Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Stellingen van beschaamde professor over ggo-aardappels en andere controverses

Een beschaamde alumnus en voormalig visiting professor van de KU Leuven. Zo noemt dr. ir. Erik Swyngedouw zichzelf nu. Hij is professor aan de University of Manchester en ziet zich verplicht zich te mengen in de ggo-aardappelaffaire en andere controverses met een aantal stellingen.
woensdag 15 juni 2011

De ‘verhoging’ van de actie tot het niveau van ‘geweld’ (tegen aardappelen?) is een specifieke vertoogstrategie

1. Objectief (los van de intense politieke en sociale context waarin de actie in Wetteren thuishoort) gaat het gedeeltelijk vernielen van het aardappelveld in het slechtste geval over een vandalenstreek en in het beste geval een schelmenstreek. De ‘verhoging’ van de actie tot het niveau van ‘geweld’ (tegen aardappelen?) is een specifieke vertoogstrategie. Het discursief gelijkschakelen van de aardappelaffaire aan, bijvoorbeeld het radicale geweld in Irak of de Grote Meren in Afrika is een aanfluiting van het reële geweld dat dagelijks aangericht wordt. Het vertalen van de actie tot het niveau van ‘geweld’ geeft op uitgesproken wijze aan van wat de inzet is in de confrontatie. Wat belang heeft, is wie deze ‘actie’ tot het niveau van ‘geweld’ brengt: de overheid en de betrokken wetenschappers begrijpen maar al te goed wat de bredere maatschappelijke inzet is van de actie – met name dat het inderdaad om een uitgesproken politieke actie gaat. Echter dat laatste moet met alle middelen vermeden worden om zo benoemd te worden: dat de actie als een  ‘politieke’ daad omschreven wordt. Het aanduiden van de actie als gewelddadig is een strategie van de-politisering. Het geweldsvertoog wordt gehanteerd door de overheid en de betrokken wetenschappers, het discussievertoog wordt gehanteerd door de actievoerders. Door de aandacht te verplaatsen naar ‘geweld’ dreigt het gevaar om in een ultrapolitiek te vervallen (van absolute vriend en vijand) waarmee echte politisering uitgesloten wordt.

Dit is een uitgesproken vorm van  ‘accumulatie door onteigening’

2. De betoelaging door de gemeenschap van ggo onderzoek gericht op de uiteindelijke patentering en commercialisering van de nieuwe aardappel (of wat dan ook) is een uitgesproken vorm van wat David Harvey ‘accumulatie door onteigening’ noemt. Gemeenschappelijke middelen worden aangewend om nieuwe ‘waren’ te ontwikkelen wiens ‘surplus’ dan toegeëigend kan worden door de privé-sector. Dit geldt trouwens voor veel wetenschappelijk onderzoek, ook in de sociale wetenschappen. Ik heb over de jaren miljoenen euro onderzoeksgeld van de gemeenschap ontvangen, terwijl de resultaten van die investering slechts toegankelijk zijn voor diegenen die de vaak erg dure abonnementen op de wetenschappelijke tijdschriften (waarin ik verondersteld wordt te publiceren), gerund door privé-uitgevers, kan betalen.

‘Wilde’ variëteiten zijn vaak helemaal niet zo ‘wild’ als doorgaans wordt aangenomen

3. De ggo-praktijk zelf is uiteraard een gigantische operatie van accumulatie door onteigening. Het wordt door de wetenschappers voorgesteld dat het gen dat ingevoerd wordt (bv. om een of ander kenmerk – zoals resistentie – te bekomen) afkomstig is van ‘wilde’ soorten (een wetenschapper van de VUB gebruikte exact die term in Ter Zake). Er wordt vanuit gegaan dat dit ‘wilde’ gen 1) gratis is en 2) zonder problemen tot privé-eigendom kan gemaakt worden. In vele gevallen (ik heb paar jaar terug een doctoraat begeleid over genetische manipulatie met Quinoa – een basisvoedsel in de Andes) is de ‘wilde’ variëteit het resultaat van honderden of duizenden jaren ‘genetische’ verbetering door de alledaagse praktijken en kennissen van de autochtone boerenbevolking. De historisch geaccumuleerde en geconstrueerde genetische configuratie wordt ‘gratis’ toegeëigend door patentering en commercialisering. ‘Wilde’ variëteiten zijn vaak helemaal niet zo ‘wild’ als doorgaans wordt aangenomen, maar het resultaten van sociale, culturele, EN natuurlijke processen (tenzij men niet-Westerse culturen als ‘wild’ wil afdoen).

Een reductionistische wetenschapsopvatting is een noodzakelijk onderdeel van een geprivatiseerde bio-economie

4. Het geheel is gebaseerd op een reductionistische wetenschapsopvatting in de biologie, i.e. een opvatting die de complexiteit van kenmerkcreatie in een soort of zelfs individu herleidt tot het mechanistische functioneren van een enkel gen. Alhoewel dat inderdaad soms het geval kan zijn, is het nu in toenemende mate duidelijk (zie het baanbrekende werk van, onder andere, de Harvard University-biologen Levins en Lewontin) dat soort- of individukenmerken het resultaat zijn van complexe interacties waarbij het individuele gen een zekere maar geen ‘totale’ rol speelt. De actieve interactie tussen individu en omgeving ontgaat hen grotendeels. Maar een reductionistische wetenschapsopvatting (één gen -- één kenmerk) is essentieel om patentering en commercialisering mogelijk te maken. Een gen kan gepantenteeerd en geprivatiseerd worden, een complex organisme (cel, individu, eco-systeem niet of veel moeilijker). Deze reductionistische opvatting is een noodzakelijk onderdeel van een geprivatiseerde bio-economie. Het merendeel van het wetenschappelijk gebeuren is hiervan doordrenkt. Als commissielid van verschillende wetenschappelijke fondsen (ook in België) merk ik telkens weer dat reductionistische projecten een veel grotere kans op financiering hebben dan complexe projecten – een discussie die ik telkens opnieuw moet voeren met de bio- en civiele ingenieurs in de commissies.

Een perverse vicieuze cirkel

5. Het gaat hier uiteraard om toegepast wetenschappelijk onderzoek en geen fundamenteel onderzoek. GGO-technieken zijn nu standaardmethoden geworden – elke goed opgeleide technicus kan dit uitvoeren. Er is niets of weinig fundamenteels aan . Uiteraard is toegepast onderzoek steeds gerelateerd aan andere maatschappelijke domeinen. In tegenstelling tot fundamenteel onderzoek (dat zelden nood heeft aan maatschappelijke legitimatie – tenzij om fondsen te verwerven) heeft toegepast onderzoek een grote nood aan maatschappelijke legitimatie. En hier knelt nu het schoentje. Het is opmerkelijk dat de verdedigers van GGO's dit doen in naam van ‘vooruitgang’, het ‘voedselprobleem’, ‘het armoedeprobleem’. De legitimatie voor het onderzoek schuilt in de belofte dat het resultaat grote wereldproblemen mee helpt oplossen. Ze vergeten echter te vaak te verwijzen naar de ander helft van de legitimatie van wetenschappelijk onderzoek, met name de financiering. Daar toegepast onderzoek handenvol geld kost moet deze kost natuurlijk ergens verhaald worden. Vandaar de argumentatie dat de resultaten van onderzoek niet gratis ter beschikking kunnen worden gesteld van diegenen die het goed kunnen gebruiken, maar slechts van diegenen die ervoor kunnen betalen. Als ondernemingen en anderen niet betaald worden voor de onderzoeksresultaten (die het probleem van armoede en honger moeten helpen oplossen) dan valt het onderzoek stil, dan kunnen de vernieuwingen die de grote wereldproblemen moeten oplossen niet meer gefinancierd worden. En dit is uiteraard een perverse vicieuze cirkel. Meer nog, dergelijke spiraal is een van de medeoorzaken voor sommige vormen van verarming.

Een goed voorbeeld zijn retro-virale medicijnen (i.e. medicijnen die het HIV virus helpen verhinderen om AIDS te veroorzaken). In het globale noorden is het HIV-virus goed bedwongen (weinig HIV-positieven ontwikkelen AIDS en sterven aan de gevolgen hiervan). Dit dankzij jaren intensief onderzoek naar nieuwe medicijnen – met succes voor diegenen die de peperdure medicijnen kunnen betalen. In Afrika gaat de AIDS epidemie gestaag en nodeloos verder  -- van geweld gesproken?

Deontologie aan de KU Leuven: van twee maten en gewichten gesproken!

6. Over de sancties voor wetenschappelijke medewerkers (van KU Leuven en anderen) die deelnamen aan de actie het volgende. Onafgezien van het bestaan van een deontologische code, weten we allemaal dat deontologische codes historisch-geografisch specifiek zijn. Toen ik student bio-ingenieur was aan de KU Leuven bestonden er inderdaad een aantal deontologische regels waar de studenten verondersteld werden zich aan te houden. Eén van de hilarische (in de jaren ’70) was dat meisjes en jongens niet samen op de studentenkamer mochten. Toen mijn toenmalige vriendin en ik samen ‘betrapt’ werden door een overijverige huisbewaarder in de douche van haar studenthuis, werd de universiteit ingelicht over ons ondeontologisch gedrag. We hebben er niets meer van gehoord en ik ben succesvol afgestudeerd. Deontologisce codes zijn per definitie sociaal, politiek, en cultureel ingebed en daardoor bediscussieerbaar. More to the point, als er een onwettige vandalenstreek gepleegd is, is dit een zaak voor de rechtbank om te onderzoeken en eventueel te vervolgen. Daar het geenszins over de eigen wetenschappelijke activiteit van de betrokkene gaat (het gaat niet over haar eigen onderzoek) heeft de universiteit daar geen fluit mee te maken. De deontologische code van de wetenschapper heeft te maken met de eigen projecten en de eigen wetenschapsbeoefening (niet de kritiek op de wetenschap van een ander – dat is de essentie van wetenschappelijke onderzoek). Een deontologische fout zou er hoogstens zijn als een van de medewerkers aan het patattenexperiment deelneemt aan de actie.

Bovendien treedt de Katholieke Universiteit (of toch enkele van de wetenschappers) haar eigen deontologische code met de voeten door stamcel gerelateerd onderzoek uit te voeren en te ondersteunen. Dit is verboden door de Katholieke deontologie. Toch meent de KU Leuven dat ze zonder problemen dit verbod naast zich neer mag leggen en toch de naam Katholiek mag blijven dragen. De Radboud Universiteit Nijmegen (ex-Katholiek) is hierin consequenter geweest. De KU Leuven overweegt de ‘K’ te laten vallen (mij niet gelaten) en daar is inderdaad debat over, maar de medische faculteit gaat ondertussen toch rustig door de deontologische code van de Katholieke Deontologie en dus van de KU Leuven, met de voeten te treden. Van twee maten en gewichten gesproken!

