De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oostendse gemeenteraad vrijdag 24 juni 2011
Tijdingen, Oostendse gemeenteraad -

Oostendse gemeenteraad vrijdag 24 juni 2011

maandag 18 juli 2011 21:25
Spread the love

Op vrijdag 24 juni 2011 opende Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) om 18.04 uur de openbare zitting van de Oostendse gemeenteraad.
Worden verontschuldigd: Johan Vande Lanotte (SP.a), Jean-Marie Dedecker (LDD), C. Pinet (blok/belang), F. Deschacht (blok/belang), en Bart Plasschaert (fractieleider CD&V) die later zou komen (kwam aan om 18.30 uur). Kwamen ook later: Kelly Debreuck (SP.a, om 18.20 uur), en Mieke Verhulst (SP.a, om 18.25 uur).
Vooraleer de agenda van de gemeenteraad te volgen, is er eerst een rouwhulde, voor Marc Van Hecke die van 1977-1989 gemeenteraadslid was voor de Volksunie.
Agendapunt 1: de interpellatie, wordt naar de politieraad verschoven.
Dan is er melding van een extra agendapunt 44/2, van Wouter De Vriendt (Groen!). En er komt een toegevoegd punt, van Geert Lambert (Groen!), over de parking van het AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadshernieuwing Oostende). Gezien niemand de stemming vraagt over de ontvankelijkheid van dit laatste punt, zal het behandeld worden.

Politieraad
Agendapunt 2:  Er komt een verordening op het privatief gebruik van het openbaar domein.
Agendapunt 3:  Verordening op uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten: wijziging.
Agendapunt 4:  Levering van kantoormateriaal – raming: 8.264,46 euro (excl. btw, zoals alle prijzen in dit verslag).
Agendapunt 5:  Mobiele telefoondiensten 1 juli – 31 augustus 2011; raming: 1.652,89 euro.
Agendapunt 6:  Bekrachtiging van 4 politieverordeningen op het verkeer.
Agendapunt 7:  Aanneming van 10 politieverordeningen op het verkeer.
Agendapunt 8:  Aktename van 14 politieverordeningen op het verkeer.
Agendapunt 9:  Goedkeuring door de Provinciegouverneur op 24 mei 2011 van het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2011 van de wijziging van de personeelsformatie van het administratieve en logistieke kader.
Agendapunt 10:  De personeelsformatie van het operationele kader bevat onder andere 184 betrekkingen van inspecteur van politie. Door pensionering worden 3 betrekkingen van inspecteur vacant verklaard, 2 bij de interventiepolitie en 1 bij de wijkpolitie. Voor het selecteren van de kandidaten wordt beslist om de volgende selectiemodaliteiten te kiezen: het inwinnen van het advies van de korpschef, het inwinnen van het advies van de plaatselijke selectiecommissie voor het midden- of basiskader en het organiseren van één of meer testen of geschiktheidproeven. 
De provinciegouverneur van West-Vlaanderen heeft op 24 mei 2011 de wijziging van de personeelsformatie goedgekeurd. Beslist wordt om één nieuwe betrekking van consulent voor de dienst Human Resources vacant te verklaren en de volgende selectiemodaliteiten te kiezen: het inwinnen van het advies van de korpschef, het inwinnen van het advies van de plaatselijke selectiecommissie voor het niveau B en C en het organiseren van één of meer testen of geschiktheidproeven.
Daarmee is de agenda van de Politieraad rond. C. Verougstraete (blok/belangfractieleider) krijgt het woord voor zijn interpellatie “over de talrijke criminele feiten die zich hebben afgespeeld in Oostende de laatste weken”.  Hij overloopt: in de ‘interbellumwijk’ (rond Torhoutsesteenweg, Frère Orbanstraat, Blauwkasteelstraat): diverse leefbaarheidsproblemen. Diverse inbraken op de Zeedijk. Ook vandalisme. Onveilig uitgangskwartier. En vanalles met illegalen….
De Burgemeester, Jean Vandecasteele (SP.a) begint met in herinnering te brengen dat er méér politiemensen zijn dan er gesubsidieerd worden. Er wordt ook zoveel mogelijk burgerpersoneel gebruikt opdat de politiemensen hun specifieke werk zouden kunnen doen. Er is een problematiek met de illegalen, ja, maar dat is lokaal niet echt aan te pakken: er is een tekort aan opvangcentra. We kunnen budgettair ook niet meer doen, dan we al doen (er zijn ook voor 500.000 euro aan camera’s gezet)…
Zonechef Philip Caestecker laat weten dat de werkelijkheid echt niet altijd is zoals die in de pers wordt gezet. Qua geweld doen we het goed: het is van in 2007 dat we nog een criminele moord hadden. Er zijn meer vermogensdelicten (onder andere door de illegaliteitsproblematiek). Het hoger echelon moet daarop reageren.
Wij zijn erg actief (hij overloopt). Een pluim voor de mensen. En het geld wordt dus goed besteed. Er is echter overal criminaliteit. Hij haalt (Emile) Durkheim (socioloog) aan: criminaliteit is een normaal gegeven in elke maatschappij. Maar het is aan de overheid om de criminaliteit en de overlast binnen de perken te houden.
Wouter De Vriendt (Groen!) woont zelf in de interbellumwijk. Daar is een voornamelijk sociale problematiek. Er is veel kansarmoede. Er is een onveiligheidsgevoel door overlast. Neem dat gevoel ernstig, alsjeblieft. Er is ook huisjesmelkerij. Dat wordt onvoldoende aangepakt.
Burgemeester Vandecasteele: qua huisvesting is het niet eenvoudig aan te pakken. Hier werd een reglement goedgekeurd waarbij duidelijk woononderzoek gebeurt. Dat helpt.
Maar er zijn meer en betere regels nodig. “Er is blindheid en inefficiëntie waardoor mensen geen degelijke regels kunnen maken, en je mag me hierover citeren. Ik zou graag al die bevoegdheden zelf hebben, je zou nogal eens zien hoe dat opgelost geraakt” (sic)
Om 18.42 uur zijn er geen verdere vragen meer aan de politie, de zonechef mag gaan. Hij wordt bedankt.

Algemene zaken
Agendapunt 11: Heraanleg Stuiverstraat tussen Guldensporenlaan en einde kerkhof. Bij openbare aanbesteding. Raming: 1.524.685,95 euro waarvan: 858.735,77 euro ten laste van de Stad; en 665.950,18 euro (btw te voldoen door medecontractant) ten laste van TMVW-AquaRio.
Agendapunt 12: Wegenwerken en rioleringswerken Schermplantenstraat, fase 2, bij openbare aanbesteding. Raming: 1.081.021,00 euro waarvan: 446.643,12 euro  ten laste van de Stad; en 634.377,88 euro (btw te voldoen door medecontractant) ten laste van TMVW-AquaRio.
Agendapunt 13: De gemeenteraad keurt de deelname goed aan de Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende. De oprichtingsdocumenten worden aanvaard. Men neemt een studieopdracht aan. Samen met Bredene, Oudenburg en Middelkerke.
Agendapunt 14:  De gemeenteraad bepaalt het standpunt voor op de gewone Algemene Vergadering van IVOO (Intergemeentelijke Vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Omliggende).
Agendapunt 15:  De gemeenteraad aanvaardt de algemene voorwaarden voor het gebruik van de parking ‘Media Center’. (NvdR welke voorwaarden?)
Agendapunt 16:  De gemeenteraad stelt het jaarverslag 2010 vast, van de klachtenbehandelingen.
Agendapunt 17:  De gemeenteraad aanvaardt het ontwerp en inrichting voor de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester, ten behoeve van het Groen Lint. Raming: Mandaat bouwmeester is ten kosteloze titel. 25.750 euro excl btw voor prijzengeld laureaten en externe deskundige; 50.000 euro excl btw voor winnende laureaat voor de opmaak van het masterplan. Het project wordt gesubsidieerd.
Agendapunt 18:  De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor het ontwerp en inrichitn van verwerking van restafval. Bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Raming: niet gekend.
Agendapunt 19:  De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de aanleg van een Buurtpark Karel Goetghebeurstraat. Openbare aanbesteding. Raming: 320.126,25 euro waarvan: 306.935,75 euro ten laste van de Stad; en 13.190,50 euro (btw te voldoen door medecontractant) ten laste van TMVW-AquaRio.
Agendapunt 20:  Ingevolge de reorganisatie bij de dienst personeel komen er 6 functies van coördinator op A-niveau: één betrekking bij de cel Uniek Dossier Beheer en 5 betrekkingen
voor de cellen Specialisme  (2 functies bij Statuut, 2 functies bij Loopbaanbegeleiding en één functie bij Interne Communicatie). De ‘overbodige betrekking van adjunct-milieuambtenaar’ wordt geschrapt.
Agendapunt 21:  Het strategisch veiligheids- en preventieplan januari-juni 2011 wordt gewijzeigd. FOD Binnenlandse Zaken gaf zijn goedkeuring.
Agendapunt 22:  Onder voorbehoud van de bij de federale overheid beschikbare kredieten, krijgt de Stad een subsidie van 8.675,52 euro voor 3 FTE Activa-gemeenschapswachten binnen de bedoelde conventie met FOD Binnenlandse Zaken.
Agendapunt 23:  De gemeenteraad heeft positief geoordeeld om de waarborg te storten na de concessieovereenkomst voor 2 percelen gewestgrond aan de Schoolstraat, als zekerheid dat de Stad de goede uitvoering doet van haar verplichtingen.
Agendapunt 24:  Voor de rekeningen 2010 geeft de Stad advies voor de jaarrekeningen van de Israëlische Gemeente (kerkbestuur).
D. De Keyser (blok/belang) maakt van zijn voeten. Er is een volledig in het Frans opgesteld document bij. Dat is een fout tegen de taalwetgeving.
Schepen Hilde Veulemans (CD&V): het is enkel de inventaris die in het Frans staat.
De Burgemeester vult aan: “en de cijfers zijn Arabisch”. Wat gelach oplevert…
Agendapunt 25:  De restauratie van de Oude Watertoren (Mercatorlaan) wordt goedgekeurd: lastvoorwaarden en gunningswijze. Via Openbare aanbesteding. Raming: 1.976.517,08 euro (excl. btw) of 2.391.585,67 euro (incl. btw) waarvan subsidie geraamd wordt op 2.058.699,89 euro (incl. btw).
K. Tournoij (blok/belang) vraagt naar de bestemming.
Schepen Veulemans: er is voorlopig nog geen bestemming.
Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a): het onderzoek ernaar is nog bezig.
Agendapunt 26:  Bepalen standpunt op de Algemene Vergadering van 29 juni 2011 van Toerisme Oostende vzw.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt wie ons stemgedrag zal verkondigen en waarom 2 agendapunten voor die vergadering werden uitgesteld.
Geert Lambert (Groen!) vindt dat ook een beetje onduidelijk.
Schepen Hilde Veulemans (CD&V) verduidelijkt: de samenwerking tussen Toerisme Oostende en het Kursaal wordt niet in de Algemene Vergadering beslist, maar op de Raad van Bestuur. En de Budgetwijziging komt op de Algemene Vergadering.
Agendapunt 27:  De gemeenteraad aanvaardt het tweede addendum voor de concessieovereenkomst voor de uitbating van een tea-room onder de Zeedijk en de verhuring van een strandzone voor zonnebaders. Meerprijs concessie zonnebaden: 500 euro per jaar.
Agendapunt 28:  Door een concessieovereenkomst met Persgroep Publishing nv wordt de verhoop van het Laatste Nieuws op het Oostendse strand aanvaard, voor juli en augustus 2011.
Agendapunt 29:  Het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) verkoopt autobergplaats nummer 123 (16,50 m²) onder de zeedijk.
Agendapunt 30:  Het Noordzeeaquarium gaat uit de balans van de stad naar het BGB.
D. De Keyser (blok/belang) merkt op dat er wat oplapwerk gebeurt; een groot verschil met de beloofde nieuwbouw.
Schepen Yves Miroir (SP.a) verduidelijkt: het Aquarium komt op de eerste en tweede verdieping, toegankelijk voor wie moeilijk te been is. Er komt een lift. Er komen een getijdenbak en een aanraakbak bij. Voorlopig is het nergens mogelijk om een nieuw Aquarium van 2.000 m² in te planten in het stadscentrum.
Agendapunt 31:  De gemeenteraad aanvaardt het nieuw reglement voor onderwijscheques voor het schooljaar 2011-2012.
Agendapunt 32:  De gemeenteraad neemt het reglement bioscoopcheques voor Oostendse jongeren van 17, 18 en 19 jaar aan: 2 cheques per jaar, 5 euro per stuk; de bioscoopuitbaters leggen de rest bij.
Wouter De Vriendt (Groen!) vraagt over hoeveel geld dit gaat.
Schepen Arne Deblauwe (SP.a): er zijn 650 à 700 mensen per categorie, dus wordt dat zo’n 20.000 à 21.000 euro.
D. De Keyser (blok/belang): ‘de stadsontvanger en ik stellen ons de vraag of die cheques uitgedeeld zullen worden ook voor gewelddadige films?’
