Raft of Doom (vlot der verdoemenis). Illustratie Dr. Fish
Opinie - Chris Hedges, Scheerpost,

“Walsend naar Armageddon met de handelaren des doods”

Volgens Amerikaans onderzoeksjournalist Chris Hedges is de Koude Oorlog in feite nooit gestopt. Achter deze nieuwe fase zitten nog steeds dezelfde drijfveren: wapenhandel, werelddominantie en roofkapitalisme. Je kan zijn analyse op twee manieren interpreteren: als doembeeld om je bij neer te leggen of als aansporing om alle maatschappelijke krachten te bundelen tegen deze waanzin, te beginnen bij de grote vredesbetoging van 27 maart in Brussel.

dinsdag 22 maart 2022 12:48
Spread the love

 

“In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli.

Daar doet DeWereldMorgen niet aan mee. Wij veroordelen heel sterk de militaire invasie van Rusland in Oekraïne. Het is een criminele agressie die ingaat tegen het internationaal recht. Maar wij hoeden ons voor zwart-wit versies. De geopolitieke situatie is buitengewoon complex. Wij willen aspecten naar voor brengen die in de mainstream media worden verzwegen of onderbelicht, om alzo het debat meer genuanceerd te kunnen voeren (n.v.d.r.).

 

De Koude Oorlog, van 1945 tot 1989 was een wilde braspartij voor wapenfabrikanten, het Pentagon, de CIA, diplomaten die het ene land op het schaakbord van de wereld uitspeelden tegen het andere, én voor de multinationals die, onder de banier van ‘de vrijheid’, hun door roofkapitalisme gedreven plunderingen konden verderzetten.

In naam van de nationale veiligheid demoniseerden deze strijders van de Koude Oorlog, veelal zelfverklaarde ‘liberals’1, werkende mensen, onafhankelijke media en organisaties voor de mensenrechten. Iedereen die zich verzette tegen de permanente oorlogseconomie en de militarisering van de Amerikaanse samenleving werd gelabeld als ‘communist’.

Daarom hebben ze de Koude Oorlog nieuw leven ingeblazen

De beslissing om de mogelijkheid tot vreedzaam samenleven met Rusland aan het einde van de Koude Oorlog af te wijzen, is een van de meest flagrante misdaden van het einde van de 20ste eeuw.

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, omschreven politieke elites als Henry Kissinger en George F. Kennan de uitbreiding van de NAVO naar Centraal-Europa als “de meest noodlottige fout van het Amerikaanse beleid van het post-Koude Oorlog tijdperk”.

De belofte om de NAVO niet uit te breiden tot buiten de grenzen van een verenigd Duitsland werd stelselmatig geschonden. Ondertussen zijn Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Albanië, Kroatië, Montenegro en Noord-Macedonië opgenomen in het westerse militaire bondgenootschap.

Daarbovenop werd beslist om NAVO-troepen, waaronder duizenden VS-troepen, in Oost-Europa te stationeren, een bijkomende schending van de overeenkomst die Washington met Moskou had gesloten.

De Russische invasie in Oekraïne is misschien wel een cynisch doel van de Westerse alliantie. Ze heeft de NAVO nieuw leven ingeblazen en is uitgemond in een oncontroleerbaar militarisme dat gretig om zich heen grijpt.

 

Bob Dylan ‘Masters of War’ (1963):

 

De ‘masters of war’ zijn extatisch, onbekommerd om de potentiële angstaanjagende gevolgen, zoals het ontstaan van een echte wereldbrand. De vrede wordt geofferd op het altaar van de wereldwijde hegemonie van de VS.

Landen herbewapenen zich aan een razend tempo en dreigen met een kernoorlog. Ze bereiden zich voor op het ergste, waardoor ze het ergste net mogelijk maken.

De vrede wordt opgeofferd voor de miljardenwinsten van de wapenindustrie. Vrede had toegelaten overheidsmiddelen te investeren in mensen in plaats van in controlesystemen. Het had ons in staat gesteld de klimaatproblemen aan te pakken. Landen herbewapenen zich aan een razend tempo en dreigen met een kernoorlog. Ze bereiden zich voor op het ergste, waardoor ze het ergste net mogelijk maken.

Collectieve waanzin

Het zou best kunnen dat het Amazonegebied binnenkort zijn finale keerpunt bereikt waarbij bomen massaal beginnen af te sterven. Landijs en ijsplaten smelten sneller af dan voorspeld. De temperatuur stijgt en orkanen, overstromingen, droogte en bosbranden bedreigen de aarde.

In de context van de meest ernstige existentiële crisis ooit, wakkeren de heersende elites een conflict aan dat de prijs van olie en de ontginning van fossiele brandstoffen de hoogte injaagt. Dit is collectieve waanzin.

Een langdurig conflict met Rusland en China zal averechts werken. De langzaam afbrokkelende economische dominantie van de VS zal niet worden gecompenseerd door militair overwicht.

Als Rusland en China erin slagen een alternatief mondiaal financieel systeem op te zetten, een systeem dat niet afhankelijk is van de Amerikaanse dollar als internationale reservevaluta, zal dit de ineenstorting betekenen van het Amerikaanse imperium.

In de context van de meest ernstige existentiële crisis ooit, wakkeren de heersende elites een conflict aan dat de prijs van de fossiele brandstoffen de hoogte injaagt. Dit is collectieve waanzin.

De dollar zal in waarde kelderen. Staatsobligaties, gebruikt om de enorme Amerikaanse schuld te financieren, zullen grotendeels waardeloos worden. De financiële sancties die worden gebruikt om Rusland lam te leggen zullen, naar ik verwacht, het mechanisme in gang zetten dat ons uiteindelijk de das omdoet, als we onszelf al niet eerst in een thermonucleaire oorlog storten.

Washington wil Oekraïne veranderen in een nieuw Tsjetsjenië of het oude Afghanistan. Toen bewapende de regering van president Carter, onder invloed van de Svengali-achtige2 nationale veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski, de radicale jihadisten. Zij zouden in de strijd tegen de Sovjets uitgroeien tot de Taliban en Al Qaida.

Auteur Georges du Maurier tekende zijn personage Svengali als een hypnotiserende spin. Public Domain

Dit zal niet goed zijn voor Rusland. Het zal niet goed zijn voor de VS. Het zal niet goed zijn voor Oekraïne, want om Rusland te laten bloeden, zullen rivieren Oekraïens bloed vloeien. De beslissing om de Russische economie te vernietigen, de oorlog in Oekraïne tot een moeras voor Rusland te maken en het regime van Vladimir Poetin ten val te brengen, zal een doos van Pandora openen.

Massale sociale maakbaarheid – kijk naar Afghanistan, Irak, Syrië, Libië of Vietnam – heeft zijn eigen middelpuntvliedende kracht. Het vernietigt degenen die voor God spelen.

De oorlog in Oekraïne heeft het laatste restje van de linkse krachten tot zwijgen gebracht. Nagenoeg iedereen heeft zich enthousiast aangesloten bij de grote kruistocht tegen de nieuwste belichaming van het kwaad, Vladimir Poetin, die, net als al onze vijanden, de nieuwe Hitler is geworden.

De VS zullen Oekraïne 13,6 miljard dollar aan militaire en humanitaire hulp geven en de regering-Biden heeft begin maart nog eens 200 miljoen dollar aan militaire hulp goedgekeurd.

Zowel wat betreft de 5.000 man sterke Europese snel inzetbare gevechtseenheden3, de inlijving van Oost-Europa, inclusief Oekraïne, bij de NAVO, als de herconfiguratie van voormalige Sovjetblokmilitairen naar NAVO-wapens en technologie werd een versnelling hoger geschakeld.

Duitsland herbewapent zich voor het eerst massaal sinds de Tweede Wereldoorlog. Het heeft het verbod op de uitvoer van wapens opgeheven. Het nieuwe militaire budget is twee keer zo hoog als het oude, met beloften om het verder te verhogen tot meer dan 2% van het BBP. Hierdoor zou het Duitse leger het derde grootste ter wereld worden, na dat van China en de VS.

De NAVO-gevechtsgroepen in de Baltische staten worden in omvang verdubbeld tot meer dan 6.000 manschappen. Er zullen gevechtsgroepen naar Roemenië en Slowakije worden gestuurd. Washington zal het aantal in Polen gestationeerde Amerikaanse troepen verdubbelen tot 9.000. Zweden en Finland overwegen hun neutrale status op te geven om zich aan te sluiten bij de NAVO.

Recept voor een wereldoorlog

De geschiedenis en alle conflicten die ik als oorlogscorrespondent heb verslaan, hebben aangetoond dat een kleine militaire lont vaak uitmondt in een uitslaande brand. Eén fout. Eén militaire gok te veel. Een provocatie te veel. Eén wanhoopsdaad.

Verschillende onheilspellende ontwikkelingen brengen de alliantie dichter bij een open oorlog met Rusland:

  • de dreiging van Rusland om Westerse wapenkonvooien naar Oekraïne aan te vallen;
  • de Russische luchtaanval op een militaire basis in het westen van Oekraïne, 120 kilometer van de Poolse grens, die een verzamelplaats is voor buitenlandse huurlingen;
  • de verklaring van Pools president Andrzej Duda dat het gebruik van massavernietigingswapens, zoals chemische wapens, door Rusland tegen Oekraïne de NAVO ertoe zou kunnen aanzetten haar beslissing om af te zien van directe militaire interventie te heroverwegen,…

Zodra militaire troepen worden ontplooid, zelfs als zij zogenaamd enkel een verdedigende positie innemen, is de val gezet. Er is weinig voor nodig om de veer in werking te stellen.

De enorme militaire bureaucratie, gebonden aan bondgenootschappen en internationale verplichtingen, samen met gedetailleerde plannen en tijdschema’s, is niet meer te stuiten eens zij aan het rollen gaat. Zij wordt niet voortgestuwd door logica maar door actie en reactie, zoals Europa in twee wereldoorlogen heeft geleerd.

Verbijsterende morele hypocrisie VS

De morele hypocrisie van de VS is verbijsterend. De misdaden die Rusland in Oekraïne begaat, worden meer dan geëvenaard door de misdaden die Washington in de afgelopen twee decennia in het Midden-Oosten heeft begaan, met inbegrip van de zogenaamde preventieve oorlog, die volgens de post-Neurenberg-wetten een misdadige daad van agressie is.

Slechts zelden wordt deze hypocrisie aan de kaak gesteld, zoals toen Linda Thomas-Greenfield, VS-ambassadrice bij de VN, getuigde: “We hebben video’s gezien van Russische troepen die met buitengewoon dodelijke wapens Oekraïne binnentrekken die niet thuishoren op het slagveld. Het gaat onder meer om clustermunitie en vacuümbommen, die volgens de Conventie van Genève verboden zijn.”

“Uren later werd de officiële transcriptie van haar uitspraak aangepast met de woorden “als ze gericht zijn tegen burgers”. Dit omdat de VS, die net als Rusland nooit de Conventie voor het verbod op clusterbommen4 hebben geratificeerd, regelmatig zelf clustermunitie gebruiken.

Deze wapens hebben de VS reeds ingezet in Vietnam, Laos, Cambodja en Irak. Ze worden aan Saoedi-Arabië geleverd voor gebruik in Jemen. Rusland komt nog lang niet in de buurt van het aantal burgerdoden veroorzaakt door Amerikaanse clustermunitie.

 

Dr. Strangelove (1964), trailer:

 

De Dr. Strangelove’s5, als zombies opgestaan uit de massagraven die ze over de hele wereld hebben uitgestrooid, wakkeren opnieuw industriële massaslachting aan. Geen diplomatie. Geen poging om te luisteren naar de legitieme grieven van onze tegenstanders. Geen rem op ongebreideld militarisme.

Geen vermogen om de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken. Geen vermogen om de realiteit te begrijpen buiten de grenzen van de zwart-wittegenstelling tussen goed en kwaad. Geen inzicht in de fiasco’s die zij decennialang hebben georkestreerd. Geen vermogen tot medelijden of wroeging.

Elliot Abrams6 werkte in de Reagan-regering toen ik verslag deed vanuit Centraal Amerika. Hij verdoezelde wreedheden en bloedbaden, begaan door de militaire regimes in El Salvador, Guatemala, Honduras en door de door de VS gesteunde Contra-troepen, die vochten tegen de Sandinisten in Nicaragua.

Journalisten en mensenrechtengroeperingen werden door hem als communisten of een vijfde kolonne beschimpt. Hij noemde ons “on-Amerikaans” en “onpatriottisch”. Hij werd veroordeeld voor liegen tegen het Congres over zijn rol in de Iran-Contra-affaire. Tijdens de regering van George W. Bush lobbyde hij voor de invasie van Irak en probeerde hij een Amerikaanse staatsgreep in Venezuela te organiseren om het bewind van Hugo Chávez omver te werpen.

Butcher’s Cut (snedes van de slager). Illustratie Mr. Fish

“Er is geen substituut voor militaire kracht en we hebben er niet genoeg”, schrijft Abrams voor de Council on Foreign Relations7, waar hij een medewerker met lange staat van dienst is: “Het is overduidelijk dat een groter percentage van het BBP zal moeten worden besteed aan defensie. We zullen meer conventionele slagkracht nodig hebben onder de vorm van schepen en vliegtuigen. We zullen de Chinezen moeten evenaren in geavanceerde militaire technologie.”