Bij afwezigheid van gecodificeerde procedures blijftt het ontslag willekeur en uiteindelijk een vorm van beroepsverbod

7. Tenslotte sta ik versteld van de afwezigheid van gecodificeerde procedures voor het nemen van sancties door de universiteit. Het lijkt voldoende dat de betrokkenen voor een tribunaal van rector, vicerector en hoofd administratie ‘gehoord’ worden en dit ‘tribunaal’ kan dan een dwingende uitspraak doen. Van willekeur gesproken. In mijn lange academische carrière in het Verenigd Koninkrijk heb ik regelmatig gezeteld in universitaire sanctiecommissies. Dit was steeds omwille van klachten over deontologisch gedrag (plagiaat, machtsmisbruik, seksuele intimidatie, racisme en aanverwanten). De procedures hiervoor zijn gecodificeerd, complex en zijn er op gericht het gevaar van willekeur zo klein mogelijk te houden. Een reeks van betrokkenen (a charge and a decharge worden gehoord; verdediging is aanwezig, ‘neutrale’ assessors worden betrokken, etc....). Dit blijkt totaal afwezig aan de KU Leuven in het geval van het ontslag van Barbara Van Dyck. Het blijft willekeur en uiteindelijk een vorm van beroepsverbod.

8.Als uitdrukking van mijn ongenoegen over deze gang van zaken voel ik mij verplicht mijn reeds toegezegde deelname aan een wetenschappelijk congres aan de KU Leuven op te zeggen. Met spijt, maar een echt open debat is blijkbaar niet mogelijk.

Professor Dr. Ir. Erik Swyngedouw
School of Environment and Development
University of Manchester, UK

Landbouwkundig Ingenieur
Licentiaat Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
Doctor in de Geografie en Milieu-engineering (Johns Hopkins U.)

En een beschaamde Alumnus en voormalig Visiting Professor van de KU Leuven.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

83 reacties

 • door Herman,frans op woensdag 15 juni 2011

  Fantastische reactie van deze professor. Dat ze dat ook publiceren in hun gazetten. Merci

  • door Piet De bisschop op donderdag 16 juni 2011

   dat van die gazetten, ik vrees ervoor zoals de universiteiten zijn de media ook niet van enige invloed verschoond (en dus vrijheid en creativiteit zwaar aan banden gelegd, immers wiens brood men eet...)

   • door Thibaut op vrijdag 17 juni 2011

    Geluk dat we De Wereld Morgen nog hebben.

    Bedankt aan professor Swyngedouw. Zeer goed stuk, dat m.i. een centrale kwestie aanhaalt, namelijk patentering: het privatiseren van gemeengoed, of zoals de professor schrijft 'accumulatie door onteigening'.

 • door Sebastian op woensdag 15 juni 2011

  Inderdaad, bedankt om de patattenzaak weer op een andere (en interessante) manier te belichten. Dit toont alweer dat de zaak veel compliceerder en genuanceerder is dan wat de massamedia ons voorschotelen.

 • door Lieve Pepermans op donderdag 16 juni 2011

  Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. De waarde van dit spreekwoord wordt algemeen aanvaard. Dat in sommige gevallen eerlijkheid en waarheid primeert,, is een bijzonder verfrissende ervaring. Met dank aan de moedige getuigenis en analyse van Professor Dr.Ir. Erik Syngedouw. Ik hoop dat hij met de sancties kan leven. Of staat hij daarboven?

 • door PatrickGhyselen op donderdag 16 juni 2011

  Eindelijk iemand die in het debat nog eens het onderscheid scherp stelt tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek; een besef dat volledig verloren is gegaan bij de KULeuven en waarvoor Piet Desomer (ex-rector) voor waarschuwde: universiteiten zijn de jongste decennia hun autonomie kwijtgespeeld en verlenen onderzoek op maat van de industrie.

 • door Nele op donderdag 16 juni 2011

  Met dank voor een objectieve belichting van dit alles. Soms zitten mensen zo dicht met hun neus op iets, trachten ze afstand te nemen om het objectiever te bekijken. In uw artikel is dit nog beter gelukt dan alle voorgaande die ik hierover gelezen heb. Met dank om de blik opnieuw te verruimen!

 • door robin hoed op donderdag 16 juni 2011

  neemt er iemand zulk artikel serieus ?

  "geweld tegen aardappelen" wat dacht je van geweld tegen wetenschappelijk onderzoek dat vooruitgang moet brengen

  ik stel voor dat alle aanhangers volledige afstand doen van alles dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Op die manier is het probleem binnen enkele jaren opgelost.

  door geweld en vernieling je mening opdringen noem ik terrorisme.

  als het probleem is dat anderen ervoor betalen, zorg dan dat je het zelf betaalt. ga maar eens met de communistische pet langs tijdens uw protestacties, en zien wat er dan opgehaald wordt.

  • door LVE op donderdag 16 juni 2011

   ... en dit is dan een 'Robin Hood' die de rijken en de machtigen verdedigt... wrong name, my dear .. Geef eens inhoudelijke argumenten tegen datgene waarmee je in het artikel niet akkoord bent! Anders blijft het loze praat!

   • door robin hoed op donderdag 16 juni 2011

    [title]geweld. daar ben ik niet mee[/title]geweld.

    daar ben ik niet mee akkoord.

    je kan met iets niet akkoord zijn, dan zeg je dat, en je zorgt dat je het zelf beter doet.

    wat zou je ervan zeggen dat ik je site hack en elke discussie platleg?

    kapitalisme is het systeem dat het meest stimulerend werkt (nog afgezien van elke matiging zoals sociale zekerheid, belastingen, subsidies, ...waartegen ik geen woord richt)

    gebruik het systeem om uit te blinken in je overtuiging. easy.

    als JIJ vindt dat iets niet in handen mag zijn van iemand, dan moet het afpakken of kapotmaken zodat niemand het (technologie) heeft? lijkt me fundamentalisme dat leidt tot terrorisme.

    • door Eddie G. op vrijdag 17 juni 2011

     Robin gebruikte OOK geweld tegen de rijken...

  • door Sebastian op donderdag 16 juni 2011

   Volledige afstand doen van alles wat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek? Waar haal je dat nu vandaan? Wordt er hiet ergens beweerd dat men tegen wetenschappelijk onderzoek is? Is het je al opgevallen dat de schrijver een wetenschapper is? Heb je het artikel eigenlijk wel gelezen? Veel aangehaalde argumenten zijn net van wetenschappelijke aard, bijvoorbeeld economisch. (Als ik nu uw manier van 'argumenteren' zou gebruiken zou ik moeten zeggen: 'Ik stel voor dat mensen die dit artikel niet serieus nemen, geen enkele vorm van wetenschappelijk onderzoek serieus nemen".)

   Als door geweld en vernieling je mening opdringen terrorisme is, dan is de overheid ook terroristisch. (Hun mening is immers dat het aardappelveldje niet aangevallen mocht worden, dus stuurden ze politie naar de betreffende plek om de actievoerders, met geweld, in toom te houden). Ik ben het niet helemaal eens met de wijze van actie voeren, maar er schort iets aan je argumentatie.

   Vanaf dat er kritiek komt op een onderdeel van het kapitalisme ben je dus communistisch volgens u? We hebben dus de keuze tussen een naïeve idolatrie van het kapitalisme, of communisme? Dat lijkt me nogal een zwart/wit vergelijking. En natuurlijk kan je wel zeggen dat het kapitalisme het 'meest stimulerend werkt' als je in de kern van het economisch systeem zit. Ik vraag me af of je dezelfde mening zou toegedaan zijn moest je in de periferie (een term van Immanuel Wallerstein) leven... Of moest je bijvoorbeeld een werknemer in Foxconn zijn en onderdelen maken voor apple-producten in het westen voor een hongerloon en zéér onredelijke uren (om het eufemistisch uit te drukken).

   Kritiek, op welke positie dan ook, is zeer belangrijk. Maar zo'n kritiek moet wel onderbouwt zijn met argumenten. Dat is exact wat de schrijver van dit artikel heeft gedaan, o.a. op een wetenschappelijke manier. En dat is ook exact wat jij hier niét doet. Wie doet hier de 'vooruitgang' geweld aan?

   GrTz

   • door robin hoed op donderdag 16 juni 2011

    Een monopolie (alleenrecht) op het gebruik van geweld is volgens de Duitse socioloog Max Weber een van de definiërende kenmerken van een soevereine staat. Staten verbieden in principe het gebruik van geweld door hun burgers en ingezetenen, en plaatsen het recht om geweld toe te passen bij instituten als de politie en de krijgsmacht, om de orde te handhaven. Het vermogen om dit monopolie te handhaven is een belangrijke maat voor de stabiliteit van een staat.

    Een voorloper van het begrip geweldsmonopolie is ook al terug te vinden in de filosofie van Thomas Hobbes.

    ik heb niet gezegd dat iedereen communistisch is vanaf het moment dat hij niet achter een (versoepeld) kapitalistisch systeem is, ik zeg dat je positief moet werken door zelf iets op te bouwen in plaats van alleen protestacties of negatieve acties te voeren. het is perfect mogelijk om iets op te bouwen waarin ieders rechten gerespecteerd worden en dat functioneert op 'n fair trade basis.

    de patenten mogen niet in handen vallen van bedrijven. right. de hele pharma sector? alle exotische etenswaren die naar hier gebracht worden? wat hebben de protestvoerders eigenlijk in handen ? wat is er niet in handen van de bedrijven ? komt me meer over als een protestactie tegen zij die iets hebben door zij die niets hebben, in plaats van zelf iets op te bouwen. daar zit m'n frustratie dat er voldoende harde werkers zijn die iets rechtvaardigs andersglobalistisch willen opbouwen, maar een stelletje marginale lowlifes de boel om zeep helpen voor iedereen. (als je je aangesproken voelt , ... )

    de schrijver van het artikel is een prof met enige specialisatie - heeft voorbereidend werk gedaan voor hij het artikel schreef veronderstellen we, mijn reactie is geschreven in tien regels vanuit een frustratie op een drietal minuten, en jij beweert dat ze niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd is?

    • door Sebastian op donderdag 16 juni 2011

     Ik weet niet waarom je het monopolie van het gebruik op geweld hier aanhaalt. Wat wil je daar mee zeggen? Dat het rechtvaardig is? Zo ja, zo'n geweldmonopolie bestaat toch ook in dictaturen?

     Ik kan het alleen maar eens zijn met het feit dat je positief moet werken door zelf dingen op te bouwen, alleen negatieve acties zijn niet genoeg. Maar de discussies die nu ontstaan (buiten een academisch niveau) zijn toch iets constructiefs denk ik, niet?

     Zonder communisme te willen ophemelen of kapitalisme (volledig) te willen verwerpen, kan er overigens iets gelijkaardigs gezegd worden als jij zegt over communisme maar dan van kapitalisme. Blijkbaar geloven sommigen dat ALLES te privatiseren valt: grond, informatie, genen, kankermuizen...what's next, mensen?

     Het gene wat ik vooral wou duidelijk maken, is dat we niet veel verder komen met een -in drie minuten geschreven- frustratie; met ad hominems (marginale lowlifes, schijnbaar een insinuatie dat de actievoerders geen 'harde werkers' zouden zijn door te zeggen dat anderen dat wél zijn), het gebruik van 'communisme' als een quasi scheldwoord, en dit alles zonder dat je een redelijke argumentatie geeft om tegen in te gaan. Geef liever enkele goede redenen om uw standpunt te verdedigen, ik zou met interesse luisteren...

     • door robin hoed op vrijdag 17 juni 2011

      in je tweede alinea zeg je dat je net zo goed als de overheid geweld mag uitoefenen?

      als de overheid geweld uitoefent, zou dat in het kader van stabiliteit moeten zijn, ter vrijwaring van iemands rechten als actievoerders dat doen, is dat een inbreuk op iemands rechten.

      grond, informatie, genen, kankermuizen ; alles kost moeite, alles. In brazilië kan je gratis grond krijgen als je'm kan onderhouden blijkbaar willen mensen alleen wanneer het opbrengt een deel van de koek.

      wat dacht je van jaren research en development? dan zijn er geen vrijwilligers om mee te werken. vanaf er een resultaat behaald is, dan vindt iedereen plots dat het gemeengoed moet worden.

      laten we nog een onderzoeksfonds oprichten. laten we het financieren , wie denk je dat dat gaat betalen? uiteindelijk betaalt de consument alles. en wie is de consument ? denk je nu echt dat je van grote kapitalen kan afpakken? lijkt me vrij naief.

      begin zelf met iets, of zorg dat je zelf een financieringsmaatschappij opzet die zulke zaken betaalt, (zijn er niet genoeg andersglobalisten?)

      menselijke energie is geprivatiseerd = iedereen heeft z'n energie; de ene wat meer als de andere. een sociaal vangnet is goed, maar wat hier gepredikt wordt is beslag leggen op wat ik met mijn energie [in mijn geval volgens fair trade] heb opgebouwd.

      • door Sebastian op vrijdag 17 juni 2011

       Pfft, ik ga niet meer reageren als je zo'n reacties blijft schrijven. Ik vraag om argumenten. Ik ging geen discussie aan over kapitalisme/communisme, over onderzoeksfondsen, over privatisering, over ideologie... Het gaat me enkel om argumentatie.

       Je poneert stellingen die totaal niet geargumenteerd zijn. En ik snap nog altijd niet waarom het artikel 'niet serieus' genomen zou moeten worden bijvoorbeeld. Maar in plaats van concrete argumenten te geven daarvoor, dwaal je af met allerlei stellingen. Enkele waar ik het mee eens ben. Enkele waar ik het niet mee eens ben. Maar geen enkele beargumenteerd.

       Wat verder heb je een reactie: "voer de discussie, voer het wetenschappelijk onderzoek, als je gelijk hebt, ben ik de eerste om je te steunen" Terwijl je eerste reactie was dat dit artikel (dat nochtans van wetenschappelijke aard is voor bepaalde delen) niet serieus genomen kan worden.

       Ik kan het alleen maar volmondig eens zijn met deze reactie van u: "voer de discussie, voer het wetenschappelijk onderzoek, als je gelijk hebt, ben ik de eerste om je te steunen"

       GrTz

       • door robin hoed op vrijdag 17 juni 2011

        [title]Sebastian, bwah 'k begin 't[/title]Sebastian,

        bwah 'k begin 't ook wel beu te worden - eerder zei je dat de overheid ook terroristisch is omdat ze politie sturen naar de protestvoerders (en dat protestvoerders dus ook recht zouden hebben op het gebruik van geweld) - men rechtstreeks argument daartegen (alleenrecht op geweld van de overheid) wordt niet begrepen en van de hand gewezen,

        Voer het onderzoek. Van mij mag elke prof een publicatie maken met zijn standpunt, hoe meer hoe liever zelfs. Voer het onderzoek houdt in dat je een ander zijn onderzoek niet vernielt. (omdat je vindt dat zij geen recht hebben op de technologie)

        eerder had iemand wetenschappelijke bezwaren tegen deze ontwikkeling, fijn, onderzoek het, ontwikkel het.

        begrijp je dan niet dat ik het ongelooflijk zat ben dat andersglobalisten meestal alleen protesteren, en filosoferen? wie denk je dat de wereld gemaakt heeft tot wat hij nu is? de protesterende filosofen of de ondernemende kapitalisten? wees dan eens een ondernemend filosoof.

        • door Sebastian op vrijdag 17 juni 2011

         [title]Robin Hoed, Ik vind niet dat[/title]Robin Hoed, Ik vind niet dat protestvoerders altijd recht hebben op gebruik van geweld (ik heb eerder overigens al gezegd dat ook ik het niet helemaal eens ben met de wijze van actievoeren). Maar ik vind dat hetzelfde geldt voor de overheid, ook de overheid heeft niet altijd recht op gebruik van geweld. Het ging me er ook niet om om de actie (van actievoerders of de overheid) te verdedigen of te verwerpen.

         Onderzoek voeren houdt inderdaad niet in dat je een ander zijn onderzoek vernielt. Maar je mag je wel (geweldloos) afvragen in hoeverre de criminalisering en de proportionaliteit daarvan terecht is. De aandacht glijdt altijd af naar de gewelddadigheid van de actievoerders, maar alleen maar negatieve commentaar geven op de actie (en niets onderzoeken) levert niets op. Net zoals alleen maar een patattenveld ruïneren niets oplevert. Enkel negatieve protestacties zijn niet genoeg zoals je terecht zegt.

         Je hebt gelijk dat andersglobalisten (en anderen) meer moeten doen dan protesteren en filosoferen. Maar wie zegt dat de mensen die protesteren ook niet tegelijk ondernemen? Als ik het goed begrijp ben jij een ondernemende andersglobalist (met je fairtrade zaak). Dat is goed en kan ik alleen maar toejuichen. Maar wie zegt dat anderen hier ook niets ondernemen? Trouwens, ook de wetenschappelijke bezwaren (en oplossingen) zoeken en onderzoeken zijn volgens mij een onderneming. Voor iets te ondernemen is het zeer belangrijk om zo'n juist mogelijk beeld te kunnen krijgen van problemen en oplossingen. In die zin 'ondernemen' alle mensen die dit artikel aandachtig (en kritisch) lezen al een klein beetje. Je moeten weten wat de problemen zijn, en waar ze liggen, vooraleer dat je actie kan nemen.

         Misschien sta je wel dichter bij sommige mensen hier qua opvattingen, dan je zelf denkt?

         • door robin hoed op vrijdag 17 juni 2011

          "De aandacht glijdt altijd af naar de gewelddadigheid van de actievoerders"

          right. dus hadden ze het beter anders aangepakt, en doen ze het voortaan beter anders.

          de macht ligt nog steeds bij de massa, alleen moeten ze zich organiseren. soms lijken we wel schapen die afhangen van een herder. rise! doe er iets aan. ik heb al heel wat linkse jongeren proberen te motiveren, maar meestal komt het neer op jeugdige rebelsheid en niet op overtuiging van de onrechtvaardigheid.

          ik zie te weinig resultaten en te veel geklaag en gezaag over recht hebben op werk, woonst, leven, ... (en zeg niet dat ik hier nu klaag op de andersglobalisten) doe er dan iets aan, je leeft in een land van opportuniteiten, als je hier niets kan presteren plaats jezelf dan maar eens in de positie van al die slachtoffertjes waar je zo graag over filosofeert.

          • door Sebastian op vrijdag 17 juni 2011

           Geen enkele inhoudelijke reactie op wat ik schreef en maar blijven zagen en klagen tegen weetikveelwie (het betreft blijkbaar linkse jonge schapen die klagen over woonst, werk of leven en veel medelijden hebben met zichzelf, welke bovendien nog graag filosoferen over slachtoffertjes. Het is natuurlijk makkelijk om kritiek te geven op een zelfverzonnen groep mensen) zonder enig argument of zonder te zeggen wat er beter kan, tegen wie je het nu net hebt, welke relevantie dit heeft met dit specifieke artikel etc... Weetikveelwie moeten 'er dus iets aan doen'. Iets wat Robin Hoed blijkbaar allemaal wel doet, het grote voorbeeld. Andere mensen daarentegen (met name de weetikveelwieërs)....Over zelfgenoegzaamheid gesproken. Ik heb hier genoeg tijd verloren. (Blommaert geeft in zijn reactie al een geluk wél een genuanceerder beeld van geweld)

      • door J. Blommaert op vrijdag 17 juni 2011

       Men lijkt hier te vergeten dat vormen van directe actie (iets wat men vaak als 'geweld' bestempelt, zelfs wanneer het de politie is die vreedzame betogers neerknuppelt) een vast ingrediënt zijn van een democratie. democratie is immers strijd: ze ontwikkelt zich niet alleen via het trage en procedureel correcte werk van parlementen, maar ook in schokken - die telkens buiten dat parlement worden veroorzaakt.

       De vroege arbeidersbeweging was in de 19de eeuw stelselmatig het doelwit van 'legitiem geweld' vanwege de overheid. protesterende arbeiders werden neergeslagen en neergeschoten door de Rijkswacht of het leger. Die traditie is tot en met Zwartberg blijven bestaan. de staat waartegen deze arbeiders revolteerden - en waartegen ze gewelddadige actie ondernamen - was een artistocratische staat, volstrekt geen democratie. Er waren geen 'legitieme middelen' waarmee ze hun standpunt konden verkondigen en verdedigen in de democratische gremia, want ze waren daarvan uitgesloten. Er waren dus geen 'democratische kanalen' waarbinnen arbeiders hun belangen konden verdedigen; er was enkel de straat.

       Op die straat werden het Algemeen Stemrecht, de 8-urendag, de vrouwenrechten, de vrijheid van schoolkeuze, abortus en ga zo maar voort bedongen. In elk van die gevallen waren er hetzij geen andere kanalen voorhanden, hetzij waren er via die kanalen gewoon geen resultaten te bereiken. Wanneer parlementen en overheden in handen zijn van bepaalde belangengroepen en stelselmatig weigeren om bepaalde belangen op de agenda te plaatsen, dan blijft enkel de straat over.

       Op die straat wonnen de Afrikaans-Amerikanen hun burgerrechten en dwongen jongeren de VS tot een andere houding tegenover de oorlog in Vietnam. Dit gebeurde telkens met bloed op de grond, kapotte ruiten en uitgebrande politievoertuigen. Ook de niet-blanke bevolking van Zuid-Afrika dwong via die weg de Apartheid op de knieën; en het is via die methoden van Intifada dat de Palestijnen hun rechten tegenover de staat Israël moeten opeisen. In elk van die gevallen was er geen ander kanaal beschikbaar, of waren de beschikbare kanalen verstopt en niet bij machte verandering te scheppen.

