Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Wettelijk pensioen is zelden een vetpot

Onheilsprofeten verkondigen dat onze pensioenen niet betaalbaar zullen blijven. “Onjuist”, zegt Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van de LBC-NVK. “Als de politiek de juiste keuzes wil maken, is het probleem oplosbaar." Een interview met hem wordt afgesloten met zijn commentaar op een recent OESO-rapport over pensioen.
vrijdag 5 september 2014

Wyckmans:"De vakbond erkent dat het pensioensparen en de groepsverzekering voor heel wat werknemers vertrouwde formules zijn geworden. Maar het wettelijk pensioen moet nog altijd voorrang krijgen. De politiek moet maatregelen nemen om dat pensioen te verbeteren."

De Studiecommissie voor de Vergrijzing zegt dat meer dan één op vijf ouderen in ons land een pensioen heeft dat onder de armoedegrens ligt.

Wyckmans: “Een confronterende vaststelling die moet aanzetten tot actie. Voor veel mensen is het wettelijk pensioen geen vetpot, ook niet na een volledige loopbaan. Het aantal ouderen zal in de komende jaren nog stijgen. Als we dus niets ondernemen om de wettelijke pensioenen te verbeteren, zal de armoede bij ouderen nog groter worden.”

De regering-Di Rupo trof maatregelen die mensen langer aan het werk moesten houden. Ze raakte aan het wettelijk pensioen voor ambtenaren, schafte sommige ‘gelijkgestelde periodes’ af en beperkte de pensioenbonus, het extraatje dat je krijgt door langer te werken. De laagste pensioenen werden wat verhoogd.

Wyckmans: “Het klopt dat de laagste pensioenen een beetje werden opgetrokken. Maar ten gronde werd er weinig gedaan om de pensioenbedragen te verbeteren. Wat de pensioenbonus  betreft, moeten we vaststellen dat die vooral ten gunste komt aan werknemers die al sowieso meer kansen hebben om langer te werken. Voor een kassierster of een arbeider aan de lopende band is het niet zo vanzelfsprekend om heel lang aan het werk te blijven.”

Groepsverzekering

Naast het wettelijke pensioen (de eerste pensioenpijler) heb je ook twee andere pijlers, het aanvullend pensioen en pensioensparen.

Wyckmans: “Meer werknemers kregen gelijkere toegang tot een aanvullend pensioen, wat op zich toe te juichen is. Maar er is een keerzijde aan de medaille: al het geld dat naar de aanvullende pensioenen gaat wordt niet uitgekeerd als loon; op die bedragen worden minder bijdragen betaald, en dat is nadelig voor de wettelijke pensioenen en de sociale zekerheid.”

“Als vakbond pleiten we sinds jaar en dag voor betere wettelijke pensioenen. We vinden dat de pensioenen van werknemers in de privé moeten worden berekend op een hoger loonplafond dan nu het geval is. Zo zouden werknemers later meer pensioen krijgen en verliezen de aanvullende stelsels enigszins aan aantrekkelijkheid. En dat vooruitzicht zou het draagvlak voor en geloof in ons wettelijk pensioenstelsel versterken.”

We hebben nu een ‘repartitiestelsel’. Een moeilijk woord om te zeggen dat het geld dat we nu in de pensioenpot stoppen wordt gebruikt om de pensioenen van nu te betalen. Sommigen pleiten voor een ‘kapitalisatiestelsel’, wat erop neerkomt dat we sparen voor het pensioen dat we later ontvangen. Kunnen we van het ene naar het andere stelsel overstappen?

Wyckmans: “Bruusk overstappen van het ene naar het andere is ondenkbaar. Je kan werknemers geen twee keer laten betalen. Wie zal dan de pensioenen betalen van de huidige generatie gepensioneerden? Als je die overstap wil maken, is dat alleen denkbaar als het lang genoeg in de tijd wordt uitgesmeerd. Maar de uitdaging is ook en vooral: hoe zorg je voor een ‘solidair systeem’ als je alleen een pensioen opbouwt op basis van wat jij ervoor betaald hebt?”

Betaalbaarheid

Al te vaak horen we dat onze pensioenen niet betaalbaar zullen blijven. Is de schrik daarvoor gegrond?

Wyckmans: “Het is onjuist om te zeggen dat de pensioenuitgaven onbetaalbaar zullen worden als gevolg van de vergrijzing. Uiteraard zullen we door de vergrijzing meer geld moeten uitgeven aan pensioenen en verzorging: vooruitgang heeft zijn baat en prijs. De Studiecommissie voor de Vergrijzing spreekt van 3,3 procent van het BNP extra tegen 2030 en 5,4 procent van het BNP extra tegen 2060. Dat komt neer op 0,20 procent extra per jaar, wat beheersbaar is. Maar dan moet de politieke klasse wél bepaalde keuzes willen maken."

