De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Federalistisch-Republikeins Tienpunten-manifest
Democratie, Kiesdrempel, Republiek, De crisis van de democratie -

Federalistisch-Republikeins Tienpunten-manifest

zondag 26 december 2010 17:03
Spread the love

Woord vooraf

Het eerste ontwerp van een “Federalistisch-Republikeins Tienpunten-manifest” (25-12-2007) bevatte een inleiding waarvan uit het laatste gedeelte (“voorafgaand aan het ontwerp en ter waarschuwing”) hier de eerste twee paragrafen worden hernomen.

“Het ontwerp van het Tienpuntenmanifest bevat een synthese van voorstellen van diverse oorsprong betreffende federalistisch-republikeinse staatsinrichting, fundamentele staatshervorming en een herziening van de kiesstelsels. Deze voorstellen werden geselecteerd op basis van hun democratisch gehalte en praktische werkbaarheid, en in een logische opeenvolging samengebracht”.

Drie jaar na datum verschilt het hernieuwd ontwerp in die mate van het oorspronkelijke dat vier punten van het eerste ontwerp werden vervangen. De annexen werden herleid tot de twee betreffende de hervorming van de kiesstelsels en de voorstellen hierin eertijds vervat werden vereenvoudigd en uitgeklaard. Als besluit kan – gezien het niets aan waarheid heeft ingeboet- het statement uit de vroegere inleiding herhaald worden :

“En als voldoende dwarsliggers eensgezindheid bereiken, kan de onverhoopte locomotief van een federale Republiek op spoor gezet worden”.

Leve die Republiek! Et vive cette République!

Samenwerkingsverband TBR,
Gent, 25 december 2010
 

Federalistisch-Republikeins Tienpuntenmanifest

I. Er wordt gestreefd naar een regimewissel. Hierbij gaat de onmiskenbare voorkeur uit naar een federalistisch-republikeinse staatsvorm op parlementair-democratische basis met als staatshoofd een benoemde President(e) in een voornamelijk protocollair ambt. Het staatshoofd heeft de beschikking over een beperkt aantal grondwettelijk bepaalde bevoegdheden.

II. In de federale Republiek vindt vooreerst volgende staatkundige wijziging plaats: instelling van een Brabants Gewest, omvattend een uitgebreid drietalig Brussels Hoofdstedelijk Gebied, te samen met de instelling van een Gewest der Oostkantons.
De principes van taalterritorialiteit en van de bescherming van taalminderheden blijven behouden als middelen tot inrichting van de Gewesten.

III. Een vereenvoudiging van de staatsstructuur en van de staatsinstellingen geldt als noodzakelijke voorwaarde voor de inrichting van de Republiek.

IV. Bij de inrichting van de Republiek naar bevoegdheden en middelen dient een evenwicht te worden bekomen tussen een zo groot mogelijk federale solidariteit en een zo groot mogelijke zelfbeschikking van de gewesten. Het behoud van een federaal stelsel van sociale zekerheid blijft de conditio sine qua non van een solidair en integraal federalisme.

V. Een derde noodzakelijke en tegelijkertijd cruciale, want voorafgaandelijke voorwaarde is een hervorming van de kiesstelsels.
Deze hervorming is tweeledig: ze betreft enerzijds een vereenvoudiging en democratisering van de kiesverrichtingen (annex 1) en anderzijds een vereenvoudiging en herinrichting van de respectieve verkiezingen (annex 2).

VI. De verkozenen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, zetelend na de eerste verkiezingen volgend op de vereenvoudiging en democratisering van de kiesverrichtingen, vormen een Grondwetgevende vergadering.

VII. De Grondwetgevende Vergadering zal de modaliteiten bepalen van een referendum voor elk bestuursniveau. Zij zal tevens vastleggen wanneer referenda een beslissend of raadgevend karakter verkrijgen. De vrije deelname aan referenda van éénieder vanaf 18 jaar gedomicilieerd op het grondgebied van het bestuursniveau dient gegarandeerd te worden.

