Vlaams Regeerakkoord voor dummys

Vlaams Regeerakkoord voor dummys

donderdag 24 juli 2014 16:25
Spread the love

Een Vlaams regeerprogramma dat de lasten van de bezuiniging omgekeerd evenredig ‘herverdeelt’

Bezuinigingen 

Het gratis openbaar vervoer voor gepensioneerden, waar hoofdzakelijk de minderbedeelden gebruik van maakten, wordt afgeschaft. 

De huidige tarieven van het bus- en tramvervoer, dus ook de ‘sociale tarieven ervan, worden aanzienlijk verhoogd. De Lijn krijgt een grote vrijheid om autonoom haar tarieven ‘te actualiseren’ (waardoor elke subsidiëringbezuiniging uiteraard door de reiziger zal betaald worden). 

Het deel gratis elektriciteitsverbruik, dat verhoudingsgewijs, al naargelang men minder inkomen heeft, belangrijker is, bijzonder voor de minderbedeelde gebruiker,  wordt eveneens afgeschaft.

 

Terwijl men toch bezig is, gaat men ook de essentiële levensbehoefte, het drinkwater, de gratis hoeveelheid per gebruiker afschaffen, kwestie om het gebruik ervan te verminderen, en zodoende dat van flessenwater te bevorderen. Dat zou, naar het schijnt, de werkgelegenheid bevorderen…  

Het inschrijvingsgeld voor universitaire studies wordt verhoogd, wat voor minderbedeelde ouders de drempel naar hogere studies voor hun kinderen (nog maar eens) verhoogd. 

Op de investeringen en subsidiering van alle onderwijsniveaus wordt bespaard, zodat de scholen gedwongen worden een hogere bijdrage te vragen aan  de ouders. 

Aan de indexkoppeling wordt niet geraakt, maar men zal wel zorgen dat prijsstijgingen weinig of geen invloed hebben op de loonkosten (en uiteraard ook op de uitkeringskosten) Dat men dit gemakshalve mede zal bereiken door aan de indexkorf te morrelen, zodat het effect van prijsstijgingen veel minder invloed heeft op de spilindex, zegt men er wijselijk niet bij. 

De belastingen worden vrijwel niet verhoogd en zelfs aan de dienstencheques wordt niet geraakt. Zodoende vraagt men via de besparingen verhoudingsgewijs weinig inlevering aan de hogere klasse en aan het hoge en middensegment van de middenklasse, maar des te meer aan de lage middenklasse, vooral aan de laagste klasse. Men zegt wel sociale correcties te voorzien, maar de ervaring leert dat dit meestal tot ‘de laagste prioriteit’ behoort en de uitwerking ervan meestal lang op zich laat wachten, of er zelfs helemaal niet komt. 

Verder wordt in alle overheidsdienst bezuinigd en worden meer taken en lasten naar de steden en gemeenten verschoven, waarvan de rekening uiteraard via taksen en retributies naar de burger worden doorgeschoven. Gezien dit ‘lineaire’ belastingen zijn, wegen zij verhoudingsgewijs zwaarder al naar gelang men minder inkomen heeft   

Besluit

In dit regeerprogramma is, zelfs met een vergrootglas, niet alleen geen enkel onderwerp ‘armoedebestrijding’ te bespeuren, maar treft men, door de lineaire effecten van de bezuinigingen, de burger omgekeerd evenredig volgens zijn inkomen, worden de hoge inkomens het minst en de de lage inkomens, minder bedeelden en armen, het zwaarst getroffen.  

Maar geen nood, gezien deze laatste categorieën maar een minderheid van de bevolking vertegenwoordigen, heeft dat bij verkiezingen niet zoveel nadelig effect. En daar is het uiteraard om te doen. 

Dank

Met dank aan het ACW, die als sterke drukkingsgroep binnen het CD&V niet echt een probleem zag voor de regeringsdeelname van de door haar gesteunde partij. 

Eveneens dank aan de CD&V,  die met een dergelijk regeerprogramma alle geloofwaardigheid als sociale partij heeft verloren, en mijn deelneming met de ontgoochelde kiezers die, op aanraden van Kris Peeters, de N-VA niet geloofden, maar moeten vaststellen dat  de belofte van die partij, hem als federale eerste minister te installeren, voldoende is opdat hijzelf zou doen, wat hij anderen heeft afgeraden. 

Ook een bijzondere pluim voor Open VLD, die met dit regeerprogramma overduidelijk heeft gemaakt dat haar tijdens de verkiezingsprogramma voorgesteld ‘sociaal-zijn’, eigenlijk maar om te lachen was.

En ten slotte mijn medeleven met het, niet te verwaarlozen ‘lage-inkomensdeel’  van de N-VA-kiezers  die nu tot de meest getroffen groep behoren. 

 

En nu óp naar een gelijkaardige, nóg rechtsere en asociale federale regering? 

take down
the paywall
steun ons nu!