Foto: Lucas Palmans & Demi Crapa
Opinie - Belgisch Netwerk Armoedebestrijding vzw

Netwerken armoedebestrijding gaan in beroep tegen Covid 19-toelage

De gezondheidscrisis is ontstaan op een voedingsbodem van reeds bestaande ongelijkheden. Onder meer 25,3% van de Belgische bevolking had reeds voor de crisis moeilijkheden om onvoorziene uitgaven op te vangen. Meer dan 1,8 miljoen mensen (1 op 6 van de Belgische bevolking) leefden reeds in monetaire armoede. De coronacrisis heeft de situatie verder verergerd en bracht gezinnen met inkomensverlies in ernstige financiële problemen, met alle gevolgen van dien. 

woensdag 7 oktober 2020 16:41
Spread the love

 

Tijdens de lockdown hebben mensen in armoede samen met de netwerken armoedebestrijding de vele situaties van verarming aangeklaagd. Deze werden onder meer veroorzaakt doordat mensen met een precair werknemersstatuut of in precaire sectoren onvoldoende beschermd werden door de sociale zekerheid. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de stopzetting van stages in bedrijven, het verlies van interim-werk of freelance-contracten, de stopzetting van wijkwerk, verlies van contracten in de culturele sector en de horeca, enz. Andere oorzaken waren ook: de prijsstijgingen in de supermarkten, de verstoorde verdeling van de voedselhulp, stijgende kosten door digitaal onderwijs, enz. Het was reeds snel duidelijk wat de oplossing moest zijn voor deze mensen die het financieel al moeilijk hadden voor de crisis en nu volledig kopje onder dreigen te gaan: een directe maandelijkse financiële steun om het plotse inkomensverlies en de stijgende kosten voor de levensduurte te kunnen opvangen.

Wat was de reactie van de regering Wilmès? 50 euro per maand gedurende zes maanden voor leefloners, gerechtigden van een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en mensen met een handicap. Deze toelage is niet enkel zeer laag, rekening houdende met de financiële gevolgen van de crisis voor kwetsbare huishoudens, de dekking ervan is veel te beperkt. Vele huishoudens in een even ernstige financieel kwetsbare situatie worden immers volledig over het hoofd gezien. De enige oplossing voor deze mensen is aankloppen bij het OCMW. Reeds voor de crisis waren de OCMW’s al overbelast en verkeerden zij in financieel moeilijke omstandigheden. Nu moeten deze OCMW’s ook nog eens taken uit de sociale zekerheid overnemen!

Caroline Van der Hoeven, coördinatrice van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding: “de COVID-crisis heeft bepaalde structurele zwakheden in ons socialezekerheidsstelsel aan het licht gebracht en het is geen goede zaak dat de OCMW’s deze moeten compenseren. We roepen de regering De Croo op om actie te ondernemen om de gaten in onze sociale bescherming te dichten en alle werknemers met inkomensverlies een echte bescherming tegen verarming te garanderen.”

Het Belgisch en het Waals netwerk armoedebestrijding zijn in beroep gegaan bij justitie om de discriminatie van huishoudens, die evenzeer verarmd zijn door de crisis maar die niet genieten van de 50 euro per maand, aan te vechten. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die arbeidsongeschikt zijn, werklozen met een uitkering in de laagste schaal (door de degressiviteit), jongeren met een inschakelingsuitkering, ouderen met de laagste pensioenen en werkende armen. Ook zij verdienen de steun van de federale overheid om het hoofd te kunnen bieden aan de grootste gezondheids- en sociale crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Vandaag zal de Rechtbank van eerste aanleg in Brussel, die in kort geding door de organisaties armoedebestrijding is aangesproken, de verschillende partijen horen en nagaan of deze groepen die momenteel uitgesloten worden effectief een financiële toelage dienen te ontvangen. De uiteindelijke beslissing van de rechtbank wordt in de loop van deze maand verwacht.

Christine Mahy, algemeen en politiek secretaris van de Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté : “Met deze actie maken we zowel juridisch als symbolisch een belangrijk punt. Wij roepen de regering op om deze discriminatie recht te zetten en alle financieel kwetsbare mensen die een inkomensverlies hebben geleden te beschermen. Wij denken hierbij in het bijzonder aan de werklozen en zieken wiens uitkering zeer laag is, ver onder de armoedegrens”.

De mobilisatie tegen deze onrechtvaardigheid begint vandaag in de rechtbank en zal op 17 oktober, Werelddag van het Verzet tegen Armoede, worden voortgezet. Op deze dag staan de verhoging van de inkomens boven de armoedegrens en de versterking van de sociale zekerheid centraal, in het noorden en het zuiden van het land!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!