Wouter De Vriendt bereidde een tussenkomst voor op papier. Groen! gaat niet akkoord met dit voorstel. Ze vragen de stemming. Natuurlijk zouden de jongeren hier blij mee zijn, maar is dit goed besteed? Hoe zullen de anderen reageren? Waarom net die leeftijden? Als je iets doet voor jongeren, dan liefst met maatregelen die structureler zijn, en doorwerken op langere termijn. Zo denkt hij dan aan een betere financiering van de jeugdhuizen en jeugdbewegingen, meer kleine fuifzalen, een sportplein in het stadscentrum,…
Volgens De Vriendt is dit gewoonweg een verkiezingsstunt. Dààrom die leeftijden…
Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a) komt even tussen: er gebeurt al heel wat: Sportkans, Cultuurkans,… voor kinderen en gezinnen die het minder goed hebben.
Schepen Deblauwe: uit onderzoek blijkt dat jongeren meer bezig zijn met bioscoopbezoek. Museum kost hen sowieso slechts 1 euro. Je moet ergens beginnen. De leeftijd werd random gekozen.
De Vriendt: waarom bioscoopcheques als ze tóch al naar de film gaan?
Stemming: 31 ja (SP.a, CD&V, Open VLD, blok/belang) en 2 neen (Groen!).
Agendapunt 33:  Door een zwaar arbeidsongeval van de kunstenaar (Atelier Cloet) wordt de timing van het artistiek project Duin en Zee aangepast.
Agendapunt 34:  De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de Provinciegouverneur van de rekening 2009 van het OCMW Oostende.
Agendapunt 35:  bij openbare aanbesteding worden de verhardingswerken buitenbocht BMX-parcours goedgekeurd. Raming: 35.315,30 euro.
Agendapunt 36:  De gemeenteraad keurt de bijakte van de beheersovereenkomst 2010-2012 tussen Provincie, Stad en Mu.ZEE goed. Er wordt een systeem van voorschotten van de investeringssubsidie voorzien.
Agendapunt 37:  De gemeenteraad keurt de tussentijdse evaluatie van het Sportbeleidsplan 2008-2013 goed.
Agendapunt 38:  Het Sportbeleidsplan 2008-2013 wordt aangepast aan de evaluatie.
Agendapunt 39:  De gemeenteraad keurt de actualisatie goed van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2011-2013, tussen Stad, OCMW en de Vlaamse administratie.
Agendapunt 40:  De gemeenteraad keurt de intekening goed op de financiering van het investeringsbeleid voor de hernieuwbare energie. 
Agendapunt 41:  Het standpunt voor op de algemene vergadering van FINIWO (Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen) wordt bepaald.
Agendapunt 42:  Bij algemene offerteaanvraag wordt een RFID-gebaseerd balieautomatiseringssysteem met geïntegreerde beveiliging voor de Stadsbibliotheek goedgekeurd. Raming: 217.899,64 euro waarvan: éénmalig 252.163,56 euro incl. btw, en jaarlijks 2.873,75 euro incl. btw (onderhoudscontract).
D. De Keyser (blok/belang) vraagt of dit arbeidsplaatsen zal kosten.
Schepen Tom Germonpré (SP.a): neen. Integendeel: het ontlenen en terugbrengen van boeken gebeurt dan automatisch; dat maakt meer tijd vrij voor belangrijke taken in de bib.
Agendapunt 43:  De gemeenteraad keurt de wijziging goed van het subsidiereglement voor projectsubsidies inzake ontwikkelingssamenwerking. De criteria voor de projectaanvraag worden meer gespecifieerd.
Agendapunt 44:  Binnen het legaat Breemersch ligt het pand Vlaanderenstraat 3. 1Popupstore wenst het pand voor 3 maanden te huren, als tijdelijke winkel. Goedgekeurd.
Agendapunt 44/2:  punt op vraag van Wouter De Vriendt (Groen!): motie van aanbeveling over de gevolgen van de afschaffing van de milieuconvenanten, via het Witboek interne staatshervorming.
Groen! vreest dat een groot aantal verworvenheden op vlak van natuur en leefmilieu op de helling worden gezet. Het milieuconvenant wordt zelfs opgedoekt. Ook de subsidiëring van Mina-werkers komt in het gedrang, waardoor 270 werkplaatsen voor laaggeschoolden dreigen te verdwijnen.
Schepen Yves Miroir (SP.a) gaat inhoudelijk met De Vriendt akkoord. Dit is een plak- en vliegwerk van de slechtste soort (sic). De beslissing komt door het Vlaams Parlement.
Nu hebben we de ontvankelijkheidsproblematiek van dit agendapunt. Hij stelt voor: niet ontvankelijk; maar het Stadsbestuur verbindt zich ertoe, al te doen wat ze kan om te wijzigen wat ze kunnen.
Stemming over de ontvankelijkheid: 25 neen (meerderheid), 7 ja (oppositie).
En dan is het 19.32 uur. Er is een extra punt, bij hoogdringendheid, van Geert Lambert (Groen!).
Maandag was er vergadering van het AGSO met verkoopsbeslissing van de Parking aan het Monacoplein. Geen enkel document was voorradig.  Hij noemt deze verkoop een wanhoopspoging. Wat zijn de voorwaarden, wat zijn de prijzen? Er was geen antwoord op de ganse financiële constructie.
Wat zal er met het geld gebeuren? Het argument voor de verkoop is de dringende liquiditeitsnood van het AG. Maar waar is de garantie dat het hiermee is opgelost? En hoe zit het met het Kursaal, in de zoektocht naar een oplossing…
De parking geeft een rendement van 4% aan de koper: de winst was in 2008 en 2009, meer dan 370.000 euro. De bouw kostte 10,4 miljoen euro. Er is dus een netto verlies van 800.000 euro. Er is nog 8,6 miljoen eur nog openstaand leasingbedrag. Dus is er slechts 1 miljoen euro winst, terwijl er jaarlijks na kosten ongeveer 370.000 euro winst werd gehaald uit de uitbating van de parking…
Wat had wel moeten gebeuren: de stad had garant moeten staan, of geld in te brengen. Dat wordt al jaren beloofd, maar gebeurt niet.
Dus: “door gebrek aan politieke coherentie, blijven duurzame beslissingen uit, dienen wanhoopspogingen gedaan te worden en verarmt de stad zienderogen. Plannen om uit de negatieve spiraal te geraken, worden beloofd, terwijl ze met deze beslissing gehypothekeerd worden”…
Lambert vindt deze verkoop dus geen wijze beslissing.
Schepen Bart Bronders (SP.a) informeert: het moest snel gaan; er waren 14 bieders. Als lid van de Raad van Bestuur had u meer kunnen vragen. U kan ook de Raad van Bestuur samenroepen (als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden). Alle info zal u ter hand worden gesteld. We zijn altijd zeer open (sic).
De ‘cash out’ bij AGSO bij een leasing van de parking: 580.000 euro per jaar. Cash in van EKO is 486.000 euro. Voor EKO is dit waarschijnlijk een slechte zaak. Maar de toestand van het AGSO noopte tot dringende beslissingen.
De hele reorganisatie van het Kursaal leidt waarschijnlijk tot minder evenementen.
De stadswaarborg mag niet aangesproken worden.
De parking bracht op voor EKO. De verkoop gebeurde aan 9,6 miljoen euro. Bert Bronders interesseerde zich maar voor 1. de tijdelijke oplossing voor het AGSO; en 2. de parking ten behoeve van het Kursaal wordt uitgebaat.
Dat is een verantwoorde prijs.
Geert Lambert is het helemààl niet eens met Bronders. Hij informeerde zich. Men had vooraf afspraken kunnen maken. Er moest eerst een debat geweest zijn in de Raad van Bestuur.
Op de uitnodiging stond dit zelfs niet als agendapunt.
Het Stadsbestuur weet al 4 à 5 jaren dat het er slecht loopt. En er is géén beslissing genomen om er in in te grijpen. Al die jaren heeft de meerderheid het elkaar niet gegund, te beslissen wààrin geld te steken.
De procedure was allicht correct. Maar we hadden er méér moeten uithalen. En je verarmde de stad. “Deze meerderheid slaagt er niet in, toekomstgericht te kijken”.
Daarmee werd het 20.15 uur.
Bronders: “U moet romans beginnen schrijven”… “Ik hou me aan feiten. Mensen houden van verhalen, maar die zijn niet juist.” We hebben lang geprobeerd om een oplossing te vinden. Het directiecomité besliste tot verkoop. U zal alle info krijgen. Ik zal u overtuigen en u zal zien dat uw vraag van vandaag overbodig is… (sic).
Stemming: 25 neen (meerderheid) tegen 6 ja (oppositie).
Dus is dit verworpen.
Om 20.17 uur worden we bedankt voor onze aanwezigheid. De geheime zitting kan beginnen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!