De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het Begrotingspact van Europa: catastrofaal, onbekend en vaak misbegrepen
Democratie, Europa, EU, Begroting, LEF, Begrotingspact, Begrotingsbeleid, Budgettair pact, Soberheidsverdrag -

Het Begrotingspact van Europa: catastrofaal, onbekend en vaak misbegrepen

donderdag 20 juni 2013 11:45
Spread the love

Het Begrotingspact van Europa zal catastrofale gevolgen hebben voor ons sociaal stelsel en voor de parlementaire democratie. Toch komt de strijd er tegen in ons land en i.h.b.  in Vlaanderen maar moeiijk op gang. Dit is volgens ons aan twee factoren te wijten:
1) het wordt quasi totaal doodgezwegen in onze media, inclusief de alternatieve media en
2) onder de weinige mensen die van het bestaan ervan afweten zijn de misvattingen erover wijdverspreid. In dit artikel gaan wij in op dit laatste aspect en hebben wij het kort over de stand van zaken inzeke dit pact.
De misvattingen worden op overtuigende wijze weerlegd in het pamflet dat het Waalse ABVV verspreide als oproep voor de manifestatie tegen dit Verdrag aan het Waals Parlement op 29 mei. Wij vertaalden het voor u.

VSCB en Budgettaire Strengheid: Wij eisen een maatschappelijk debat  

Het Europees Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie (VSCB), ook Budgettair Pact of Begrotingspact genoemd, zal de strenge bezuinigingspolitiek verankeren in de nationale wetgeving van de landen die dit pact onderschrijven. Het bevat een ‘gulden regel’, die impliceert dat het begrotingstekort maximum 0,5% van het BBP mag bedragen (in plaats van de momenteel voorziene 3%). Je  mag gerust stellen dat GEEN ENKELE lidstaat deze doelstelling zal kunnen bereiken, zelfs indien hij in de budgetten snijdt op alle niveaus. 
De aftakeling van de sociale rechten en de openbare diensten staan op het menu…
Daarnaast betekent het VSCB een belangrijke democratische achteruitgang, vermits het de opstelling van de nationale budgetten aan onze parlementen onttrekt en deze cruciale activiteit toevertrouwt aan niet verkozen instellingen, zoals de Europese Commissie.  
En toch staat België  op het punt dit VSCB in alle stilte goed te keuren!
Alle parlementen van dit land moeten er zich over uitspreken. Het zou volstaan dat één ervan ‘neen’ zou zeggen, om het hele proces te blokkeren, en een debat op gang te brengen over de inzet ervan… voor generaties.   

WIJ EISEN EEN MAATSCHAPPELIJK DEBAT OVER DIT VERDRAG!

Hoe verantwoorden de verkozenen de goedkeuring van het VSCB?

– Het begrotingspact is zowiezo al in voege in België
ONWAAR! Het VSCB zal niet van toepassing zijn voor de landen die weigeren het te onderschrijven. België kan dus op soevereine wijze, en in het algemeen belang van de bevolking, beslissen om zich niet aan deze logica te onderwerpen. Een lidstaat, stichtend lid van de EU, die het zou aandurven de eenparigheid te doorbreken, zou zeker een heilzaam debat op gang brengen bij andere lidstaten.  Daarenboven hebben wij nog tot 1 januari 2014 om een maatschappelijk debat over het VSCB te voeren en het eventueel te ratifiëren.

– Het VSCB al dan niet ratifiëren verandert niets, want de elementen van het VSCB zijn reeds vervat in andere Europese reglementen
WAAR, MAAR…   Het onder toezicht stellen van de Staten en de belangrijkste bepalingen van het VSCB zijn inderdaad reeds aanwezig in het ‘6-pack’, het ‘Europees Semester’ en het  ‘2-pack’. Maar hoe kan je stellig verklaren dat het zeer gevaarlijk is dat verdrag niet te ratificeren en, tezelfdertijd verklaren dat het niets verandert? Deze redenering houdt geen steek …
Ten andere, het is niet omdat een slechte maatregel op Europees niveau toegepast wordt, dat hij in ons nationaal recht moet ingeschreven worden!  Het tegendeel moet gebeuren: strijden tegen de ultra-liberale oriëntatie van de Europese Unie.

