De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gemeenteraadsvoorzitter Bart Tommelein (Open VLD).
Tijdingen, Oostendse gemeenteraad -

Oostendse gemeenteraad 27 mei 2011

woensdag 15 juni 2011 17:16
Spread the love

Op vrijdag 27 mei 2011 startte Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) om 18.02 uur de gemeenteraad, in afwezigheid van gemeenteraadvoorzitter Bart Tommelein, die liet weten iets later te zullen komen (kwam aan om 18.05 uur): “Welkom, en goeienavond”.
Bleef afwezig: Didier Ramoudt (Open VLD). Kwamen (ook) later aan: Geert Lambert (Groen!; 18.03 uur), Philippe Boutens (Open VLD-fractieleider; om 18.04 uur); Myriam Azou (CD&V, ook om 18.04 uur); Schepen Hilde Veulemans (CD&V, 18.07 uur) en Kelly Debreuck (SP.a, 18.14 uur).
Vandecasteele verwittigt dat de interpellatie van K. Tournoij (blok/belang) op het einde van de politieraad zal komen.
De rest van de interpellaties (agendapunt 1) worden zoals steeds ondemocratisch naar het einde van de openbare zitting verwezen.

Politieraad
Agendapunt 2:  De politieraad (in Oostende qua samenstelling gelijk aan de gemeenteraad vermits de grenzen van de politiezone samenvallen met die van de gemeente) keurt de aankoop goed van een installatie voor elektronisch sleutelbeheer. Onderhandelingsprocedure. Raming: 20.661,16 euro (excl. BTW, net als alle prijzen in dit verslag).
Agendapunt 3:  Instemming met de levering van voertuigen voor de interventiepolitie, via de open overeenkomst DSA 2009 R3 800. Raming: 169.347,20 euro
Agendapunt 4:  De politieraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze (algemene offerteaanvraag) van een raamcontract goed: voor het aanstellen van een studiebureau voor architectuuropdrachten in het kader van het onderhoud en renovatie van het gebouwenpatrimonium van de politiezone, voor een periode van 3 jaar. Raming: 99.173,55 euro.
Agendapunt 5:  Levering van een geluidsmeter voor de dienst milieuhandhaving. Onderhandelingsprocedure. Raming: 7.438,02 euro.
Agendapunt 6:  De politieraad beslist om de Stedelijke verordening betreffende orde en veiligheid aan te vullen met de mogelijkheid dat de overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met gemeentelijke administratieve sancties.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt hoe het zit met de boerka enzomeer.
Zonechef Philip Caestecker antwoordt: Wij passen het reglement toe zoals het hoort.
De Keyser is niet tevreden met dat antwoord. Hij wil precies weten hoe het zit met “dat soort gevangeniskledij” (sic)…
Agendapunt 7:  Aktename van 18 politieverordeningen op het verkeer.
Agendapunt 8:  Aanname van 13 politieverordeningen op het verkeer.
Agendapunt 9:  Er komen twee aanpassingen aan de raamovereenkomst gebruik schietstand lokale politie: 1. Enkel de exploitant moet een verzekering afsluiten inzake brand en preventie; 2. De videoschietsimulator kan ook bediend worden door de schietmonitoren uit de diverse politiezones.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt zich af of men niet op de hoogte was van het feit dat de gebruiker de verzekering niet moet betalen, en van het feit dat er schietmonitoren nodig zijn?
Zonechef Philip Caestecker: Het gaat over één element: digitaal in een leslokaal. Het is een zeer duur toestel, en daarvoor is een speciale opleiding nodig. Het gaat niet over het schieten met echte wapens.

Hiermee is de agenda voor de politieraad afgewerkt, K. Tournoij (blok/belang) krijgt het woord voor haar interpellatie: “over de invoer van een zwarte lijst in de uitgaansbuurt”.
Zonechef Philip Caestecker legt uit: in de uitgaansbuurt worden borden gezet met 8 zaken erop, die niet kunnen; èn met de sancties op de overtreding ervan. Dat zou een ontradend effect moeten hebben. Het is voornamelijk ook bedoeld voor niet-Oostendenaars. Dat behoort tot een totaalpakket. De zwarte lijsten worden aangelegd voor wie altijd opnieuw voor problemen zorgen. Dat kun je vergelijken met in de voetbalcontext, wat men met de hooligans doet. Caestecker hoopt dat er zo ook een beter klimaat geschapen wordt. Er is telkens véél politie aanwezig, op vrijdag- en zaterdagnacht.
Vandecasteele kan dan om 18.16 uur vragen of er nog iets is voor de zonechef? Neen, dus wordt Caestecker bedankt: goeie avond, goed weekend en tot maandag.

