GGOs en de stem van de burger
GGO's, Transitie, Ggo-aardappelen, Biotech+veldproef Wetteren+GGO, GGO aardappelen, Ggo debat aardappel durph basf wetteren -

GGOs en de stem van de burger

maandag 27 mei 2013 13:20
Spread the love

Op 28 mei start het vervolg van het proces over de aardappelruil in Wetteren en komen de actievoerders opnieuw voor de rechtbank. Zij tekenden immers verzet aan tegen de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg, die hen veroordeelde tot 6  à 8 maanden effectief en een grote geldboete. Bovendien werd een van de actievoersters, die als onderzoekster verbonden was aan de Universiteit van Leuven, op staande voet ontslagen.

Als leden van de Vlaamse Transitiebeweging en als bezorgde en boze burgers willen we onze mening laten horen over de gang van zaken inzake de protesten tegen de GGO-experimenten in open lucht.

Het wetenschappelijk onderzoek wordt mede gefinancierd door de gemeenschap, terwijl de winsten die daaruit voortvloeien blijkbaar enkel de aandeelhouders ten goede komen, en de gemeenschap kennelijk verder haar mond moet houden. De wetenschap is in veel gevallen een gesloten burcht geworden, wars van elke democratische reflex. Zij sluit allianties met de industrie en het grote geld in plaats van haar opdracht trouw te blijven om in het belang van de samenleving en haar toekomst aan wetenschap te doen.

Maar de tijden dat de brave burger vol beate bewondering en ontzag opkeek naar de wetenschapper liggen gelukkig al lang achter ons. Een mondige burger wil meedenken en -spreken over wat belangrijk is voor de samenleving en voor de toekomst, en dat is zijn goed recht in een fatsoenlijke democratie.  Opmerkingen vanuit de wetenschap dat de burger er geen verstand van heeft en dus maar beter zwijgt, geven blijk van verregaande arrogantie.  

De criminalisering van het activisme in deze zaak vinden wij onaanvaardbaar. Deze mensen stelden een politieke daad, een daad van verzet tegen een gang van zaken die zij gevaarlijk achten voor mens en milieu. De extreem repressieve reacties van de kant van het gerecht, de universitaire overheid en de Vlaamse overheid duiden op de gevoeligheid van het thema,  duiden er op dat er wel degelijk een punt is: Freud zou er wel raad mee weten. De werkelijke belangen en de zogezegde onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek staan in hun blootje.

Wij zijn van mening dat GGO’s en de daarmee samenhangende patenten uitsluitend de particuliere financiële belangen dienen van de aandeelhouders van grote multinationals. Dit zonder de gevolgen voor mens en natuur op langere termijn te kennen. En zonder rekening te houden met de dramatische gevolgen voor kleine boeren hier en in het Zuiden. Het argument dat men met GGO-gewassen de honger de wereld uit kan helpen, is een drogreden die al geruime tijd ontmaskerd en weerlegd is. Onder het mom van het oplossen van de honger in de wereld, wordt juist armoede en afhankelijkheid gecreëerd. Dit is niet in het belang van samenleving en toekomst, en betekent voor ons een grove schending van ons vertrouwen in wetenschap en overheid.

Wij zetten ons in voor een duurzame en betrouwbare landbouw, in het belang van mens en natuur. Dit wil zeggen dat we ijveren voor kleinschaligheid, korte keten en een gezonde productie zonder chemie of gemanipuleer. Bovendien willen we ons mee inzetten voor een rechtvaardiger voedselverdeling wereldwijd.

Wij danken de actievoerders voor het beschermen van onze leefomgeving en onze gezondheid.

Wij verwachten van overheid en wetenschap hetzelfde.

Zoals gewoonlijk heeft dat, wat men met harde hand probeert de kop in te drukken, een tegenovergesteld effect: het GGO-debat is (opnieuw) geopend, de geest is uit de fles.

28 mei 2013

Anne Ardui, Paul Haerden, Greet Heylen, Greet Pipijn, Bart Vanden Driessche, Dirk Vertongen

Jeanneke van de Ven, Nick Van Hecke, Mieke Van Kerckhoven, Leen Verheyen, Myriam Wouters 

take down
the paywall
steun ons nu!