De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Oostendse gemeenteraad 26 augustus 2011
Tijdingen, Oostendse gemeenteraad, Tijdingen oostende -

De Oostendse gemeenteraad 26 augustus 2011

woensdag 14 september 2011 21:56
Spread the love

Op vrijdag 26 augustus 2011 startte de Oostendse gemeenteraad om (stipt) 18 uur. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) meldt verontschuldigingen van Schepen Bart Bronders (SP.a) en ook van Johan Vande Lanotte (SP.a), die later zou komen (inderdaad, tegen 18.30 uur was die aanwezig.
Blijven afwezig: Niko Geldhof (SP.a) en Marianne Declercq (blok/belang).
Komen (ook) later: Bart Plasschaert (fractieleider CD&V, om 18.02 uur), Marijke Verhulst (SP.a, om 18.05 uur), Myriam Azou (CD&V) en Philippe Boutens (fractieleider Open VLD) beiden om 18.10 uur, en Kelly Debreuck (SP.a, om 18.18 uur).
Meteen krijgt Schepen Martine Lesaffre (Open VLD) het woord. Zij meldt dat de affiches voor een veilige schoolomgeving aan alle Oostendse scholen werden rondgedeeld.
Dat levert haar een “succes bij het begin van het nieuwe schooljaar,” op van partijgenoot Bart Tommelein. Die meldt bij het eerste agendapunt, de interpellaties, dat er 2 bij de politieraad aan bod zullen komen. De andere zoals steeds op het einde van de openbare zitting (van de gemeenteraad).

Politieraad
Daarmee werd het 18.03 uur, en verhuist stadssecretaris Kristof Beuren naar naast de Burgemeester: de Politieraad start (voor de gemeenteraad zit de stadssecretaris naast de gemeenteraadsvoorzitter). Gezien de micro van Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a), voorzitter van de politieraad, een luid en storend gebrom laat horen, zorgt dat eventjes voor een beetje geharrewar. Hij gebruikt dan maar de micro van Eerste Schepen Hilde Veulemans. “Goeienavond,” weerklinkt het dan duidelijk en zonder storing, van de Burgemeester.
Agendapunt 2:  De begrotingsrekening en jaarrekening 2010 van de Politiezone Oostende worden voorlopig vastgesteld.
Agendapunt 3:  Bij onderhandelingsprocedure worden mobiele telefoondiensten verstrekt van 1 september 2011 tot 31 oktober 2011. Raming: 1.652,89 euro (excl. BTW, zoals alle prijzen in dit verslag)
Agendapunt 4:  Levering bezorkersstoelen, via open overeenkomst Forcms-mm-050. Raming: 1.484,88 euro
Agendapunt 5:  Levering van pc’s met scherm, via open overeenkomst Forcms-pc-047. Raming: 14.227,50 euro
Agendapunt 6:  Bekrachtiging van politieverordeningen.
Agendapunt 7:  Bekrachtiging van een politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Gerststraat op 27 augustus 2011.
Agendapunt 8:  Aktename van 56 politieverordeningen.
Agendapunt 9: Vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur en 4 betrekkingen van inspecteur. Volgens de gangbare selectiemodaliteiten te begeven. 1 hoofdinspecteur en 2 inspecteurs bij de interventiepolitie, en 2 inspecteurs bij de wijkpolitie.

K. Tournoij (blok/belang) krijgt het woord voor haar interpellatie over de plannen om een muziekstop in te voeren. Dat zou betekenen: na 04 uur geen muziek meer in de horeca in de uitgangsbuurt. Dat betekent inkomstenverlies. Wat is het standpunt van het stadsbestuur?
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a): we hebben geen beslissing genomen. We zullen eerst nog uitgebreid overleggen. We willen proberen een consensus te bereiken.
Zonechef Philip Caestecker: Wij als politiedienst besteden véél aan de uitgaansproblematiek. Bepaalde zaken hebben voortijdig de media gehaald. We zijn al jaren bezig met een brede waaier aan maatregelen. Er zijn in bepaalde steden diverse regelingen met een muziekstop. In de uitgaansbuurt gebeuren zeer veel interventies nà een bepaald uur. Meestal zijn het niet Oostendenaren die dan last bezorgen, wel Noordfransen, mensen uit Blankenberge, het Brusselse enzomeer omdat daar dan alles dicht is. Dat is niet altijd het leukste publiek.
Dan is er dronkenschap, zijn er vechtpartijen en drugs en dergelijke. De vraag komt dan ook van de horeca: graag een gelijke regeling voor iedereen. We hebben een voorstel van muziekstop gelanceerd. De horeca zal erover nadenken. Pas na de zomer wordt erover gepraat. Dat is één van de maatregelen om de uitgaansbuurt leuk en veilig te maken. Alles is dus nog te bespreken.
