De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opinie - CAW

Vraagtekens bij Vlaams regeerakkoord

woensdag 16 oktober 2019 00:40
Spread the love

Vorige week werd het Vlaams regeerakkoord afgeklopt. Zoals vele andere organisaties keek ook het CAW vol spanning uit naar dit akkoord. Daarin staat:

“De Vlaamse Regering bouwt aan een Vlaanderen dat schittert en excelleert en streeft bovenal naar een warm en sociaal Vlaanderen.”

Een warm en sociaal Vlaanderen mag niet louter bij woorden blijven. Om die woorden warm en sociaal te maken zijn de CAW’s een actieve welzijnspartner. Dit doen we in dialoog met de bevoegde ministers en in samenwerking met onze welzijns- en zorgpartners actief binnen de eerstelijnszones.

De CAW’s lezen in het Vlaams Regeerakkoord een voortzetting van een lokaal sociaal beleid georganiseerd vanuit de eerstelijnszones. Zodat we dicht bij de mensen een antwoord kunnen bieden op vragen die elders verloren gaan. Dit krachtig sociaal werkcreëren we samen met de kernpartners van het GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal). We wensen dit in de gekende constructieve samenwerking verder te zetten. Wij hebben samen met onze partners op het terrein al heel wat op de rails gezet en staan klaar om dit verder uit te bouwen.

De CAW’s hopen dat de Vlaamse minister van Welzijn bij de operationalisering van het welzijnsbeleid hiermee rekening houdt. Het louter oormerken en schuiven met budgetten biedt geen antwoord op het steeds toenemend aantal hulpvragen. De CAW’s blijven hunexpertise centraal stellen in deze operationalisering. We gaan in, overleg met de Vlaamse minister van Welzijn, tonen dat de initiatieven die nu op het terrein lopen alle elementen bevatten om ook in de toekomst sterk sociaal werk dicht bij de mensen te brengen.

De CAW’s maken zich zorgen. We ervaren dagelijks hoe de stijgende complexiteit van het samenleven vooral de meest kwetsbaren treft:  jongeren die het psychisch moeilijk hebben, verkeersslachtoffers, mensen met financiële tekorten en relatieproblemen, mensen op zoek naar een betaalbare woning. Het aantal zelfdodingen waarvan de nabestaanden hulp en ondersteuning nodig hebben blijft stijgen, net als de nieuwkomers met hun specifieke problemen. Wachtlijsten groeien evenals het aantal personen dat hun basisondersteuningsbudget of zorgbudget niet krijgt. Steeds meer mensen dreigen uit de boot te vallen omdat ze niet kunnen terugvallen op een ondersteunend netwerk en simpelweg pech hebben. In een warm en sociaal Vlaanderen verdient pech een vangnet.De CAW’s bieden dit vangnet elke dag aan de hulpvragers die komen aankloppen en voor de deur staan. We laten hen niet aan hun lot over. Het is onze plicht om aan te kaarten wat aan de onderkant van de samenleving misloopt. We zullen deze plicht constructief blijven opnemen. Op die zekerheid mag de Vlaamse regering rekenen.

Wij hadden van de nieuwe Vlaamse regering, die streeft naar een warm en sociaal Vlaanderen, verwacht dat ingezet zou worden op een duidelijke versterking van dat sociaal werk. Om zo een antwoord te bieden aan de vermaatschappelijking van de zorg en om tegemoet te kunnen komen aan de vele noden en problemen van kwetsbare burgers. Een gemiste opportuniteit om de toenemende welzijnsnoden te ondervangen en een goed en sterk uitgebouwd eerstelijnswelzijnsaanbod te realiseren. Zo krijgt iedereen dezelfde kansen om te schitteren en te excelleren.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!