       Greenpeace moest vormen van actie gebruiken die door hun tegenstrevers als 'sabotage' werden bestempeld om thema's zoals het milieu en de opwarming van de aarde onder de aandacht van de macht te brengen; Gaia eveneens - het besmeuren van bontmantels met verf is eveneens een vorm van geweld. Ook de bomspotters die de basis van Kleine Brogel binnendringen bedienen zich van ongeoorloofde middelen. De geoorloofde middelen zijn in elk van deze gevallen nutteloos, want ze zijn in handen van de tegenstrever. Dat is tevens de reden waarom priesters, artsen en andere overigens propere burgers zich zo vaak aan de kant schaarden van guerillabewegingen - die volgens de staat die ze bestrijden uiteraard ongeoorloofd geweld, terrorisme, gebruiken.

       Ik hoor op de radio dat gisteren rellen in Athene 'uit de hand gelopen zijn': er zijn stenen en brandbommen gebruikt, en de politie retalieerde met rubberkogels en traangas. De betogers verzetten zich tegen de gigantische aanslag op de welvaart en het welzijn van de Griekse burgers, opgelegd door de EU en het iMF. Ze strijden dus voor datgene wat Bush en Verhofstadt 'our way of life' noemden (en in naam waarvan ze de 'oorlog tegen de terreur' ontketenden): het behoud van datgene wat doorheen decennia strijd en hard werk is opgebouwd, en wat men aan de volgende generaties wil kunnen doorgeven. Zijn die betogers anti-democraten? Was Martin Luther King een antidemocraat? Aartsbisschop Romero? Nelson Mandela? Ze zaten immers allemaal aan de kant van maatschappelijke bewegingen die op verscheidene momenten geweld moesten gebruiken - en Mandela heeft dat geweld tijdens zijn proces verdedigd?

       Een scherper gesteld voorbeeld. Abou Jahjah beklemtoonde voortdurend één ding: "wij hebben hier niks te zeggen, en toch zijn ook wij van hier". Is dit een anti-democratische eis? Was hij een antidemocraat? Of was de antidemocraat in dit geval de heer Verhofstadt, eerste minister van de democratie genaamd België, gidsland binnen de EU, de NAVO en de VN, kampioen der mensenrechten, der openheid en zo meer - die in het Parlement kwam schreeuwen dat, als er geen wet was waarmee Abou Jahjah nu kon opgesloten worden, het Parlement er maar prompt één moest maken?

       Wie simplistisch denkt over geweld bevindt dreigt snel ook een simplistisch beeld van democratie te hebben. Democratie is strijd, en dit moet men letterlijk nemen. De democratische kanalen zijn een middel om geweld te kanaliseren en te herleiden tot woordenstrijd; rond consensusdragende thema's is dat doorgaans afdoend. Maar stel eens de vraag wie de consensus eigenlijk draagt? Wiens belangen wordt door regeringen en parlementen vertegenwoordigd? Wiens belangen worden door de EU en het IMF bijvoorbeeld verdedigd in het geval van Griekenland? Of in het geval van Verhofstadt versus Abou Jahjah? Van de Apartheidsregering versus Mandela? de Gouverneur van Alabama versus de Amerikaanse zwarte burgerrechten-activisten?

       Men moet die analyse telkens weer maken, al was het maar om één grote fout te vermijden: dat men ervan uitgaat dat democratie een afgewerkt product is. Het is dat niét, en de verbeteringen die eraan zijn aangebracht in de geschiedenis zijn vaak het gevolg van gewelddadige schokken, van stakingen, betogingen, onlusten, opstanden en rebellieën. Elk van die fenomenen werd door de gevestigde machten bestempeld als terroristen, ordeverstoorders, saboteurs, criminelen. En die gevestigde machten beschouwden hun eigen geweld uiteraard als het enig 'legitieme' geweld - want de staat heeft het monopolie op geweld, ook al wordt die staat geleid door misdadigers en antidemocraten. Wie een dergelijke analyse maakt zal merken dat schijnbaar eenvoudige kwesties in wezen zeer complex zijn.

   • door robin hoed op donderdag 16 juni 2011

    nog een fonds bij oprichten, ok, laten we nog een belasting bij heffen. en dan kan iedereen kwaad zijn dat de neoliberale medemens zijn steentje niet bijdraagt.

    wat zou er eigenlijk wel in privé-handen mogen zijn?

    het onderzoek al niet de publicering ook niet het telen ? verdelen ?

    zou alles in overheidshanden moeten zijn?

    mja, dat lijkt me communistisch

    iedereen vindt blijkbaar dat ze recht hebben op een deel van ALLES wat er op deze aarde is. ook van het werk van een ander mja, dat lijkt me communistisch

    • door Gert Fransen op donderdag 16 juni 2011

     Beste Robin Hoed ( wat is dat toch dat mensen onder schuilnamen reageren? Maar dit ter zijde) Ik wil als reactie uw zin wat ombuigen: "Enkelen vinden blijkbaar dat ze recht hebben op ALLES wat er op deze aarde is." Dat klinkt weer zeer liberaal. En klinkt ook zeer mooi zolang je middelen hebt. Geen centen ( om god weet welke redenen) geen eten, geen onderdak, geen geneeskunde, etc etc. Je zal maar om een of andere reden plots zonder middelen komen zitten. U behoort voorlopig tot de groep van mensen die zich niet veel moeten ontzeggen. Ik hoop, met uw standpunten, dat dat voor u dan zo blijft.

     • door robin hoed op vrijdag 17 juni 2011

      u hoeft dat niet te hopen, ik werk er keihard voor elke dag tussen 7 en 24. -

      en ik draag de verantwoordelijkheid voor wat ik heb.

      in andere reactie heb ik al laten uitschijnen dat ik een fair trade zaak zelf heb opgebouwd waarvan tientallen mensen afhangen. Ik verdien er geen schatten mee, maar ik raak wel gefrustreerd door andersglobalisten die niet het verstand hebben om moeite te doen om iets op te bouwen dat hun ideologie onderbouwt, maar eerder ergens in loondienst respectloos zitten te zagen op de baas die de risico' s neemt en de economie draaiende houdt. zoals eerder gezegd geloof ik nog steeds dat er andere mogelijkheden zijn, maar je moet respect hebben voor de regels van het spel als je niet aan de kant gezet wil worden. (wat volgens mij wel zo is met die protestanten die gewelf gebruiken en bijgevolg weinig sympathie krijgen)

 • door Hubert Vandenbussche op donderdag 16 juni 2011

  Als de universiteiten onafhankelijk en objectief onderzoek doen, zoals ze bij hoog en bij laag beweren, dan zouden ze een publiek debat moeten aangaan met deze professor! Bijv. door Ter Zake-redactie van Canvas te bedelven onder e-mails of via andere kanalen. Idem met andere media... Als deze reactie enkel op deze website te lezen zou zijn, is het tijd- en energieverspilling vanwege deze prof! En hebben we weer een beetje aan zelfbevredigig gedaan: 'Zie je wel dat we gelijk hebben!' en daar blijft het waarschijnkijk bij. Is professor Swyngedouw bereid om naar hier te komen om zijn visie te confronteren met andere wetenschappers? Zoiets kan dan aan de media voorgesteld worden.

  • door Hubert Vandenbussche op donderdag 16 juni 2011

   Na de 1ste zin moest komen: We kunnen proberen om dit af te dwingen door bijv...... De uniefs gaab dit natuurlijk niet doen, ze zijn maar al te blij met de volgzaamheid van de meeste media !!!

  • door robin hoed op donderdag 16 juni 2011

   volgens mij vertikt de prof het om nog te komen ?

   ik zou 'm net aanraden wel te komen om de confrontatie aan te gaan

   • door witten op donderdag 16 juni 2011

    Deze gemodificeerde aardappelen worden de europeanen dan ook "met geweld" opgedrongen. Ok, de nieuwe genen die worden ingebracht in het genoom zijn er van andere aardappelrassen maar... 1. ze zijn gekoppeld aan andere genen om de selectie mogelijk te maken vb antibiotica-resistentie of andere merkergenen (genen niet eigen aan de soort in kwestie) 2. de ggo-gewassen zomaar aanplanten kan leiden tot genetische vervuiling van andere gewassen, (aardappelen, tomaat, ... een toevallige mutant die vruchtbaar blijkt en in de natuur terechtkomt kan niet worden uitgesloten ) men dringt de nieuwe soort dus "met geweld" aan ons op. 3. Waar het nieuwe gen in het genoom terechtkomt is niet geweten, noch de activatie van het gen. Een promotor van genen is zeer specifiek. Wie weet wordt het gen dat instaat voor de "schimmeldoding" in de natuur niet geproduceerd op bepaalde momenten van de plantengroei en op andere niet. Op deze manier is niet geweten in welke mate het gen actief zal zijn. vb: misschien is dit gen in het wilde ras actief in de aardappelwortel en blijkt dit gen bij de GGO plant nu ook in de bloemen actief te zijn, met ander gevolgen... dit is niet te voorzien, en dus de effecten hiervan ook niet. ... liever voorkomen.

    • door robin hoed op vrijdag 17 juni 2011

     voer de discussie, voer het wetenschappelijk onderzoek, als je gelijk hebt, ben ik de eerste om je te steunen

     da's iets anders dan de boel vernielen omdat je vindt dat iedereen recht heeft op een patent dat anderen hebben.

 • door Deirdre op donderdag 16 juni 2011

  Dank je wel professor. Wat een opluchting om dit te lezen na de lezersbrief van enkele (flauwe)KUL professoren

 • door melanie op donderdag 16 juni 2011

  voor deze loepzuivere analyse. Bovendien erg moedig van u, professor. Het zou me niet verwonderen dat andere media (DS, DM, VRT, ...) deze opinie willen publiceren en het zou prachtig zijn mocht u daar op ingaan.

 • door Herman Luyckx op donderdag 16 juni 2011

  Wat vindt Erik Swingedouw van de argumenten die ontwikkeld worden in het artikel dat een 'groep landbouwexperts' vandaag in De Morgen heeft gepubliceerd? 1. Het debat is al oud: de argumenten van de tegenstanders van genetische manipulatie dateren uit de jaren '80 van de vorige eeuw. 2. Een duurzame voedselvoorziening heeft nood aan verschillende productiesystemen en technologieën: zowel biologische landbouw als nieuwe technologieën zijn belangrijk voor duurzame landbouw. Zo hebben droogtegevoelige gebieden voordeel bij genetisch verbeterde gewassen. 3. Er is gebrek aan nuance: alle ggo's mogen niet over dezelfde kam geschoren worden; de planten in Wetteren konden aardappelen opleveren die minder pesticiden vereisen dan gewone aardppelen. 4. Dat het gaat om een strijd tussen kleine boeren en machtige agriconcerns is een fabel: veel kleine boeren zijn vragende partij - voorbeelden daarvan zijn eenvoudige katoentelers in China, India en Afrikaanse landen. Anderzijds zijn het vaak grote agribusinessconcerns, met name in Europa, die ggo's willen bestrijden omdat ze belangen hebben in de productie van pesticiden; het vernielen van publieke testvelden ondersteunt juist de multinationals die profiteren van een gebrek aan alternatieven voor hun pesticiden. Er zijn ook internationale organisaties zonder enige band met multinationals die investeren in ggo's die niet meteen commercieel interessant zijn, zoals maniok.

