De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oostendse gemeenteraad vrijdag 25 maart 2011
Tijdingen, Oostendse gemeenteraad -

Oostendse gemeenteraad vrijdag 25 maart 2011

maandag 28 maart 2011 21:47
Spread the love

De Oostendse gemeenteraad startte vrijdag 25 maart 2011 om 18.07 uur.
Meteen vroeg Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) om recht te staan. Hij las een mededeling voor in verband met de ramp in Japan, uitte medeleven met de slachtoffers en met wie dierbaren verloren, en legde het verband met Mutoh en Daikin in Oostende.
Daarna vraagt Jean-Marie Dedecker (LDD) het woord over een dringende vraag die hij indiende, in verband met de “onnozelheden” die de OCMW-voorzitter deze week zou geuit hebben. Die man is een “dreigend gevaar voor de stadskas”…
Tommelein vraagt eerst even aandacht voor de verontschuldigingen: Schepen Martine Lesaffre (Open VLD), omdat haar vader gisteren (24 maart dus) overleed. En hij voegt er “onze deelneming” aan toe. Zijn er nog verontschuldigingen? Ja, blijkbaar: Charlie Wyllie (SP.a) wegens ziekte; en K. Tournoij (blok/belang).
Komen later: Philippe Boutens (Open VLD-fractieleider, 18.08 uur), Tine Vermeesch (CD&V, 18.09 uur), Johan Vande Lanotte (SP.a, 18.12 uur) en Geert Lambert (Groen!, 18.14 uur). Blijft afwezig: F. Deschacht (blok/belang).
Dan reageert Bart Tommelein op Jean-Marie Dedecker. Hij heeft inderdaad een vraag ontvangen om Franky De Block, de OCMW-voorzitter, naar de gemeenteraad te brengen. Maar ‘u mag enkel leden van het schepencollege vragen stellen’. Tommelein heeft zelf uitspraken gehoord van De Block. Dat is intussen in de Raad van het OCMW besproken en er is meer duidelijkheid. Tommelein denkt dat het niet noodzakelijk is om hierover de burgemeester te ondervragen.  ‘U heeft een vertegenwoordiger in de OCMW-raad’. Tommelein denkt dat deze vraag dus niet ontvankelijk is.
Dedecker meent dat ze wèl ontvankelijk is. Hij wil van het schepencollege de draagwijdte weten van wat De Block zei. ‘Leefloners’ die +55 jaar zijn, één dat tewerkstellen levert recht op pensioen. Dat is een bedreiging voor de staatskas…
Bart Tommelein herhaalt wat hij reeds zei. Het is trouwens federale materie.
Wouter De Vriendt (Groen!) kan de vraag van Dedecker enigszins begrijpen: om het standpunt van het schepencollege errond te kennen. De bedoeling van De Block was een debat te starten. Waarom kan daarover geen debat in de gemeenteraad?
Bart Tommelein brengt in herinnering dat er een OCMW-raad is, waar vertegenwoordigers in zitten die door deze (gemeente)raad verkozen werden. De voorzitter van het OCMW moet aan diè raad verantwoording afleggen. De Burgemeester is hiervoor niet bevoegd.
Jean-Marie Dedecker meent dat het OCMW valt onder bevoegdheid van de gemeenteraad. ‘Ik zal u van uw vassaliteit verlossen” (sic). Hij vraagt de stemming. Indien de meerderheid ‘neen’ stemt, komt dat op de volgende gemeenteraad en dan kan Franky De Block uitgenodigd worden.
De stemming levert ‘neen’ van de meerderheid op (26 stemmen), met 9 keer ja: blok/belang, Groen!, LDD èn Tine Vermeesch (CD&V)…
Het is 18.25 uur als men dus aan de agenda kan beginnen.
Agendapunt 1: Aan 7 inwoners van Oostende werd een bevordering toegekend als Laureaat van de Arbeid door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid Albert I. Ze mogen uit handen van de Voorzitter van de gemeenteraad, hun papier in ontvangst nemen.
Agendapunt 2: de interpellaties. Die worden zoals steeds ondemocratisch meteen verwezen naar het einde van de openbare zitting.
Dan wordt de gemeenteraad, om 18.27 uur, politieraad.

