De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Desinformatiesessie Stichting tegen Kanker over elektromagnetische straling
Kanker, Gsm-straling, Elektromagnetische straling -

Desinformatiesessie Stichting tegen Kanker over elektromagnetische straling

woensdag 25 september 2013 14:51
Spread the love

Op zaterdag 12 oktober 2013 organiseert de Stichting tegen Kanker een infovoormiddag over straling en kanker. Eén van de sessies gaat over elektromagnetische velden.

De expert die werd uitgenodigd voor deze sessie is Luc Verschaeve. Deze expert is echter niet onbesproken. Hij staat erom bekend schadelijke effecten op de gezondheid systematisch te ontkennen of minimaliseren, daar waar een steeds grotere groep wetenschappers deze effecten wel erkent. Prof. Verschaeve maakt er zich steeds gemakkelijk van af: de vele honderden studies die schadelijke effecten aantonen zouden allemaal van slechte kwaliteit zijn (het gaat nochtans om gepeerreviewde studies in wetenschappelijke vakbladen) en alle wetenschappers die waarschuwen voor schadelijkheid, hoe gerenommeerd ze ook zijn, weten eigenlijk niet waarover ze het hebben. Dit lijkt ons een zeer subjectieve manier van interpreteren.

Over de invloed die de bron van financiering op de resultaten en de kwaliteit van wetenschappelijke studies heeft Prof. Verschaeve het echter nooit. Nochtans is uitgewezen dat  onderzoek gefinancierd door de telecom of wirelessindustrie significant (tot 9 maal) minder vaak schadelijk effecten vindt. Wellicht gaat Prof. Verschaeve daar liever niet op in, daar hij vroeger zelf onderzoek heeft gedaan gesponsord door Belgacom/Proximus, zoals in 2006 aan het licht werd gebracht door een onderzoeksjournaliste van het weekblad Humo.

Prof. Verschaeve zetelt verder ook in het bestuurscomité van de “Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG)”, een onderzoeksgroep naar de gezondheidseffecten van 50Hz elektromagnetische velden, gesponsord door Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en voordien ook door Electrabel.

Tot slot is Prof. Verschaeve ook lid van ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection), de instantie van wie het advies wereldwijd wordt gevolgd inzake blootstellingsnormen voor EM straling. Het gaat echter om een zeer controversiële instantie die al jaren onder vuur ligt (zie cartoon hieronder). Haar normen worden beschouwd als achterhaald, ontoereikend en alle wetenschappelijke evidentie die dat aantoont wordt door het ICNIRP genegeerd. ICNIRP is een privé-comité zonder medische of publieke bevoegdheid. Het comité kiest zelf wie ze uitnodigt om lid te worden, de selectieprocedure is niet openbaar en niet transparant. Er zijn ook nauwe banden met de telecomindustrie. (Meer informatie hier.)

Wij vinden het dus zeer bedenkelijk dat de Stichting tegen Kanker Prof. Verschaeve uitnodigt voor deze infosessie. Als de Stichting op een eerlijke, objectieve en genuanceerde manier had willen informeren, was het noodzakelijk geweest minstens één andere expert uit te nodigen die er een andere interpretatie van de wetenschappelijke stand van zaken op na houdt. Ook de overheid kiest steeds weer eenzijdig die experts die alle gevaren ontkennen, om de status quo niet in het gevaar te brengen.

Het gaat hier om de gezondheid van miljoenen mensen. Er is de massale opmars van smartphones die mensen voortdurend aan hoge stralingspieken blootstellen. Scholen worden volgehangen met WiFi-antennes en onder impuls van bedrijven als Samsung vinden tablets steeds meer ingang in het onderwijs.

Organisaties als de Stichting tegen Kanker hebben een belangrijke maatschappelijke rol te spelen: zij moeten bevolking en overheid waarschuwen als de wetenschap aangeeft dat er gevaren zijn. Het is dan ook zeer teleurstellend dat de Stichting deze rol blijkbaar niet wenst op te nemen en op nonchalante wijze experten aan het woord laat waarbij er aanwijzingen zijn voor belangenvermenging. Laten zij dan volledig na zich zelf op objectieve wijze te verdiepen in de beschikbare informatie? Of zijn ze bij de Stichting zelf al te zeer verknocht aan WiFi, tablet en smartphone en wil men liever niet geconfronteerd worden met ‘an inconvenient truth’?

 

www.beperkdestraling.org

take down
the paywall
steun ons nu!