De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Begrotingsbeleid en democratie – Alle hens aan dek!
Democratie, Europa, EU, Begroting, LEF, Begrotingsbeleid, Budgettair pact -

Begrotingsbeleid en democratie – Alle hens aan dek!

vrijdag 3 mei 2013 06:44
Spread the love

In een open brief aan de Federale Parlementsleden wijst LEF op de verregaande en onomkeerbare consequenties van het Budgettair Pact van Europa voor ons begrotings- en dus sociaal beleid en de uitholling van de democratie. LEF vraagt om dit Verdrag niet goed te keuren of er minstens een serieus debat aan te wijden. Wij publiceren hier de brief en geven daarna nog enkele suggesties over wat u als burger kan doen.

Open brief aan de Parlementsleden

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer.

Betreft: begrotingsbeleid en democratie

België heeft zich, in tegenstelling tot sommige andere Europese landen, niet kapot bespaard ….maar uitgesteld is niet verloren

Het idee dat een streng besparingsbeleid economisch contraproductief is, wordt al langer verdedigd door vooraanstaande economen zoals De Grauwe, Stiglitz en Krugman (2 Nobelprijs winnaars).

Ook bij onze leidende politici rijpt dit inzicht. Gevolg is dat onze regering bij de laatste begrotingscontrole de Europese begrotingsdiscipline minder strikt opgevolgd heeft.

Maar uitgesteld is niet verloren. Als de Belgische Parlementen in de komende weken het budgettair pact goedkeuren wordt streng besparen onontkomelijk en maakt u zichzelf bovendien overbodig.

Omdat u wegens uw drukke agenda, en de bergen parlementaire documenten die u te verwerken krijgt, misschien nog niet de tijd gevonden hebt om de tekst van het Europees budgettair pact door te nemen. Omdat de ervaring leert dat velen onder u in het verleden Europese verdragen gestemd hebben zonder de tekst gelezen te hebben, ben ik zo vrij de tekst voor u samen te vatten en te wijzen op zijn verregaande consequenties.

Het budgettair pact van Europa (officieel Verdrag inzake Stabiliteit , Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie) werd op 2 maart 2012 door de Staatshoofden of Regeringsleiders van 25 EU landen onderschreven

Opdat het verdrag in voege zou treden moesten 12 landen het goedkeuren. Dit is sinds 21 december 2012 het geval. Het is enkel van toepassing op de landen die het goedkeurden. In tegenstelling tot verdragen zoals het verdrag van Lissabon (substituut “Europese Grondwet”) zou het uitblijven van de goedkeuring door België voor de EU geen consequenties hebben.

Korte inhoud van het Budgettair Pact

Ik beperk mij tot de voornaamste punten en hun implicaties

  • het begrotingsdeficit moet onder 0,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) blijven. (art. 3.1.b). Met veel bloed, zweet en tranen is de regering op 2,45 % belandt.
  • bovenstaande bepaling treedt in voege binnen het jaar d.m.v. van dwingende en permanente bij voorkeur grondwettelijke bepalingen die de strikte naleving ervan waarborgen.
  • indien de staatsschuld 60% van het BPP overtreft, moet dit overschot met een twintigste per jaar afgebouwd worden. (art. 4)
  • Afgerond bedragen staatschuld en BPP momenteel allebei 360 miljard.en dverhouding tussen beide ongeveer 100%.. De 40% exces bedraagt 144 miljard. De vereiste schuldafbouw van 1/20 ste 7,2 miljard. Wat het in volgende jaren zou worden hangt onder andere af van de evolutie van het BPP. Indien dit zou afnemen wordt het af te lossen bedrag hoger. M.a.w.:hoe zieker de patiënt, hoe meer bloeden.
  • Zowel de Europese Commissie als verdragsluitende landen die van oordeel zijn dat een land de bepalingen van artikel 3.2 niet naleeft kunnen een klacht indienen bij het Europees Hof van Justitie en vragen dat er financiële sancties opgelegd worden.
  • Besluit: De bepalingen van dit verdrag betekenen een verdere verstrenging van de Europese richtlijnen inzake begrotingsbeleid sinds het Verdrag van Maastricht. Zijn strengheid, dwingend en onomkeerbaar karakter zullen de vereiste besparingen in lengte van dagen tot ongekende hoogte drijven.

Ik heb vernomen dat sommige politici voorstellen om aan het Wetsvoorstel dat dit Verdrag moet goedkeuren, een preambule toe te voegen waarin o.a. op de noodzaak van een relancebeleid gewezen wordt. M.i. zullen dergelijke toevoegingen, hoe goed bedoeld ook, niets afdoen aan de dwingende bepalingen van het Verdrag.

De speelruimte van Regering en Parlement om een economisch (en dus ook sociaal) beleid te ontwikkelen worden nog verder beperkt. Dit groeiend democratisch deficit zal meer en meer burgers doen twijfelen aan het nut van verkiezingen.

Er zijn dus gegronde redenen genoeg om dit budgettair pact niet goed te keuren of om zich tenminste grondig te beraden en te laten adviseren door deskundigen en de sociale partners. De vakbonden zijn vragende partij voor een hoorzitting in het parlement. (cfr. hun brief aan de fractieleiders van 25 oktober ll. ).

Ik sta uiteraard tot uw beschikking voor nadere gedachtewisseling.

Namens het Links Ecologisch Forum,
Michel Vanhoorne
Coördinator

Wat kunt u doen?

Ook u kunt zich individueel of in groep richten tot de Federale Parlementsleden, in de eerste plaats deze uit uw provincie, per brief, e-mail of telefoon. Misschien kunt u vermelden dat u met hun antwoord rekening zal houden bij het bepalen van uw keuze bij de verkiezingen van volgend jaar.

De contactgegevens van de parlementsleden zijn gemakkelijk te vinden op de website van het Federaal Parlement.

contact:
Michel Vanhoorne, Gordunakaai 7, 9000 Gent.
tel.: 09 222 40 33 of 0497 57 94 59 
www.lef-online.be

take down
the paywall
steun ons nu!