Politiezaken
Burgemeester-Voorzitter Jean Vandecasteele (SP.a) leidt in met “En nu gaan we het hebben over èchte beslissingen” (gelach).
Agendapunt 3: De politieraad neemt kennis van de goedkeuring over de jaarrekening en begrotingsrekening 2009 door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.
Agendapunt 4: De politieraad neemt akte van 12 politieverordeningen op het verkeer.
Agendapunt 5: De politieraad neemt 11 politieverordeningen aan voor diverse evenementen.
Agendapunt 6: De Stad sluit een huurovereenkomst met NV Vevan, voor de 2de verdieping van Sint-Catharinaplein 14, als uitbreiding van het aldaar gelegen politiekantoor.
Agendapunt 7: In het kader van de open overeenkomst DMA 2007 R3 099 wordt ingestemd met de opdracht voor herstel en afslepen van politievoertuigen. Raming: 3.000 euro (btw niet van toepassing).
Agendapunt 8: In het kader van de open overeenkomst FOR-CMS/MM/050 (perceel 1) wordt ingestemd met een levering van bureaustoelen. Raming: 2.440,10 euro (exclusief btw, zoals alle prijzen in dit verslag)
Agendapunt 9: Levering van kledingkasten: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure). Raming: 6.694,38 euro.
Agendapunt 10: Er worden 4 betrekkingen van inspecteur van politie en één betrekking van agent van politie vacant verklaard. Ook in de selectie ervan wordt voorzien.
Agendapunt 11: Na gunstig advies van de vakorganisaties worden de contractuele technisch medewerkers opgewaardeerd van arbeider naar vakman. Na het volgen van en slagen voor een opleiding.
Wouter De Vriendt (Groen!) heeft een vraag voor de zonechef: Op 19 maart was het in het Kursaal, de Nacht van Exclusief. Waarom kregen die toestemming om auto’s op de zeedijk te laten parkeren? Anderen krijgen die niet.
Zonechef Philip Caestecker laat weten dat die toestemming nooit wordt gegeven. Er staan inderdaad wel regelmatig auto’s verkeerd geparkeerd. Die worden, in de mate van het mogelijke, steeds geverbaliseerd. Of er die avond effectief geverbaliseerd werd, moet hij nakijken.
Om 18.34 uur is de agenda van de politieraad afgewerkt. De zonechef wordt bedankt, wordt goed weekend en goeie avond gewenst en de Burgemeester ziet hem maandag terug.

