De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Willy Sibiet over het klimaat en de gevolgen
Oostendse gemeenteraad, Tijdingen oostende, Gemeenteraad oktober 2011 -

Oostendse gemeenteraad op vrijdag 21 oktober 2011

zaterdag 12 november 2011 19:46
Spread the love

De Oostendse gemeenteraad op vrijdag 21 oktober 2011 startte om 18.02 uur. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) vroeg eerst aandacht voor een organisatie: 11.11.11. Woordvoerder Willy Sibiet verklaarde zijn aanwezigheid: het gaat om de klimaatverandering. Daardoor zullen boeren het moeilijk hebben (NvdR dus: nog moeilijker). In sommige streken zullen boeren daardoor te veel, in andere streken te weinig water hebben. En het water zal verzilten. Dan kun je je vragen stellen in verband met de oogst… Water wordt het nieuwe goud. Het zeewater zal zuurder worden. Daardoor zulen er minder vissen zijn, en dus (nog) minder visvangst. Er zullen meer ziektes komen…

Er is ook goed nieuws: we kunnen er iets aan doen: de CO2-uitstoot verminderen. Daarom roept 11.11.11 op om het klimaatakkoord te ondertekenen. Een folder met uitleg wordt in de gemeenteraadszaal uitgedeeld (info ook op www.klimaatakkoord.be).
Jean-Marie Dedecker (LDD) zegt, er niet mee akkoord te gaan. Maar “doe maar”, vindt hij.

Dan kan de eigenlijke gemeenteraad starten. Worden verontschuldigd: Tine Vermeesch (CD&V), M. Declercq (blok/belang) en Johan Vande Lanotte (SP.a). Blijft afwezig: Myriam Azou (CD&V). Komen later: Kelly Debreuck (SP.a, om 18.10 uur) en Philippe Boutens (Open VLD, om 18.15 uur).
Agendapunt 1: de interpellaties, wordt meteen en zoals steeds ondemocratisch naar het einde van de openbare zitting verwezen.

Politiezaken
Agendapunt 2: De stadstoelage blijft ongewijzigd op 15.588.214 euro. Er wordt 500.000 euro voorzien in de buitengewone begroting, voor bijkomende camerabewaking.
Hierbij komt Wouter De Vriendt (Groen!) tussen. Hij wil stemming, omwille van de camera’s.
De zonechef, Philip Caestecker, vult aan: we werken met heel wat instrumenten. Camera’s zijn er maar een deel van.
De Vriendt blijft niet te overtuigen. Het is volgens hem niet bewezen dat het helpt. En er zijn nog andere middelen.
Stemming: allen ja behalve Groen!, omwille van eerder aangegeven redenen (zij onthouden zich).

Agendapunt 3: Er is een betrekking vacant van inspecteur. Bedoeld voor de interventiepolitie.
Agendapunt 4: Voor de mobiele telefoondiensten november-december 2011 wordt ingestemd voor 1.652,89 euro (exclusief btw, zoals alle prijzen in dit verslag)
Agendapunt 5: De Heemkundige Kring ’t Schorre vzw en het Stedelijk Onderwijs Oostende krijgen uit dienst genomen pc’s.
Agendapunt 6: De politieraad legt de gunningswijze vast voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, conform de richtlijnen van de Vlaamse Regering.
Agendapunt 7: De politieraad delegeert haar bevoegdheden in verband met overheidsopdrachten naar het College van Burgemeester en Schepenen voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de politiezone binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten.
Agendapunt 8: Er worden voor 70.247,93 euro Microsoft licenties geleverd; voor 2011-2013.
Agendapunt 9: De politieraad bekrachtigt 5 politieverordeningen op het verkeer.
Agendapunt 10: De politieraad neemt 2 politieverordeningen op het verkeer aan.
Agendapunt 11: De politieraad neemt akte van 19 politieverordeningen op het verkeer.
Agendapunt 12:  De politieraad aanvaardt de aanpassing op de stedelijke verordening over winkels en nachtwinkels. Het wordt: “…het is verboden om tussen 24.00 uur en 07.00 uur in verkooppunten andere dan horecazaken aan het publiek alcoholhoudende dranken te verkopen met een alcoholpercentage van meer dan 5,5 graden ( zoals vermeld op het recipiënt). Dit verbod geldt ook voor de verkoop door middel van een automaat…”.