Algemene zaken
Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) is er intussen, en verontschuldigt zich voor zijn laattijdigheid: de trein had vertraging.
Philippe Boutens wil meteen ook Didier Ramoudt verontschuldigen.
Tommelein kondigt een extra punt aan: 19/2, standpuntbepaling TMVW. En punt 29 wordt geschrapt: uitgesteld.
Agendapunt 10:  Imewo gaat over tot een optimalisatie van de kapitaalstructuur. Er is geen bijkomende kapitaalsinjectie vanwege Stad Oostende vereist.
Agendapunt 11:  De gemeenteraad bengt een negatief advies uit op wat de provinciegouverneur meedeelt in verband met de subsidie voor de brandweer (voor 2004): er wordt immers geen rekening gehouden met de reële kost van het korps: er komt maar 416.120,22 euro.
Agendapunt 12:  De Stad geeft een doorgeeflening van 392.000 euro aan de Watersportclub Ostend Sailing and Racing Club (OSRC) om het nieuw clublokaal te bouwen.
Agendapunt 13:  Een straatveegmachine op vrachtwagenchassis wordt via algemene offerteaanvraag geleverd. Raming: 180.000 euro.
Agendapunt 14:  Er wordt bij onderhandelingsprocedure wegenzout voor 4 jaar besteld. Raming: 151.712,16 euro.
Agendapunt 15:  Het beheer, ontwerp en inrichting van de wegen en rioleringswerken in de Weidenstraat wordt gegund bij openbare aanbesteding. Raming: 325.866,30 euro waarvan: 105.573,91 euro (excl. btw) of 127.744,43 euro (incl. btw) ten laste van de Stad; en 220.292,39 euro (excl. btw) ten laste van TMVW-AquaRio, btw te voldoen door medecontractant.
Agendapunt 16:  Elke fractie krijgt 840 euro per fractielid, conform aan het artikel 44 van het Besluit van de Vlaamse Regering ter zake.
Agendapunt 17:  Standpuntbepaling voor op de Algemene Vergadering van de Intercommunale Kustreddingsdienst voor West-Vlaanderen (IKWV).

