De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Agendeer burgerinitiatief ‘Pand’ voor Gentse gemeenteraad van 25 oktober’
Opinie - Pandemisten

‘Agendeer burgerinitiatief ‘Pand’ voor Gentse gemeenteraad van 25 oktober’

donderdag 21 oktober 2021 16:44
Spread the love

 

In juni nam de gemeenteraad van Gent unaniem een nieuw reglement aan om het bestuur dichter bij de burger te brengen. Zo werd het aantal handtekeningen nodig om als burger te spreken op de gemeenteraad over een “voorstel van de burgers” verminderd tot 1000 handtekeningen.

1.800 Gentenaars tekenden een voorstel van de burgers over het Pand … maar voor het eerst heeft de voorzitter van de gemeenteraad een voorstel van de burgers on-ontvankelijk verklaard omdat de stad niet bevoegd zou zijn.

Frank Eggermont (Post blijft Gentbrugge), Bernard Casteels (Beweging.net en burgerinitiatief IVAGO-containerparken), Leens Roels (Oude dokken), Anima Eliano ( Huisbetredingen), Ludo De Brabander (Burgerinitiatief Palestina), Annalivia Bekaert (SOS Sint-Anna), Stephanie Staiesse (Plasactie) Raf Verbeke (Maak Gent TTIP & CETA-vrij), Simon Clement (Gentse Corona Burgerinitiatief/Sint Bernadette) en nog andere burgers die op de gemeenteraad ooit gesproken hebben …

… vragen met aandrang aan de gemeenteraad om vooralsnog maandag 25 oktober het voorstel van de burgers te agenderen.

Ook al behoorde een voorstel van de burgers niet tot de bevoegdheid van de stad. Zij konden altijd het woord nemen. Het ging om het belang van een open vrij democratisch debat tussen burger en verkozene. Indieners van het voorstel van de burgers “Het Pand” hadden een goed gesprek met de voorzitter van de gemeenteraad en de schepen van participatie. Daaruit is onderstaande brief aan alle gemeenteraadsleden gegroeid.

In ieder geval manifesteren de Pandemisten maandagavond 25 oktober om 18u voor de gemeenteraad in Gent om steun te geven aan het voorstel van de burgers. Zondag 24 oktober is er een volksraad om zich te beraden over verdere stappen, mocht het punt niet op de agenda staan.

 

Brief aan gemeenteraadsleden Gent

Geachte gemeenteraadsleden,

Hierbij een dringend maar beleefd verzoek om het Burgerinitiatief “Pand” (zie bijlage) vooralsnog te agenderen voor de gemeenteraad van 25 oktober ek. Het burgerinitiatief werd ondertekend door meer dan 1.800 inwoners van Gent.

Maandag 18 oktober hadden wij een gesprek met mevrouw de Schepen van Participatie en mevrouw de Voorzitter van de Gemeenteraad, waarvoor dank. De Voorzitter van de gemeenteraad verklaarde het burgerinitiatief onontvankelijk omdat de gemeenteraad niet bevoegd zou zijn over het Pand.

De stad Gent is aandeelhouder van WoninGent. Elke beslissing genomen op de RvB van WoninGent kan altijd geagendeerd worden door een gemeenteraadslid (hetgeen al meermaals gebeurd is) en dus ook door de burgers. Het laatste burgerinitiatief dat op de gemeenteraad werd besproken ging trouwens over een problematiek die te maken had met WoninGent (de Bernadettewijk).

Wij hebben in april jl. via een mail aan de Voorzitter onze steun uitgebracht toen U als gemeenteraadsleden UNANIEM de maatregelen “Bestuur dichter bij de burger” aannamen.

Het Vlaams decreet lokaal bestuur heeft de regeling van het burgerinitiatief in handen gegeven van de gemeenten. Het Decreet geeft uiteraard de gemeenteraad het recht om zijn bevoegdheid af te toetsen. Maar het Decreet geeft te allen tijde de burgers toegang tot spreken op de raad, ook al is de gemeente niet bevoegd.

Het spreekrecht van burgers beoogt immers niet dat de burgers zich in de plaats van het bestuur zouden stellen of de bevoegdheid van de gemeenteraad zouden in vraag stellen. Het beoogt enkel een democratisch recht te geven aan burgers om oog in oog met hun verkozenen het gesprek aan te gaan. Dit recht verwarren met bevoegdheid brengt de burger allerminst dichter bij het bestuur.

Dat er stadsdebatten en infomomenten over het Pand georganiseerd worden door de stad juichen wij alleen maar toe. Maar die komen niet in de plaats van het burgerinitiatief. Het is geen of-of-, maar een en-en-verhaal.

De Gentse gemeenteraad is in Vlaanderen de raad die al het meest voorstellen van de burgers in ontvangst genomen heeft. Daar mag onze stad fier op zijn en daar zijn ook wij fier op. Herhaaldelijk werden er op de Gentse gemeenteraad voorstellen van burgers gestemd nadat de stad bepaalde niet of niet helemaal bevoegd te zijn (bv. de motie rond solidariteit voor Palestina, de motie rond de vluchtelingenproblematiek, de motie rond vrijhandelsverdragen, …). Idem dito moties ingediend op de gemeenteraad door gemeenteraadsleden en fracties.

Het lijkt er op dat de voorzitter van de gemeenteraad de geest en de letter van het nieuwe reglement van burgerinspraak, dat unaniem door de raad is goedgekeurd door alle partijen, al van bij het begin niet respecteert:

De bevoegdheidstoets kan alleen het resultaat zijn van een besluit van de voltallige gemeenteraad en niet van de voorzitter alleen. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is duidelijk. Het Vlaams Decreet Lokaal bestuur ook … In het verleden heeft de Gouverneur in ieder geval al gelijkaardige besluiten om het recht op spreken te beletten wegens negatieve bevoegdheidstoets, vernietigd.

Wij verzoeken u daarom beleefd al het mogelijke te doen om het burgerinitiatief Pand te agenderen op de gemeenteraad van 25 oktober.

Voor de meer dan 1.800 Gentenaars die het voorstel indienden,

 

Zoé Lejour
Wim Christiaens
Raf Verbeke

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!