De Burgemeester verduidelijkt dat het voorstel (als het volgt) dan wel op de gemeenteraad komt.
Geert Lambert (Groen!) apprecieert de inspanningen. Maar hij gelooft niet in dergelijke maatregelen. De logica is, dat men naar de andere zaken gaat als er één sluit. Maar als overal op hetzelfde moment de muziek uit gaat, betekent dat dat allen tegelijk op straat komen.
Bart Tommelein (Open VLD) verwijst naar de reactie van de jongeren van zijn partij. Nu is er geen discussie nodig. Hij hoopte wel op diverse argumenten tussen muziekstop en sluitingsuur. Dat hoorde hij niet. Open VLD vraagt de nodige discussie en debat. We zijn een toeristische stad, we moeten voorzichtig zijn.
Jean Vandecasteele beaamt: we moeten voorzichtig zijn. Veiligheid is belangrijk. Hij is voor de democratie, maar er is dan ook verantwoordelijkheid. Er zijn uitbaters die zelfs een sluitingsuur willen…
Zonechef Philip Caestecker: wij zijn niet pro sluitingsuur, wel eventueel voor een muziekstop: dan gaan de mensen geleidelijker weg. We hebben ‘morning after’-patrouilles, vanaf 06 uur. In een paar instellingen hadden we namelijk problemen. De meeste bestuurlijke aanhoudingen zijn niet vóór 03 uur.
Geert Lambert apprecieert de inspanningen van de politie. Hij begrijpt: ingrijpen als er overlast is. Maar de cafébaas moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen, en die niet op de gemeenschap afwentelen. Graag ruim overleg.
Jean-Marie Dedecker (LDD) Dat is een debat waard. Hij hoopt dat het niet meerderheid tegen minderheid is. Hij is “ontzettend blij dat de grote baas van Open VLD dat systeem genegen is” (sic), en hij treedt dat volledig bij. Hij zal dit met argusogen volgen
Bart Tommelein (Open VLD) vermeldt dat hij “ontroerd” is (sic).
D. De Keyser (blok/belang): de burgemeester sluit regelmatig cafés. Dat is terecht, wegens de overlast. De Noordfransen komen voor de drugs en overlast. Een muziekstop zal daar niet aan verhelpen.
Zonechef Philip Caestecker: de Noordfransen komen ook, maar niet uitsluitend voor de drugs.
Volgens de Burgemeester is de ene café-uitbater ook anders dan de andere. Dat houden we in het oog.
Dan is het 18.28 uur, en krijgt C. Pinet (blok/belang) het woord voor zijn interpellatie over de problemen met de toestroom van illegalen, “meer bepaald dat van de minderjarige kinderen”.
De Burgemeester licht toe: de illegalen worden opgepakt, en noodgedwongen weer losgelaten. En van de kinderen: vergeet het, dat die hier alléén geraakten.
Zonechef Philip Caestecker: de problemen groeien aan. Als het voortgaat zoals het nu bezig is, komen we aan meer dan 2.000 opgepakten in 2011. Van hogerhand zijn er weinig maatregelen. Een 95,4% van de opgepakten moeten we terug vrijlaten. De overigen worden meestal naar gesloten centra gebracht. En dan worden ook die na x weken terug losgelaten.
Zowat 1% wordt echt uitgewezen of gerepatrieerd.
Een 9-jarige wordt niet als een 17-jarige bekeken. Er zijn in de eerste 6 maanden van 2011, 937 mensen opgepakt, waarvan 247 minderjarigen (26%); maar van die laatsten zijn 93% boven de 15 jaar. De 9-jarige waarvan sprake is geweest, hebben wij nooit gevonden. De jongsten die we oppakten, waren 12 (2) jaar, 13 (1) jaar en 14 (13 kinderen) jaar.
Naar hulpbehoevendheid enzomeer is er een verschil tussen een 10-jarige en een 17-jarige.
Als we minderjarige transitillegalen oppakken, bellen we naar de Dienst Voogdij. Dan wordt een voogd aangesteld en wordt het kind naar een specifiek (open) opvangcentrum gebracht…
Vandecasteele: we hebben goeie mensen, en werken goed samen.
Bart Tommelein: de problematiek is van die aard dat een zeer krachtig signaal naar Brussel nodig is. Minister voor Binnenlandse Zaken Turtelboom heeft de bereidheid om tussen te komen. Echter, het probleem zit niet daar. Wel bij het oppakken en dan geen oplossing hebben voor het probleem van wat men met hen kan doen. De Minsters voor maatschappelijke integratie en voor justitie moeten weten dat het een belangrijke problematiek is, waarvoor een noodoplossing noodzakelijk is.
