De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Midden-oosten, Israël, VS, Gaza, Azië, Blokkade, WikiLeaks, Cablegate -

WikiLeaks – Israël houdt doelbewust Gaza’s economie op de rand van de ineenstorting

donderdag 6 januari 2011 11:39
Spread the love

Een telex van de VS ambassade in Tel Aviv van 3 november 2008, die woensdag 5 januari werd vrijgegeven door de Noorse krant Aftenposten, vermeldt hoe Israëlische functionarissen hun VS collega’s op meerdere gelegenheden meedeelden dat ze de economie in Gaza bewust op de rand van de ineenstorting willen houden zonder deze het laatste zetje erover te geven.

Het is niet iets dat we niet al wisten, maar deze telex en gelijkaardige bewijzen onomwonden dat Israël, met medeweten van de VS, in de Gazastrook bewust de strategie van collectieve bestraffing hanteert, wat flagrant in overtreding is met het internationaal humanitair recht.

“Israeli officials have confirmed to econoffs on multiple occasions that they intend to keep the Gazan economy on the brink of collapse without quite pushing it over the edge.”

Meerdere telexen tonen aan dat Israël de VS op de hoogte houdt over de internationaal bekritiseerde blokkade van de Gazastrook.

Deze blokkade treft meer dan anderhalfmiljoen Palestijnen, waarvan de helft kinderen, die gedwongen worden te overleven in de meest mensonwaardige omstandigheden.

Van democratische verkiezingen naar sancties

Na de verkiezingsoverwinning van Hamas bij de democratische verkiezingen op 26 januari 2006 werden door Israël en het Midden-Oostenkwartet (VN, VS, EU en Rusland, nvdr) economische sancties opgelegd tegen de Palestijnse Autoriteit.

Met deze sancties wilde men de Palestijnse overheid, maar in het bijzonder Hamas, onder druk zetten. De Palestijnse overheid moest afzien van geweld, de staat Israël moest door de Hamas-regering erkend worden en men moest eerdere overeenkomsten tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit aanvaarden.

In juni 2007, na een gewapend conflict tussen Hamas en Fatah waarbij Hamas de macht overnam in de Gazastrook, werden deze sancties opgeheven en gingen ze over in een wereldwijd veroordeelde blokkade van Gaza door Israël.

Sinds de overname door Hamas bestempelt Israël Gaza als een “vijandige entiteit”, lezen we.

Onder deze benaming worden beslissingen omtrent de circulatie van sjekels (Israëlische munteenheid, nog steeds de officiële munt in Gaza’s economie, nvdr) en de economie van het territorium in het algemeen, door de Israëlische regering benaderd als een veiligheidsaangelegenheid.

Hierdoor wordt de economie in Gaza door Israël doelbewust onderworpen aan hoge onzekerheid om zo potentiële veiligheidsrisico’s te verhinderen.

Het verhinderen van de transfers van sjekels naar Gaza heeft bijvoorbeeld zijn weerslag op de uitbetaling van lonen en ondermijnt de maatschappelijke dienstverlening.  Maar een tekort aan deze munt kan ook gans het banksysteem in Gaza ontwrichten en doen instorten.

“Israeli officials have confirmed to Embassy officials on multiple occasions that they intend to keep the Gazan economy functioning at the lowest level possible consistent with avoiding a humanitarian crisis.”

Op meerdere gelegenheden deelden Israëlische functionarissen leden van de VS ambassadestaf mee dat zij de bedoeling hebben om de economie in Gaza op het laagst mogelijke niveau te laten functioneren dat verenigbaar is met het vermijden van een humanitaire crisis.

Dat laatste is hen duidelijk niet gelukt.

Collectieve bestraffing in overtreding met internationale conventies

In een toespraak tijdens een veiligheidsconferentie in januari 2008 – enkele uren na het massaal doorbreken van de blokkade door de inwoners van de Gazastrook, waarvan de VN schatte dat de helft van de bevolking de grens met Egypte overstak op zoek naar voedsel en voorraden – verantwoordde toenmalig premier Ehud Olmert de collectieve bestraffing van de bevolking van Gaza voor daden waar zij niet verantwoordelijk voor is met de woorden:

“There is no justification for demanding we allow residents of Gaza to live normal lives while shells and rockets are fired from their streets and courtyards at Sderot and other communities in the south.”

“Er is geen rechtvaardigingsgrond om te eisen dat wij de inwoners van Gaza toestaan een normaal leven te leiden terwijl granaten en raketten afgevuurd worden vanaf hun straten en pleinen (op het zuiden van Israël).”

Het Palestinian Centre for Human Rights is duidelijk in haar laatste rapport: de blokkade is een vorm van collectieve bestraffing van een burgerbevolking wat onder meerdere internationale verdragen, zoals de Conventie van Geneve, verboden is.

In het strafrecht geldt het principe dat niemand gestraft kan worden voor de misdaden die door iemand anders gepleegd werden. Dit principe bevestigt ook de onwettelijkheid van collectieve straffen onder internationaal gewoonterecht.

Daarnaast verbiedt de Conventie van Geneve ondermeer ook het opzettelijk toebrengen van ernstig lijden of letsel aan lichaam of gezondheid van de bevolking van een bezet gebied.

Ook de VN Onderzoeksmissie naar het Gazaconflict is van oordeel dat de levenscondities in de Gazastrook, als gevolg van doelbewuste acties van de Israëlische strijdkrachten en het officiële beleid van de regering van Israël duiden op het voornemen om een collectieve straf op te leggen aan de mensen van de Gazastrook, in strijd met het internationaal humanitair recht.

De Missie is van mening dat het optreden van Israël dat de Palestijnen in de Gazastrook berooft van hun bestaansmiddelen, werkgelegenheid, huisvesting en water, hun hen vrijheid van verkeer en andere fundamentele mensenrechten ontzegt, een misdaad tegen de menselijkheid is.

Aan de hand van de feiten waarover zij beschikt, is de Missie van mening dat het optreden van Israël een uitspraak dat er misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd, door een bevoegde rechtbank, kunnen wettigen.

Bronnen:

Linken:

take down
the paywall
steun ons nu!