De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Overtreedt het Vlaams Belang de wetgeving op het racisme opnieuw?
Opinie -

Overtreedt het Vlaams Belang de wetgeving op het racisme opnieuw?

Luc Vanheerentals blikt terug op het vonnis dat de rechtbank velde tegen het Vlaams Blok voor racisme, wat de partij tot naamsverandering verplichtte. Hij stelt de vraag of het Vlaams Belang niet opnieuw veroordeeld moet worden.

woensdag 6 maart 2024 16:21
Spread the love

 

Wegens inbreuken op de racismewet veroordeelde het Gentse Hof van Beroep in 2004 drie vzw’s van het Vlaams Blok tot een geldboete en een schadevergoeding aan het toenmalige Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) en de Liga voor Mensenrechten.

Het arrest viseerde in de eerste plaats het Vlaams Blok zelf, maar door het ontbreken van rechtspersoonlijkheid kon de partij niet rechtstreeks gerechtelijk aangepakt worden. De vzw’s werden veroordeeld omdat zij kennelijk en herhaaldelijk hun medewerking hadden verleend aan een politieke partij die aanzette tot discriminatie en vreemdelingenhaat.

Volgens de rechters zette het Vlaams Blok systematisch aan tot discriminatie door in haar propaganda naar het brede publiek ‘permanent een hatelijk beleid van de vreemdelingen op te hangen teneinde bij de bevolking gevoelens van vreemdelingenhaat aan te wakkeren, te onderhouden of op de spits te drijven, met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen en na een desgevallend overweldigend electoraal succes de op het vlak van vreemdelingenpopulatie voorgestelde zeer verstrekkende discriminerende voorstellen in de praktijk kunnen brengen’. De partij transformeerde kort na het arrest tot Vlaams Belang. Vraag is of ondertussen veel veranderd is.

Het Vlaams Blok stelde volgens dit arrest vreemdelingen systematisch voor ‘als misdadigers, verantwoordelijk voor het gevoel van onveiligheid bij de eigen bevolking ingevolge allerhande criminaliteit, als broodrovers voor de werkloosheid bij de eigen bevolking, als profiteurs van de sociale voorzieningen op kosten van de hardwerkende eigen bevolking, als bevoordeeld door de multiculturele maatschappij gepromoot door de klassieke partijen en dit ten nadele van de eigen bevolking die door dezelfde klassieke partijen in de kou wordt gelaten, en als niet-integreerbare fanatiekelingen die ingevolge hun cultuur, godsdienst en gewoontes een bedreiging vormen voor de eigenheid en cultuur van het eigen volk’.

De afgelopen jaren werden nog meer leden van het Vlaams Belang veroordeeld voor racisme. Dat was bijvoorbeeld het geval met Henki Devos, die in 2018 VB-kandidaat was bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk en in 2019 veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van 800 euro (telkens met uitstel) voor racistische opmerkingen die hij herhaaldelijk op Facebook postte onder de schuilnaam ‘Tom Van Vlaanderen’.

Ook voormalig politiecommissaris Bart Debie, die jarenlang op de loonlijst stond van het Vlaams Belang en raadslid was in Antwerpen, werd in 2008 veroordeeld tot vier jaar cel waarvan één jaar effectief wegens het mishandelen van arrestanten, het vervalsen van pv’s én het aanzetten tot racisme.

Er is vanzelfsprekend ook Dries Van Langenhove, die van 2019 tot februari 2023 in de Kamer zetelde voor het Vlaams Belang. Het openbaar ministerie vorderde op 9 januari van dit jaar voor Van Langenhove één jaar cel voor inbreuken op de racisme- en negationismewetgeving en één jaar cel voor het bezit van pepperspray.

De wetgeving

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor Mensenrechten blijkt volgens de Gentse jurist Dirk Voorhoof (Centrum voor Mensenrechten, UGent) dat racistische meningsuitingen geen aanspraak kunnen maken op artikel 10 van het Europees Verdrag voor Mensenrechten dat de vrijheid van meningsuiting verregaand beschermt.

Het arrest uit 2004 tegen het Vlaams Blok citerend, verhindert de antiracismewet volgens Voorhoof geenszins “dat schokkende, verontrustende of zelfs kwetsende dingen kunnen worden geuit”.