Vandecasteele: Minister Turtelboom kan de uitbreiding van het personeel beslissen, zoals de opvulling van de 29 tekorten bij de scheepvaartpolitie toestaan Dat is haar al gevraagd. We hebben dus nog een verlengstuk nodig.
Jean-Marie Dedecker (LDD): Aangezien er toch een parlementair debat volgt, zal ik ook iets zeggen (sic). Er is de machteloosheid van de commissaris, maar er zijn ook 2 maten en 2 gewichten… Er is geen verdere opvolging van de 16- en 17-jarigen. Ze komen naar ons land: ze mogen afkomen, ze worden niet weggejaagd, krijgen een hotel en blijven. Welke politiek zullen we doen: aantrekken, of niet? In Oostende krijgen ze eten en een douche, en dat doet de ronde. Dus is het: dweilen met de kraan open. De bevolking begrijpt dat niet. Je krijgt wel 150 euro boeten om verkeerd te parkeren, maar de politie raadt gewoon af om in het Bosje te lopen…. Dus is er enkel voor de ‘eigen mensen’ een nultolerantie.
Vandecasteele “weet” dat Dedecker een demagoog is. Maar er is geen probleem: als de wetgeving verandert, kan ik de illegalen ook sancties geven. Dus: verander dat, in Brussel. Het stadsbestuur heeft een duidelijke vraag: oppakken, vasthouden en repatriëren. Dat je mensen menselijk opvangt en medische verzorging geeft, is een wettelijke verplichting – en terecht.
Dedecker: Je kent de wet niet: je bent die zorg niet verplicht. Uw partij maakte de wetten en kan ze veranderen. Voer de wetsvoorstellen uit.
Vandecasteele: de wet op het OCMW (volgens Yves Miroir) stelt in artikel 1 dat de hulpbehoevenden op het grondgebied voedsel en medische verzorging moeten krijgen.
Pinet is “content” dat hier aandacht wordt aanbesteed. Maar hij heeft geen oplossingen gehoord.
Dan is het 18.55 uur, en zijn er geen vragen meer voor de politie. Dat betekent het einde van de politieraad, en de zonechef mag weg. Hij wordt bedankt, krijgt wensen voor een goed weekend, en “tot volgende week”.

Verder: de gemeenteraad
De gemeenteraad wordt hervat, Stadssecretaris Kristof Beuren verhuist opnieuw, naar naast de Voorzitter van de Gemeenteraad.
Agendapunt 10:  De gemeenteraad brengt negatief advies uit over de beslissing van de provinciegouverneur om voor het dienstjaar 2005 een toelage van 336.670,45 euro te geven voor de brandbeveiliging van Oostende. Er wordt geen rekening gehouden met de reële kost van het brandweerkorps.
Agendapunt 11:  De gemeenteraad brengt een negatief advies uit over de beslissing van de gouverneru om voor 2006, 315.486,45 euro te geven voor de brandweer.
Agendapunt 12:  De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de herhalingsopdracht goed, voor aanleg en vernieuwen van voetpaden. Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (herhalingsopdracht). Raming: 579.700 euro.
Agendapunt 13:  De gemeenteraad keurt ook de herhalingsopdracht goed voor de buitengewone herstellings- en/of vernieuwingswerken aan het wegen- en riolennet. Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (herhalingsopdracht). Raming: 841.627,50 euro.
Agendapunt 14:  De gemeenteraad keurt het raamcontract goed voor wegmarkeringen voor één jaar. Raming: 58.156,00 euro.
Agendapunt 15:  De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor wegen- en rioleringswerken in de Dorpsstraat. Gunning via openbare aanbesteding. Raming: 562.019,95 + 11.019,00 euro.
Agendapunt 16:  De gemeenteraad keurt de aanleg goed van een inline skatepiste, bij openbare aanbesteding. Raming: 557.413,09 euro.
Agendapunt 17:  De gemeenteraad keurt de conceptsubsidiëring goed voor het stadsvernieuwingsproject Oosteroever. De Vlaamse Regering geeft 60.000 euro.
Agendapunt 18:  De gemeenteraad past de kwalitatieve samenstelling aan van de Commissie voor Personen met een Handicap: er wordt een vereniging toegevoegd aan de leden van het werkveld.
Agendapunt 19:  De gemeenteraad wijzigt het reglement voor tewerkstelling van studenten.
Agendapunt 20:  De Dienst ontwerp en Beheer Gebouwen wordt geherorganiseerd: er worden 2 statutaire functies (A1a-A2a) voorzien: ingenieur-hoofd van dienst en architect. Bij de Dienst Wonen wordt voorzien in een statutaire functie van assistent-architect (B1-B3). Vermits men de functies hoofd van dienst Facilitair Beheer (voorheen Stedelijke Werkhuizen), architect bij de dienst Wonen en personeelsconsulent bij de dienst Personeel schrapt, betekent deze formatiewijziging geen meerkost.
Agendapunt 21:  Het decreet 20 maart 2009, over mobiliteitsbeleid, bevat wijzigingen van de bepalingen van het oorspronkelijke moederconvenant. Dit convenant is echter een driepartijenovereenkomst, dus kan de Vlaamse Overheid dit niet zomaar wijzigen. De Vlaamse Overheid vroeg de Stad een addendum goed te keuren erbij. Dat gebeurt dus.
Agendapunt 22:  De Stadsontvanger stalde vast dat alle verbintenissen voor 2010 in orde waren.
Agendapunt 23:  De gemeenteraad doet de voorlopige vaststelling van de begrotingsrekening en de jaarrekening 2010 van de Stad.
Agendapunt 24:  De gemeenteraad keurt het huren goed van de UC-VOIP-telefooncentrale voor het stadhuis en de brandweerkazerne, voor 4 jaar. Via algemene offerteaanvraag. Raming: 281.088 euro, voor de 4 jaar.
Agendapunt 25:  De gemeenteraad keurt het raamcontract goed voor vernieuwing van het serverlokaal en digitale bekabeling in het stadhuis, voor één jaar. Bij openbare aanbesteding. Raming: 82.644,63 euro.
Agendapunt 26:  De gemeenteraad trekt een aanstelling in van een studiebureau voor de restauratie van de Koninklijke en Venetiaanse Gaanderijen. Reden: gewijzigd ontwerp van bestek en de gewijzigde kostenraming.
Agendapunt 27:  De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze van de aanbesteding van diensten voor het aanstelling van een studiebureau goed, voor de restauratie van de Koninklijke en Venetiaanse Gaanderijen. Algemene offerteaanvraag. Raming: 396.142 euro.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt of de Oostendse belastingbetaler eigendom betalen van de Koninklijke Schenking.
Schepen Hilde Veulemans (CD&V): dat zijn belangrijke toeristische troeven. We hebben de plicht, die te onderhouden en in prima staat te houden/te brengen. Met eigen middelen en hopelijk met steun uit het impulsprogramma. En er is een dossier bij Monumenten en Landschappen.
Schepen Yves Miroir (SP.a): er zijn veel mensen die denken dat de Koninklijke Gaanderijen eigendom zijn van de Koninklijke Schenking.  Die zijn echter al altijd eigendom van de stad geweest. De Venetiaanse Gaanderijen huren we, maar we zijn het groot onderhoud ervan verplicht. Als we dat niet doen, worden we gestraft. Wij kunnen voor de werken eraan, tot 80% subsidie krijgen.
Agendapunt 28:  De gemeenteraad trekt de beslissing in over het vernieuwen van het dak van de ex-Albertschool. Reden: gewijzigd ontwerp van bestek en de gewijzigde kostenraming.
Agendapunt 29:  De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze van de vernieuwing van het pannendak en de zinken goten in de ex-Albertschool goed. Openbare aanbesteding. Raming: 115.833,14 euro.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt naar de toekomstplannen voor dit gebouw, en of oplappen niet voldoende zou zijn.
Schepen Yves Miroir (SP.a): we hebben jarenlang enkel plaatselijk herstel gedaan met het Kursaal, en dan moesten we plots 120 miljoen betalen voor het dak. Dus hier doen we het goed.
Agendapunt 30:   De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed, voor de geschiktmakingswerken van het sanitair en de keuken van het Conservatorium-aan-Zee en het stedelijk Leopoldcomplex. Openbare aanbesteding. Raming: 245.603,14 euro. Daarvan: perceel 1 (Algemene bouwwerken), raming: 211.325,64 euro; perceel 2 (Keukenmeubilair), raming: 8.000 euro; perceel 3 (Keukeninfrastructuur), raming: 26.277,50 euro.
Agendapunt 31:  De gemeenteraad keurt de uitbreiding goed van het Conservatorium-aan-Zee en het stedelijk Leopoldcomplex: met voorafgaandelijke sloping. Openbare aanbesteding. Raming: 476.620,29 euro; waarvan: perceel 1 (Algemene bouwwerken), raming: 384.086,14 euro, perceel 2 (Dak- en zinkwerken), raming: 44.308,15 euro, perceel 3 (Aluminium schrijnwerk), raming: 38.750 euro, perceel 4 (Metalen Constructies), raming: 9.476 euro.
Agendapunt 32:  De gemeenteraad keurt de opzegging goed van de huurovereenkomst ex-Vercamerschool, door CVO-VIVA West-Vlaanderen. Zij verhuizen naar Hennepstraat 2A.
Agendapunt 33:  De gemeenteraad aanvaardt het privatief gebruik van de terreinen aan het Vuurtorendok annex 18 aan de concessieovereekomst tussen het Vlaamse Gewest en de Stad. Het gaat over het gebruik van de terreinen aan het Vuurtorendok Zuid voor de organisatie van Cirque du Soleil 2010 (sic).
Agendapunt 34:  De gemeenteraad aanvaardt het privatief gebruik van de terreinen aan het Vuurtorendok annex 21 aan de concessieovereekomst tussen het Vlaamse Gewest en de Stad. Het gaat over het gebruik van de terreinen aan het Vuurtorendok Zuid voor de organisatie van de 1st Classic Race door KV Ostend Motor Sport.
Agendapunt 35:  De gemeenteraad keurt addendum 1 goed aan de beheersovereenkomst Stad-Gelukkige Haard, met betrekking tot het beheer van openbaar groen.
Agendapunt 36:  De NV Mobistar mag de ontvangstinstallatie voor telecommunicatie in het Sportpark De Schorre uitbreiden voor 2.500 euro per jaar. Ze krijgen zekerheid over de verlenging.
Agendapunt 37:  Het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) verkoopt autobergplaats nummer 52 van de ondergrondse parking Albert I Promenade, na openbare oproep. Minimum instelprijs: 39.995 euro per autobergplaats. Totale verkoopprijs: 39.995 euro waarin de kosten van de administratieve behandeling van het dossier zijn begrepen.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt hoe het hiermee staat: hoeveel zijn er verkocht, hoeveel brengt dat op.
Schepen Yves Miroir (SP.a): wat verkocht is, is verkocht (sic). Er worden er ook verhuurd, aan oorspronkelijk 120 euro, aangepast aan de index. Er werd indertijd een box ter beschikking gesteld van het AGKO (Autonoom Gemeentebedrijf Kursaal Oostende), voor niks, want dat waren vrienden (er wordt gelachen). Met de reinigingsdienst zijn we ook goeie vrienden, dus die hebben er ook één voor niks. Er is een probleem met 2 boxen waar de entree omgekeerd werd gemonteerd; we zorgen dat dat in orde komt. Vinci Park doet het beheer van de garages voor ons. Dus zij gebruiken één lokaal.
Agendapunt 38:  Het BGB verkoopt een strook grond op de hoek van het Vlaams Plein (17,83 m²).
Agendapunt 39:  De Stad koopt een vrachtwagen met kraan en open laadbak voor de Dienst Logistieke Ondersteuning. Via algemene offerteaanvraag. Raming: 165.289,26 euro.
Agendapunt 40:  De gemeenteraad keurt het ruimtelijk concept goed voor de functionele invulling van een jongerenontmoetingscentrum met inbegrip van de veiligheidscoördinatie (studieopdracht). Via algemene offerteaanvraag. Raming: 140.495,87 euro waarvan 57.851,24 euro voor 2011 en 82.644,63 euro voor 2012.
Agendapunt 41:  De gemeenteraad neemt de gebruiksovereenkomst aan met Horizon Educatief. Horizon Educatief gebruikt het zeehuis en nog één groot lokaal van Duin en Zee. Horizon educatief biedt daar natuureducatieve sessies aan, aan kinderen en jongeren. Het nieuwe contractvoorstel heeft een beloop van drie jaar.
D. De Keyser (blok/belang) vindt Horizon Educatief een belangrijke educatieve partner. Het Marien Ecologisch Centrum is dat ook. Maar ‘u als schepen van jeugd en gelijke kansen’, u schrapt dan toch de steun eraan?
Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD): wordt dit een interpellatie?
De Keyser: een voorsmaakje.
Maar dat vindt Tommelein niet collegiaal. “U weet zeer goed dat collega De Vriendt er een interpellatie over houdt. Dit vind ik niet correct. Dus: vervolg van de agenda” (sic).
Agendapunt 42:  De gemeenteraad neemt het reglement activiteitenpas voor jeugdinitiatieven aan. Het reglement van de activiteitenpas biedt alle erkende jeugdwerkinitiatieven, gratis of met korting toegang tot activiteiten van organisaties die deelnemen aan de activiteitenpas. Zo krijgen erkende jeugdwerkinitiatieven de mogelijkheid om collectieve uitstappen of activiteiten te organiseren met geen of een beperkte financiële last.