Agendapunt 13: Door een stedelijke verordening is er nu een muziekstopuur in horecazaken tussen 5 en 8 uur. Proefperiode: 3 maanden.
K. Tournoij (blok/belang) heeft bedenkingen en vragen. Zullen uitzonderingen mogelijk zijn, en dan tegen betaling? Wat met oudejaar? Moet men uitzondering vragen voor elk feest?
Wouter De Vriendt (Groen!) meldt dat ze over 12 en 13 willen tussenkomen, en vraagt of het goed is dat zijn collega Geert Lambert eerst over 12 tussenkomt?
Burgemeester, voorzitter van de politieraad, Jean Vandecasteele (SP.a) staat dat toe.
Geert Lambert (Groen!) hoorde nog van geen evaluatie over die wijziging. Het is ook onmogelijk om vlug-vlug de drank weg te steken op het gepaste uur, mensen blijven ernaar komen vragen. Hij vraagt er de stemming over.
Wouter De Vriendt (Groen!) vraagt zich af wat het muziekstopuur zal uithalen. Hij vindt dit een ridicule maatregel. Het is een betuttelende maatregel die iedereen viseert: zowel de jongeren die ook na 5 uur nog willen uitgaan, als de ondernemers. Niet enkel de overlast bezorgende mensen worden dus hiermee aangepakt. Trouwens, het reglement doet alsof er enkel overlast is vanaf 5 uur. Het is een bricoleerwerk van een reglement. Hoe zal dit gecontroleerd worden? En in heel Oostende? De Open VLD was er eerst tegen, en zal dit nu goedkeuren.
Er heerst zo stilaan een beeld van de Langestraat als ‘oorlogszone’, “de sfeer die rond uitgaan in Oostende hangt is negatiever dan de realiteit is.” Het alternatief van Groen! is: aanspreekbare politie op straat, te voet of met de fiets, die problemen inschat en mensen oppakt wanneer nodig.
Jean-Marie Dedecker (LDD) wil het over dat alcoholverbod hebben. Er was al een debat over in de gemeenteraad in 2009. Meer dan 11% verbieden, daar kan hij nog inkomen. Maar als je dus Leterme op bezoek hebt, kun je die geen Westvleteren aanbieden. Dat is betutteling. Als je vrije tijd niet meer vrij is, is het geen vrije tijd meer. Aan de Vismijn is het nogal eens ’s morgens vroeg Lucy Loes die opligt. Dat mag dus ook niet meer. Hij wil ook de stemming.
Jean Vandecasteele (SP.a): dit is er gekomen op vraag van de politie. Het werd met de betrokkenen doorgenomen. We zijn er niet zeker van dat het zal werken, vandaar de proefperiode van 3 maanden. Het is essentieel, dat we dit doen omdat iedereen de noodzaak onderkent van een veilige uitgaansbuurt. En om 1 persoon 24 uur op 24 ergens in te zetten, daarvoor zijn 7 mensen nodig. Dat is 490.000 euro per jaar…
Zonechef Philip Caestecker verduidelijkt: er wordt geen betaling gevraagd voor uitzonderingen, het oudejaar krijgt automatisch uitzondering, en een feest is hieraan niet onderworpen.
Er zijn al veel inspanningen geleverd om van de uitgaansbuurt een veilige en leuke buurt te maken. Ga eens op het terrein. Er zijn 2 hoofdinspecteurs specifiek daar verantwoordelijk.
In heel veel steden in België zijn er muziekstop- en sluitingsuren. En dan overal ook vroeger dan hier. Wij stellen vast dat er na een bepaald uur, evenveel tussenkomsten van ons zijn dan ervóór, maar in een groep van veel minder mensen. Controleren is niet makkelijk. De ‘morning after patrouille’ start om 6 uur. Caestecker zou die patrouille liever kunnen afschaffen.
Er wordt na 3 maanden geëvalueerd.
Wat alcohol betreft: we stelden vast dat er weinig controle gebeurde op de verkoop in nachtwinkels – daar werd ook verkocht aan kinderen. Zo worden kinderen in comateuze toestand (van de alcohol) afgevoerd naar het ziekenhuis… Nu is er betere controle, de inbreuken werden vastgesteld. De toestand is verbeterd. Verbod op verkoop gebeurt enkel in de nachtwinkel, niet op café (waar andere regels gelden, zoals niet schenken aan personen die al duidelijk onder invloed zijn)…
Bart Tommelein (Open VLD) ging zich op de gemeenteraadsbanken zetten, om als gewoon lid van de politieraad tussen te komen. Het is voor Open VLD niet over één nacht ijs gegaan. De horeca is belangrijk voor Oostende. We zijn op het terrein gegaan. De uitbaters waren ermee akkoord. In de meerderheid doen we aan compromis. Overlast aanpakken is wel belangrijk.
