Bron: Images Money, Flickr / CC BY 2.0
Open brief - De Federatie, VEF, Stichtingen.be, NGO federatie, Acodev asbl

‘Belastingvermindering van 60% voor giften ook in 2021’

Ondergetekenden vertegenwoordigen honderden verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor het maatschappelijk belang. Zij vragen de Federale Regering om de bijzondere belastingvermindering van 60% voor giften aan erkende instellingen te hernieuwen voor het jaar 2021.

maandag 21 juni 2021 16:34
Spread the love

 

Sedert de lente van 2020 heeft de Coronacrisis al enorm veel schade aangericht. Weinig sectoren konden eraan ontsnappen. Ook de verenigingen en stichtingen die ijveren voor het maatschappelijk belang, hebben eronder geleden. Volgens de Barometer van de Koning Boudewijnstichting (november 2020), werd een derde van verenigingen en stichtingen geconfronteerd met een daling van meer dan 30 procent van het aantal giften tijdens de eerste 10 maanden van het jaar. Andere beperktere peilingen bevestigen dat het totaalbedrag van giften in 2020 is gedaald.

De crisis is ver van voorbij. Zelfs als een versoepeling allicht zal toelaten dat een aantal fondsenwervingsactiviteiten kunnen hernemen, kan een economische crisis op de sanitaire volgen en nog gedurende maanden of jaren een negatieve impact hebben op onze organisaties. Wat op zijn beurt het vervullen van onze essentiële opdrachten in het gedrang kan brengen.

Daarom dringen wij erop aan dat de Federale Regering een eenvoudige maatregel neemt die een erosie van de inkomsten van onze organisaties kan beperken: de aftrekbaarheid van giften in 2021 verhogen door de belastingvermindering van 45 procent naar 60 procent op te trekken. Dezelfde maatregel werd vorig jaar genomen en dat heeft toegelaten om met de kop boven water 2020 af te sluiten.

Wij rekenen erop dat de Regering de maatregel zal hernieuwen voor 2021.

Voegen we hieraan toe dat het de overheid minder kost om giften te subsidiëren aan een vereniging die het werk doet dat (gedeeltelijk) door haar zou moeten gedaan worden, dan de volledige uitgaven te moeten dragen (naar Etienne de Callataÿ, La Libre Belgique, 21 mei 2021).

Wij hebben een duidelijk signaal nodig dat toelaat zo spoedig mogelijk onze schenkers en sympathisanten mee te delen dat hun giften in 2021 genieten van een nieuwe stimulans.

  • Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw, Erik Todts, voorzitter
  • Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) vzw, Jan van den Nieuwenhuijzen, voorzitter
  • Ngo-federatie vzw, Arnaut Justaert, directeur
  • Acodev asbl, Raphaël Maldague, directeur
  • De Federatie – Sociaal-Cultureel Werk en Amateurkunsten vzw, Dirk Verbist, directeur.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!