ontstaan steeds vaker fysieke acties, campagnes of actiegroepen. De nieuwste sociale bewegingen zijn bijvoorbeeld ondenkbaar zonder de krachtige rol van nieuwe media.

 

 

GetBasic wil haar missie realiseren aan de hand van het maken en laten maken van media en het deelnemen aan het mediaproces. Daarvoor is de website van DeWereldMorgen.be de eerste en voornaamste tool. Daarbij komen ook de verschillende pagina’s onder dezelfde naam op sociale media (voornamelijk Facebook en Twitter). Via die verschillende digitale platformen lanceren we acties en sporen we burgers en andere sociale bewegingen aan om zelf media te maken en zelf te participeren in het mediaproces.

 

 

De missie van GetBasic is drievoudig:

 

 

a) Een participatieve missie: we willen onderbelichte realiteiten, minder gehoorde en soms gemarginaliseerde stemmen aan bod laten komen.

 

 

b) Een educatieve missie: we willen fungeren als een knooppunt van de kennis die opgebouwd wordt door sociale bewegingen en betrokken burgers. Zelf bouwen we ook expertise uit rond (sociale en klassieke) media en mediakritiek.

 

 

c) Een emancipatorische missie: we willen burgers stimuleren om hun eigen stem te laten horen en kansen bieden om zelf media te maken.

 

 

De noties participatie, educatie en emancipatie zijn voor GetBasic geen holle begrippen. De realisering ervan hangt samen met de realisering van bepaalde waarden. Niet iedere vorm van educatie, participatie of emancipatie wordt gestimuleerd door GetBasic, maar wel die vormen die ook de waarden gelijkheid, solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, humanisme en democratie stimuleren.

 

 

We zien onszelf niet als een faciliterende organisatie. We stimuleren andere bewegingen en individuen om deel te nemen aan het mediaproces vanuit het geloof dat media een cruciale rol spelen in onze maatschappij en vanuit het besef dat de nieuwe technologieën het medialandschap ernstig wijzigen. Sociale bewegingen en media-activisten moeten die kans benutten om de media democratischer en participatiever te maken. “Mensen die zich zorgen maken over mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en het klimaat moeten beseffen dat we niets gaan veranderen als we ook niet de media veranderen.” Dat citaat van de Amerikaanse mediaprofessor Robert McChesney drukt goed uit waar het ons om te doen is.

 

3.1.2. Niettegenstaande voormelde omschrijving en doelstellingen van de Website, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat de verbintenissen van GetBasic i.v.m. (de werking van) de Website in ieder geval louter inspanningsverbintenissen zijn.

 

3.2. Registratie op de Website – account aanmaken

 

3.2.1. Bij de registratie en het aanmaken van een account op de Website worden de (persoons)gegevens van de Gebruiker verzameld en verwerkt zoals bepaald in de privacy policy van GetBasic, te raadplegen op: [hyperlink invoegen naar privacy policy].

 

3.2.2. Ter voltooiing van de registratie op de Website, ontvangt de Gebruiker een bevestigingse-mail.

 

3.2.3. Enkel Gebruikers die met correcte (persoons)gegevens geregistreerd werden op de Website en de toepassing van huidige algemene voorwaarden hebben aanvaard, kunnen informatie en inhoud plaatsen op de Website (m.i.v. bloggen, reacties of commentaren op artikels of debatten op de Website).

 

3.2.4. Indien de Gebruiker handelt namens of voor een rechtspersoon of een rechtspersoon vertegenwoordigt, dan is deze verplicht bij de registratie de gegevens van de rechtspersoon (m.i.v. (maatschappelijke) benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, eventuelel vestigingseenheden en ondernemingsnummer) in te geven en deze gegevens te gebruiken bij het plaatsen van informatie en inhoud op de Website.

 

3.3. Inhoud op de Website

 

3.3.1. GetBasic tracht ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website, zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten, hyperlinks etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor GetBasic geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

 

3.3.2. De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. GetBasic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of levert geen enkele garantie m.b.t. de beschikbaarheid, juistheid of volledigheid van de inhoud of informatie op deze websites.

 

3.3.3. GetBasic kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de Website (al dan niet tijdelijk) beperken of verhinderen. Dit kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met GetBasic.

 

3.3.4. De informatie en inhoud op de Website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met GetBasic. GetBasic behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Gebruiker, de opbouw en inhoud van de (verschillende onderdelen van de) Website en/of haar diensten te wijzigen. De informatie en inhoud op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd (‘as is’) zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen inhoud en informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

 

3.3.5. Niet GetBasic, maar de Gebruiker is zelf exclusief verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die hij op de Website plaatst of doet plaatsen. De Gebruiker is er toe gehouden de Website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden. Het op enigerlei wijze meewerken met de redactie van de Website of het plaatsen van artikelen of bijdragen is steeds onderworpen aan de voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van GetBasic en de voorwaarden die zij ter zake oplegt. De Gebruiker kan daartoe een verzoek richten aan GetBasic op het e-mailadres: redactie@dewereldmorgen.be.

 

3.3.6. De door de Gebruiker op de Website geplaatste inhoud of informatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

Een reactie of commentaar mag enkel betrekking hebben op het betrokken artikel of het opgegeven onderwerp. Het is niet toegestaan om meermaals eenzelfde of quasi-identieke reactie of commentaar te plaatsen. Het is tevens niet toegelaten om hoofdletters of opeenvolging van leestekens te gebruiken om argumenten kracht bij te zetten. De door de Gebruiker op de Website geplaatste inhoud of informatie kan na publicatie op de Website niet meer gewijzigd of verwijderd worden door de Gebruiker. In geval van problemen hieromtrent kan de Gebruiker GetBasic contacteren op het e-mailadres: redactie@dewereldmorgen.be.

 

De inhoud of informatie mag geen reclame bevatten.

 

De inhoud of informatie mag niet aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei andere wijze in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden of met de geldende wetgeving.

 

De inhoud of informatie mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de Website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van GetBasic en/of voor (persoons)gegevens van de gebruikers van de Website.

 

De inhoud of informatie mag de goede reputatie van GetBasic en/of haar partners niet schaden.

 

De inhoud of informatie mag niet in strijd zijn met de (Belgische en Europese) wetgeving m.b.t. intellectuele eigendom (m.i.v. de relevante bepalingen van Boek XI WER, het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) en relevante Europese wetgeving), de Privacywet en Europese (huidige en toekomstige) privacywetgeving en de Wet Marktpraktijken (inz. Boek VI WER).

 

De inhoud of informatie mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (zoals auteurs- en naburige rechten, octrooirechten, merkenrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten, softwarerechten, handelsnamen en know-how).

 

De Gebruiker dient GetBasic in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.

GetBasic wil erover waken om de soms dunne grens tussen kritiek en complotdenken, tussen opinie en misleiding te respecteren en helder te houden. Wie een bijdrage (video, foto, artikel, audio, etc.) wil leveren aan het platformen DeWereldMorgen.be dient te vermijden om te vervallen in …

a) het ontkennen, in vraag trekken of bewust verzwijgen van feiten die ontegensprekelijk het geval zijn

b) het op niet-wetenschappelijke wijze in vraag stellen van wetenschappelijke feiten waar een uitgesproken consensus rond bestaat.

c) het aanbrengen van feiten waarvan onmogelijk kan aangetoond dat ze effectief het geval zijn, zeker als deze feiten een essentiële rol spelen in de argumentatie van een mediabijdrage of een mogelijk grote persoonlijke of maatschappelijke impact hebben

d) het bewust verkeerd voorstellen van feiten met het oog op het zaaien van verwarring

e) verkeerde citaten of beweringen toeschrijven aan personen of citaten en beweringen toegeschreven aan personen zonder duidelijke bronvermelding

f) intenties toeschrijven aan groepen of instituties die niet op overtuigende wijze kunnen onderbouwd of beargumenteerd worden

g) groepen of instituten een belangrijke rol toekennen waarvan het effectieve bestaan noch de rol die ze spelen kan bewezen worden

h) verbanden leggen tussen gebeurtenissen of personen die onmogelijk kunnen gefalsifieerd worden

i) het promoten van preventieve handelingen, geneeswijzen of behandelingen voor ernstige medische condities waarvan duidelijk aangetoond is dat ze niet werken. Of, omgekeerd, beweren dat behandelingen waarvan duidelijk aangetoond is dat ze levens redden schadelijk zijn.

 

3.4. Andere verplichtingen van de Gebruiker

 

3.4.1. De Gebruiker dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en een performante hardware installatie te beschikken die geschikt is voor (het gebruik van) de Website.

 

3.4.2. De Gebruiker dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen te beschikken. Voor het geval de systemen van GetBasic, van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en/of van haar andere gebruikers schade zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, is enkel de Gebruiker integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van GetBasic en zal de Gebruiker GetBasic integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en klanten of partners van GetBasic) die hierdoor schade zouden lijden.

 

3.5. Schorsing of verwijdering van het account van de Gebruiker

 

3.5.1. GetBasic heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de Gebruiker de toegang tot de Website (of een gedeelte ervan) al dan niet tijdelijk te ontzeggen (m.i.v. van het ontzeggen van de mogelijkheid om reacties of commentaren te plaatsen op de Website) en/of het account van de Gebruiker al dan niet tijdelijk te schorsen of permanent te verwijderen. Inzonderheid heeft GetBasic dit recht In geval de Gebruiker zich op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige algemene voorwaarden en/of de bepalingen van de overeenkomst met GetBasic.

 

3.5.2. GetBasic heeft het recht om inhoud of informatie die de Gebruiker plaatst op de Website eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling (al dan niet tijdelijk) te weigeren of te verwijderen in geval deze inhoud of informatie in strijd is met huidige algemene voorwaarden, inzonderheid met huidig artikel 3. GetBasic heeft tevens het recht om inhoud of informatie met vertraging te plaatsen op de Website. De Gebruiker dient er zich evenwel van te vergewissen dat de door hem geplaatste informatie of inhoud gearchiveerd wordt en opzoekbaar en raadpleegbaar blijft via zoekrobots, zelfs na gebeurlijke verwijdering op de Website. GetBasic draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

 

4. Privacy

 

4.1. GetBasic draagt zorg voor de privacy van de Gebruiker, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker op de Website en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving (incl. de Belgische Privacywet en de (huidige en toekomstige) Europese wetgeving).

 

 

Voor meer inlichtingen over de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruiker en zijn/haar rechten kan deze de privacy policy van GetBasic raadplegen op: https://www.dewereldmorgen.be/info/privacy-policy

 

 

4.2. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat:

 

 

GetBasic momenteel alle noodzakelijke inspanningen levert en maatregelen neemt om de toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”) te implementeren in haar organisatiestructuur en systemen m.b.t. de Website die op enigerlei wijze betrekking hebben op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

 

 

GetBasic vóór 25 mei 2018 haar algemene voorwaarden en privacy policy zal wijzigen in functie van de vanaf voormelde datum van toepassing zijnde bepalingen van de GDPR.

 

5. Aansprakelijkheid – disclaimer

 

 

5.1. GetBasic is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

 

 

enige beslissing genomen of handeling gesteld door de Gebruiker op basis van de inhoud of informatie op de Website;

 

 

eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de Website;

 

 

indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, dataverlies, emotionele schade etc.);

 

 

gevallen van overmacht;

 

 

een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout.

 

 

5.2. GetBasic kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

 

 

5.3. Niets sluit evenwel de aansprakelijkheid uit van GetBasic voor opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout. De aansprakelijkheid van GetBasic, zowel voor directe als indirecte schade, is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar met een maximum van [1 500 000 EUR] per schadegeval. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 5 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

 

6. Intellectuele eigendom

 

 

6.1. Voor wat betreft de eventuele auteursrechten op inhoud of informatie die de Gebruiker plaatst op de Website (waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, videobestanden, geluidsbestanden etc. en met uitsluiting van informatie of inhoud die GetBasic zelf heeft geplaatst op de Website), verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord met de toepassing van de Creative Commons licentie ‘Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 2.0’ waarvan de integrale tekst te raadplegen is op https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/legalcode.nl en waarvan kopie gevoegd is als bijlage bij en integraal deel uitmaakt van huidige algemene voorwaarden. Dit betekent onder meer dat andere gebruikers van de Website en GetBasic zelf of haar partners, de informatie en inhoud die de Gebruiker heeft geplaatst op de Website integraal mag reproduceren en aan het publiek mede te delen volgens ongeacht welk procedé, medium of bestandsformaat mits hij/zij de auteur van het werk vermeldt (‘Naamsvermelding’), een link naar voormelde Creative Commons licentie plaatst en aangeeft of het werk gewijzigd is. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de betreffende auteur, mogen de gebruikers het werk echter niet gebruiken voor commerciële doeleinden (‘NietCommercieel’) en mogen zij het werk niet wijzigen noch een gewijzigde versie van het werk verspreiden (‘GeenAfgeleideWerken’). In geval van tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van voormelde Creative Commons licentie voorrang op huidig artikel 6.1.

 

 

6.2. Behoudens toepassing van de in artikel 6.1 vermelde Creative Commons licentie voor wat betreft inhoud of informatie die de Gebruiker plaatst op de Website, behoort de Website, alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de Website en de overige inhoud van de Website (waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie verbonden aan de Website) tot de exclusieve intellectuele eigendom van GetBasic of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van GetBasic of haar licentiegevers. Het is de Gebruiker met andere woorden te allen tijde (ook na beëindiging van de overeenkomst met GetBasic) verboden de Website en de inhoud of informatie op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van GetBasic of haar licentiegevers. Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van de intellectuele eigendomsrechten van GetBasic aan de Gebruiker.

 

7. Klachten

 

 

Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of de toepassing van huidige algemene voorwaarden kunnen gerapporteerd worden aan GetBasic via e-mail ( redactie@dewereldmorgen.be).

 

8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

 

 

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

 

9. Contactgegevens GetBasic

 

 

Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de Gebruiker GetBasic contacteren via onderstaande gegevens:

 

 

Adres: Vooruitgangsstraat 333/11
1030 Brussel

 

 

E-mailadres: redactie@dewereldmorgen.be

 

 

Telefoonnummer: 0485 38 83 09

 

BIJLAGE: Creative Commons licentie ‘Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 2.0’

 

1. Definities

 

 

 

Met “Collectief Werk” wordt een werk bedoeld waarin het Werk, in zijn geheel en in ongewijzigde vorm, samen met een aantal andere bijdragen, die elk een afzonderlijk en zelfstandig Werk vormen, tot een collectief geheel is samengevoegd. Collectieve Werken zijn onder andere geregeld een uitgave van een tijdschrift, bloemlezingen of encyclopedieën. Een Werk dat een Collectief Werk is, zal, krachtens deze Licentie, niet beschouwd worden als een Afgeleid Werk (zoals hieronder omschreven).

 

Met “Afgeleid Werk” wordt een werk bedoeld dat gebaseerd is op het Werk of op het Werk en andere reeds bestaande werken, zoals een vertaling, een muziekarrangement, een toneel-, literaire of cinematografische bewerking, een geluidsopname, een kunstreproductie, een ingekorte versie, een samenvatting of elke andere vorm waarin het Werk gewijzigd, omgezet of bewerkt kan worden, met uitzondering van de Collectieve Werken, die niet als Afgeleide Werken zullen beschouwd worden in de zin van deze Licentie. Om onduidelijkheid te vermijden zal, indien het Werk een muziekwerk of een fonogram is, de synchronisatie van het Werk met een bewegend beeld (“synching”) als een Afgeleid Werk in de zin van deze Licentie beschouwd worden.

 

Met “Licentiegever” wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die de rechten op het Werk toekent volgens de bepalingen van deze Licentie.

 

Met “Oorspronkelijke Auteur” wordt de natuurlijke persoon bedoeld die het Werk gemaakt heeft of, indien het gaat om een voorwerp dat door een naburig recht beschermd wordt, de oorspronkelijke titularis van het naburig recht.