Voor Open VLD mogen recidivisten gemakkelijk een verbod van 3 maanden krijgen.
De Ruyver (in zijn rapport) beval sterk aan om geen nachtwinkels in de uitgaansbuurt te hebben.
Geert Lambert hoorde de Open VLD met stijgende verbazing aan. Waar is de logica: wel Westmalle in het café maar niet in de nachtwinkel. We hebben altijd dit uitgaanskwartier gehad. “Ik zie stapjes om het uitgaanskwartier terug te dringen”. Zie onder andere de appartementen aan Nieuw Helmond.
Hij apprecieert de inspanningen van het korps. Ze leveren schitterend werk, zijn binnen een paar minuten ter plekke voor een interventie en dergelijke. Mooi werk. Maar nu stelt Lambert vast dat hier nog een paar reglementen bijkomen waardor de politie nog meer overbelast zal worden voor controle.
Inderdaad zijn eer meer kleinere incidentjes na 6 uur. Je zendt dan de mensen weg naar het café. Maar je zit ofwel met een stil café ofwel een straat vol caféverlaters.
We zijn bijzonder selectief aan het omspringen met de nota van De Ruyver.
Lambert wil een evaluatie zien, en nog meer teruggedraaid zien worden.
Het uitgangskarakter wordt gedegradeerd. Binnenkort zijn we dan even dood (waar we nu uniek zijn) als Brugge en Ieper enzomeer.
Je maakt een ander karakter van de stad.
Wouter De Vriendt (Groen!) vindt de ‘spreidstand’ van Tommelein ‘bewonderenswaardig’. Hier zegt die namelijk andere dingen dan in de pers. “Hier hangt u de grote Jan uit (compromissen maken) en in de pers voert u een halve oppositie”…
De korpschef zei dat het reglement moeilijk te controleren valt. Wat is dan het nut van het reglement?
Het is een kwestie van prioriteiten. Maak eens de rekening van een controle op muziekstop, over het hele grondgebied?
De Vriendt vreest voor een negatieve beeldvorming van de Langestraat als halve oorlogszone.
Als er overlast is en criminaliteit: grijp dan in. Dat vereist wel werken met mensen, met aanspreekbare politie.
Jean-Marie Dedecker (LDD) denkt dat het een historische avond wordt: wie zich meer liberaal noemen zetten reglementen, en de groenen die pro betutteling zijn vragen minder reglementen (sic).
Kinderen van 12 die ’s nachts op straat zijn: die moeten in bed zijn, en de ouders “in de bak”…
Beperk je deze zaken tot de uitgaansbuurt? Als dat juridisch kan… En ook hij stelt zich vragen over de controle. Het is een overtrokken maatregel, het is betuttelend.
Dit is een sociale problematiek. Er is altijd gevochten geweest in de Langestraat.
In 2008 werd in Groot-Brittannië het sluitingsuur in de pubs afgeschaft, onder het motto “we geven volwassenen hun recht op uitgaan terug”…
K. Tournoij stelt nog even bij: het Belang is niet tegen maatregelen om overlast te beperken, maar de uitbaters worden het kind van de rekening.
Jean Vandecasteele (SP.a) vindt het een beetje een omgekeerde wereld. Toen erge feiten gebeurden, gebeurde hier zowat het omgekeerde van wat hier nu wordt verteld.
Er zijn feiten die we liefst vermijden en zo dat niet mogelijk is, de daders op te pakken.
Hij maakt een afspraak: het rapport van De Ruyver evalueren, in Eerste raadscommissie: wat staat erin, en wat hebben wij er al van gedaan. Op die raadscommissie is iedereen welkom.
Er is uitgebreid gediscussieerd. Meer dan de helft van de uitbaters vraagt een sluitingsuur.
We willen geen capaciteit van de politie verspillen. Het gaat niet om meer mensen, maar om taakverschuiving.
We maken geen reglementering om ze toe te passen zoals in het Derde Rijk (sic). Er is de geest, en er is de letter van de wet. De essentie is erop te mikken om de overlast te verminderen, en ons te richten op de ‘diehards’.