  Let wel: ik citeer hier de argumenten van een twintigtal wetenschappers die voor zover ik kan nagaan even competent zijn als Swingedouw. Zelf ben ik geen kenner van landbouw- of ontwikkelingseconomie. Maar het is voor een leek als ik niet eenvoudig om te oordelen wie van beide kampen de beste argumenten heeft. Wat ik wel kan zeggen is dat dialoog over dit soort kwesties best zo openlijk mogelijk gebeurt - wat nu gelukkig bezig is in de kranten en DWM - en niet via het vernielen van testmateriaal of het ontslaan van mensen die de verdediging opnemen van één van beide kampen in dit debat dat helaas nog altijd een dovemansgesprek blijkt te zijn.

  • door Leo Van Echelpoel op donderdag 16 juni 2011

   Beste Herman, ik kan je bijtreden als je wil nuanceren en je stelt dat het niet correct is alles over één kam te scheren. Anderzijds is er toch een bedenkelijke evolutie bezig, dat valt niet te ontkennen. Je schrijft … “veel kleine boeren zijn vragende partij - voorbeelden daarvan zijn eenvoudige katoentelers in China, India en Afrikaanse landen…. “. Lees het rapport eens van Center for Human Rights … over de miserie en zelfmoorden die ggo-katoen van Monsanto-Mahyco veroorzaakt bij de Indische boeren. ( http://www.chrgj.org/publications/docs/every30min.pdf ) Onder druk van dat gebeuren en de volksraadplegingen heeft India besloten de teelt van de omstreden Bt-aubergine (Monsanto-Mahyco) in India niet toe te laten. Uit de publieksbijeenkomsten werden argumenten voor en tegen de Bt-aubergine geturfd op de gebieden biodiversiteit/milieu, plaagbeheer, economie/levensonderhoud, consumentenzorgen, menselijke gezondheid/bioveiligheid en het goedkeuringsproces. In totaal werden 544 argumenten verzameld, waarvan 93 voor en 451 tegen. Dat resulteerde in een rapport van 523 blz!! Dat is wat anders dan het achterbakse gedoe dat hier aan de gang is! (Verslag publieksraadplegingen : http://www.moef.nic.in/downloads/public-information/Annex_BT.pdf ) En … “Sinds enkele jaren is ook het Duitse bedrijf BASF actief in de gentechmarkt. Het bedrijf heeft aangekondigd een net zo grote speler als Monsanto te willen worden en de markt even agressief te willen benaderen. BASF heeft een aanvraag voor commerciële teelt in de EU van een transgene zetmeel aardappel, soortgelijk aan die van AVEBE” (bron: http://www.gentech.nl/info/grote_bedrijven ). Het is duidelijk dat een aantal grote multinationals de voedselproductie onder controle probeert te krijgen en ik denk dat we daar tegen MOETEN reageren. Maar het is natuurlijk duidelijk dat dat niet aan de grote klok gehangen wordt! groet

   • door Loots Eric op donderdag 16 juni 2011

    Beste Leo,

    Ik ben het rapport "Every Thirty Minutes", gelinkt in jouw reactie aan het lezen. Is het niet ironisch dat, waar bedrijven als Monsanto proclameren dat GGO's de oplossing zijn voor voedsel- en landbouwproblemen in het algemeen door het ontwikkelen van gewassen die beter zijn opgewassen tegen droogte, het nu net hun product "Bollgard Bt Cotton" alleen succesvol kan geteeld worden in goed geïrrigeerde landbouwgrond (zoals in het Engels vermeld op de verpakking)? Dit omdat het hybride katoensoort betreft die niet toelaat om zaden te oogsten voor de teelt in het volgende seizoen ????

    Een triest rapport maar zeer de moeite om te lezen !

    Groeten

    • door Loots Eric op donderdag 16 juni 2011

     Ter verduidelijking:

     Met mijn laatste zin bedoel ik eigenlijk dat Monsanto een zaad heeft ontwikkeld dat niet aangepast is aan de landbouwomstandigheden in grote delen van India (wegens een gebrek aan water). Dat het bovendien een hybride soort betreft die de teler niet toelaat om een deel van de oogst opzij te houden om het volgende seizoen terug te planten is waarschijnlijk mooi meegenomen...

   • door Loots Eric op donderdag 16 juni 2011

    Overigens, de publicatie "Every Thirty Minutes" bevat een schat aan referenties.

   • door Loots Eric op donderdag 16 juni 2011

    Leo,

    Na het lezen van de commentaar op AVEBE en BASF heb ik een aantal dingen opgezocht. Ik herinnerde me nog dat een aantal maanden geleden de Europese Commissie de teelt van een genetisch gewijzigde aardappel van BASF goedkeurde. Het betreft hier een variant die slecht één specifieke vorm van zetmeel aanmaakt, namelijk amylopectine. Een bedrijf zoals AVEBE, een grote fabrikant van van zetmeel afgeleide producten produceert (stijfsel, lijmen, etc.) is hierin geïnteresseerd omdat dit hun productieproces vereenvoudigt en bijgevolg de productiekosten verlaagt. Bij het gebruik van gewone aardappelen, dewelke twee zetmeelsoorten bevatten, amylopectine en amylose, moet de laatste vorm worden verwijderd. Ik herinner me nog dat onmiddellijk na de hierboven vermelde goedkeuring door de Europese Commissie, een grote concurrent van AVEBA in Duitsland aankondigde nooit met zetmeel te werken afkomstig van de genetisch gemanipuleerde aardappelvariant.

    Het werd pas interessant toen ik de Wikipedia pagina over amylopectine aardappelzetmeel vond:

    http://nl.wikipedia.org/wiki/Amylopectine_aardappelzetmeel

    Met andere woorden: er bestaat naast de Genetisch gemanipuleerde variant van deze aardappel een variant die verkregen is door; ik citeer, "traditionele veredelingstechnieken"!

    De betreffende sectie in het artikel:

    Via traditionele veredelingstechnieken is een amylose-vrije mutant zonder genetische manipulatie verkregen. Dit aardappelras heeft nog niet de volledig gewenste landbouwkundige eigenschappen. Deze aardappelzetmeelsoort is het enige amylopectine aardappelras die op dit moment verbouwd en vermarkt wordt.

    Maw. met traditionele technieken kon deze aardappel "veredeld" worden. Wat ontbreekt er dan nog als eigenschap aan deze aardappel? Misschien kan hij niet worden gepatenteerd?

    Verder heb ik gevonden dat AVEBE zélf een genetisch gemanipuleerde variant van de amylopectine aardappel had gemaakt. Dit in samenwerking met de universiteiten van Groningen en Wageningen. Het is op de universiteit van Wageningen dat de aardappelen van het proefveld in Wetteren werd ontwikkeld (in samenwerking met de RUG en ?BASF?). Deze aardappel is de variant die resistent zou zijn tegen de Phytophtora infestans schimmel.

   • door godelieve gheysen op vrijdag 24 juni 2011

    "In totaal werden 544 argumenten verzameld, waarvan 93 voor en 451 tegen. Dat resulteerde in een rapport van 523 blz!! Dat is wat anders dan het achterbakse gedoe dat hier aan de gang is!" Gelukkig is het hier anders. Ik heb nog in niet veel teksten zo een hoop nonsens en leugens bij elkaar gezien. "Bt-aubergine zal alle nachtschade-planten besmetten" . Aubergine kan niet eens kruisen met tomaat en de meeste andere nachtschadeplanten.

    • door Leo Van Echelpoel op dinsdag 28 juni 2011

     "The brinjal belongs to the family Solanaceae the same as that of potato, chillies, tomato and tobacco. The mutation of the transgene and horizontal gene transfer may create long term and far reaching adverse consequences. Prof T.K. Bose, former Vice Chancellor of Bidhan Chandra Agricultural University, and a veteran agricultural scientist, warns that the release of Bt Brinjal would also likely result in the contamination of the entire Solanaceae family of crops to which brinjal belongs." (rapport p. 24)

     Transgene transfer bestaat niet? Dus deze prof T.K. Bose liegt? Bovendien zegt hij LIKELY, wat waarschijnlijk betekent, dus geen zekerheid, maar U vertaalt dat wel als ... ZAL ..., waardoor u een zekerheid in zijn woorden legt die er niet is. Verder zeg je zelf zelf ... kan niet kruisen met de meeste andere nachtschadeplanten... dus met sommige wel? En A --> C kan misschien niet, maar wel A --> B en vervolgens wel B --> C?

  • door Loots Eric op donderdag 16 juni 2011

   [title]Herman, Inderdaad, een groot[/title]Herman,

   Inderdaad, een groot probleem is dat we dikwijls meningen van experten voorgeschoteld worden die ronduit tegenstrijdig zijn met elkaar. Mijn opinie is dat er spijtig genoeg sprake is van politisering van de discussie waardoor andere argumenten dan puur wetenschappelijke een rol gaan spelen. Mijn persoonlijk idee hierover is dat je, ten eerste altijd kritisch moet staan tegenover opinies (ook die van experten) en ten tweede dat je jezelf zo goed als mogelijk moet informeren. Wat het laatste betreft: een aanrader hierover is het boek van Marie-Monique Robin : "De Wereld volgens Monsanto".

   Ik vind trouwens de volgende presentatie van Noreena Hertz over experten zeer toepasselijk en interessant is:

   http://www.ted.com/talks/lang/eng/noreena_hertz_how_to_use_experts_and_when_not_to.html

   Overigens, een groot probleem is dat de publieke discussie (in zoverre dat deze al bestaat) systematisch in een richting wordt gestuurd waar een vruchtbaar debat onmogelijk is. Bvb. GGO's zijn noodzakelijk omdat ze de honger uit de wereld kunnen helpen door gewassen te ontwikkelen die bestand zijn tegen droogte. Vervolgens worden tegenstanders van GGO's als vijanden van de strijd tegen honger bestempeld.

   De ironie van het verhaal is dat de grote spelers op gebied van GGO, Monsanto, Bayer, etc. in de praktijk nog steeds niets hebben gerealiseerd. De overgrote meerderheid van de gecommercialiseerde GGO's worden verkocht in tandem met één of ander pesticide (cfr. Round-up ready Mais, Alfalfa, Koolzaad, Katoen, Sojaboon)... GGO voorstanders verwijzen soms naar het geval van het zogenaamde "Golden Rice" verhaal. Spijtig genoeg werd dit geen succesverhaal (Golden Rice is een genetisch gemanipuleerde versie van een rijstplant die vitamine A produceert. Dit werd gepromoot als een oplossing voor de problemen (blindheid) veroorzaakt door eenzijdige voeding in sommige landen in Azië). Probleem met Golden Rice was dat de hoeveelheden geproduceerde Vitamine A veel te laag waren om het probleem op te lossen. Overigens, Golden Rice werd niet ontwikkeld door de GGO industrie...

   Wat de opmerking van de profs betreft dat net de kleine boeren voordeel zouden hebben bij het telen van GGO gewassen lijkt me onzin. Kijk bvb. naar wat er India is gebeurd met de teelt van Bt-katoen van Monsanto: mislukte teelten met deze GGO's raakten deze een-gezin boeren in financiële nood en pleegden ze bij bosjes zelfmoord. Een regelrecht sociaal drama !

   Wat de opmerking van de profs betreft over de vermindering in het gebruik van pesticiden door het telen van GGO's het volgende: De praktijk leert dat het tegendeel waar is: zie bvb:

   http://www.beyondpesticides.org/dailynewsblog/?p=5414 http://www.organic-center.org/science.pest.php?action=view&report_id=159

   Wat hun opmerking "Het debat is al oud: de argumenten van de tegenstanders van genetische manipulatie dateren uit de jaren '80 van de vorige eeuw." betreft zou ik zeggen, heeft dit debat dan misschien een uiterste gebruiksdatum? Ik denk van niet. Laat het debat eindelijk van start gaan!

  • door Jeroen Watté op donderdag 16 juni 2011

   Eén van de ondertekenaars (Matty Demont) van de opinie die De Morgen opnam - volledige versie vind je hier: http://www.econ.kuleuven.be/licos/opinieggo.htm - deed zijn doctoraat over oa. winstgevendheid van ggo's in spanje. Zijn promotor Eric Tollens die dat doctoraat begeleidde, is al jaren één van de felste pleitbezorgers van ggo's in Vlaanderen. Vorig jaar vond hij het nodig om het VN-rapport IAASTD voor de jaarlijkse vergadering van Belgische Landbouweconomen af te kraken.

   Als een wetenschapper zoiets doet, roept dat bij mij toch wantrouwen op. Is de essentie van wetenschap niet om als je een standpunt hebt, zowel argumenten voor als tegen in de weegschaal te leggen? Zo is er binnen de instituten van het CGIAR (bvb. het CIP, centrum dat aardappelen bestudeert) weldegelijk een discussie aan de gang die gaat over "horizontale veredeling" vs. "gen-per-gen veredeling". Maar het past beter binnen het kader van deze groep wetenschappers om die discussie, die raakt aan de kern van de kritiek op ggo's, (zie ook opinie "oorlog om aardappelen" van 16 mei in DWM - http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/16/oorlog-om-aardappelen) gewoon niet te vernoemen. Als je opinie de titel "geen slogans maar feiten" meekrijgt, maar je verzwijgt alle feiten die niet passen in je eigen uitgesproken pro-ggo-standpunt, is dat dan nog wetenschappelijk te noemen? Wat opvalt is dat niemand ondertekent die als core business biodiversiteit heeft.

 • door Loots Eric op donderdag 16 juni 2011

  Beste Erik,

  Misschien hebt u dit al gedaan, maar hebt u deze opinie al verstuurd naar kranten (of de VRT) ter publicatie ?

  Het zou interessant zijn om te zien wat de kranten hiermee doen. Het zou me niet verwonderen moesten de meeste Belgische kranten uw inzending niet publiceren. Mij lijkt het namelijk dat er voor de traditionele media experten en experten zijn (in lijn met uw opmerking over twee maten en gewichten bij de KUL).

  Overigens, heldere uiteenzetting!

  • door Erik Swyngedouw op vrijdag 17 juni 2011

   Ik heb reactie gestuurd naar De Morgen, De Standaard en de Wereld Morgen. Enkel de laatste had interesse in publicatie

   Groeten,

   Erik

 • door Jan Hermans op donderdag 16 juni 2011

  Ik vraag me al lang af of er geen redelijke oplossing is voor volgend probleem : Ondernemingen kunnen geen onderzoek betalen dat nooit zal resulteren in verkoop. Het is niet aangewezen dat enkele bedrijven wereldwijd een monopolie hebben op de verkoop van " zaaigoed ". Kan een soort " fonds " hier een oplossing bieden? Dat Professor Dr. Ir. Erik Swyngedouw niet aanwezig zal zijn op het congres in Leuven is zeer te betreuren.Ik neem aan dat hij niet moet vrezen om monddood gemaakt te worden. Waarom niet mee op zoek gaan naar een ernstige oplossing. Vriendelijke groeten Jan Hermans

  • door Herman Luyckx op donderdag 16 juni 2011

   Dat lijkt mij een zeer goed voorstel van Jan Hermans: laat het wetenschappelijk onderzoek naar het veredelen en verbeteren van gewassen, ten behoeve van een duurzame en eerlijke lanbouw, financieren door een bedrijfs-onafhankelijk fonds - liefst wereldwijd, desnoods UN-gebonden. Als de Wereldbank zich echt zou kunnen losmaken van de heersende liberale ideologie, zou die Wereldbank een ideale fondsbeheerder voor dit doel kunnen zijn, maar...

   • door rikke op donderdag 16 juni 2011

    Toch wel een beetje bizar dat hier wordt voorgesteld het warm water uit te vinden. Da's al even gelden gedaan. Het is intussen helaas door bewuste obstructie behoorlijk afgekoeld. In België werden nog niet zo lang geleden de universiteiten en het wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door de overheid. Onder druk van het neoliberalisme werd dit steeds meer op de helling gezet. Neoliberale ministers van financiën zorgden er dan ook nog eens voor dat wie groot geld verdient geen of een minimale belasting betalen. Enkel wie zijn boterham met werken verdient draagt vandaag de dag nog bij in verhouding tot zijn inkomen. En dan zeggen die neoliberale ideologen: "sorry het geld is op we kunnen het niet meer betalen" en privatiseren de boel. Dit wil dan zeggen de kosten voor de gemeenschap (zij de werken) de baten voor de privé ( zij die rentenieren en speculeren). Wie denk je dat dat UN-gebonden fonds gaat betalen als er al geld voor kan worden gevonden?

   • door stef dw op donderdag 16 juni 2011

    Ik lees hier weer een lovenswaardig idee: 'moest de wereldbank zich kunnen losmaken van de heersende liberale ideologie.' Maar voor het moment zullen we toch een straffe tovenaar nodig hebben want zelfs dit idee zal de 'heersende media' niet halen. Hoewel het gaat over andere materies krijg ik hier meer en meer het gevoel van de beroemde cartoon uit de tijd van de eerste sociale revolutie. 'you'll keep them poor, I'll keep them dumb'. zei de pastoor tegen de fabrieksdirecteur. Een kleine aanpassing misschien 'I'll keep them content, you'll keep them dumb' zei de politieker tegen de journalist !?

 • door Dries Lesage op donderdag 16 juni 2011

  Dank Erik Swyngedouw voor dit belangrijke stuk. Ook dank om het nu te publiceren, kwestie dat de discussie en de solidariteitsbeweging tegen dit disproportionele ontslag niet stilvallen. Actievoerders op basis van twijfelachtige argumenten en procedures ontslaan, terwijl er aan de universiteiten te weinig kritische reflectie is over de bredere wetenschappelijke, economische en politieke context van GGO-onderzoek en -industrie is beangstigend en een regelrechte schande.

 • door Piet De bisschop op donderdag 16 juni 2011

  aan Luycks (en anderen) : zou het kalf niet grotendeels gebonden liggen bij de invloed (lees verstikkende internationale druk) van de economische en financiële grootmachten ? Je geeft er zelf grotendeels antwoord op : "als de wereldbank zich zou kunnen losmaken van de heersende liberale ideologie"... Lees ook het stuk hier op de website over de 'werknemers in gevaar' en meerbepaald het element van de 'lobbycratie'

 • door Dirk Maes op donderdag 16 juni 2011

  "de moedige getuigenis" ? Iedereen kan het kleine kind uithangen.

  Erik is weer eens het zoveelste geval van populistisch gelobby. Ongeacht de actie politiek genoemd wordt of niet, die mensen hun onderzoek is vernield!! Wat heeft dat eigenlijk te maken met politiek ?

 • door Gert Coppens, Wervel op donderdag 16 juni 2011

  Filosoof Lieven De Cauter schreef het reeds in zijn eerste opinie (die van 31 mei j.l.) in DWM dat "De kern van de zaak is de privatisering van gemeengoed van de mensheid. Alle andere thema’s moeten bekeken worden vanuit dat perspectief." Erik Swyngedouw bevestigt dit volmondig en onderbouwt het ook, waarvoor hartelijke dank. Hij spreekt in termen van accumulatie door onteigening. Het gaat hier specifiek over de teloorgang van de commons, ons gemeenschappelijke erfgoed dat wij deels aantrefen in de natuur en deels hebben ontvangen van vele en veelal anonieme voorouders, die wat de natuur ons gegeven heeft, hebben verder ontwikkeld, zonder eigendomsclaims wel te verstaan.

 • door Guido Van den Bulck op donderdag 16 juni 2011

  Boeiende en veelzijdige gedachtengang, helder en direct geformuleerd: deze link ga ik verspreiden!

 • door Vanglabeke Noël op donderdag 16 juni 2011

  Deze reactie is raak ,met klare en duidelijke standpunten .Sluit mij aan bij Frans .

 • door Maarten Boudry op donderdag 16 juni 2011

  Plaatsvervangende schaamte is mij deel. Als je een omheining met musketons en staalkabels sloopt, en vervolgens een experiment vernietigt, dan gebruik je geweld. Niet buitensporig, niet tegen personen, maar wel geweld. Voor wie het in zijn hoofd haalt dat de vernielingsactie daarmee "discursief is gelijkgeschakeld" met genocidaire praktijken, is de term "demagogie" nauwelijks nog toereikend.

  • door Anne op donderdag 16 juni 2011

   Waarom schrijven jullie niet eens een artikel over de problematiek die wordt aangekaart (dus niet enkel GGO's maar het onrecht van de voedselindustrie)? Dat zou ik met buitensporige interesse lezen...

  • door Sebastian op donderdag 16 juni 2011

   Gelijkschakelen gaat misschien wat te ver, maar hij heeft wel gelijk dat het een specifieke vertoogstrategie is, welke een grote rol speelt in deze discussie (wat Maarten Van Dyck trouwens ook al aangehaald heeft). Het woord wordt vaker in veel ergere scenario's gebruikt en is m.i. te pejoratief in deze situatie.