Agendapunt 18:  Het  Autonoom  Gemeentebedrijf  Haven  Oostende  (AGHO) moet, volgens  de  statuten,  een  aantal documenten ter mededeling en goedkeuring voorleggen aan de Gemeenteraad. Het  betreft  het  Activiteitenverslag  van  het  voorbije  boekjaar,  het  Ondernemingsplan  op middellange  termijn,  het  Verslag  van de Commissarissen over de Jaarrekening en de Jaarrekening.
Wouter De Vriendt (Groen!) uit de bezorgdheid van zijn partij over de laatste ontwikkelingen aan de Oosteroever. Welke keuzes maakt men? De vrachttrafiek daalde er met bijna 10% (in 2010) in vergelijking met 2009. Groen! pleit voor de ontwikkeling van de haven en de visserij als kernactiviteiten, ‘omdat deze een unieke troef zijn van Oostende en onze lokale economie het meest ten goede komen’.
Groen! zou graag zien dat de dokken gezien worden als de spil van een toekomstige ontwikkeling van de Oosteroever.
Jean-Marie Dedecker (LDD) sluit hierbij aan. Waarheen met haven Oostende? Het is er inderdaad een beetje een privé bedrijf aan het worden. Er is een kluwen van bedrijven in Oostende, met macht – die in feite heel Oostende beheren. “Ik heb angst voor de toekomst”. De omzet van de haven is die van “een veredelde superette” (sic).
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a): er is een afspraak dat de voorzitters aanwezig zijn bij het bespreken van de jaarrekeningen, om uitleg te geven.
Johan Vande Lanotte (SP.a): het strategisch plan is door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Daarin zijn tendenzen vastgelegd. De doelstellingen zijn: visserij en ro-ro (roll on, roll off), bulkgoederen behouden, mogelijk nieuwe niches ontwikkelen, en cruises.
Op de Oosteroever (kop van Henri Baelskaai) is deels voorzien in een zone voor bewoning. Dat is hier op de gemeenteraad 8 jaren geleden reeds gezegd. De Vlaamse Regering was voorstander van een beperkte zone met mix van bedrijven en wonen. Dat maakt deel uit van het strategisch plan, en wordt deel van het in opmaak zijnde gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan.
Het dempen van de dokken: is in het kader van de havenuitbreiding, en op expliciete vraag van het Vlaamse Gewest.
Wij praten met diversen om andere trafieken naar hier te krijgen.
Tussen de (5-voudige) kernactiviteiten zijn geen prioriteiten.
De hoofddoelstelling blijft: zoveel mogelijk tewerkstelling creëren.
Er werken 763 mensen in de voorhaven, en 1.100 in de achterhaven (Plassendale); dat zijn er 350 extra sinds de crisis.
Er zijn niet veel superettes waar zowat 800 mensen werken voor 5 miljoen euro omzet…
De stad heeft er geen euro aan besteed. Het grootste deel is eigendom van het Vlaams Gewest dat het in concessie gaf.
We proberen hernieuwbare energie aan te trekken. Nu zijn er een 60 à 70 mensen in de voorhaven voor aan het werken.
De visserij moet optimaal gecombineerd worden met de andere activiteiten. Het voorstel van het dempen van 1/3 van het visserijdok werd gelanceerd dat er 5 x méér activiteit was. En dat dempen gebeurt maar, als er nood aan is.
En a propos: mijn mandaten zijn niet bezoldigd.
De Vriendt dankt voor toelichting en antwoord. Prof. Georges Allaert stelt dat er in 2008-2009 een halvering van de trafiek was; sinds 2008 is er een enorme teneergang, waar de crisis een stuk mee te maken heeft. Maar in 2010 is er nóg daling.
Hernieuwbare energie juicht Groen! uiteraard toe, maar dat wijkt af van onze kernactiviteit.
Volgens Jean-Marie Dedecker betekent ‘tewerkstelling’: bij bedrijven. Maar u rekent de douane mee, en de DAB Vloot enzomeer… Denkt u werkelijk dat u een woonproject met luxe-appartementen kunt combineren met vlak erbij ro-ro? Daarom denk ik dat daar méér achter zit. “Ik heb iets tegen gesubsidieerde economie”. De kostprijs van C-Power is 1,3 miljard euro. Daarvoor komen 54 windmolens. Dat komt op 1 miljard belgische frank per stuk!
Dedeckers vrees is dat gans die energie een groene zeepbel zou zijn. En dat zal door de belastingbetaler worden betaald…Om de kerncentrale van Gravelines te vervangen zouden 4.800 windmolens in zee nodig zijn… “Ik vrees dat er iets aan de hand is” (sic).
Johan Vande Lanotte reageert dat hèm interesseert dat er tewerkstelling is, en dat we de zaak rendabel kunnen houden zonder stadssteun. In 2000 waren er zowat 3.900 tewerkgesteld in de haven, in 2009 waren dat er zowat 1.000 méér.
Qua bewegingen in de haven is Gent amper groter dan Oostende…
In het volgende jaarverslag komen ook de cijfers van de visserij, waar de tewerkstelling intussen alweer gestegen is.
Ramsgate is heropgeleefd als haven, door in te zetten op hernieuwbare energie. Duinkerke ook. Dus ook off shore windmolens zijn maritieme zaken.
Geert Lambert (Groen!) begrijpt de redenering van dat tewerkstelling voor Vande Lanotte fundamenteel belangrijk is. Anderzijds is Lambert wel een beetje bang van het feit dat Vande Lanotte niet geïnteresseerd is in trafiek. We hèbben een haven. Dat is dus belangrijk.
Flanders Bakeries bijvoorbeeld: dat is een stuk transplantatie van wat elders in Oostende was; èn is losstaand van de haven. Dàt is het punt: als de havenactiviteit daalt: wat dan? We moeten dus ook zorgen voor trafiek.
Vande Lanotte reageert: voor onderhoud van het windmolenpark zijn ook mensen nodig. Dat is ook verankering.

Agendapunt 19:  Het project renovatie Belle Epoque wijk is goedgekeurd (met 1,8 miljoen euro). De Stad is promotor en het Economisch Huis is co-promotor (verzorgt het economische luik). 
Agendapunt 20:  Er worden interne kredietaanpassingen vastgesteld: voor het plaatsen van stranddouches, en voor de bekabeling van het stadhuis voor Voice over IP (internet protocol).
Agendapunt 21:  De gemeenteraad geeft positief advies aan de provincie voor de jaarrekeningen van de rooms-katholieke, anglicaanse en protestantse erediensten.
Agendapunt 22:  Bij openbare aanbesteding wordt het dak van de ex-Albertschool vernieuwd. Raming: 81.691,60 euro.
Agendapunt 23:  Onderhoudswerken van de fonteinen, voor 3 jaar, in raamovereenkomst. Bij algemene offerteaanvraag. Raming: 114.051,00 euro.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt waarom dit agendapunt vorige maand werd uitgesteld.
Schepen Hilde Veulemans (CD&V): het ging om technische zaken: een algemene offerteaanvraag.
Agendapunt 24:  De krant Het Laatste Nieuws krijgt de concessie om gedurende juli en augustus de krant te verkopen op het strand, tussen het Klein Strand en de Duinenstraat.
Geert Lambert (Groen!) gaat hier geen halszaak van maken. Maar hij heeft 2 bedenkingen. Concessies op het strand moeten betaald worden. Dus, net als de boules de Berlin, moet ook Het Laatste Nieuws dan betalen. En hier gaat nogal makkelijk de opbrengst naar Toerisme Oostende… Waarom niet minstens een bepaald bedrag voor de stad?
Johan Vande Lanotte (SP.a) is grote voorstander van boules de Berlin, maar er mag géén zand in zitten…
Schepen Hilde Veulemans: Het Laatste Nieuws is bij alle kustgemeenten gaan aankloppen. Enkel in Oostende bij Toerisme Oostende, en dan zo naar het schepencollege. Er is onderhandeld intussen. Er komt zowat 80.000 euro mediabudget. En er zit een specifieke deal in, in verband met activiteiten. En dat gaat rechtstreeks naar Toerisme Oostende. Volgens Juridische Zaken was dit een vorm van concessie.
Agendapunt 25:  De exploitatie van het Beachhouse onder de zeedijk en van de strand- en watersportzone bij de Rotonde West van het Thermencomplex, wordt in concessie gegeven. Het Vlaams Gewest is eigenaar, Stad Oostende concessieverlener, en VVW Inside-Outside vzw is concessionaris. Voor 6 jaar vanaf 1 juni 2011, voor 1735,25 euro per jaar, geïndexeerd. De concessionaris exploiteert het clubhuis (beachhouse), organiseert strand- en watersportactiviteiten, zorgt voor een reddingsdienst in de surfzone en betaalt verzekering en belastingen.
(bij dit punt is Bart Plasschaert afwezig)
D. De Keyser (blok/belang) vindt dat dit méér voor Oostende doet dan Jong Oostende, en dus moet het minstens evenveel krijgen… Surfzones in andere kustgemeenten zijn anders geregeld.
Schepen Yves Miroir (SP.a): wij betalen aan het Vlaams Gewest, en rekenen dat bedrag door. Zij hebben ook inkomsten. Het is een groeiende en bloeiende vereniging. Dus bloeden ze zeker niet dood.
De Keyser wil weten waarom elders dan de surfzone bewaakt wordt op kosten van de gemeente.
Volgens Miroir is het niet de bedoeling dat daar gezwommen wordt. De surfclub staat in voor het naleven van het politiereglement, en die houdt ook de surfers in het oog.
Agendapunt 26:  Stad Oostende, Howest, Hogeschool West-Vlaanderen Campus Brugge en de Katrol vzw sluiten een samenwerkingsakkoord voor 1 jaar (01.01.2011 tot en met 31.12.2011). De stad legt hiervoor 50.000 euro vast. Het gaat over opvoedingsondersteuning aan huis door de Katrol.
Agendapunt 27:  Stad Oostende sluit een samenwerkingsovereenkomst met het inloopteam De Viertorre vzw inzake het tieneroudersproject. Subsidie voor 1 jaar (verlengbaar): 6.000 euro.
Agendapunt 28:  Voor de continuïteit van de uitbating krijgt vzw zeilschip Mercator een subsidie van 50.000 euro.
(bij dit punt is de burgemeester afwezig)
Agendapunt 29:  Met een bijakte wordt voor 2010-2012 een beheersovereenkomst gesloten tussen Stad Oostende, de Provincie West-Vlaanderen en Mu.ZEE. Men voorziet een systeem van voorschotten voor de investeringssubsidie. Mu.ZEE vzw dreigde door de prefinanciering bij de aankopen van kunstwerken, liquiditeitsproblemen te krijgen.