"Andere keuzes in ons belastingsysteem kunnen geld vrijmaken om de extra kosten van de vergrijzing te dragen. Om een idee te geven: in 2013 hing er een prijskaartje van bijna 22 miljard euro aan onze (privé) pensioenen. Alleen al de notionele intrestaftrek, een genereus fiscaal cadeau aan bedrijven, kost de staat 5,3 miljard per jaar. En onze politiek vindt het doodnormaal dat we zoveel geld cadeau doen aan een deel van het bedrijfsleven. De huidige regeringsonderhandelaars zullen geen jota wijzigen aan de notionele intrestaftrek.”

Ambtenaren

De pensioenen in de privésector liggen gemiddeld een stuk onder de pensioenen die ambtenaren ontvangen. Moet daarover geen discussie worden gevoerd?

Wyckmans: “Laten we niet jaloers zijn op de pensioenen van de ambtenaren, integendeel. Hun situatie is een voorbeeld dat het anders kan. In de privésector zouden we werk moeten maken van hogere pensioenen. Maar ik maak me geen illusies: de nieuwe ‘Zweedse coalitie’ ligt daar totaal niet wakker van. Men wil vooral besparen op ambtenaren, op hun weddes en op hun pensioenen."

"Het blijft me verbazen en ergeren dat onze politiek niets wil doen aan de wettelijke pensioenen als je weet hoeveel armoede er bij ouderen heerst. Wie het debat over de pensioenen reduceert tot ‘het kost te veel’ ontkent de schrijnende situaties van toenemende armoede, ook bij ouderen.”

Het SWT of brugpensioen staat politiek sterk onder druk. En de nieuwe federale regering wil de regels nog verstrengen. Geen goede zaak natuurlijk.

Wyckmans: “Ook zonder SWT zullen werkgevers nog altijd oudere werknemers aan de deur zetten. Alleen vallen die dan terug op enkel hun dop en missen ze de extra vergoeding die de werkgever moet betalen bij SWT. Het is toch een publiek geheim dat 55-plussers nauwelijks kansen hebben om opnieuw werk te vinden als ze hun job verliezen. En die mensen zouden we dan alleen nog een werkloosheidsuitkering gunnen? Mij lijkt het een heilloze piste om het SWT nog meer terug te schroeven dan al is gebeurd. Het enige wat je daarmee bereikt is dat het goedkoper wordt om ouderen te ontslaan.”

Denis Bouwen

OESO: “België moet pensioenuitgaven verminderen”

Een recent OESO-rapport pleit ervoor dat ons land zijn pensioenuitgaven zou verminderen om de overheidsfinanciën te saneren. “De OESO maakt zich druk over het feit dat er een scheefgetrokken verhouding bestaat tussen onze pensioenuitgaven en de bijdragen die daarvoor worden betaald”, zegt Ferre Wyckmans. 

“Een instelling als de OESO vindt het maar niks dat bijvoorbeeld periodes van werkloosheid en SWT (brugpensioen) worden gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. Zowat één derde van onze pensioenuitgaven kan worden gekoppeld aan gelijkgestelde periodes. We verzetten ons tegen het snoeien in die gelijkgestelde periodes. Minder gelijkstelling betekent een nog lager pensioen.”

Niet te hoog

“De wettelijke pensioenen zijn alleszins zeker niet te hoog in België, wel integendeel. Het minimumpensioen voor een gezinshoofd bedraagt bruto (!) amper 1.403 euro. Voor een alleenstaande of iemand met een overlevingspensioen praat je over respectievelijk 1.123 en 1.105 euro. En het gaat hier dus over een volledige loopbaan van 45 jaar. Kijk je naar het maximumpensioen, ook op basis van een volledige loopbaan en steeds met een loon boven de loongrens (!), dan praat je over een brutobedrag van 2.723 euro voor een gezinshoofd en 2.178 euro voor een alleenstaande.”

“Op zich hebben politici een punt als ze zeggen dat we meer bijdragen nodig hebben om de stijgende pensioenuitgaven te kunnen betalen. Vandaar hun pleidooi voor méér mensen met een job en méér werknemers die langer aan de slag blijven. Alleen is de praktijk is anders. Ook ouderen worden ontslagen en wie ouder is geraakt minder snel aan een nieuwe baan.”