“Kritiek, zelfs hevige kritiek, van welke partij moet mogelijk blijven en ook kritiek ten aanzien van de allochtone bevolking van het land is door de wet als dusdanig niet verboden. Tegelijk maakt het arrest duidelijk dat voor manifest, bewust en systematisch aanzetten tot vreemdelingenhaat in een democratische rechtstaat geen plaats is”.

Bestraffing van racistische drukpersmisdrijven is volgens Voorhoof slechts mogelijk als er sprake is van “noodzakelijkheid in een democratische samenleving”. “Niet wat politiek incorrect wordt beschouwd kan het voorwerp zijn van strafrechtelijke vervolgingen, enkel die uitingen die daadwerkelijk in strijd zijn met de antiracismewet of –negationismewet”.

Zowel in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van door racisme of xenofobie ingegeven daden als de wet van 25 februari 2003 tot bestrijding van discriminatie wordt de aanzet tot discriminatie, haat of geweld ten aanzien van een persoon, groep, gemeenschap of de leden ervan bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en/of een geldboete van 50 euro tot duizend euro.

Tot op het einde van de jaren ’90 werden publicaties die aanzetten tot racisme, discriminatie of vreemdelingenhaat steeds naar assisen doorverwezen. Omdat dit in de praktijk zo goed als nooit gebeurde kwam dit de facto neer op straffeloosheid.

Met de grondwetswijziging van 7 mei 1999 werd die proceduredrempel weggenomen voor wat betreft het aanzetten tot racisme en vreemdelingenhaat. Artikel 150 van de grondwet bepaalt sindsdien: ‘De jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn’.

Als gevolg van de vermelde grondwetswijziging van 1999 konden bovendien ook rechtspersonen strafrechtelijk veroordeeld worden wat de weg opende voor de veroordeling van de drie vzw’s die de organisatorische spil vormden van het Vlaams Blok.

Drukpersmisdrijven gerelateerd aan geloof – kritiek op islam en moslims bijvoorbeeld – vallen echter niet onder deze uitzondering en moeten verder door het hof van assisen behandeld worden. Vaak gaat het echter om gemengde uitspraken waarin naast kritiek op religieuze items ook andere dingen op de korrel worden genomen.

Een Mechels rechter veroordeelde in juni 2021 vier leden van Voorpost voor het aanzetten tot haat en geweld omwille van het tonen van een spandoek met de tekst ‘stop islamisering’ en het uitdelen van pamfletten hierover. Het Antwerps hof van beroep verklaarde zich in februari 2022 in deze zaak echter onbevoegd.

In de praktijk is er ook onduidelijkheid wat ‘aanzetten tot haat, discriminatie of geweld’ juist inhoudt. Zo leggen het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof andere accenten. Terwijl het Hof van Cassatie aan deze notie een ruime draagwijdte toekent en voldoende acht dat het gedrag van beklaagden aanzet tot gedragingen van algemene aard zoals gevoelens en niet tot concrete, bepaalde of bepaalbare daden, interpreteert het Grondwettelijk Hof dit restrictiever.

Het aanzetten moet volgens dit Hof verder gaan dan het louter uiten van informatie, ideeën of kritiek maar ook concreet iemand aanzetten tot een verschil in behandeling. Wat het moreel bestanddeel betreft volstaat voor het Hof van Cassatie een algemeen opzet, een wetens en willens handelen en niet een openlijke wil om aan te zetten tot haat.

Het Grondwettelijk Hof is opnieuw strenger en vereist een bijzonder opzet: de dader moet hebben gewild dat zijn handelingen aanzetten tot haat, discriminatie of geweld.

Studies in de marge van de parlementsverkiezingen in 2019

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2019 toetsten zes onderzoekers van de Gentse universiteit gespecialiseerd in deze materie het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang. Ze selecteerden 44 programmapunten die hetzij manifest of met hoge waarschijnlijkheid in strijd zijn met de mensenrechten.

Elf van deze programmapunten hadden betrekking op de beoefening van de islam die problematisch waren in het licht van de godsdienstvrijheid. Acht punten hielden verband met de toegang tot het grondgebied en de verwijdering van vreemdelingen, vrijheidsberoving en procedurele rechten.

Nog eens acht punten bevatten discriminaties in het genot van sociale mensenrechten waarvan vooral personen met een migratieachtergrond slachtoffer waren. Ook vier van de twaalf als discriminerend beschouwde voorstellen met betrekking tot de rechten van verdachten en daders hadden betrekking op moslims.