Agendapunt 43:  De Stad koopt meubilair aan voor het filiaal Mariakerke van de bibliotheek. Via algemene offerteaanvraag. Raming: 74.376 euro.
Agendapunt 44:   De gemeenteraad neemt de herinrichting aan van de scenografie van het Oostends Historisch Museum De Plate. Via openbare aanbesteding. Raming: 398.089,95 euro.
Agendapunt 45:  De gemeenteraad aanvraardt de samenwerkingsovereenkomst van het proefproject terugvordering herhuisvestingskosten. Dit geldt bij een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring. Het is de burgemeester die de gemaakte kosten onder bepaalde voorwaarden kan verhalen op de eigenaar. Tot op heden werd van deze mogelijkheid echter weinig of geen gebruik gemaakt, hoewel de herhuisvestingsproblematiek duidelijk de zwakke schakel is binnen de woningkwaliteitsbewaking. De voornaamste reden hiervoor is dat de gemeenten alle kosten moeten voorschieten alvorens ze te kunnen verhalen op de eigenaar, terwijl het decretale kader onvoldoende garanties biedt op effectieve terugvordering. Het is dus noodzakelijk de vastgestelde lijst met kosten die gerecupereerd kunnen worden verder uit te diepen. Daarnaast komen er ook richtlijnen over de manier waarop de gemeenten te werk moeten gaan om de gemaakte kosten te recupereren.
Agendapunt 46:  De jaarrekening 2010 werd in de OCMW-raad vastgesteld op 28 juni 2011. De jaarrekening dient daarna overgemaakt te worden aan de Provinciegouverneur die ze definitief vaststelt. Deze jaarrekening wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad om deze de mogelijkheid te bieden om opmerkingen te formuleren ter attentie van de Provinciegouverneur. Dit document wordt eveneens overgemaakt aan de externe auditcommissie die onderzoekt of de boekhouding een getrouw beeld weergeeft van de vermogenstoestand van het OCMW. De gemeentelijke bijdrage in de werking is 9.894.024,89 euro. Hierbij komt nog een facultatieve gemeentelijke bijdrage van 300.000 euro voor voorzieningen voor risico’s en kosten. Er wordt ook nog een boekhoudtechnische correctie uitgevoerd op vraag van de externe audit die de gemeentelijke bijdrage vermindert met 26.922,47 euro. Het totaal van de gemeentelijke bijdrage is uiteindelijk lager dan het bedrag dat gestort werd door de Stad in 2010. Hierdoor kan er een bedrag van 574.897,58 toegevoegd worden aan de reserve van de gemeentelijke bijdrage. In 2009 stond er 1.116.978.88 euro op deze reserve, in 2010 wordt dit 1.691.876,46 euro. De gemeenteraad heeft geen opmerkingen bij deze rekening 2010 van het OCMW.
Agendapunt 47:  De gemeenteraad onttrekt 130 m² grond aan de Bosduiflaan, tussen Meiboomlaan en Nachtegalenlaan. Er wordt ook afgezien van de openbare bestemming.
Agendapunt 48:  De lastvoorwaarden en gunningswijze worden goedgekeurd, voor het leveren van een softwareprogramma voor GAS (gemeentelijke administratieve sancties), met onderhoudscontract. Het wordt begeven via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Raming: éénmalig: 24.793 euro; jaarlijks: 10.500 euro.
Agendapunt 49:  De gemeenteraad neemt akte van het collegebesluit van 4 juli 2011 over de goedkeuring van de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking), lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s voor de opdracht “Levering, vervanging en operationeel stellen van de core switch”.
Agendapunt 50:  De “optimalisatie kapitaalstructuur” operatie van IMEWO kost de Stad niets maar in de vroegere gemeenteraadsbeslissing (27 mei 2011) had de bedragen in het beslissende gedeelte foutief weergegeven. Er is een verschil van 0,60 euro. Het dossier wordt integraal hernomen met vermelding van de correcte bedragen.
Agendapunt 51:  De 6 Crisisnetwerken West-Vlaanderen krijgen een computerprogramma om alle registratiegegevens op een éénvormige manier te verwerken. Door het computerprogramma is het mogelijk om op basis van de verzamelde gegevens uitspraken te doen voor het ganse grondgebied van de Provincie. Dat staat in het lokaal samenwerkingsprotocol tussen de crisisnetwerken en de provincie.
Agendapunt 52:  Het samenwerkingsprotocol tussen Sociaal Huis Oostende, Crisisnetwerk Oostende en Centrum Algemeen Welzijnswerk en Jeugdzorg Middenkust vzw wordt verlengd. Er werden ook enkele verbeteringen aangebracht.
Agendapunt 53:  De federale overheidsdienst Justitie stuurde de overeenkomst voor het werkjaar 2010 voor de Stad Oostende aangaande de subsidiëring van de projecten ter
omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen. Het budget voor de overeenkomst 2010 bedraagt: 99.157,41 euro. De gemeenteraad keurt deze overeenkomst goed.
Agendapunt 54:  De gemeenteraad keurt ook de overeenkomst voor 2011 goed.
Agendapunt 55:  De gemeenteraad neemt de aanpassing aan van het huishoudelijk reglement van de kinderdagverblijven.
Het werd 19.15 uur. D. De Keyser (blok/belang) krijgt het woord voor zijn agendapunt: Agendapunt 55/2:  “Vraag om de veiligheid en het comfort van voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers en andere ‘zwakke weggebruikers’ te verhogen beslist de gemeenteraad dat bij de eerste aanleg en bij het vernieuwen van voetpaden en fietspaden de vlakheidsnormen en boordstenen zonder niveauverschil in alle bestekken opgenomen worden”.
Oostende is geen fietsstad. Oostende heeft minder dan 10% fietsverplaatsingen. De binnenstad zou nochtans moeten (kunnen) krioelen van de fietsers. Amsterdam en Kopenhagen streven naar 50% fietsgebruik…
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a): mensen hebben graag niveauloze overgangen, behalve de mensen met een visuele handicap. Er zijn ook situaties waar verhoog noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan bushaltes. Kortom: uw vraag is terecht maar helaas niet algemeen toepasbaar. Klachten zijn altijd welkom: Directie Openbaar Domein.
De kasseien aan de de Smet de Naeyerbrug: dat is één van de interventies waar wij niet gelukkig mee zijn. Dat is dar niet door ons gelegd.
Meld problemen, en we pogen ze op te lossen.
De Keyser vraagt geen stemming, en gaat ermee akkoord om het punt te laten vallen.

De interpellaties
Om 19.26 uur kunnen de interpellaties beginnen.
Eerst eentje van Wouter De Vriendt (Groen!) over het Marien Ecologisch Centrum (het MEC). Het MEC liet weten dat het in zijn bestaan is bedreigd. Ze krijgen geen werkingstoelage meer, en hun enige vaste medewerker is in vooropzeg geplaatst. De werkingstoelage van het MEC (12.000 euro) in 2008 werd slechts voor 90% toegekend, en erna niet meer. Wat de Schepen (Yves Miroir) erover verklaarde in de pers hierrond, insinueert wanbeleid bij het MEC. Hoe zit het?
Schepen Yves Miroir (SP.a) verklaart dat het MEC de laatste weken een paar keer over de vloer kwam. Ze betreuren de heisa in de pers. Een aantal zaken zijn grondig fout gegaan, en niet bij de stad. Daarom vroeg Miroir een bespreking in een commissie. Maar hij overloopt: toen hij schepen werd kreeg het MEC geen subsidies. Dat veranderde. Bleek intussen dat de vrijwilligers geen kleine vergoeding kregen, ze werden betaald. Op een gegeven moment hadden ze 8 à 9 miljoen bef schuld. Dan werden de subsidies opgetrokken naar 1,5 miljoen bef zodat ze uit de moeilijkheden geraakten, en ze konden zelfs een gebouw kopen. Dat gebouw hebben ze dan aan leden van de vzw verkocht, aan 91.000 euro, en dan moesten ze huur betalen (7.200 euro per jaar). Dat is ook een probleem voor Miroir. Ze kregen nog steeds subsidies, kregen investerings- en werkingssubsidies. In 2008 kregen ze moeilijkheden, er werden subsidies gevraagd en vroegen 90% voorschot, wat ze op 24 april 2009 kregen. Bij het geven van stavingsstukken krijgt een vereniging dan de resterende 10% (dat is zo voor alle subsidies van de stad, NvdR). Maar de stavingsstukken kwamen niet.
In 2009 werd zelfs geen subsidie-aanvraag gedaan. In 2010 werd laattijdig een summiere aanvraag gedaan, maar de stavingsstukken waren er nog steeds niet. Dus kregen ze geen subsidies (andere verenigingen in zo’n geval hebben zelfs nog hun 90% voorschot moeten teruggeven, NvdR).
Er is geen aanleiding om te denken dat de mensen zich persoonlijk verrijkt hebben. Maar die manier van boekhouden is toch niet dàt.
Dit is geen interpellatie waard. Waren ze zelf gewoon afgekomen, en hadden om hulp gevraagd, dan was iets te doen. Ze vroegen ook intussen om geen ruchtbaarheid aan de zaak te geven, vandaar Miroirs vraag om het in commissie te bespreken.
De Vriendt: Het MEC vroeg om ruchtbaarheid.
Miroir: dat ontkennen ze, het zou een paniekerig personeelslid geweest zijn.
De Vriendt gaat door op wat Miroir vertelde. Hij vindt dat geen manier van doen. De stad had kunnen vragen om een subsidieaanvraag in te dienen, had meer navraag kunnen doen naar de stavingsstukken…
Johan Vande Lanotte (SP.a): sinds 2008 is er geen enkel stavingsstuk binnen. Elke vereniging is onderhevig aan regelgeving. Er zijn verenigingen geweest die geld moesten terugstorten omdat er onvoldoende stavingsstukken binnen zijn.
De Vriendt is niet overtuigd.
Het blijft een weg en weer tussen voornamelijk Miroir en De Vriendt, zonder dat er echt geluisterd wordt. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) stelt vast dat er diverse keren hetzelfde gezegd werd.

Het werd 20.15 uur. Wouter De Vriendt mag zijn tweede interpellatie houden, over de sportaccomodatie aan het Mispelplein. Daar zijn 3 voetbalvelden, een kantine en enkele andere kleinere gebouwen. Hoger Op (fusieploeg van Hermes en Voorwaarts) gebruikte dat lange tijd. Pierre Ryckewaert, OCMW-raadslid SP.a, is sinds 2001 daar sterke man. Hoger Op heeft sinds najaar 2010 geen ploeg meer, enkel nog 2 jeugdelftallen. De vzw werd in juni geschrapt door de Voetbalbond, omwille van schuldenproblemen. Het is nog een grote vereniging geweest, met wel meer dan 200 jeugdspelers… Jammer dat dat alles verloren ging.
De vzw heeft echter nog steeds de accommodatie uitgebaat en facturen aan andere ploegen aangerekend. De accommodatie is nochtans van de stad. Hoe kan dat?
Burgemeester Jean Vandecasteele vindt dat De Vriendt zware woorden in de mond neemt. Hij vroeg de dienst financiën dit te bekijken. Blijkt dat de vzw van sommige van die gebouwen wel eigenaar is. Als de schatting klaar is, komt dit voor de gemeenteraad.
Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a) meldt dat er veel sportverenigingen zijn – en het klopt niet dat die politici gebruiken om bevoordeligd te worden… Er is een inhaalbeweging gebeurd voor de voetbalpleinen. Er zijn een paar verplaatsingen gebeurd ook.
De facturen waar De Vriendt het over had, zijn waarschijnlijk voor energie. We zullen voorstellen om KVGO op het Mispelplein te zetten, en een forfaitair bedrag voor energie te rekenen als er anderen op spelen.
Maar De Vriendt ging langs het kadaster, en daar staat dat elk gebouw eigendom is van de stad… En er zijn al 2 jaar geen balansen meer ingediend door die vzw.
De vzw bestaat nog wel, volgens Bourgoignie.
Volgens Vande Lanotte is dit een strikt juridisch dossier. Dit is inderdaad wel een vervelende situatie.
Volgens De Vriendt is dit een politiek dossier, geen juridisch dossier… Men liet het lang aanslepen.
Jean-Marie Dedecker (LDD) meldt dat de Barcelonamatch al begonnen is, en het dus onnodig is om een onnodig debat te voeren… Gelach.
“Niemand verplicht u, om hier te blijven,” reageert Voorzitter Tommelein goedlachs.

Om 20.52 uur krijgt K. Tournoij (blok/belang) het woord voor haar interpellatie in verband met de bruggen aan de doorsteek De Bolle. Daar zouden 3 weken omleidingen nodig zijn. Dat zal grote files geven, vreest zij. Kan daar niets aan gebeuren?
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a): de gemeenteraad is niet verantwoordelijk voor gewestmaterie. De beide bruggen worden in één keer aangepakt, dat spaart tijd.
Daarmee werd het 20.55 uur, en is de openbare zitting ten einde. Voorzitter Tommelein bedankt pers en publiek voor hun aanwezigheid.
Dan kan de geheime zitting beginnen. Luttele minuten later is ook die afgelopen.

De volgende Oostendse gemeenteraad is op vrijdag 23 september 2011, om 18 uur. Iedereen die dat wil, kan de openbare zitting meevolgen.

take down
the paywall
steun ons nu!