VIII. In de Republiek worden religies en niet-confessionele levensbeschouwingen aanvaard in zoverre deze geen afbreuk doen aan de republikeinse instellingen. De Republiek verleent geen enkele steun aan om het even welke religie of niet-confessionele levensbeschouwing. In ruil voor de aanvaarding eigent de Republiek zich het recht toe van volledige inzage in de materiële en financiële transacties van religies en niet-confessionele levensbeschouwingen: van hun aard, hun oorsprong en van hun bestemming. De resultaten van deze inzage dienen jaarlijks publiek te worden gemaakt.

IX. In de fase van de regimewissel voltrekt de Magistratuur haar eigen noodzakelijke omwenteling, en dit op een van de Wetgevende en Uitvoerende macht onafhankelijke wijze. De resultaten van deze omwenteling dienen gelegitimeerd te worden door de Grondwetgevende Vergadering. Bij ontstentenis van een legitimerende meerderheid neemt de Grondwetgevende Vergadering het initiatief tot hervorming van Justitie.

X. Actiemethodes om de beoogde regimewissel te verwezenlijken gaan uit van het principe van de geweldloosheid.

Annex 1. Vereenvoudiging en democratisering van de kiesverrichtingen.

1. Met betrekking tot de kiesverrichtingen in het algemeen.

 • afschaffing van de kiesdrempel.

 • afschaffing van het systeem van opvolgers.

2. Met betrekking tot de kiesgerechtigden.

 • afschaffing van de opkomstplicht.

 • stemrecht voor alle kiesniveaus voor éénieder vanaf 18 jaar gedomicilieerd op het grondgebied van de kiesomschrijving

 • er kunnen slechts naamstemmen worden uitgebracht.

 • (her-)invoering van de mogelijkheid van “panacheren” (met beperking). Die beperking houdt in dat er op hoogstens twee lijsten stemmen kunnen worden uitgebracht. De keuze voor “panacheren” houdt een halvering in van de waarde van de stemmen.

3. Met betrekking tot de kandidaatstelling.

 • behoudens de toekenning van de lijsttrekkers- en lijstduwersplaatsen gebeurt de rangschikking van de kandidaten in alfabetische volgorde.

 • meervoudige kandidaatstelling is niet toegelaten.

 • bij verkiezing dient het mandaat te worden opgenomen.

 • een verkozene kan zich tijdens de duur van het mandaat geen kandidaat stellen voor een mandaat op een lager bestuursniveau.

 • opvolging gebeurt door de volgende kandidaat in rij op de kieslijst met het hoogste aantal voorkeurstemmen.

Annex 2. Vereenvoudiging en herinrichting van de respectieve verkiezingen.

1. Gemeenteraads- Districtraads- en Gewestraadsverkiezingen vallen samen, om de zes jaar, met een tussentijdse evaluatie door de kiesgerechtigden, halverwege, na drie jaar.

 • voor de Gewestraadsverkiezingen.
 1. invoering van tussengemeentelijke kieskringen

 2. de kieslijst bestaat uit kandidaten uit de eigen tussengemeentelijke kieskring en de lijsttrekkers uit de overige tussengemeentelijke kieskringen. De lijsttrekkers- en lijstduwersplaatsen zijn voorbehouden aan kandidaten uit de eigen tussengemeentelijke kieskring.

 3. er dienen quota te worden vastgesteld, zodanig dat er een billijke verdeling tot stand komt tussen de tussengemeentelijke en gewestelijke verkozenen.

 4. voor het Brabants Gewest: invoering van bijkomende quota voor de verdeling in taalgemeenschappen.

2. Federale en Europese verkiezingen vallen samen, om de vier jaar.

 • voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers: invoering van gewestelijke kieskringen, met het behoud van quota voor de verdeling in taalgemeenschappen.

 • voor de Senaat: invoering van een federale kieskring, eveneens voorzien van quota, zodanig dat eenzelfde billijke verdeling tussen de taalgemeenschappen gegarandeerd blijft.

 • voor de Europese verkiezingen: idem als voor de Senaatsverkiezingen.

3. De provinciale verkiezingen worden opgeheven.
 

contact

samenwerkingsverbandTBR@gmail.com

Postbus 15, 9600 Ronse (enkel adres, zonder vermelding bestemmeling)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!