   En nu de aandacht toch weer afglijdt naar het 'geweld', is het misschien gepast een stukje te quoten van het hierboven staande artikel, verwant met de vorige reactie die vraagt naar een artikel dat verder gaat dan deze specifieke actie (wat ik trouwens met even veel interesse zou lezen): "Het geweldsvertoog wordt gehanteerd door de overheid en de betrokken wetenschappers, het discussievertoog wordt gehanteerd door de actievoerders. Door de aandacht te verplaatsen naar ‘geweld’ dreigt het gevaar om in een ultrapolitiek te vervallen (van absolute vriend en vijand) waarmee echte politisering uitgesloten wordt."

  • door Leo Van Echelpoel op donderdag 16 juni 2011

   Je duwt het debat steeds in de richting van ‘geweld’ dat zou gepleegd zijn door de actievoerders, je criminaliseert het gebeuren, je spreekt over het kleine geweld van de actie, maar zwijgt over het grote geweld van de agro-industrie. Zie mijn antwoord hierboven (@Herman). Waarom ga je dat voortdurend uit de weg? In dat opzicht sluit ik me aan bij en kan me voor 100% terug vinden in de reactie van Anne en Sebastian. Komaan man, verruim je blik eens!!

  • door melanie op donderdag 16 juni 2011

   ... weer gewéldig, dit weekend!

 • door Ief P. op donderdag 16 juni 2011

  Man lief,

  Wat een woordenschat ...

  Ik ben maar een eenvoudige ziel en weet na het lezen van dit artikel nu nog altijd niet of je frieten van deze aardappelsoort beter met of zonder zout eet.

  Iemand die vindt dat ge uw pollen van andersmans zaken moet houden ...

  • door melanie op donderdag 16 juni 2011

   Dit soort patatten eet je het best met veel pesticide van BASF. Ze kunnen daar prima tegen. (u misschien niet, maar dat zijn 'onze zaken' niet)

   En nu graag terug ernstig

  • door Loots Eric op donderdag 16 juni 2011

   Alternatief voor de suggestie van Melanie: een scheut Roundup van Monsanto. In de Delhaize in Wilrijk, en dat is geen grap, staat die prominent uitgestald boven de stand met verse bloemen, nét na de ingang !

   Waarschijnlijk een voorteken van wat ons nog allemaal te wachten staat...

  • door rikke op vrijdag 17 juni 2011

   zelfs voor eenvoudige zielen zijn frieten gewoon ongezond, zeker met zout. Bovendien zijn die patatten waarvan jouw frieten worden gemaakt 400 jaar gelden gestolen van de intussen zogoed als vernietigde en cultureel vermoordde inheemse Zuid-Amerikaanse Indianen.

   Het hangt er maar vanaf wiens pollen waar aanzitten.

 • door Bernard Decock op donderdag 16 juni 2011

  Erik Swyngedouw maakt een scherpe analyse van de conflictpunten. Opnieuw duikt hier het morele vraagstuk van de patenten op. Kan één of ander individu (bedrijf) de ganse wereld schatplichtig maken voor het gebruik van een welbepaalde techniek. Is het niet precies de maatschappelijke context die het mogelijk maakt dat onderzoek gedaan wordt? En is iedere verbetering of uitvinding dan niet evenzeer schatplichtig aan die maatschappij? Het staat de gemeenschap vrij zelf patenten te gaan nemen. Waarom leeft die manier van denken niet in de politieke besluitvorming? Het wordt dringend tijd dat iedere gemeenschap die "onteigening" gaat tegenwerken. "Open source", als verrijking van de gemeenschap, moet op de politieke agenda gebracht worden.

 • door Dieter Annaert op donderdag 16 juni 2011

  Voor een zogenaamd genuanceerd artikel vind ik het persoonlijk toch weinig concreet onderbouwd, en erg gekleurd. De verwijzing naar de Katholieke Kerk in de naam, daar kan men voor of tegen, maar dat heeft te maken met bepaalde waarden die men hoog in het vaandel draagt. Waarden die, laat ons ondanks alles niet vergeten, zowat de hele westerse cultuur hebben gemaakt tot wat hij is. Met stamcel onderzoek e.d. zijn er nu redenen om de "K" in vraag te stellen, maar op zich heeft het weinig te maken met deze kwestie. Als onderzoeker aan de universiteit, vind ik persoonlijk althans, krijgt u de kans om met overheidsgeld onderzoek te doen naar uw interessesfeer en, laat ons eerlijk zijn ook goed uw boterham te verdienen. Maar voor wat hoort wat. Als u er van overtuigd bent dat dit soort onderzoeken niet dient gevoerd te worden, bent u uw werkgever verplicht deze discussie binnenskamers te voeren, ik grijp even terug naar de basiswaarden als respect. Om nu nog even naar de feitelijke inhoud van de discussie te gaan. Ja er moeten duidelijke regels komen wat betreft patenten e.d., maar het is ronduit fout om te stellen dat deze ontwikkelingen enkel de westerse maatschappij ten goede komen. De toepassingen zijn nu eenmaal vrij recent en dus schaars, wat ze ook niet gemakkelijk te introduceren maakt in niet ideaale omstandigheden. Maar het gebeurt, en meer en meer. Om het cru te zeggen he: ge kunt nie meer geld verdienen als met de honger gratis uit de wereld te helpen: de gratis reclame en het afficheren als helden is onbetaalbaar. Dit onderzoek is relevant, dient grondig te gebeuren, allemaal akkoord. Maar waar zit de logica dat het inbrengen van een gen met gekende functie zoveel meer onderzoek vereist dan kruissen waarbij miljoenen genen worden overgedragen. Da's wat mij bezighoudt.

  • door Loots Eric op donderdag 16 juni 2011

   Wat een prietpraat, uw exposé over wat Erik Swyngedouw wel of niet hoort te doen.

   Lees het artikel en vooral punt 7 van Erik's betoog nog eens goed na: De KUL wikt en beschikt. Beslissing genomen, punt aan de lijn. Vergelijk dat eens met de beschrijving die hij geeft van het systeem in het Verenigd Koninkrijk.

   Wat betreft het onderwerp dat je bezighoudt; Zie tevens punt 4 van het artikel.

   Voor jouw goed begrip komt het hier op neer: voor bedrijven als Monsanto en BASF gaat het er bij de ontwikkeling van een nieuw product in de eerste plaats om dat het gepatenteerd kan worden. Als dat kan door het patenteren op basis van één enkel gen: fijn, opdracht volbracht.

   Verder: kritisch zijn, veel lezen en opzoekingswerk verrichten. Dan ga je na verloop van tijd e.e.a. wel begrijpen.

 • door stef dw op donderdag 16 juni 2011

  [title]Duurzaam? Als ik hier van[/title]Duurzaam? Als ik hier van wetenschappers lees dat dit onderzoek eigenlijk geen flauw idee heeft waar het uitkomt. Dat er geen antwoorden zijn op een aantal fundamentele vragen over de invloed van ggo's. Dan ben ik ongerust. Maar dat was ik 25 jaar geleden ook al toen mijn professor genetica sprak over de mogelijkheden van zijn 'vak'. En omdat het mij interesseert, zoek ik naar artikels hierover en af en toe vind ik er ééntje; waar dan verder niets mee gebeurt. En dan? Als je niet gehoord wordt, grijp je als mens naar extremere vormen van mening uiten. En als de maatschappij eerlijk is, durft ze bekennen dat al wie tegen deze 'vooruitgang' was; in het geitenwollensokken hoekje werd gedrumd. En in een hoekje gedrumd, krijgt iedereen wel eens kapsones. Als de grote concerns willen dat we meewerken dat ze dan vrank en vrij in discussie gaan met de tegenstanders. Uit de these en antithese komt zeker wel een synthese die iedereen kan vooruit helpen en die toch duurzaam is! Maar zelfs dit idee werd door het criminaliseren van deze actie weer in een hoekje geduwd. En de politiekers, blijkbaar gespeend van enig sociaal inzicht, verdedigen hun eigen postjes in de raden van bestuur en laten de burgerdemocratie verweesd achter. Bij de volgende 'extreme' actie schrikken ze zich weer een hoedje en staan ze in 2 seconden klaar met hun eenzijdig 'oordeel'. Ben ik te extreem met dit gedachtegoed? Of heeft duurzaamheid ook te maken met participatie?

  • door bieke op vrijdag 17 juni 2011

   De nagel op de kop, Stef!

 • door Loots Eric op donderdag 16 juni 2011

  In de reacties tot nu toe vind ik dat het belang van punt 4 tot nu toe onderbelicht is gebleven.

  Ik trek hier graag een parallel met een onderwerp waarmee we allen ondertussen genoegzaam bekend zijn, namelijk resistentie tegen antibiotica. Het basisprobleem bestaat erin dat je een dynamisch organisme (een bacterie) probeert te vernietigen met een statisch chemisch wapen. Het dynamische karakter van een bacterie maakt dat het zich door selectiemechanismen kan aanpassen aan het antibioticum. Individuele bacteriën worden vernietigd maar vroeg of laat duikt een resistent exemplaar op en wordt het antibioticum waardeloos als bestrijdingsmiddel.

  Het inbouwen van één enkel gen om een bepaalde resistentie te bekomen (bvb. het gen dat het Bt-toxine produceert) in een plant is onderhevig aan hetzelfde risico van resistentie. Het is gewoon een kwestie van tijd en er zal een insect opduiken dat resistent is. Natuurlijke organismen beschikken over een "bibliotheek" van erfelijk materiaal dat in zijn geheel over de nodige flexibiliteit beschikt om zich te verdedigen tegen natuurlijke vijanden.

  Ik vond het volgende artikel van Louis De Bruyn dat e.e.a. op een heldere manier uitlegt:

  http://fieldliberation.wordpress.com/2011/05/18/oorlog-om-aardappelen/

  Trouwens, ter illustratie van dit fenomeen: sommigen onder jullie zullen al gehoord hebben van het succesvol bestrijden van (resistente) ziekenhuisbacteriën met ... andere (voor de mens onschadelijke) bacteriën.

 • door EmCo op donderdag 16 juni 2011

  Daar word pas gediscuteerd en ik heb er al veel geleerd!

 • door Annemie50 op donderdag 16 juni 2011

  Het wordt hoog tijd dat er een debat komt tussen de vice-rector van Leuven, de bio-ingenieurs van Gent enerzijds en professoren en wetenschappelijke medewerkers, die tegen de GGO zijn anderzijds. Laat die vice-rector zijn beslissing maar eens verantwoorden voor het publiek. De VRT en Canvas zenden liever quiz uit dan debatten. Maar voor zo een wijdverbreid maatschappelijk debat zouden ze eens een inspanning kunnen doen. Echter zelden werd een sociaal-wetenschappelijk item van zoveel zijden beschouwd als het GGO-debat. Triest dat iemand zijn plaats aan de universiteit ervoor moest verliezen.

