FOV vreest impact besparingen op sociaal-culturele bewegingen
Nieuws, Samenleving, België, Democratie, Vlaamse minister Cultuur, Besparingen, Vlaamse regering, FOV, Sociaal-culturele bewegingen, Budgettaire toestand, Open brief, Adviescommissie, Vijfjaarlijkse beleidsperiode -

FOV slaakt alarmkreet over Vlaams beleid sociaal-culturele bewegingen

"We maken ons zorgen over bepaalde ontwikkelingen in de samenleving. Deze gevoeligheid drijft ons. Maar wij blijven ook niet bij de pakken zitten: dat is onze gedrevenheid en onze rol. Wij, dat zijn de sociaal-culturele bewegingen." Zo begint een open brief die FOV schrijft aan de Vlaamse regering. FOV vreest de negatieve impact van de besparingen op de sociaal-culturele bewegingen.

donderdag 23 september 2010 15:25
Spread the love

Begrotingsbesprekingen 2011 en de impact van de besparingen op de sociaal-culturele bewegingen

Brussel, 23 september 2010

Open brief aan alle Vlaamse ministers en kabinetten,

Beste minister,

We maken ons zorgen over bepaalde ontwikkelingen in de samenleving. Deze gevoeligheid drijft ons. Maar wij blijven ook niet bij de pakken zitten: dat is onze gedrevenheid en onze rol.

Wij, dat zijn de sociaal-culturele bewegingen. We werken rond taaie, dikwijls universele the­ma’s. We sensibiliseren hierover, we proberen mensen hierop te activeren en sterker te maken. Door onze kernopdrachten proberen we mee een slagader te zijn, zo dicht mogelijk bij het hart van de democratie, namelijk die plek waar burgers mee uiting geven aan hun wil tot verandering, tot verbetering.

Soms bekruipt ons het gevoel water naar de zee te dragen. Maar gelukkig zien we ook concrete effecten van ons werk.

Enkele voorbeelden. Als onder meer de heren Dehaene, Verhofstadt, Claes en Michel enke­le maanden geleden een veel besproken opiniestuk tekenden waarin zij opriepen om ons te ontdoen van de kernwapens op Europese bodem, is de druppel uiteraard het eigen voort­schrijdend inzicht geweest, maar de noodzakelijke emmer hiervoor werd stelselmatig gevuld door de vredesbewegingen: Pax Christi, Vrede, Vredesactie, …
 
Vorig jaar besloot de stad Gent om op donderdag volop in te zetten op een vegetarische maaltijd. Donderdag Veggiedag was geboren en is intussen internationaal doorgebroken. Founding father: Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA).
 
De voorbije jaren werden we dikwijls geconfronteerd met de mensonwaardige omstandigheden waarin mensen zonder papieren worden ‘opgevangen’ in dit land. Een aantal kerken en lokale huizen stelden zich onbaatzuchtig open. Het draagvlak hiervoor wordt dagelijks geplaveid door Kerkwerk Multicultureel Samenleven en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

En zo is er jaarlijks de Equal Pay Day, een campagne van Zij-Kant om de ongelijke verloning van vrouwen aan te kaarten, zijn er de gekende campagnes van Welzijnszorg voor mensen in armoede, werken Linc en Toemeka aan een meer verstaanbare samenleving, legt Netwerk Vlaanderen al vele jaren de onethische bankgeheimen bloot, staat Mobiel 21 voor een toekomst waarin we ons nog altijd op een verstandige en dus duurzame manier kunnen voortbewegen, …

Momenteel vergaderen jullie over de begroting van het werkjaar 2011. Geen evidente op­dracht, het zijn immers besparingstijden. Maar 2011 is voor de sociaal-culturele bewegingen ook net de start van een nieuwe vijfjaarlijkse beleidsperiode. Dit is hét moment waarop budgetten van de bewegingen opnieuw overwogen kunnen worden.

De bewegingen die de afgelopen zes jaar positief geëvalueerd werden op hun werking en 17 nieuwe organisaties die zich willen focussen op een acuut maatschappelijk probleem kon­den in het voorjaar een dossier indienen.

De pre-adviezen van de adviescommissie ‘bewe­gin­gen’ geven aan dat het budget (2010), dat terbeschikking staat voor dit jaar, volgend jaar geenszins zal volstaan. Het zal niet genoeg zijn om de huidige, reeds positief geëvalueerde organisaties, de middelen te geven waarop zij recht hebben en het zal niet volstaan om nieuwe bewegingen tot het decreet toe te laten.  

De moeilijke budgettaire situatie van de Vlaamse regering geeft weinig hoop dat de dossiers finaal ook op hun eigen merites zullen worden geëvalueerd, maar veeleer op basis van de budgettaire contouren.

Zo is het denkbaar dat, bijvoorbeeld, een beweging die 180.000 euro kreeg, én positief werd geëva­lueerd, én een positieve beoordeling krijgt voor de volgende beleidsperiode, … uiteindelijk met (13 tot 20 procent) minder middelen de nieuwe beleidsperiode kan ingaan. Louter vanwege budgettaire redenen. Deze spanning tussen inhoud en budget weegt sterk door in de sector. Snijden in de middelen van deze veelal kleine organisaties is snijden in personeel.

De bewegingen wachten momenteel gespannen op het oordeel van minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V). Een oordeel dat waarschijnlijk sterk geïnspireerd zal zijn door de begroting.
 
Mogen we u vragen een oogje in het zeil te houden voor deze organisaties, die een wereld van verschil kunnen betekenen in de samenleving.

Hoogachtend,

de Vlaamse sociaal-culturele bewegingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FOV, belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Gallaitstraat 86, bus 12, 1030 Brussel tel. 02 244 93 39
www.fov.be

take down
the paywall
steun ons nu!