UNIA gaf in 2019 wetenschappers van de VUB opdracht om de grijze zone – tussen opinie en haat – van berichten te onderzoeken die Vlaamse politieke partijen en hun kopstukken verspreidden via hun accounts. Het betreft teksten die volgens de wet niet strafbaar zijn, maar als discriminerend kunnen worden ervaren.

Het ging meer bepaald om ‘elk discours dat expliciet of impliciet een maatschappelijke groep voorstelt als minderwaardig met minder recht op een gelijke behandeling en minder recht op respect waardoor discriminerende, haatdragende of zelfs gewelddadige attitudes of handelingen ten opzicht van deze groep gerechtvaardigd kunnen worden’.

95 van de 3.121 onderzochte Facebookberichten en 102 van de 24.764 tweets afkomstig van 35 accounts situeerden zich volgens de onderzoekers in deze grijze zone. Deze handelden vooral over religie en herkomst of afkomst en waren op twee uitzonderingen allemaal afkomstig van het Vlaams Belang en politici uit deze partij. De twee resterende berichten waren afkomstig van Theo Francken (N-VA).

Het Europees Parlement

In een motie die het Europees parlement op 18 januari 2024 goedkeurde met een meerderheid van 397 stemmen voor, 121 tegen en 26 onthoudingen werd de Europese Raad opgeroepen om eindelijk te beslissen om nog deze legislatuur haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven op te nemen in de lijst van ernstige misdrijven met een grensoverschrijdende omvang waarvoor het parlement en de Raad minimumregels en sancties kunnen definiëren.

Vrijheid van meningsuiting mag volgens het parlement immers geen excuus zijn om online of offline haat te verspreiden. ”We worden geconfronteerd met een nieuwe sociale dynamiek waardoor de normalisering van haat zich zeer snel ontwikkelt. We moeten de samenleving en de mensen die worden aangevallen, vervolgd en lastiggevallen, beschermen en reageren op de radicale netwerken en extreme polarisatie die een vruchtbare voedingsbodem bieden voor gedrag dat fundamentele rechten schendt.

We vragen de Raad om eindelijk groen licht te geven voor een wetgeving op EU-niveau die in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel en met de garantie van de vrijheid van meningsuiting van burgers”, aldus rapporteur Maite Pagazaurtundua (Renew).

Mogelijke overtredingen van de racismewetgeving anno 2024

  1. Een constante in teksten van het Vlaams Belang is de voortdurende associatie tussen de aanwezigheid van niet-Belgen in ons land en uiteenlopende maatschappelijke problemen.

-“Wat heeft 60 jaar islamitische immigratie ons opgebracht: dodelijke jihadterreur, moslimfundamentalisme, shariagetto’s, ngozones, haatpredikers, haatmoskees, koranscholen, genitale verminking bij meisjes en vrouwen, kindhuwelijken, islamitische sluiers voor meisjes en vrouwen, polygamie, eerwraakmoorden, levensgevaarlijke trouwstoeten, zwembadterreur, massa aanrandingen, groominggangs, censuur of zelfcensuur van cabaretiers, cartoonisten, activisten en schrijvers en angst ook bij niet-moslims. Ons land wordt steeds voller, armer en islamitischer” (Sam Van Rooy)

-“De migratiepolitiek van de EU is een doelbewust georganiseerde omvolking, de kolonisering van Europa, de onderwerping van de Europanen, de zelfmoord van onze unieke Europese beschaving. Wij worden overspoeld door ongewenste migratie. Het gevolg is … onveiligheid voor onze mensen en ondermijning van ons sociaal systeem)” (Tom Vandendriessche)

-“Er moet een inschrijvingsstop worden ingevoerd voor vreemdelingen in onze grote steden. Anders krijgen we de problemen van onveiligheid, omvolking en tekorten in crèches, scholen en betaalbare woningen nooit opgelost” (Dewinter)

-“Immigratie is de oorzaak van heel veel sociale, maatschappelijke en politieke problemen: de achteruitgang van de kwaliteit van ons onderwijs, tekort aan sociale woningen, toenemende onveiligheid in steden, sociale dumping, terrorisme, cancelen van onze tradities, islamisering, vervanging van onze cultuur, omvolking…” (Dewinter)

-“De regering moet inzien dat het bij seksuele straatintimidatie van vrouwen in de eerste plaats gaat om een immigratie- en inburgeringsprobleem” (Sam Van Rooy)

-Ook Barbara Pas wijst in een reactie op een onderzoek van Stand Up Against Street Harassment, waaruit blijkt dat liefst 95 procent van de vrouwen zich onveilig voelt op straat en 83 procent al daadwerkelijk lastiggevallen werd, naar migratie als oorzaak.

-“Wie met politieagenten in het veld spreekt weet dat een groot deel van de criminaliteit – prostitutie, diefstallen, overlast, drugs… – op het conto te schrijven zijn van mensen die hier niet moeten zijn’ (Bob De Brabandere).

-“Door hun rampzalig immigratie- en integratiebeleid maken de andere partijen onze samenleving en identiteit kapot en brengen ze onze veiligheid, welvaart van ons welzijn en die van onze kinderen in het gedrang” (Chris Janssens).

-“Een pak condooms in Afrika. Dat zijn over een paar jaar twintig illegalen en tien criminelen minder in ons land” (Dewinter)

-“Dit Europees parlement applaudisseert voor ngo’s die illegale migratie stimuleert. Sommigen beweren dit te doen uit humanitaire overwegingen. Wat is er humanitair om het businessmodel van de mensensmokkel in stand te houden? Wat is er humanitair aan onze bevolking uit te leveren aan illegale indringers die tal van criminele feiten plegen?” (Tom Vandendriessche)

-“Wij waarschuwen voor de bijna ongelimiteerde tsunami aan asiel- en gelukszoekers die dit land al jaren overspoelt. Onze veiligheid wordt hierdoor ingeruild voor Mocro-maffia, geïmporteerd geweld, ingevoerde buitenlandse conflicten en multiculturele criminaliteit”. (Barbara Pas)

2. In het kader van de islamofobie die het Vlaams Belang voortdurend sterk aanwakkert
suggereert de partij dat een groot deel van de migranten om religieuze redenen een immens gevaar betekenen voor de Vlaming.

-“In sommige gettowijken zijn de burgemeester en politiecommissaris vervangen door de imam en de drugsbaron. Het gezag is niet langer in handen van onze overheid, maar van de criminele onderwereld en de radicale islam die haar eigen wetten stelt. Er is geen gematigde islam. Ik zie dat een grote meerderheid zich niet integreert (Dewinter)

-“We stevenen af op een clash of civilization, een intifada, via een moslimbevolking, die hier alsmaar sterker en taltijker wordt tegen onze manier van leven. De beschavingsoorlog is al begonnen. Kijk naar de terreuraanslagen, het geweld in de steden, het verzet van een groot deel van de allochtone gemeenschap tegen de politie” (Dewinter)

-“In 736 stonden de moslims voor de poorten van Poitiers en was het noodzakelijk om de islam uit Europa terug te dringen. De tweede keer in 1756 stonden ze voor de poorten van Wenen via de Balkan. Hetzelfde verhaal. De islam heeft acht eeuwen lang het zuiden van Spanje en Portugal bezet en bewind gevoerd. Islam is historisch de vijand van Europa en staat met zijn waarden en normen, met zijn ideologie – het is geen godsdienst, maar een ideologie – haaks op wat wij voorstaan” (Dewinter)

-“De dreiging op ons grondgebied van islamitisch geweld en terreur is vandaag weer enorm en krijgt steeds meer een permanent karakter. We zien het vandaag elke dag. Straten, pleinen, stations in West-Europa worden vandaag gevuld met honderden, duizenden, tienduizenden tot honderdduizenden moslims die anti-semitische, anti-westerse slogans scanderen, die de islamitische veroveringskreet Alah Akbar scanderen…De vijfde kolonne groeit zienderogen en bestaat uit diepgelovige moslims die ons, onze cultuur en onze niet-islamitische vrije samenleving haten en zouden willen vervangen door een geïslamiseerde maatschappij gebaseerd op islamitische regels en wetten”. (Sam Van Rooy)

-In reactie op de arrestatie van 13 leden van een terroristische groep in oprichting in Antwerpen stelt Sam Van Rooy in het Vlaams parlement “dat dit slechts het topje is van het islamfundamentalistische ijsberg in onze samenleving”.

 

3.Enkele van de voorstellen die goedgekeurd werden tijdens het Immigratiecongres eind 2023 zijn discriminerend ten aanzien van nieuwkomers en/of in strijd met de mensenrechten.

– De overheid moet voor de duur van de behandeling van de asielaanvraag beslag leggen op bezittingen en middelen van de betrokkenen – bedragen onder 2000 euro en bezittingen met persoonlijke emotionele waarde worden vrijgesteld – als waarborg. Bij afwijzing krijgen ze dit bedrag terug min de gemaakte kosten voor opvang en op voorwaarde dat de betrokkene het grondgebied verlaat (motie 33).

-Beroepsprocedures asielzoekers moeten beperkt worden tot een eenmalig hoger beroep (motie 41).

-De factuur van de verplichte inburgeringstrajecten en –examens (4.500 euro) moet worden betaald door de immigrant. Op die manier wordt een bijkomende drempel opgeworpen voor bepaalde immigranten om zich in Vlaanderen te vestigen (motie 47).

-Nieuwkomers moeten zich aanpassen: geen veralgemeend aanbod van halal-voedsel meer, geen hoofddoeken in ons onderwijs en het openbaar ambt, geen boerkini’s of gescheiden zwemuurtjes in onze zwembaden. De subsidiëring van verenigingen van etnisch-culturele gemeenschappen moet worden stopgezet. De erkenning en daaraan gekoppelde betoelaging van islamitische eredienst moet worden ingetrokken (moties 48, 50 en 51).

-Hulp aan illegalen kan enkel nog vanuit terugkeerperspectief. Overheidsdiensten of instanties die gefinancierde opdrachten voor de overheid uitvoeren mogen geen hulp meer verlenen die de terugkeer in de weg staat (motie 54).

-Aan de chantage door hongerstakingen moet definitief een halt worden toegeroepen. Ze moeten zo nodig met de inzet van politiegeweld gebroken worden. De betrokkenen worden op een zwarte lijst geplaatst en van elk toekomstig verblijfsrecht in dit land uitgesloten (motie 72).

-De verblijfsstatus moet worden ingetrokken van erkende asielzoekers die vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst bijvoorbeeld voor een vakantie (motie 80).

-Nieuwkomers mogen pas toegang krijgen tot ons sociaal systeem als ze er eerst toe bijgedragen hebben. Enkel wie minstens 8 jaar wettelijk in België verblijft, minstens 3 jaar voltijds gewerkt, bijgedragen heeft en behoorlijk Nederlands kent (niveau B1) krijgt toegang (motie 83).

Reactie van juristen

Dirk Voorhoof van het Centrum voor Mensenrechten (UGent) wijst er op dat het hof van beroep zich in het hoger vermeld arrest van 2004 niet enkel focuste op afzonderlijke uitspraken van Vlaams Blok politici.

“De omvangrijke reeks uitingen van verschillende VB-actoren werden in hun geheel en in hun context beschouwd als strijdig met de racismewet van 1981”, aldus Voorhoof. Dit was de basis voor de vaststelling dat het Vlaams Blok via uitspraken en publicaties van de partij en haar politici herhaaldelijk in het openbaar uitingen had verspreid in strijd met de antiracismewet.

“Afzonderlijke uitingen, beelden of zinsneden zouden kunnen gelegitimeerd worden op basis van de vrijheid van meningsuiting. Legt men de uitingen als een puzzel of een ‘gestalt’ samen dan is de discriminerende of hatelijke boodschap van deze partij ten opzichte van vreemdelingen (en moslims in het bijzonder) volgens dit arrest manifest en systematisch aanwezig”.

“Het is niet aan mij om een juridisch oordeel te vellen of de uitingen van actoren van het Vlaams Belang in 2023 en 2024 in strijd zijn met de racisme- en discriminatiewetgeving. Dat komt in een rechtsstaat aan de rechtbank toe na een eerlijk en tegensprekelijk proces.

Een reeks publieke verklaringen en standpunten van VB-politici bevat echter een reeks pertinente voorbeelden op basis waarvan minstens een aanwijzing bestaat dat die strijdigheid er is. Wat dus de vraag opwerpt waarom er geen vervolging werd of wordt ingesteld”, aldus Voorhoof.

Net als in 2004 kan het Vlaams Belang als partij echter niet vervolgd worden wegens het ontbreken van rechtspersoonlijkheid. “Ook de vervolging van individuele politici met een parlementair mandaat is problematisch, zeker als het racistische uitingen betreft in het parlement.