 • door winfried heinrich huba op vrijdag 17 juni 2011

  Lees eens in alle rust het vaak aangehaalde VN-rapport "IAASTD"; de voedsel-monopolisten liepen kwaad weg van de onderhandeltafel omdat ze fundamenteel oneens zijn met de besluiten. Ja, misschien is dit wel een fundamentele strijd: wie beheerst ons voedsel? bron: http://www.nrc.nl/nieuws/2011/03/08/biologische-landbouw-nodig-in-strijd-tegen-voedselcrisis/

  • door winfried heinrich huba op vrijdag 17 juni 2011

   Zichtbaar geweld door personen spreekt steeds tot de verbeelding: het 'manifeste persoonlijke geweld' haalt steevast de media en vult de blogs. Verborgen geweld door machtsverhoudingen (hongerdoden, vluchtelingen) heeft nauwelijk nieuwswaarde. In een wereld waar dit 'latente structurele geweld' dagdaagelijkse werkelijkheid is voor milliarden mensen, waar onrecht een 'recht' wordt, wordt verzet een plicht. Burgerlijke ongehoorzaamheid is het openlijk overtreden van een wet om een groter onrecht aan te klagen. Acties tegen kernwapens en kerncentrales zouden in die zin niet erg omstreden mogen zijn. Het vernietigen van GGO-aardappelen tijdens een openbare aangekondigde actie moet bij ons vragen oproepen: wat bezielt medeburgers om zover te gaan? Vele internet-uren later (originele bronnen ipv blogs) versta ik de zin achter "Wetteren": de waarschuwing voor een technologie, waarvan de zegeningen op zich laten wachten, waarvan mogelijks ingrijpende schade geenzins uit te sluiten valt en die inmiddels kostbaar belastingsgeld opslorpt.

  • door Loots Eric op vrijdag 17 juni 2011

   In dit rapport is er alvast één land prominent afwezig en dat is België...

 • door Gene R op vrijdag 17 juni 2011

  "Het wordt door de wetenschappers voorgesteld dat het gen dat ingevoerd wordt (...) afkomstig is van ‘wilde’ soorten. ... In vele gevallen (...) is de ‘wilde’ variëteit het resultaat van honderden of duizenden jaren ‘genetische’ verbetering door de alledaagse praktijken en kennissen van de autochtone boerenbevolking. De historisch geaccumuleerde en geconstrueerde genetische configuratie wordt ‘gratis’ toegeëigend door patentering en commercialisering... "

  Beschamend genoeg voor deze Prof. Dr. Ir. gaat hier wel degelijk om wilde (jawel!) en niet gecultiveerde plantjes: nl. Solanum stoliniferum, venturii en bulbocastanum. Hij heeft wel drie titels, maar doet niet de moeite om eens een artikel op te zoeken eg. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14675451. Misschien heeft hij meer informatie en waren de Azteken verwoede kwekers van sierbloemen? Van een Visiting Professor zou je wat meer Professionaliteit verwachten.

  • door Anne op zaterdag 18 juni 2011

   Er staat dan ook 'in vele gevallen' en niet 'in dit geval'...

   • door Gene R op zaterdag 18 juni 2011

    Als hij zich bewust was dat in dit geval het wél wilde planten zijn en daarom "in vele gevallen" schrijft is dat al even beschamend. Gezien de context gaat iedereen die dit leest (zelfs aandachtig) er van uit dat het over de aardappelproef gaat. Trouwens welke "vele gevallen" zijn dat dan? Heeft iemand meer feiten zodat we weten over wat we spreken: welke gewassen, welke genen, welke bedrijven, etc.?

    • door melanie op zaterdag 18 juni 2011

     Ik heb de abstract waar u naar verwijst, gelezen. Hieruit blijkt geenszins wat wild eigenlijk betekent. 'the wild potato species Solanum bulbocastanum known for its high levels of resistance to late blight ' ==> 'known for': is dit known enkel door wetenschappers? Het is intussen ook 'common knowledge' dat mensen die dicht bij de natuur staan, hun voedsel uit de bossen/regenwouden halen. (Zelfs ik haal, als het even kan, mijn cantharellen niet uit Delhaize.) Een wilde soort is van iedereen. Deze gaan patenteren is al een misdaad op zich, namelijk diefstal van gemeengoed. In die zin blijft de redenering van prof Swyngedouw helemaal overeind.

     • door Gene R op zaterdag 18 juni 2011

      Ik meen dat in deze context wild betekent: niet-gecultiveerd, dus niet door de mens genetisch verbeterd over duizenden jaren (zie ook Swyngedouw). Zeer romantisch dat die mensen hun voedsel in het bos gaan halen, maar het lijkt me sterk dat ze dat doen omdat ze weten dat de plant resistent is tegen Phytophtora. Bovendien is het een zeer hardnekkig misverstand dat men dan een patent zou nemen op die plant. Er kan enkel een patent genomen worden op het gen X in combinatie (!) met een ontdekte functie nl. resistentie tegen schimmel Y. Men moet hierover ook niet steeds zo dramatisch doen. Een patent wordt maximaal voor 20 jaar toegekend, waarvan voor GMOs al meer dan de helft nodig voor alle opgelegde testen. Daarna is het gebruik van het gen voor de ontdekte functie voor iedereen! Wat is is 10 jaar als we hier spreken over duizenden jaren? Het patent op RoundUp Ready soja van Monsanto vervalt bv. in 2014.

      • door melanie op zaterdag 18 juni 2011

       Mensen die deels ook leven van wat het woud voortbrengt, kiezen voor het nuttigen van de 'wilde aardappel', niet omwille van resistentie tegen een schimmel, maar omwille van voedzaamheid. Naast schimmelresistentie zijn er nog massa's andere eigenschappen van planten en dieren die we niet kennen, die ook de wetenschap nog bijlange niet heeft doorgrond, maar die wel impliciet tot de kennis behoren van generaties en generaties families die van die planten en dieren leven. Het is niet omdat een bedrijf één van die kenmerken 'ontdekt' dat ze er eigenaar kan van worden. Het zaadverdrag, geratificeerd door de UN, is er gekomen omdat diverse bedrijven, waaronder Monsanto, aan biopiraterij deden en hierbij de rechten van inheemse bevolkingsgroepen totaal aan hun laars lapten. Ze doen sindsdien hetzelfde verder, onder spitstechnologische vorm, op gen-niveau. Het hoeft dus niet te verbazen dat men zoveel mogelijk soorten, zowel gekende als 'wilde' gaat onderzoeken om zoveel mogelijk eigenschappen te 'ontdekken'. Het patent op de gekende Round Up Ready soja van Monsanto vervalt in 2014. Zullen we met zijn allen van verbazing achterovervallen als tegen dan een Round Up Soja bis op de markt gebracht wordt, terug gepatenteerd voor 20 jaar?

       • door Loots Eric op dinsdag 21 juni 2011

        Monsanta en Dow zitten ondertussen niet stil en cross-licensen elkaars "technologie".

        Meer info over hun zogenaamde "SmartStax" produkten op de volgende Wikipedia pagina:

        http://en.wikipedia.org/wiki/SmartStax

        Een quote uit dit artikel:

        "Previously, the most genes artificially added to a single plant was three, but Smartstax includes eight"

 • door Desmet Geert op zondag 19 juni 2011

  Ongelooflijk moedig wat professor Swyngedouw zegt. Niet híj hoeft beschaamd te zijn, dat is duidelijk.

  Proficiat en wel bedankt.

 • door aronjaco op woensdag 14 december 2011

  Sommigen lijken niet te willen begrijpen dat het hier over veel meer gaat dan om enkel die aardappelen en de zgn. vernieling ervan. Het gaat hier om verregaande manipulatie van de natuur , zonder dat er geweten is welke gevolgen dat kan hebben binnen die natuur, en dat op lange termijn, en bijgevolg ook voor iedereen van ons. De natuur heeft zijn eigen systemen tot verandering en daar moeten wij mensen niet mee knoeien. Trouwens ,waarom begeeft de mens zich aan dergelijke " natuur-manipulaties ". Voor het welzijn van " de mensen" ?? Vergeet het. Zoals de professor in zijn artikel zegt gaat het enkel om geldgewin door ontwikkelaars en dat via al diegenen die dergelijke ontwikkelingen kunnen betalen. En al die anderen die niet voldoende betaalkrachtig zijn , die vallen gewoon uit de boot. OK wie betaald heeft voor de ontwikkeling van dergelijke produkten verdient ook winst daarop , maar , als de gemeenschap betaalt dient de gemeenschap te beslissen over wat met die ontwikkelingen gebeurt en niet één of andere private firma . En ... al dat opentrekken van de discussie naar politiek, terrorisme , kapitalisme , communisme en god weet wat nog allemaal , dat heeft hier niets mee te maken. Het is een ethische vraag : kunnen wij mensen willekeurig de natuur manipuleren onder het mon van " dat is goed voor ons allen", terwijl er slechts enkelen beter van worden ( en misschien , zal later blijken , er heel velen heel veel slechter van worden ).

 • door Frank De Block-Burij op maandag 2 januari 2012

  want ik lees dat je amechtig probeert het recht op ongebreideld wetenschappelijk onderzoek door privé bedrijven, personen of organisaties voor welk doeleinde dan ook te verdedigen, zelfs te promoten, dit enkel omdat dit (verantwoord-elijk ?) initiatief en te loven "ondernemerschap" zou aantonen. Erger nog dat je elke tegenstand die iets verder zou kunnen gaan dan een mondeling of schriftelijk protest daartegen hardnekkig als "geweld" probeert te bestempelen (net één van de bijzonder juiste en stevig onderbouwde bezwaren van de professor, misschien wel het belangrijkste), te verbieden, desnoods met geweld te onderdrukken en dit geweld dan wel weer als maatschappelijk verantwoord goedkeurt, zelfs luidop applaudisseert. Ben je dan het ongetwijfeld "wetenschappelijk" onderzoek in de concentratiekampen op onschuldige kinderen, zwangere vrouwen, gehandicapten, homoseksuelen en andere "anders" geaarden, die (toevallig?) niet pasten in de wereld- en toekomst"visie" van de toenmalige "powers that be" (ook nu nog altijd en overal telkens weer slechts een MINDERHEID van machtshebbers) vergeten? Beste Robin, uit je hele betoog is af te leiden dat jij je veel beter voelt (genetisch?) en hoger inschat dan alle anderen om je heen: jij alleen hebt het bij het rechte eind, en alle anderen die het mogelijks niet met je eens kunnen zijn stempel je af als niet alleen domme- maar vooral luie-riken en "profiteurs" van het mooie werk dat jij verricht. En je doet dat ook nog eens van achter een masker, of is "Robin Hoed" dan toch je echte naam? Mogen we die wel kennen? En jouw "fair trade" project, mogen we misschien ook weten waar dat over gaat?

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties