De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

wat pooweezie ook hoort zijn
Cultuur, Poëzie, Dichters, Natuur, Adamm hilarius meersmens, Taalstrijd, Manifest, Discours, Verzingeving, Bewerkelijkheid, Maatschapmij, Public speech, Herover, Tao, Ook, Woordkunst, Verdichting -

wat pooweezie ook hoort zijn

zaterdag 2 maart 2013 16:13
Spread the love

a. in mooie opmaak: hier

b. platte tekst:

wat pooweezie1 ook hoort
zijn.

naast naast het ook geprivatiseerde publieke debat te staan omwille van esthethiek,verbruiken, eigenheid, machteloosheid, wu wei, … al is de metafoor van de top van de ijsberg bekend, toch lijkt het zo te zijn dat in deze belabberde tijdenwoordkunst het meest indringend heerst op domeinen die los staan van pooweezie. zonder de eerderaangehaalde en niet lang houdbare metafoor te verbeelden, rijst de vraag waarom het debat of hetheersende discours niet aangeraakt wordt door eventuele strelingen van de in dit taalgebied luidst geprezenverdichtingen. indringende woordkunst hoort niet los te staan van de zich verschuivende tijd en hoeft niet enkel uitbesteed teworden aan minder twijfelende gebruikers van het woord, zij het onder het mom van politiek of eenschijnbaar losgekoppelde economie2. pooweezie is taal is politiek, en omgekeerd. verdichten is bij uitstek hetmiddel om de uitspraak van visies op de bewerkelijkheid te bevragen. het is het meest geschikte middel omde uitspraak van machtschikkingen bloot te leggen en aan te raken, het te weerleggen, ook. dit doelt op detalige bemiddeling met werkelijkheid te zuiveren van bedoelingen die ontaard3 zijn en die het vaakst nietleiden tot verspreiding van het goedaardige leven. pooweezie zou, ook, een spelen met begrippen en begrijpen dienen te zijn, te dienen het zijn. deze eis vaninspraak sluit niet uit dat een gedicht handelt onder, tussen, in of over een straatsteen, een liefde, eenrondpunt, een verlaten industrieterrein, een zijnspijn, een lied,…ook daarom wordt hier vaak het woord ook gehanteerd. dit bevragen van verdichting gaat uit van de zich verspreidende en verschuivende vaststellingen dat de gronddie pooweezie, ook, hanteert en die we allen begaan en bedragen, onder druk staat van woordmisbruik, tendienste van het plunderen van onze voorlopig enigste planeet. dit alles wentelt zich omheen het concept hetalgemene belang4 dat het menselijke, het wenselijke belang overstijgt, temeer daar opgestapelde kennis onsbracht tot een beter begrip van processen, en ook niet5. dit dient het overstijgen van het persoonlijke belang.pooweezie is meer dan de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. economisme neemtmet haar taalkundig benadrukken van verbruiken die rol heden ten dage uitmuntend op. te. woordkunst is verzet, ook. verzetten is verplaatsen. het betreft een rituele daad van het opzoeken van randenvan concepten, van verwoording en verwording. ook omdat pooweezie de/een band koestert met hetbuitenmenselijke6 is het noodwendig dat ook dichters ruimte nemen en krijgen die hen open/toe laat te wijzen ophet ontrande gebruik van taal in de maatschapmij7. we leven nog steeds niet alleen op van grond aarde. ook daarom is het keerbaar nog de taal van loutermenselijk heden teniet te doen en te overbruggen met een nauwkeuriger en van tegengewicht voorzien begripvan weder opstanding.  

 voetnoten:1 er worden geen deeltekens gehanteerd, evenmin hoofdletters. letters zijn gelijk, zo vormen ze hun woorden.2 knik, dit is een verwijzen naar marketing, reclame, ad-verterend, …3 het ontaard zijn van een meetkundige figuur houdt in dat de figuur als grensgeval andere eigenschappen heeft dan de typische verschijning van de figuur en meestaltot een eenvoudiger soort figuur hoort. vernauwing helpt fragmentatie.4 soms heet dit samen-leving, maar een samen-werking is het, ook, niet.5 het wetenschap is geen begrijpschap. (zie ook in verwoordingen van rudolf boehm.)6 het onbenoembare, het buitentalige, het buitenzintuiglijke,…7 dit is een voorbeeld van hoe een woord aangepast wordt, opdat het nader reikt tot de bewerkelijkheid. dat ook. 

take down
the paywall
steun ons nu!