“Maar aan de andere kant van het spectrum hebben we misschien veel meer tanks nodig als we er duizenden in Europa moeten stationeren, zoals we tijdens de Koude Oorlog deden.” (Het totale aantal Amerikaanse tanks dat momenteel permanent in Europa is gestationeerd is nul).

“Hardnekkige pogingen om de omvang van ons kernwapenarsenaal verder te beperken of de modernisering ervan te verhinderen, waren altijd al slechte ideeën. Maar nu China en Rusland hun kernwapens moderniseren en geen interesse lijken te hebben in onderhandelingen over nieuwe limieten, moeten dergelijke beperkingen volledig worden opgegeven.”

“Ons nucleaire arsenaal zal gemoderniseerd en uitgebreid moeten worden, zodat we nooit geconfronteerd worden met het soort dreigementen dat Poetin nu doet vanuit een positie van echte nucleaire inferioriteit.”

De enige echte ‘patriotten’ zullen generaals zijn, opportunisten, hovelingen van de massamedia en demagogen die om steeds meer bloed schreeuwen. De handelaars van de dood heersen als Olympische goden.

Poetin heeft de oorlogsindustrie in de kaart gespeeld. Hij gaf de oorlogsstokers wat ze wilden. Hij vervulde hun stoutste fantasieën. De mars naar Armageddon kan zich nu ongehinderd verderzetten. Militaire budgetten zullen stijgen. De olie zal uit de grond gutsen. De klimaatcrisis zal versnellen.

China en Rusland zullen de nieuwe as van het kwaad vormen. De armen zullen in de steek worden gelaten. De wegen zullen vol lopen met wanhopige vluchtelingen. Elke afwijkende mening zal verraad zijn. De jeugd zal worden opgeofferd voor glorie, eer, en land. De kwetsbaren zullen lijden en sterven.

De enige echte ‘patriotten’ zullen generaals zijn, opportunisten, hovelingen van de massamedia en demagogen die om steeds meer bloed schreeuwen. De handelaars van de dood heersen als Olympische goden.

 

 

Foto: Chris Hedges

Hedges: Waltzing Toward Armageddon with the Merchants of Death werd vertaald door Ann Dejaeghere. Amerikaans journalist Chris Hedges werkte bijna twee decennia als buitenlandcorrespondent in Centraal-Amerika, Afrika, het westen van Azië, het Midden Oosten en de Balkan. Hij is columnist voor de progressieve nieuwssite Truthdig.

Notes:

1   ‘Liberal’ in de Angelsaksische betekenis, wat we hier links-liberaal zouden noemen: zeer progressief over zaken als abortus, euthanasie, LGBT-rechten, vrije verkiezingen etc., maar fel tegenstander van sociale rechten, vakbonden, loonafspraken… (nvdr)

2    Svengali is de naam die wordt gegeven aan een persoon die probeert anderen te controleren via hypnose, suggestie, charme,… vaak met kwade doeleinden. Het is de naam van de schurk uit het boek Trilby (1894) van de Engelse auteur Georges du Maurier (nvdr).

3   De EU heeft beslist een eigen troepenmacht van 5000 soldaten op te richten, als onderdeel van de grotere EU-samenwerking op vlak van defensie (nvdr).

4   Deze conventie werd ondertekend op 3 december 2008 in Oslo door 94 VN-lidstaten, waaronder 21 van de 27 EU-lidstaten en 18 van de 26 NAVO-lidstaten (nvdr).

5   Dr. Strangelove (of How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) is een iconische film van Stanley Kubrick uit 1964, over een generaal Jack Ripper die krankzinnig wordt en eigenhandig vanop zijn basis zijn toestellen de opdracht geeft de Sovjet-Unie te bombarderen met hun kernwapens en de vruchteloze pogingen van de VS-president om hem te stoppen. De film eindigt met het lied ‘We’ll Meet Again van Vera Lynn op beelden van een atoompaddestoel. Nog steeds een absolute aanrader (nvdr).

6   Amerikaans politicus die zowel onder Reagan, George W. Bush als Trump een invloedrijke rol heeft gespeeld in het buitenlands beleid van de VS (nvdr)

7   Amerikaanse rechtse denktank gespecialiseerd in buitenlands beleid en internationale relaties.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!