Algemene zaken
Stadssecretaris Kristof Beuren verhuist opnieuw van naast de Burgemeester (Voorzitter van de Politieraad) naar naast de Voorzitter van de Gemeenteraad.
Agendapunt 12: De gemeenteraad brengt een ongunstig advies uit over het toelagevoorstel van de gouverneur, voor de Brandweer – dat voorstel bedraagt 416.449,97 euro.
D. De Keyser (blok/belang) ziet telkens weer dat de vraag voor een volledige betoelaging van het beroepskorps afgewezen wordt. Wordt het niet hoog tijd om een audiëntie met de gouverneur hierrond te beleggen?
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a): de laatste 10 jaar gaf hij steeds hetzelfde antwoord. En de gouverneur beseft dat, maar ook hij moet doen wat hij moet. Er is wel vooruitgang in zicht. Het landschap van de brandweer is in verandering. Als Vandecasteele mag pleiten voor regionalisering, dan zou hij het hiervoor doen. Nu is het nog federaal.
Agendapunt 13: De gemeenteraad beslist om voor een periode van 4 jaar wegenzout te kopen. Bij openbare aanbesteding. Raming: 183.571,71 euro.
Agendapunt 14: Voor de wegen- en rioleringswerken in de Steense Dijk (tussen de Torhoutsesteenweg en de Leeuwerikenstraat) wordt bij onderhandelingsprocedure gegund. Raming: 299.418,60 euro waarvan: 101.029,56 euro of 122.245,77 euro (incl. btw) ten laste van de Stad; 198.389,04 euro ten laste van TMVW-AquaRio, btw te voldoen door medecontractant.
Agendapunt 15: Na openbare aanbesteding wordt het Prof. MacLeodplein heraangelegd. raming: 509.499,41 euro waarvan: 242.304,18 euro of 293.188,06 euro (incl. btw) ten laste van de Stad; 267.195,23 euro ten laste van TMVW-AquaRio, btw te voldoen door medecontractant.
Agendapunt 16: Na openbare aanbesteding worden ook wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in Duivenhok- en Zwaluwenstraat. Raming: 470.646,73 euro waarvan: 169.311,81 euro of 204.867,29 euro (incl. btw) ten laste van de Stad; 301.334,92 euro ten laste van TMVW-AquaRio, btw te voldoen door medecontractant.
Agendapunt 17: Idem voor heraanleg Aartshertogstraat. Raming: 851.756,76 euro  waarvan: 216.940,82 euro of 262.498,39 euro (incl. btw) ten laste van de Stad; 634.815,94 euro ten laste van TMVW-AquaRio, btw te voldoen door medecontractant.
Agendapunt 18: De Stad huurt voor 6 jaar diverse kopieertoestellen en een werkstation. Bij openbare aanbesteding te gunnen. Raming: 741.600 euro.
Agendapunt 19: Voor de plaatsing van het kunstwerk ‘Vuurtorens’ van Jacky Demayer sluit de Stad een concessieovereenkomst met het Vlaams Gewest omdat het beeld geplaatst wordt op het Adolf van Glabbekeplein, eigendom van het Vlaams Gewest.
Agendapunt 20: De gemeenteraad beslist om het veiligheidspersoneel een fietspremie te geven. Een stijging van 0,15 euro tot 0,20 euro per kilometer.
Agendapunt 21: Bij oproepen worden de brandweerlieden een verhoogde fietspremie.
Agendapunt 22: De samenstelling van de Commissie voor Personen met een Handicap schrapt een vereniging, en voegt een andere toe als lid.
Agendapunt 23: De gemeenteraad verklaart 269.733,86 euro belastingen als onwaarde, oninvorderbaar. Daarvan is zowat 200.736,94 euro ontheffingen toegestaan door het Schepencollege.
Agendapunt 24: De gemeenteraad beslist om bij algemene offerteaanvraag een studiebureau voor architectuur aan te stellen, voor het onderhoud van het gebouwenpatrimonium van de stad, voor 3 jaar. Bij algemene offerteaanvraag. Raming: 240.000 euro.
Agendapunt 25: Idem, voor het beschermd gebouwenpatrimonium.
Agendapunt 26: De gemeenteraad beslist om bij algemene offerteaanvraag een studiebureau aan te stellen voor de restauratie van de Koninklijke en de Venetiaanse Gaanderijen. Raming: 99.000,60 euro.
Agendapunt 27: De gemeenteraad gunt bij algemene offerteaanvraag een raamcontract voor dakwerken voor 3 jaar. Raming: 123.966,82 euro.
Agendapunt 28: In het kader van de integrale veiligheid verlengt de Stad het samenwerkingsakkoord met CAW en Jeugdzorg Middenkust, tot eind 2011. Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd. Opschortende voorwaarde: dat de financiële middelen toegekend door de federale overheid voor het kalenderjaar 2011 beschikbaar blijven en dat de vooropgestelde doelstellingen bereikt worden.
Jean-Marie Dedecker (LDD) heeft er niets op tegen om “een hulpverlener voltijds in dienst te zetten” maar hoe wordt nagegaan of het doel ook bereikt is?
Schepen Hilde Veulemans (CD&V): het komt elk jaar op de gemeenteraad. Het gaat niet per definitie over een voltijds personeelslid. Er worden concrete doelstellingen geformuleerd op de besprekingen van het preventieplan. Het is dus zeker geen blanco cheque. De voorwaarden worden per project gesteld.
Agendapunt 29: De Stad verlengt het project ‘Outreachende, geïntegreerde en pro-actieve begeleiding van drugafhankelijke ouders met jonge kinderen via assertive community treatment’, met uitbreiding van de personeelsequipe (gerealiseerd via detachering) en de werkingsmiddelen.  Het project bestaat al sinds 2010 en zou 3 jaar lopen.
Agendapunt 30: Het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) sluit voor de begroting 2011 met een batig saldo van 10.000 euro.
Wouter De Vriendt (Groen!) vraagt de stemming: het is een begroting met heel wat bouwprojecten. Groen! heeft daar vragen bij.
Jean-Marie Dedecker (LDD) heeft een detailvraag over het puntje verzekeringen.
Schepen Yves Miroir (SP.a) kan erop antwoorden: er zijn een aantal werken in meer, met dus kosten in meer, en daarvoor zullen we dus waarschijnlijk hogere verzekeringen moeten betalen.
De stemming: 27 ja (meerderheid), tegen 8 onthoudingen (oppositie).
Agendapunt 31: De concessieovereenkomst inzake uitbating van de tearoom onder de zeedijk wordt uitgebreid met een strandzone voor evenementen. De zone loopt over een gevellengte van 36 meter met een maximale uitsprong van 33 meter. Voor deze uitbreiding moet de concessionaris een jaarlijkse meerprijs van 5.750 euro betalen.
Agendapunt 32: Het wedstrijdreglement Terr’Oskar 2011 wordt goedgekeurd.
Agendapunt 33: Voor het ambt van administratief medewerker in het Stedelijk Basisonderwijs en Stedelijk Deeltijds KunstOnderwijs (DKO) wordt een functiebeschrijving vastgelegd.
Agendapunt 34: Ook zo voor de functiebeschrijving van ICT-coördinator in het Stedelijk Onderwijs.
Agendapunt 35: Idem voor het ambt van kinderverzorgster.
Agendapunt 36: En ook voor leermeester levernsbeschouwelijke vakken.
Agendapunt 37: En ook voor leermeester lichamelijke opvoeding.
Agendapunt 38: Evenals voor de zorgcoördinator.
Agendapunt 39: En ook voor opsteller.
Agendapunt 40: En ook voor studiemeester-opvoeder.
Agendapunt 41: De gemeenteraad wijzigt het bestek voor het inbreidingsgericht woonproject op de site van Kazerne Bootsman Jonson.
Agendapunt 42: De gemeenteraad aanvaardt de samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Oostende vzw en SSB nv, voor de organisatie van “Jazzy!Nights” 2011. Volgende optredens worden gepland: Nilson Matta’s Brazilian Voyage op 07 april, Jimmy Moliere Quartet op 14 april 2011, Nadine Nix Asempa op 21 april en The Broadway Jazz Gang op 28 april 2011.
Agendapunt 43: De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2010 van het Sociaal Verhuurkantoor Koepelvereniging Bredene-Oostende.
Agendapunt 44: De gemeenteraad keurt de voorgestelde overeenkomst goed, om niet tot het in gebruik geven van het BMX-parcours in sportpark De Schorre af te sluiten tussen de Stad en de vzw Ostendbmxclub.
Agendapunt 45: De Stad betaalt een eerste schijf van 370.000 euro aan AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende.
Het is intussen 18.45 uur geworden. Wouter De Vriendt (Groen!) bereidde hierrond een vraag voor op papier. Vermits het AGSO dit zal doorstorten aan het Economisch Huis, is de totale subsidie van de Stad aan het Economisch Huis voor 2011, 1.004.008 euro. Dat is een pak geld. Maar de cijfers op economisch vlak in Oostende zijn niet goed. Wil de Schepen eens een uitgebreide evaluatie en toelichting geven, eventueel op een uitgebreide raadscommissie, over dat Huis?
Schepen Bart Bronders (SP.a) stelt dat er met Plassendale een goeie weg is gekozen, ook met de crisis. Er is een gestage groei aldaar. Binnenkort is het daar volgebouwd. Elke maand is er een economische raad. Daarop wordt alles besproken.  Maar hij wil gerust nadere info geven.
Van wie werkt op Plassendale, woont slechts 30% in Oostende. Dat hebben wij niet in handen. En er worden toch wel jobs bij gecreëerd.
Agendapunt 46: Bij algemene offerteaanvraag koopt de stad de ‘core switch’ voor GIS en IT. Raming: 138.000 euro.
Agendapunt 47: De gemeenteraad beslist om een gezamenlijke aankoop van elektrische energie te organiseren voor de Stad, het OCMW, en de politiezone Oostende; van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. De procedure wordt vastgelegd.
Agendapunt 48: Idem voor aardgas.

En dan is het 19.06 uur, en de interpellaties kunnen beginnen.
De eerste is voor D. De Keyser (blok/belang). De waterpartijen en fonteinen nam hij al eens onder de loep, en die waren en zijn nog steeds belabberd. Nu neemt hij ook de jeugdlokalen op de korrel, naar aanleiding van de brand in één ervan. Hier stelt hij dat onderhoud en vooral brandveiligheid van de Oostense jeugdlokalen, geen prioriteit is voor het stadsbestuur. Hij heeft een serie vragen.
Schepen Arne Deblauwe (SP.a) dankt voor het vooraf bezorgen van de interpellatie. Het brandje in het lokaal van Chiro Noorderwind was veroorzaakt door een slecht gedoofd wierookstokje. Er wordt wel gewerkt aan de jeugdlokalen, maar dat vergt tijd. De brandveiligheid wordt regelmatig gecontroleerd.
Schepen Yves Miroir (SP.a) denkt dat De Keyser niet beseft hoeveel lokalen de stad wel ter beschikking stelt van allerlei verenigingen: het gaat over meer dan 100 gebouwen.

Om 19.23 uur krijgt Wouter De Vriendt (Groen!) het woord voor zijn interpellatie over “de geplande aanleg van groenzones Duinkerkseweg en parkzone, naar aanleiding van geplande verkaveling Duinenkerkje”. Het is een mooi initiatief, maar de realisaties hinken achterop.
Het Duinenkerkje: op 300 m ervan komt een verkaveling. Het landschap is nochtans waardevol, en het dorpszicht werd beschermd door de hogere overheid. De verkaveling voorziet een dichte bebouwing.
De Duinkerkseweg: daar zou een parkbos van 37 ha komen; we zijn 5 jaar na de aankondiging erover van Schepen Miroir, en er is nog niets van. Wat wel intussen gebeurde: een bomenrij van 200 bomen werd gerooid.
De zone van de oefenpiste ligt ook stil…
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) stelt deels gerust: er blijft wel een strook groen rond het Duinenkerkje. Er is overleg rond bezig.
De werken voor de groene ring rond Oostende zijn wel bezig. En het wordt mooi.
Duinkerkseweg: daar is de grote struikelblok dat een aantal eigenaars niet willen verkopen; dus duurt het langer: er moet onteigend worden.
De witte abelen werden gekapt in opdracht van een polderbestuur, ze zorgden voor verstopping van de gracht en dus een waterprobleem. Er komen zeker nieuwe hoogstammen.
Schepen Yves Miroir (SP.a) vult aan: wij zijn al jaren aan het kopen rondom het Duinenkerkje, dus hebben we voorzienig opgetreden. We wensen er een verduiningsproject. Wat de witte abelen betreft die gekapt werden: het was wel jammer, ze waren al groot geworden. De milieupolitie heeft meteen een pv opgesteld, en wij vragen naar herstel van de schade.
Schepen Bart Bronders (SP.a) komt ook tussen: de helft van het woongebied is op onze vraag herbestemd tot natuurgebied; dat was niet evident. De bestaande verkavelingsaanvraag is vorige week geweigerd. Maar dat het een dichte bebouwing wordt: zo komen er betaalbare woningen.

Om 19.53 uur krijgt Wouter De Vriendt (Groen!) opnieuw het woord, voor zijn tweede interpellatie: ‘over het live uitzenden van gemeenteraadszittingen’. Hij ziet dat te doen via de stedelijke webstek. In het OCMW wordt een gelijkaardig voorstel gelanceerd. In Koksijde besliste men vorig jaar, de gemeenteraden live uit te zenden. Ook in Oostende moeten we dit mogelijk maken…
Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD): als het gaat over de werking van de gemeenteraad, moet ik antwoorden. We moeten dat in een totaalconcept bekijken. De digitale revolutie in Oostende vindt hij erg belangrijk. We kunnen de papierberg zo verminderen.
Het lijkt hem best, dit eens te onderzoeken. Maar niet beperken tot live uitzenden. We kunnen bijvoorbeeld ook de stemmingen elektronisch laten verlopen, misschien is dan geen geluidsopnamepersoneel meer nodig ter zitting,…
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) is een ervaringsdeskundige: toen de gemeenteraad live op de radio werd uitgezonden, werden de drukst bezige oppositieraadsleden bij de verkiezingen niet herkozen (De Boever en Markey)…

Dan is het afgelopen, denken wij. Het is 20.02 uur. Maar de voorzitter van de gemeenteraad, Bart Tommelein, wil nog een opmerking maken tot een collega die vandaag (vrijdag 25 maart dus) verklaringen in de pers aflegt. Jean-Marie Dedecker: u verklaarde de gemeenteraadsleden poen scheppen in de commissies. Maar daar gaat Tommelein niet mee akkoord: hij heeft enorm respect voor mensen die ‘enkel’ gemeenteraadslid zijn. Om dan te lezen dat die poen scheppen? En ze raken nog niet eens uit hun kosten.
Volgens Dedecker maakt Tommelein hiermee misbruik van zijn positie. Jullie van de Open VLD pakken poen: zo’n 850 euro per jaar, dus intussen al 5.000 euro, op mijn rug. U had gezegd dat u dat namelijk aan mij ging doorstorten, en u doet dat niet. U gooide mij uit de partij, dus verdient u op mijn rug.
Tommelein wil hier niet verder op in gaan: ‘U maakt er een persoonlijk robbertje vechten van’.
Philippe Boutens (fractieleider Open VLD): indertijd werden wij als fractie verkozen, met Dedecker.
Tommelein sluit af: het is hier weer een persoonlijk robbertje.
De openbare zitting wordt om 20.09 uur gesloten, en we worden voor onze aanwezigheid bedankt.

De geheime zitting is kort nadien ook afgelopen.
De volgende gemeenteraad is op vrijdag 29 april 2011, om 18 uur.
 

take down
the paywall
steun ons nu!