De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Niet alles wat in het gemeentehuis van Boechout wordt beslist mag blijkbaar het daglicht zien. Foto: Luxil/CC BY-SA 3:0
Opinie -

Wie beschermt burgemeester Koen T’Sjien van Boechout?

Hoe er in Boechout wordt bestuurd is een schaduw van hoe het er in meerdere andere Vlaamse gemeenten aan toe gaat. Walter De Smedt stelt zich vragen bij de manier waarop Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) een klacht over het bouwbeleid in Boechout behandelt en waarom hij op 8 november 2023 plots ontslag nam als minister om terug voltijds burgemeester van Mechelen te worden.

maandag 25 maart 2024 08:55
Spread the love

 

De Vlaamse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om principes van deugdelijk bestuur in te voeren op alle niveau’s, gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk. Er is aandacht voor in onder andere het bestuursdecreet, het charter voor samenwerking tussen regering en administratie, het integriteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid en de transparantie over de verloning.

Tevens werd het onafhankelijk agentschap Audit Vlaanderen opgericht om te onderzoeken of al deze maatregelen in de praktijk ook worden toegepast. Deze nieuwe overheidsinstelling deed een forensisch onderzoek over het bestuur van de gemeente Boechout en maakte daar een lijvig rapport over.

Dit onderzoek bekeek onder meer aangetroffen e-mail verkeer tussen burgemeester Koen T’Sijen en twee lokale bouwpromotoren. Daaruit kwamen vaststellingen over zowat alle mogelijke “disfuncties” die een burgemeester kan begaan. Buiten de deontologisch fouten gaat het om schending van het beroepsgeheim en inmenging, de afgeschermde en onbehoorlijke samenwerking met twee lokale bouwpromotoren.

Omdat er zelfs ernstige en samenlopende aanwijzingen zijn dat misdrijven werden gepleegd werd dit rapport aan de Centrale Dienst voor Corruptiebestrijding bezorgd. Dan roept uiteraard de vraag wat er verder mee is gebeurd?

Wat deden de verantwoordelijke overheden, Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, provinciegouverneur Cathy Berx en de Antwerpse procureur hier mee? Omdat wij voor de verkiezingen staan moet dezelfde vraag ook aan de Gazet van Antwerpen, de krant die uitvoerig bericht over de lokale toestanden in de provincie.

De hoogste overheid, de minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, gaf inderdaad gevolg aan het rapport. Hij besliste de gemeente onder verscherpt toezicht te plaatsen. Wat dat juist betekent weet evenwel niemand, wellicht de minister zelf ook niet. “Verscherpt Toezicht” is in de Vlaamse regelgeving een onbestaand begrip.

Daarom werd het tijdens een parlementaire interpellatie over soortgelijke dossiers terecht als een flou artistique omschreven. Gouverneur Cathy Berx nodigde de burgemeester uit voor een gesprek. Dat gesprek ging enkel over de door Audit Vlaanderen voorgestelde verbeteringen, niet over de vastgestelde “disfuncties”.

Wat de procureur er mee deed mag niet geweten worden omdat het vooronderzoek geheim is. Minister Somers werd ook geïnformeerd over andere “disfuncties”. Hij ontving een klacht van een gemeenteraadslid van de oppositie wegens de in opdracht van de burgemeester van Boechout door diens advocaat gepleegde strafbare poging tot corruptie.

Het telefoongesprek dat daarover tussen de klager en zijn advocaat werd gevoerd werd opgenomen en aan de klacht toegevoegd. In dat gesprek werd door de advocaat zelfs toegegeven dat het een poging tot corruptie betrof, was reden waarom niets op papier kon gezet worden. Bart Somers haalde echter, eigenhandig en zonder enige tegenspraak, dit overtuigingsstuk uit het dossier. Volgens hem was dit een schending van de privacy.

De oppositie in de gemeenteraad van Boechout trachtte uiteraard het rapport te bespreken. Dat werd door Ria Van Den Heuvel, voorzitster van de gemeenteraad, echter verboden. Zij sloot de micro’s af en stuurde het onderwerp voor behandeling naar een nog op te richten deontologische commissie.

Hoewel alles in het werk werd gesteld om dit rapport geheim te houden kwam het uiteindelijk toch in de media. Door een lokale journalist werd een interview met een bewoner over het wanbeleid op de website van de Gazet van Antwerpen gezet. ‘s Anderendaags was het echter weer verdwenen. De belofte van de hoofdredacteur dat het uitvoerig in de krant zou worden gebracht werd daarna nooit opgevolgd.

Dit dossier van de burgemeester van Boechout is maar één onder de zovelen. “Vergunningenwaakhond keldert zes op de tien aangevochten projecten” (De Tijd 5/08/2023). Hoe zou dat komen? “Bijna de helft van alle gemeentelijke diensten Stedenbouw vermoedt dat er sprake is of was van een belangenconflict in het beleid, zo blijkt uit een anonieme rondvraag.

Vooral bij kleinere gemeenten is er frustratie. Afhankelijk van de politieke strekking worden dossiers geweigerd of vergund. De ambtenaren verwijzen daarvoor in de eerste plaats naar vriendjespolitiek.

Ze stellen vast dat familieleden van politici soms een vergunning krijgen voor bepaalde bouwplannen, terwijl andere gelijkaardige plannen tegengehouden worden. Of ze stellen vast dat een bouwopdracht in de gemeente naar een bevriende projectontwikkelaar of architect gaat ” (De Standaard Newspaper 04/08/2023). Het wanbeheer in bouwdossiers is in Vlaanderen een “fenomeen” geworden.

Na het beschamend verhaal over Sihame El Kaouakibi, het meisje uit Boom dat dankzij schimmige tussenkomsten van Bart Somers plots en met behoorlijk veel geld tot parlementaire status werd verheven, en het even trieste verhaal over het bedrog van de inwoners van Boortmeerbeek die moesten opdraaien voor de schulden van de stad Mechelen, trachtte de minister van Binnenlands bestuur, tevens vice-premier in de Vlaamse regering, ook in dit dossier zijn verantwoordelijkheid te omzeilen.

Hoe er in Boechout wordt bestuurd is maar een schaduw van hoe het er in meerdere andere Vlaamse gemeenten aan toe gaat. Zag minister Somers de bui hangen?

Plots verdween hij uit de Vlaamse regering om zich nog uitsluitend toe te leggen op het beheer van zijn stad Mechelen. Waarom? Zou het daar anders vergaan?

Ondertussen weten de inwoners van Boechout  nog steeds niet hoe zij worden bestuurd. Nochtans moeten zij hier binnen kort over stemmen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!