Als het gaat om aanzet tot racisme of vreemdelingenhaat buiten het parlement kan vervolging wel, maar pas na opheffing van de parlementaire immuniteit, zoals in geval van Dries Van Langenhove.

Bovendien is het discours van het Vlaams Belang zich steeds meer gaan richten tegen moslims en hun geloofsovertuiging waarvoor vervolging voor de correctionele rechtbank niet mogelijk is als het om teksten gaat, gedrukt of online”.

Ook volgens een jurist van UNIA, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt, “hangt de beoordeling van het strafrechtelijk karakter onvermijdelijk nauw samen met de contextuele gegevens, met name de vraag of het discours kan worden gekaderd in een systematische haatcampagne tegen vreemdelingen waarbij desgevallend herhaaldelijk en via het zondebokmechanisme de overlastproblemen en vreemdelingencriminaliteit ter sprake worden gebracht”.

In haar arrest maakte het Gentse hof van beroep in 2004 in dit verband een onderscheid tussen het aanzetten tot haat door het voeren van een haatcampagne tegen vreemdelingen en het aanzetten tot discriminatie door het verspreiden van een discriminatoir verkiezingsprogramma met onderscheiden behandelingen op diverse vlakken (bv. recht op arbeider, sociale zekerheid…) UNIA wil zich momenteel niet uitspreken over de vraag of het Vlaams Belang vandaag de ze wetgeving overtreedt omdat voor een dergelijke conclusie een doorgedreven analyse van de kerndocumenten – voorstellen, immigratiecongres, partijprogramma… – nodig is.

Volgens Laurens Claes, doctorandus strafrecht aan de UA, beweegt het Vlaams Belang zich ‘op het randje’ van de racismewetgeving. Hij wil zich evenwel niet uitspreken over de vraag of er werkelijk sprake is van een overtreding van deze wet. Ook hij wijst erop dat dit een grondige studie vergt.

“De partij verspreidt vaak halve waarheden zonder context en doet aan cherrypicking van feiten die haar betoog goed uitkomen. De vrijheid van meningsuiting wordt in ons Belgisch en Europees rechtssysteem heel ruim geïnterpreteerd. Ook voor het Grondwettelijk Hof bijvoorbeeld moet er sprake zijn van een bijzonder opzet om aan te zetten tot haat”. Rechtbanken zijn volgens hem daarom terughoudend om een veroordeling uit te spreken.

Een jurist die anoniem wil blijven ziet in de bovenvermelde lijst verschillende elementen die strijdig zijn met bestaande rechtspraak met betrekking tot mensenrechten. Dat is bijvoorbeeld het geval met de voorgestelde langere verblijfsduurvereisten voor toegang tot sociale rechten van nieuwkomers.

Die is volgens hem strijdig met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Hij verwijst hierbij naar arrest 6/2019 waarmee het Grondwettelijk Hof de bijkomende verblijfsvoorwaarden vernietigde die ons land wou opleggen voor het toekennen van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) zoals het feit dat de betrokkene gedurende minstens 10 jaar een werkelijk verblijf had in ons land (en van deze 10 jaar minstens 5 jaar onderbroken). Volgens het Hof kan de wetgever het beschermingsniveau enkel aanzienlijk verminderen als daartoe redenen van algemeen belang bestaan.

“Daarnaast is ook het voorstel tot intrekking van de erkenning van de islam strijdig met de godsdienstvrijheid. Deze vereist immers dat er inzake erkenning van godsdiensten niet gediscrimineerd mag worden”.

In theorie is een onderscheid tussen godsdiensten enkel gerechtvaardigd op objectieve en redelijke gronden, maar die ontbreken hier volgens hem duidelijk. De jurist verwijst hierbij naar het arrest 181 uit 2021 van het Europees Hof voor Mensenrechten dat een beslissing van het Litouwse parlement om een religie de status van erkende godsdienst te weigeren strijdig bevond met het Europees Verdrag voor de Mensenrechten.

Als het breken van hongerstakingen door migranten, zoals het Vlaams Belang voorstelt, een vorm van dwangvoeding omvat dat is volgens de jurist eveneens niet conform met rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Dit is de volledige versie van een tekst die in verkorte versie eerder verscheen bij Apache.be.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!