Drank op café is een heel andere zaak: de patron is verantwoordelijk voor de orde in zijn zaak. Dat is het grote en niet onbelangrijke verschil met drank uit nachtwinkels.
De zonechef beaamt dat Oostende een heel specifiek karakter heeft. Er zijn studentensteden met strengere reglementen. Het is correct dat het moeilijk te meten is. Maar er is een sterke dynamiek in. Zelfs in de zomer is het gros van de zaken al gesloten op dat (het voorgestelde stop-) uur. En open zaken trekken een bepaald publiek aan. En dan is er een disproportie in de overlast. Vorig jaar werden 1.500 mensen bestuurlijk opgepakt. En dat is niet weinig.
Stemming: 30 ja (SP.a, Open VLD, CD&V, blok/belang); 1 onthouding: LDD; en 3 neen: Groen! En Shaireen Aftab (SP.a).
Daarmee werd het 19.17 uur. Jean Vandecasteele dankt de zonechef voor de verstandige uitleg, wenst hem een goed weekend en ‘tot volgende week’. De politieraad is ten einde, de gemeenteraad kan verder gaan.

Algemene zaken
Agendapunt 14: wordt uitgesteld.
Agendapunt 15: In het aanhangsel aan het aanhangsel van de overeenkomst “duurzame Stad 2010” wordt voor de periode 1 juli tot 31 december 2011 een bedrag van 191.558 euro ter beschikking gesteld.
Agendapunt 16: Tweede begrotingswijziging 2011. Het is een beperkte technische wijziging. Door een aantal misverstanden zijn noodzakelijke veranderingen aan het budget voor de dienst “Ontwerp en Beheer Gebouwen” niet opgenomen in de budgetwijziging die werd voorgelegd aan de Gemeenteraad in de zitting van september. Deze veranderingen zijn absoluut noodzakelijk; het betreft ondermeer kredieten voor de uitbreiding van lopende raamcontracten. In de buitengewone dienst blijkt dan weer dat voor 3 zaken die zeker nog dit jaar moeten worden uitgevoerd te weinig krediet werd ingeschreven:
– werken aan de Pelikaan
– werken aan de trainingssite Klokhofstraat
– inbreng in pensioenfonds (positief resultaat van de rekening 2010 dat wordt ingebracht; dit overschot bedraagt 4.015.875 euro en er werd 4 miljoen euro ingeschreven).
Agendapunt 17: De gemeenteraad neemt kennis van de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 van Stad Oostende, door de gouverneur van West-Vlaanderen.
Agendapunt 18: De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2012 en de geactualiseerde meerjarenplannen 2008-2013 van de kerkfabrieken Sint-Petrus en Paulus, Sint-Petrus en -Paulus Kapucijnen, Sint-Jozef, Sint-Antonius, Heilig Hart, Sint-Catharina, Sint-Jan, Sint-Godelieve, OLV-Hemelvaart Zandvoorde, Sint-Anna, Sint-Franciscus van Assisie, Sint-Rafaël, OLV-Onbevlekt Ontvangen en OLV-Hemelvaart Mariakerke. Dit gebeurt ook voor de Anglicaanse kerk en de kerkgemeente van de Protestantse kerk.
Agendapunt 19: de gemeenteraad verklaart 119.106,30 euro als onwaarden. Het zijn directe belastingen die oninvorderbaar zijn door ontheffing door het College of wegens falingen zonder activa of het ontbreken van verhaalmogelijkheden.
Agendapunt 20: De gemeenteraad neemt akte van de lastvoorwaarden en gunningswijze van fase 2 van het bouwen van een trainingscentrum, bij onderhandelingsprocedure.
Agendapunt 21: Bij openbare aanbesteding wordt een tweede verdieping gebouwd voor Kinderdagverblijf De Pelikaan. Raming: 104.013,79 euro.
Agendapunt 22: De gemeenteraad keurt de afsprakennota goed voor de Algemene Vergadering van Toerisme Oostende vzw.
Geert Lambert (Groen!) vraagt de stemming: er is geen nota bij van de Ontvanger.
Schepen Hilde Veulemans (CD&V): het is uitvoerig besproken met de commissarissen, en daar hoort de Ontvanger ook bij.
Jean-Marie Dedecker (LDD) wil ook de stemming: hij gaat er niet mee akkoord dat zoveel werd betaald om een derdeklasser hier te krijgen – àls dit tot dit punt hoort.
Veulemans beaamt dat de Final Four hier ook bij hoort. En de Ontvanger schrijft dat haar visum volgt na de goedkeuring door de gemeenteraad. Veulemans weet dat het een positief advies wordt.
Stemming: 25 Ja (SP.a, Open VLD, CD&V); 1 neen (LDD), 8 onthoudingen (blok/belang en Groen!).

Agendapunt 23: De gemeenteraad keurt ook de agenda en standpunten van de Algemene Vergadering goed van Toerisme Oostende vzw.
Agendapunt 24: De gemeenteraad aanvaardt de verrekening 2 in meer, van uitvoeren van metselwerken voor het inrichten van een clublokaal in de loods Karperstraat 7. Een zuiveringsinstallatie werd geplaatst omdat er geen riolering is; uitgave: 4.000 euro.
Agendapunt 25: De gemeenteraad aanvaardt verrekening 1 in meer, van het plaatsen van een nieuwe stookinstallatie in Stedelijke Basisschool Hendrik Conscience. Na het wegnemen van de asbestisolatie rond de buizen waren er lekken vastgesteld. Uitgave: 12.745,20 euro.
Agendapunt 26: De gemeenteraad aanvaardt het ontwerp van erfpachtakte op het Sportterein aan de Konterdamkaai, voor Eclair Hockey Oostende vzw, voor 99 jaar vanaf 1 november 2011. Aan 1 euro per jaar; met volgende verplichtingen: alle herstellingen; verzekering; alle belastingen, inclusief onroerende voorheffing; kosten voor registratie en overschrijving.
Agendapunt 27: Het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) vervreemdt een strook grond aan de Bosduiflaan, tussen de Meiboomlaan en de Nachtegalenlaan, met een oppervlakte van
130 m².
Agendapunt 28: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag, verslagen commissarissen en jaarrekening 2010 van het BGB.
Agendapunt 29: De Stad, Toerisme Oostende vzw, en SSB nv zorgen voor 4 Jazz-optredens in het najaar 2011.
Agendapunt 30: De Stad aanvaardt de schenking van ‘Whisper Trees’, een een ‘clustersculptuur‘ van 210 bronzen oortjes gemaakt door de kunstenaar Yves Velter. 150 oortjes werden door Dement Oostende vzw geschonken, de andere 60 oortjes door de kunstenaar zelf. Dit kunstwerk werd reeds aangebracht in de bomen op het Filip Van Maestrichtplein ter opwaardering van de buurt Oud Hospitaal. De waarde van het kunstwerk wordt geschat op 8.508,62 euro.
Agendapunt 31: In het kader van het grootschalig project, het Vlaams Sportinfrastructuurplan, van de Vlaamse Overheid neemt de gemeenteraad de subsidieovereenkomst en mandaatovereenkomst aan voor het bouwproject van een eenvoudige sporthal. Het College van Burgemeester en Schepenen ging op 15 november 2010 principieel akkoord met enkele samenwerkingsmodaliteiten tussen de Stad en het GO! in functie van het verkrijgen van een opstalrecht van 30 jaar voor de gronden gelegen aan de Schapenstraat 45.
Agendapunt 32: De gemeenteraad stelt het tracé vast van de straat in de verkaveling aan de André Chocqueelstraat.
Agendapunt 33: Bij het bestrijden van de kinderarmoede wordt een subsidie voorzien van 10.000 euro. CKG Kapoentje vzw zal Triple p-opleidingen organiseren voor gezinsondersteuners (Kind en Gezin, kinderopvang, Opvoedingshuis,…). Triple p staat voor Positive Parenting Program of positief opvoeden. Via een stappenplan leren ouders de gedragproblemen bij hun kind aan te pakken.
Het is 19.25 uur.
Agendapunt 33/2: “Agendapunt waardoor stadsbestuur voortaan de door burgers ingediende bezwaarschriften beantwoordt”, op vraag van Wouter De Vriendt (Groen!). Zo’n bezwaarschriften zijn nuttig, argumenteert De Vriendt, omdat ze misschien wijzen op problemen die politiek en administratie misschien over het hoofd zagen. Het Oostendse stadsbestuur beantwoordt de bezwaarschriften echter niet systematisch. Inspraak mag geen eenrichtingsverkeer zijn (sic). Als burgers geen antwoord krijgen op hun bezwaarschriften, is dat “een gebrek aan beleefdheid en respect”.