– De budgettaire soberheid zal het mogelijk maken de begrotingstekorten en de schuld te verminderen.
HELEMAAL VERKEERD!
Overal waar het toegepast werd, heeft het soberheidsbeleid net het omgekeerde effect gehad. Het volstaat te kijken naar de Derde Wereld waar dit mechanisme al dertig jaar toegepast wordt.  
De Europese Unie is officieel in recessie met een daling van het BBP (Bruto Binnenlands Product) van 0,6% in 2012. Van  2009 tot 2012, is het BPP in Italië, met meer dan 10% gezakt en het Griekse BPP met 30%. Spanje, Portugal maar ook Frankrijk zijn in  recessie.
De werkloosheid staat op een recordpeil: Italie 11,2%, Spanje 22% (52% voor de jongeren onder 25 jaar), Portugal 16%, Griekenland 27%! De Europese Unie is officieel in recessie met een daling van het BBP (Bruto Binnenlands Product) van 0,6% in 2012. Van 2009 tot 2012, is het BPP in Italië met meer dan 10% en in Griekenland met bijna 30% gedaald. Spanje en Portugal, maar ook Frankrijk zijn in recessie..
Doeltreffend, het besparingsbeleid!
In januari 2013, gaf het IMF toe dat het zich vergist had bij de berekeningen van de negatieve gevolgen van de besparingsplannen op de economische activiteit in Europa (eventjes 300% ernaast!)
In een rapport van maart 2013 bevestigde de Europese Commissie dat het besparingsbeleid de verwachte effecten niet had gesorteerd had en dat het de sociale crisis verergerde.
In april 2013 blijkt dat een studie van Harvard die als officiële referentie diende voor alle verdedigers van het besparingsbeleid, op leugens berust.
En toch volstaat dit niet om van koers te veranderen! De Europese autoriteiten eisen nog steeds dat… Wij op de muur afstormen?!

– Na het VSCB wordt het evenwicht hersteld met het Pact voor groei en tewerkstelling.
MEN VERTELT MAAR OM HET EVEN WAT!
Dit pact bevat geen werkelijk bijkomend budget. Ten andere, het bevestigt enkel de oriëntatie van het VSCB: verdieping van de eenheidsmarkt, uitvoering van de ‘nieuwe instrumenten van economisch beleid’ (‘6-pack’, ‘Europees Semester’, ‘2-pack’,… Niets nieuws, noch alternatief, in een sfeer van trieste besparingen).
In werkelijkheid is het VSCB onverenigbaar met een relance-plan. Bovenop de fameuse ‘gulden regel’, legt het landen op om staatsschuld snel terug te brengen tot maximum 60% van het BPP. Concreet betekent dit dat elke relance-politiek praktisch onmogelijk wordt… Elke eventuele belastingsinkomsten gebonden aan vooruitstrevende maatregelen, zou verplicht moeten aangewend worden om de staatsschuld te delgen.

– Indien België het VSCB niet ratificeert, zou het niet kunnen genieten van hulp van het EMS (Europees Stabiliteits-Mechanisme).
WAAR, MAAR… Dit argument is niet geloofwaardig als je de ware aard van het EMS kent: een IMF (Internationaal Muntfonds) op zijn Europees, dat geld zal lenen aan landen in moeilijkheden, maar op voorwaarde van een verlies van soevereniteit en bijkomende besparingen. Indien België dit Verdrag niet ratificeert, zal het weliswaar geen recht hebben op hulp van het EMS, maar zal het vermijden zichzelf een strop om de hals te hangen met absurde, sterk dwingende criteria, en zich snel aan sancties blootstellen!   

– Indien men het pact niet goedkeurt zullen de rentevoeten die de Belgische staat betaalt verhogen.
DIT IS HELEMAAL NIET ZEKER!
De factoren die de interesten voor de Belgische staatsschuld beïnvloeden zijn talrijk en verscheiden. De landen van Zuid-Europa die het Verdrag geratificeerd hebben krijgen te maken met zeer hoge interestvoeten.

– Het VSCB zal de FINANCIËLE MARKTEN geruststellen.
MISSCHIEN, MAAR… Ten tijde van de financiële crisis, hadden de Europese leiders, nadat zij 2000 miljard euro vrijgemaakt hadden om de banken voor het failliet te behoeden, beloofd om het kapitalisme te moraliseren, de financiële markten te reguleren en tegen de speculatie te strijden.
Welnu, het VSCB legt het tegengestelde op: de belangen van de volkoren blootstellen aan de mateloze honger van de finaciële markten.

Om al deze redenen, willen wij dat de Belgische politiek een maatschappelijk debat over het VSCB zou organiseren. Het is essentieel om de gevolgen op korte, middellange en lange termijn van dit Verdrag voor alle burgers grondig te analyseren.

Het gaat om onze toekomst!

(Pamflet van de FGTB Wallonne – Vertaling)

Aanvulling: stand van zaken i.v.m. het begrotingspact

Het pact werd reeds in alle stilte goedgekeurd in het Vlaams Parlement, in de Senaat en in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Enkel de Groenen stemden tegen.
De bespreking in de Plenaire vergadering van de Federale Kamer zal waarschijnlijk volgende donderdag doorgaan. De vragen van de vakbonden om voorafgaand door deze Parlementen gehoord te worden werden telkens niet gehonoreerd.

Na de betoging van 29 mei j.l. in Namen kregen de actievoerders de toezegging dat er hoorzittingen zouden komen. Op 24 juni betogen de 3 vakbonden in Brussel om druk te zetten op het Regionaal Parlement.

Van dit alles werd, naar ons weten, niets in de Vlaamse media gemeld.

take down
the paywall
steun ons nu!