Agendapunt 30:  Het gemeentelijk Reglement Sociaal Wonen wordt vastgesteld. Stad verplicht zich ertoe, om 3-jaarlijks een evaluatie te ouden in verband met het sociaal objectief van de woonbehoeften.
Agendapunt 31:  Het woonplan Oostende 2011-2020 wordt goedgekeurd.
Wouter De Vriendt (Groen!) vraagt om punten 30 en 31 samen te mogen nemen. Het doet hem alvast plezier dat ook de schepen pleit voor ‘betaalbaar wonen’. Maar dit wordt dan ook niet verder geconcretiseerd – dat kan ook niet, “want dat hangt af van het inkomen van de mensen en van de locatie. Ik hoop dat hiermee alle zinloze discussies van de baan zijn, als de oppositie nog eens tussenkomt met een pleidooi voor ‘betaalbaar wonen’ of een pleidooi tegen onbetaalbare woonprojecten” (sic).
Beide agendapunten bevatten positieve elementen. Maar hij vraagt de stemming.
Groen! is bekommerd om de vele Oostendenaars die het financieel moeilijk hebben en op zoek zijn naar een betaalbare woning.
Waarom wordt de huurpremie beperkt tot de eerste huurders?
Groen! heeft het moeilijk met de 10%-regel voor privé-woningen in de kustzone: die kustzone is te breed. Dat dreigt voorbij te gaan aan de doelstelling van een sociale mix.
Het nieuwe woonproject Mediacenter kan tot 22 bouwlagen gaan… Groen! houdt het hart vast daarbij. En komen daar géén sociale woningen?
De Oosteroever wordt volgens de plannen een gigantisch woonproject met 1.200 nieuwe woningen. Postiief dat er gekozen wordt voor kwaliteitsvolle architectuur. Maar de Oosteroever zal van karakter veranderen. Plus: er komt een probleem qua mobiliteit…
C. Verougstraete (blok/belangfractieleider) stelt zich vragen bij de mate waarin het stadsbestuur de mensen wil ondersteunen. Hoe wordt dit gefinancierd?
Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a), hartelijk zoals steeds, dankt voor de tussenkomsten. Oostende voert de 9%-regel van het decreet versneld in: tegen 2014 (in plaats van 2020) zijn er in Oostende 9% sociale woningen. Het woonplan voorziet +3.000 extra woningen, waarvan 600 sociale (in de projecten opgesomd); daarvan is er een mix tussen huren en kopen.
Wie wacht op een sociale huurwoning moet soms jaren wachten… Geen rekening houdend met wie zich bij beide sociale woonmaatschappijen inschreef, staan er zowat 2.500 gezinnen, 3,5% van de bevolking, nu op een wachtlijst. De huursubsidie voor hen staat niet in dit plan, want de minister is bezig met een goed reglement erop te maken.
De premies voor eerste huurders staan al 2 jaren in de begrotingen; zij begrijpt er dus de commotie niet rond.
Wat het Media Center betreft: die 10% sociale woningen moeten worden voorzien, als dit reglement vanavond wordt goedgekeurd; het kan op een andere locatie worden voorzien. Dat geldt voor alle bouwmaatschappijen.
In de Oosteroever staat de huisvesting uiteraard niet alleen: er is de leefbaarheid, kindvriendelijkheid en dergelijke ook.
Stemming over 31: 25 ja (SP.a, CD&V, Open VLD); 10 onthoudingen (oppositie); Jean-Marie Dedecker (LDD) verklaart: hij volgde het debat niet, en volgt dus de oppositie uit sympathie. Gelach.
Agendapunt 32:  De gemeenteraad stelt het tracé vast van de ontworpen straten verkaveling Nieuwpoortsesteenweg nabij de Emiel De Smitlaan.
Wouter De Vriendt (Groen!) wil de stemming; Groen! zal zich erbij onthouden. Dit was immers oorspronkelijk voorzien als natuurgebied, als één van de ‘100 projecten voor Oostende’ van SP.a. Nu komen er op een stuk ervan, appartementsblokken en eensgezinswoningen.
D. De Keyser (blok/belang): dit wordt niet goedgekeurd: het moet een groene zone blijven.
Schepen Bart Bronders (SP.a): vroeger was het hele gebied, woongebied. Pas in het laatste Ruimtelijk UitvoeringsPlan werd het half groen; dat was niet evident. Het worden bijna allemaal eensgezinswoningen. Daar komen jonge mensen wonen. En hier wordt nu enkel het tracé goedgekeurd.
Stemming: 28 ja (SP.a, CD&V, Open VLD, LDD); 9 onthoudingen (blok/belang en Groen!).
Het is intussen 20.26 uur.