Schepen Bart Bronders (SP.a) is het hier principieel niet mee oneens. Mensen kunnen echter wel altijd inzage hebben in het beslissingsdossier. Dus voor inspraak moet men soms ook iets doen. Versturen van antwoorden naar allen, is niet evident. Wanneer men werkt met type-bezwaren is het eerder niet een persoonlijke reactie, vindt Bronders.
Zo’n verplichting aannemen zou volgens Bronders een overbelasting zijn van zijn diensten.
De Vriendt vindt het spijtig. Hij vraag stemming.
Stemming: 25 neen (SP.a, Open VLD, CD&V); 9 ja (blok/belang, LDD, Groen!).

En dan is het 19.36 uur, tijd voor de interpellaties.
Eerst krijgt Jean-Marie Dedecker (LDD) ruimte om iets te zeggen, bij ordemotie, vóór zijn interpellatie “over de gevolgen voor de stadsfinanciën van de problemen (faillissment/vereffening) bij de gemeentelijke holding nv in navolging van het Dexia-debacle”.
Dedecker specifieert dat hij zich niet expliciet richt tot de schepen voor financiën. Hij vindt dat de burgemeester een verpletterende verantwoordelijkheid draagt. En die gaat nu weg. De burgemeester vertegenwoordigde de stad. Hij is aan de gemeenteraad verantwoording verschuldigd. Hij is lid van de raad van bestuur van Dexia, en lid van het auditcomité, en vertegenwoordiger van Stad Oostende. Aan 28.750 euro per jaar. Daarvoor 8 uur vergaderen per jaar. En in Oostende leeft 41% onder de armoedegrens…
Wouter De Vriendt (Groen!) wil met volle overtuiging aansluiten bij de vraag van de heer Dedecker, om de burgemeester erbij te halen. En ook C. Verougstraete (blok/belangfractieleider) sluit hierbij aan.
Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD): het is niet aan mij om te beslissen of de burgemeester in of uit de vergadering is… Ik kan enkel vaststellen: hij is er niet.
Dedecker vraagt een stemming om de burgemeester te sommeren, aanwezig te zijn. Die is immers al 12 jaar lid van de Raad van Bestuur, lid van het auditcomité, dus kan hij hier uitleg geven. We zijn 12 miljoen euro kwijt.
Tommelein stelt voor om even te schorsen en overleg te plegen. Dat gebeurt, van 19.43 tot 19.53 uur.
Bart Tommelein leest dan de verklaring van de burgemeester voor: hij was lid van de raad van bestuur van de gemeentelijke holding, wat geen mandaat is van de stad (wel voor de algemene vergadering). De heer Vandecasteele verkiest in het belang van de holding en van de stad om geen verklaringen af te leggen: er is morgen raad van bestuur van de Holding. Van zodra er duidelijkheid is over toekomst en afloop, is Vandecasteele bereid uitleg te verschaffen.
Tommelein voegt eraan toe dat het aan de interpellant (Dedecker) is om te beslissen of hij verder interpelleert.
Verougstraete betreurt dit, maar wil wel zijn interpellatie houden.
Dedecker betreurt dit ‘vluchtgedrag’ (sic). Hij vindt het heel lastig om een interpellatie te houden tegenover iemand die er niet is.
De Vriendt denkt dat iedereen het er over eens is, dat de hele affaire een debâcle is. Foute beslissingen, onvoldoende toezicht. Jammer dat Vandecasteele verkiest om er niet bij te zijn.
Tommelein herhaalt dat de burgemeester bereid is om te antwoorden als de afhandeling van de bestemming van de Holding is afgerond.
Dedecker vraagt zich af wanneer dàt dan is.
Dan krijgt C. Verougstraete (blok/belangfractieleider) het woord voor zijn interpellatie “over de financiële gevolgen van de Dexia-crisis voor de Stad Oostende”.
Er is in dit dossier op de beurs gespeeld met belastingsgeld. Het verhaal van de Gemeentelijke Holding is “allesbehalve fraai”. De betrokken lokale politici hadden enkel oog voor de dividenden.
De waarschuwing van de oppositie bij de kapitaalsverhoging in 2009 heeft niet mogen baten. De stad is dus ook dit bedrag (3.722.353 euro) kwijt.
Wat zijn de financiële gevolgen? En had de burgemeester dat debâcle niet zien aankomen?
Dan is het aan Jean-Marie Dedecker (LDD). Ook hij heeft het over de meer dan 3,7 miljoen euro die de stad in 2009 in de Holding stak – wat neerkomt op 54 euro per Oostendenaar… In de Holding werd quasi niets anders gedaan dan speculatie. De burgemeester is bestuurslid. Hij weet hoe dit gefinancierd werd: op onwettelijke manier: schulden financieren met risicokapitaal…
Dat was een piramidespel.
Het is zoals de Vismijn: je bent het kwijt.
Hij las: 18 miljoen euro dividend 1998-2010. Maar vergelijk eens met Colruyt of Bekaert bijvoorbeeld. Die hadden 300% opgeleverd (NvdR maar de stad mag zo’n investeringen niet doen).
Om 20.19 uur begint Schepen Hilde Veulemans (CD&V) met de korte historiek te schetsen. In 1996 werd Gemeentekrediet Dexia, en startte de Gemeentelijke Holding. In 1997 nam die Holding een strategische beslissing, om een beursgang te doen. Voor Oostende betekende dit +31 miljoen euro. Een aantal waren aandelen, een aantal waren certificaten. Die certificaten zijn naar Ethias gegaan, naar het pensioenfonds; dat is +12 miljoen euro.
De grote discussie blijft: de kapitaalsinbreng. De Ontvanger bracht een genuanceerd advies. Investeren was nodig. Zonder zelf geld te lenen besliste de gemeenteraad tot een kapitaalsinbreng.
Dus alles samen (op een mooi overzichtsblaadje ons bezorgd door de burgemeester bij aanvang van de zitting):
1.1. beursgang 1997: + 31,167 miljoen euro; wat betekende:
– schuldaflossing: 19,335 miljoen
– Plassendale: 4,957 miljoen
– Investeringen: 6,874 miljoen (buitengewone begroting Stad).
1.2. Dividenden 1998-2010: 18,912 miljoen euro
1.3. Dexia certificaten ingebracht in pensioenfonds 2005: 11,885 miljoen euro
Alles samen (1.1, 1.2 en 13): 62 miljoen euro
2. Kapitaalsverhoging 2009: +3,722 miljoen euro met eigen middelen
Hadden de gemeenten in 2009 niet die investering gedaan dan zaten we toen al met de huidige problematiek. Ook Leuven en anderen zaten er toen in. Hadden dezelfde bekommernis.
We zullen geen dividenden meer kunnen innen. Dus we zullen dezelfde inspanningen moeten doen als de laatste 3 jaar. We hebben ook al die tijd geen dividend meer uit energie.
De rekening is niet meer naar de Oostendenaren gegaan.
We hebben bijvoorbeeld nu al deels voorzien in de pensioenen voor de volgende legislatuur.
Verougstraete neemt haar op haar woord: ‘geen belastingsverhoging dus’.
Dedecker blijft zien dat het oorspronkelijk kapitaal dus wel kwijt is… Wat is achter de schermen gebeurd?
Wouter De Vriendt (Groen!) vreest een impact op de meerjarenbegroting. Hij weet ook dat de belastingen niet stijgen vóór de verkiezingen. De vraag is of de volgende legislatuur dat zal aanhouden. Wij verzetten ons: de mensen moeten niet betalen voor een foute beslissing.
Veulemans: voor de aandelen van zoveel jaren geleden hebben we niet betaald. Het is historisch gegroeid, pro rato investeringen en leningen. We hebben zaken gedaan met opbrengst.
De impact van de 12 miljoen op de meerjarenbegroting is niets. Er is wel impact van het niet krijgen van dividenden. We zullen de gevolgen ervan moeten nemen.
We hebben geen slecht bestuur gevoerd. De aandelen van Dexia hebben opgebracht.
Dedecker berekent het anders: als de Holding failliet gaat, zijn we 180 euro per inwoner kwijt.
De Vriendt: de 12 miljoen euro blijft verlies voor de stad. Hij vindt dat we moeten nadenken over de verwevenheid van politici en de financiële sector. Er is gegoocheld met belastingsgeld. Dus is hij voorstander van een cumulverbod politiek – financiële instelling.
Daarmee is het 20.49 uur geworden, en is de openbare zitting ten einde. Voorzitter Tommelein bedankt aanwezigen en pers, die steunen door aanwezigheid.
De geheime zitting kan beginnen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!