 

 

Met “Werk” wordt het Werk van letterkunde of kunst bedoeld dat beschermd wordt door het auteursrecht en dat het voorwerp is van deze licentie. Voor de toepassing van deze Licentie omvat het “Werk” ook voorwerpen die beschermd worden door een naburig recht, zoals een uitvoering, een fonogram, een eerste vastlegging van film of radio-uitzending, alsook de databanken die beschermd worden door een sui generis-recht, voor zover deze het voorwerp vormen van deze licentie. Indien nodig, zullen de bepalingen van deze Licentie op zo een manier geïnterpreteerd worden dat ze op dergelijke beschermde voorwerpen toegepast kunnen worden.

 

 

Met “U” wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die het Werk gebruikt op een wijze die geregeld wordt door de rechten waarop deze Licentie betrekking heeft en die de bepalingen van deze Licentie met betrekking tot het Werk niet eerder geschonden heeft of die de uitdrukkelijke toestemming van de Licentiegever gekregen heeft om rechten krachtens deze Licentie uit te oefenen ondanks een eerdere schending van deze.

 

2. Uitzonderingen en beperkingen op de exclusieve rechten

 

 

 

Niets in deze Licentie heeft de bedoeling de toepassing van de uitzonderingen op de exclusieve rechten van de rechthebbenden, de uitputting van deze rechten of andere beperkingen op deze rechten krachtens het auteursrecht, de naburige rechten, het sui generis databankenrecht of elk ander van toepasselijk recht te verminderen, te begrenzen of te beperken.

 

3. Omvang van de toegekende Licentie

 

 

 

In overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Licentie, verleent de Licentiegever U een licentie die wereldwijd, gratis, niet-exclusief en onbeperkt in tijd (voor de volledige duur van de bescherming van het Werk door het auteursrecht, de naburige rechten, het sui generis recht op de databanken) is om de volgende rechten met betrekking tot het Werk uit te oefenen:

 

 

het reproduceren, op welke wijze en in welke vorm dan ook, van het Werk, het opnemen van het Werk in één of meer Collectieve Werken en het reproduceren van het Werk zoals het opgenomen is in de genoemde Collectieve Werken;

 

 

het uitlenen en verspreiden van exemplaren van het Werk, het meedelen aan het publiek en het ter beschikking stellen van het publiek. Hetzelfde geldt voor het Werk wanneer het opgenomen is in een Collectief Werk;

 

 

indien het Werk een databank is, het opvragen en hergebruiken van substantiële delen van de databank.

 

 

De hierboven vermelde rechten mogen uitgeoefend worden op alle bekende en onbekende dragers, media en formaten, met uitzondering van onbekende exploitatievormen. U heeft eveneens het recht om die wijzigingen aan het Werk aan te brengen die technisch noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de hoger genoemde rechten op andere dragers, media en formaten, zonder dat dit U het recht geeft om Afgeleide Werken te maken. Oorspronkelijke Auteur ziet af van de uitoefening van zijn/haar morele rechten met betrekking tot de wijzigingen die technisch noodzakelijk zijn. 
De Licentiegever behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk overgedragen zijn in deze Licentie, waaronder inbegrepen, doch niet beperkt tot, de rechten die onder sectie 4(d) et 4(e) opgenomen zijn.

 

4. Beperkingen

 

 

De in artikel 3 toegekende licentie wordt uitdrukkelijk op de volgende manier beperkt:

 

U mag het Werk enkel in overeenstemming met de bepalingen van deze Licentie, uitlenen, verspreiden, ter beschikking stellen van het publiek of meedelen aan het publiek op voorwaarde dat U een kopie van deze Licentie of de Uniform Resource Identifier van deze Licentie toevoegt aan elke kopie van het Werk dat U uitleent, verspreidt, ter beschikking stelt van het publiek of meedeelt aan het publiek. U mag geen voorwaarden op het gebruik van het Werk aanbieden of opleggen die de bepalingen van deze Licentie of de uitoefening van de toegekende rechten wijzigen of beperken. U mag het werk niet in onderlicentie geven. U moet alle aanduidingen die verwijzen naar deze Licentie en naar de garantieclausule en de uitsluiting van aansprakelijkheid intact houden. U mag het Werk niet uitlenen, verspreiden, ter beschikking stellen van het publiek of meedelen aan het publiek indien daarbij een technische maatregel gebruikt wordt die de toegang tot of het gebruik van het Werk op een met de bepalingen van deze Licentie strijdige wijze controleert. Het voorgaande geldt voor het Werk dat opgenomen is in een Collectief Werk maar dat houdt niet in dat het Collectief Werk zelf, afgezien van het Werk, onderworpen wordt aan de bepalingen van deze Licentie. Indien U een Collectief Werk maakt, dan moet U, op aanvraag van om het even welke Licentiegever en in de mate van het mogelijke, elke verwijzing naar de Licentiegever of de Oorspronkelijke Auteur uit het Collectief Werk verwijderen.

 

 

U mag geen enkel van de door artikel 3 aan U toegekende rechten uitoefenen op een manier die voornamelijk bedoeld is voor of gericht is op het bekomen van een commercieel voordeel of een persoonlijke financiële compensatie. De uitwisseling van het Werk tegen andere Werken, die beschermd worden door het auteursrecht, de naburige rechten of het sui generis databankenrecht, door het elektronisch delen van bestanden of op een andere wijze, wordt niet beschouwd als zijnde bedoeld voor of gericht op het bekomen van een commercieel voordeel of een persoonlijke financiële compensatie, op voorwaarde dat de uitwisseling van de beschermde Werken geen betaling of financiële compensatie met zich meebrengt.

 

 

Indien U het Werk uitleent, verspreidt, ter beschikking stelt aan het publiek of meedeelt aan het publiek, dan moet U alle informatie betreffende het beheer van rechten met betrekking tot het Werk intact houden en, op een wijze die redelijk is in verhouding tot het gebruikte medium of middel, verwijzen naar de Oorspronkelijke Auteur, door het verstrekken van de naam van de Oorspronkelijke Auteur (of het pseudoniem indien van toepassing) indien deze wordt vermeld; de titel van het Werk indien deze wordt vermeld; in de mate dit redelijkerwijze mogelijk is en indien deze beschikbaar is, de Uniform Resource Identifier, dat de Licentiegever aanduidt als verbonden met het Werk, tenzij die URI niet verwijst naar de informatie betreffende het beheer van rechten met betrekking tot het Werk of naar de van toepassing zijnde licenties op het Werk. De verwijzing naar de Oorspronkelijke Auteur moet gebeuren op een redelijke manier. In het geval van een Collectief Werk, moeten deze verwijzingen echter minstens weergegeven worden op dezelfde plaats en op dezelfde wijze als andere vergelijkbare auteursvermeldingen.

 

 

Deze Licentie wijzigt geenszinsnde regeling van de billijke vergoedingen, die eventueel van kracht is in België of in andere landen, ter compensatie van de wettelijke erkenning van gedwongen licenties en heeft geen invloed op de inning van deze vergoedingen.

 

5. Garantieclausule en uitsluiting van aansprakelijkheid

 

 

Tenzij er tussen de partijen schriftelijk anders overeengekomen is, biedt de licentiegever het werk aan zoals het is en doet de licentiegever geen verklaringen over het werk of verplicht hij zich tot geen enkele garantie, ongeacht of deze uitdrukkelijk of stilzwijgend, krachtens de wet of op een andere grondslag rust, hierin begrepen, maar niet beperkt tot de garantie tegen uitwinning, de commercialiseerbaarheid van het werk, de functionele conformiteit, de afwezigheid van inbreuk op rechten van derden, de afwezigheid van verborgen of andere gebreken, de nauwkeurigheid van het werk of de afwezigheid van fouten en gebreken met betrekking tot de informatie, ongeacht of deze al dan niet opspoorbaar zijn. Indien de op deze licentie van toepasselijke wetgeving een dergelijke uitsluiting van verantwoordelijkheid verbiedt of reglementeert, dan is deze uitsluiting van aansprakelijkheid en garantie slechts in de mate toegelaten door de wet van toepassing.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

 

 

Voor zover de van toepasselijke wetgeving dit toelaat, zal de licentiegever in geen enkel geval aansprakelijk geacht worden voor welke rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of morele schade dan ook, die voortvloeit uit deze licentie of uit het gebruik van het werk, ongeacht of de licentiegever ingelicht werd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

7. Beëindiging

 

 

Elke inbreuk op de bepalingen van deze Licentie waarvoor U verantwoordelijk bent, leidt tot de ontbinding van rechtswege van deze Licentie en het einde van de rechten die er uit voortvloeien. Niettemin behouden de licenties op Afgeleide Werken of Collectieve Werken, die door U krachtens deze Licentie verleend werden aan natuurlijke personen of rechtspersonen, hun werking ten opzichte van deze natuurlijke personen of rechtspersonen, voor zover deze personen de bepalingen van deze licenties niet schenden. De artikels 1, 2, 5, 6, 7 en 8, blijven van kracht ongeacht de beëindiging van deze Licentie.

 

 

Indien de hierboven vermelde bepalingen en voorwaarden in acht genomen worden, is deze licentie onbeperkt in tijd (voor de duur van de bescherming van het Werk door het auteursrecht, de naburige rechten en het sui generis databankenrecht). Desalniettemin behoudt de Licentiegever zich op elk ogenblik het recht voor om het Werk onder een andere licentie of onder andere voorwaarden te exploiteren of om elke verspreiding van het Werk stop te zetten, zonder dat het gebruik maken van deze mogelijkheid deze Licentie (of elke andere licentie die, krachtens de bepalingen van deze Licentie, verleend werd of verleend moest worden) ongedaan kan maken, en deze Licentie zal onverminderd van kracht blijven tenzij de beëindiging intreedt wegens de hoger aangegeven redenen.

 

8. Diversen

 

 

Telkens U het Werk of een Collectief Werk uitleent, verspreidt, meedeelt of ter beschikking stelt van het publiek, verleent de Licentiegever aan de ontvanger een licentie die van toepassing is op het Werk en die dezelfde bepalingen en voorwaarden bevat als deze Licentie.

 

 

Indien een bepaling uit deze Licentie, krachtens het van toepassing zijnde recht, nietig of niet afdwingbaar is, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen. In dit geval zal, zonder dat enige tussenkomst van de partijen hiervoor nodig is, een dergelijke bepaling op een zodanige wijze geïnterpreteerd worden dat haar geldigheid en afdwingbaarheid gevrijwaard blijven.

 

 

Geen enkele afstand ten opzichte van de bepalingen en voorwaarden van deze Licentie wordt vermoed zonder een schriftelijke overeenkomst die ondertekend is door de partij die afstand doet. Geen enkele inbreuk op deze Licentie wordt door de andere partij aanvaard zonder schriftelijke overeenkomst, ondertekend door deze partij.

 

 

Deze Licentie is het enige contract tussen de partijen met betrekking tot het Werk, dat het voorwerp is van deze Licentie. Er bestaat geen enkele overeenkomst of document van welke aard dan ook, die betrekking heeft op het Werk, bovenop wat hier bepaald is. De Licentiegever is gebonden door geen enkele bijkomende verplichting die voortvloeit uit enige communicatie afkomstig van U, ongeacht de vorm. Deze Licentie kan niet gewijzigd worden zonder de schriftelijke overeenkomst van beide partijen.

 

 

Creative Commons is geen partij bij deze Licentie en verleent geen enkele garantie met betrekking tot het Werk. Creative Commons sluit alle verantwoordelijkheid met betrekking tot deze Licentie tegenover U en tegenover elke derde uit, ongeacht de juridische grondslag van deze verantwoordelijkheid en ongeacht de aard van de opgelopen schade, of deze rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of moreel is.

 

 

Zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de vorige alinea, zal Creative Commons, indien deze zich uitdrukkelijk bekendgemaakt heeft als Licentiegever in het kader van deze Licentie, alle rechten en plichten van Licentiegever bezitten.

 

 

Met uitzondering van het gebruik dat bestemd is om het publiek te informeren dat het Werk onder CCPL valt, zal geen enkele partij het merk “Creative Commons” of enige andere aanduiding of logo dat toekomt aan Creative Commons gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Creative Commons. Elk door Creative Commons toegelaten gebruik moet in overeenstemming zijn met de trademark usage guidelines die van kracht zijn op het ogenblik van het gebruik, zoals deze gepubliceerd worden op de website of beschikbaar worden gesteld op individueel verzoek.

 

 

Creative Commons kan gecontacteerd worden op https://creativecommons.org/