Agendapunt 33:  De gemeenteraad neemt kennis van het activiteitenverslag, het ondernemingsplan, de verslagen van de commissarissen en de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO).
C. Verougstraete (blok/belangfractieleider) diende een interpellatie in; hij mag die nu houden: over het Kursaaldossier en de nieuwe samenstelling van de raden van bestuur van NV EKO en vzw Kursaal Oostende. Waarom wrodt afgestapt van een gedeeltelijke politieke samenstelling van de raad van bestuur van NV EKO, zodat het controlerecht van de oppositie wordt geweerd? Wat is de mogelijke meerwaarde van de hersamenstelling?
Ook Geert Lambert (Groen!) heeft hierrond een interpellatie. Kort zou die kunnen luiden: hoe denkt het schepencollege “de problemen van het Kursaal op te lossen met de grandioze zet eventjes wat bestuursfuncties te wisselen?” (sic). Hij weidt uit, maar eigenlijk komt zijn vraag daarop neer…
Blijkbaar moest één en ander gedepolitiseerd worden. Maar: “het is nochtans de verdomde plicht van deze Gemeenteraad om zich in te laten met het Kursaal, de rekening zal finaal door ieder van ons betaald worden.”…
In het ‘nieuwe’ bestuur van NV EKO (exploitatie Kursaal Oostende) komen “Jean-Louis Peene, eminent lid van de Open VLD, Cyriac Borloo, voorzitter CD&V Oostende, en – last but not least – Johan Vande Lanotte, collega in deze Raad.” Zou het dat er eigenlijk maar “één echte beslissing” genomen zijn: “dat de politicus die alles in onze stad regelt nu ook maar het Kursaaldossier zal regelen en misschien ook nog eigenhandig het programmaboekje zal vullen”.
Op zich heeft Lambert daar niets tegen; misschien komt nu echt een oplossing. Maar de oppositie wordt hieruit geweerd; “dit is gewoon politiek dwaas”. het Kursaaldossier “vergt een politieke consensus, op zijn minst politieke transparantie.”
Terzijde: heeft het schepencollege al beslist hoe de beheersstructuur voor het Postgebouw eruit zal zien?
Lambert eindigt met een citaat van Rob de Nijs: “er is geen banger hart dan dat van mij”…
Jean-Marie Dedecker (LDD) komt hier uiteraard ook bij tussen: “de situatie is blijkbaar hopeloos maar niet ernstig”. Hij haalt er een bedrijfsvoorlichting bij, en cijfers van het verlies.
Johan Vande Lanotte (SP.a) excuseert zich ervoor, dat hij eerst het woord vraagt (vanuit de meerderheid); hij moet straks dringend weg. De doelstelling van de NV is: een beheer op te zetten dat cashmatig in evenwicht is in 2012 – dus zonder rekening te houden met afschrijvingen. Hij is graag bereid om in september uit te leggen hoe ze het willen doen. (en hij verlaat kort hierop de zaal)
Schepen Bart Bronders (SP.a): we denken het niet op te lossen met een bestuurswissel. We doen financiële oplossingen. We zullen de parking verkopen. Een deel van de oplossing (voor het niet naleven van afspraken tussen AGSO en EKO): openstaande vorderingen ten opzichte van EKO omzetten in kapitaal (zo wordt faillissement vermeden).
De zowat enige schuldeiser van EKO is het AGSO. Daarvoor een oplossing: parking verkopen, hotelschool verkopen en daar een nieuwbouw zetten.
We verdienen een Kursaal, net zoals we een bibliotheek en een zwembad verdienen; maar die moeten geen winst maken.
Dit is een beleidsoptie.
Schepen Hilde Veulemans (CD&V): de rekening EKO in 2010 was een pak negatiever dan ervóór. Daarom werd beslist om de exploitatie te isoleren van de rest. Er waren meer dan een half miljoen euro kosten aan het gebouw in 2010. We zijn bezig aan de opmaak van een businessplan tegen de zomer. Via Toerisme Oostende wordt een bepaald bedrag voorzien voor exploitatie.
Geert Lambert: “ik hoor: we hebben iets gemaakt”. En dat is beslist. En nu, 3 maanden nadenken over hoe je het gaat doen?! Dat is het omgekeerde van wat een bedrijf doet. Het geld moet van ergens komen. Je schuift de problemen door.
Op een ongelooflijk belangrijk dossier beslist men plots om best verder te beslissen in de meest besloten kring (sic)…
Jean-Marie Dedecker zijn oren tuiten een beetje (sic). De bevolking zal het betalen, met de verkoop van patrimonium. De verliezen werden opgestapeld.
Volgens Bart Bronders is er een verschil tussen de waarde, en de prijs van iets.
Men gaat hierover op zowat dezelfde wijze verder. Om 21.30 uur doet Geert Lambert volgend voorstel aan het schepencollege: voeg, naast al die projecten ook Kinepolis eraan toe: ‘come and see next week’.

Agendapunt 34:  Standpuntbepaling voor op de Algemene Vergadering van de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (imewo).
Agendapunt 34/2:  punt op vraag van D. De Keyser (blok/belang): vraag tot het plaatsen van fietspompen aan de verschillende Oostendse scholen en ter hoogte van het stadhuis.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) vindt dit een interessant voorstel. Hij is het nog aan het bekijken en hoopt op het najaar. Hij is aan het kijken naar een plan voor elektrische fietsen ook.
Dus wordt dit agendapunt uitgesteld.

Om 21.35 uur krijgt Wouter De Vriendt (Groen!) het woord voor zijn interpellatie. “Over de gevolgen van de financiële problemen Gemeentelijke Holding voor het stadsbudget.”
Via de Gemeentelijke Holding zijn steden en gemeenten grootaandeelhouders van Dexia, wat al lang een blijvend lage beurskoers heeft. Dus zijn steden en gemeenten in de problemen. In 2009 heeft ook Oostende meegedaan in een extra kapitaalsverhoging erin. Maar het beloofde dividend van 13% zal niet worden uitbetaald: het wordt 7%. Dus: een pak minder inkomsten.
Groen! vraagt zich af of Oostende mee zal doen in de vermoedelijke nieuwe kapitaalsverhoging? En hij vindt dat Oostende, net als Gent, een uitstapscenario moet voorbereiden.
Schepen Hilde Veulemans (CD&V) beaamt de nu verwachte minder inkomsten. Komt in de begrotingswijziging. Moet nog bekeken worden. We zullen de rekening 2010 afwachten.
Wouter De Vriendt brengt ook een principiële kwestie erbij: wij als gemeente, aandeelhouder van een kwetsbare want beurskoersafhankelijke bank?
Veulemans meent dat als de markt wat stabieler wordt, we inderdaad serieus zullen nadenken over een uitstapscenario.
Daarmee werd het 21.50 uur en worden we bedankt voor onze aanwezigheid. We verlaten de zaal, de geheime zitting kan beginnen.

take down
the paywall
steun ons nu!