Verschenen in de editie september 2014 van Ons Recht, het ledenblad van de vakbond LBC-NVK (www.lbc-nvk.be), een onderdeel van het ACV.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

 • door spacemonkey op zaterdag 6 september 2014

  Pensioen ... er is de laatste tijd al veel om te doen geweest ...

  Zelf ben ik omdat ik plannen heb dit *apenlandje* de rug te gaan toekeren (wegens geen of weinig toekomst...), eens informaties gaan inwinnen over DAT pensioen waar het VELEN is om te DOEN

  1- Les 1 : doe het in de tijd VOOR U pensioen beste mensen ..want met een verhoging van de te werken tijd in het vooruitzicht (67-70 j) wie zal het zeggen ?, Wel dan is voor 80 % van de mensen het beste er toch af.

  2- Les 2 : De Belgische wettelijke pensioenen behoren tot de LAAGSTE van Europa!! Ten gevolge van het ontbreken van een serieus beleid in dit belachelijk landje , maakt U ALLEN tevens deel uit van een van de DUURSTE landen inzake energie-taksen-voeding-huur etc etc

  3- Les 3 : LAAG inkomen en HOGE uitgaven ..relatieve armoede dat staat een gewoon werkende mens te wachten...eenvoudig toch.(niemand durft het zien of er over praten)

  4- Les 4 : Spaarcenten wel brengen geen lap op en zowel de BANK als de FISCUS weten binnenkort tot op de centiem wat U daar bij elkaar hebt staan.Dan nog niet van de afbrokkelende Euro gesproken en wel deflatie ..inflatie en wel het ZELF kunnen beschikken over UW GELDEN . Leve dat ICT gedoe niet waar.

  5- Indien zoals de overheid trouwens zelf al jaren adviseert U over ..een fabriek pensioen of een privé pensioen fonds beschikt, verwacht dan dat men ook daar de komende jaren de nodige wetten zal aanmaken om daar ook weer het *maximum* van in eigen zak te steken.

  6- PURE SCHANDE is het volgende dat ik te weten kwam.Indien u over zulk een verzekering beschikt kan U die tot nog toe op 65 j op twee manieren tot bij u doen belanden

  a) 1 x uitbetaling met 1 x belastingheffing ook daarop UITERAARD.!!

  b) vettiger maar MINDER prettig is het te constateren dat indien U voor een MAANDELIJKSE uitkering uit zulk een fonds beslist, de overheid dit EENVOUDIG weg bij het door hun wettelijk bepaalt uit te keren bedrag telt. DAT wordt dus geculmineerd en voilà daar kan je dan jaarlijks uiteraard nog eens belastingen gaan op betalen..ferm he.

  c) Het wordt nog beter ..als dat bij elkaar geteld bedrag de OVERHEID meer dan genoeg lijkt wel ..dan verminderen ze HUN BIJDRAGE ..van uw wettelijk pensioen waar ge zelf dan 40 of meer jaar lang voor afgedragen hebt. Gelden waarop iedereen die werkte wel RECHT heeft denk ik dan.

  Dit en nog veel meer kan in dit schaamteloos belachelijk land waar het bestuur uitgemaakt wordt daar een bende *gangsters*.Let op dat is allemaal mooi in wetten en administraties gegoten!!.

  Onder het mom van solidariteit worden wij rustig verder uitgezogen. Zelfs het geld dat de OVERHEID dan zou sparen gaan voor u pensioen...wel waarschijnlijk is het er NIET eens. Geconfronteerd met de demografische evolutie en de gevolgen van de globalisatie (lagere lonen = lagere belasting inkomsten op die lonen = minder gelden om uit te keren)

  Simpel allemaal ...IEDEREEN gaat de klos hier wezen.Vooral wetende dat zelfs met 5 regeringen de zakkenvullerij en de verkwisting doorgaan.

  Armoede= sociale spanningen + gepensioneerde politie en leger (die tevens geen machtiging en materieel) ter beschikking hebben om deze janboel nog binnen *acceptabele* grenzen te laten evolueren...

  Heel Europa zit spijtig genoeg zo in elkaar.Zo lang er geld zat is of was leefden we hier inderdaad in een benijdenswaardige sociaal-economische COCOON.

  Die tijd is NU wel stilaan voorbij en de komende generatie (op een paar uitzonderingen te na) Simpelweg KANSLOOS op de globale arbeidsmarkt.

  Zelf bereisde ik 33 landen en verbleef weken tot maanden op andere plaatsen. Natuurlijk is het *nergens* perfect maar wat er hier van gemaakt is is een regelrechte aanfluiting met iets levensvatbaar.

  Een KARIKATUUR maar dan eentje waar niet mee te lachen zal zijn.

  Veel plezier ermee.. Space

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties