Bron: PxHere
Opinie - Gang van Razende Ouderen

Gang van Razende Ouderen: “Iedereen heeft recht op een behoorlijk minimumpensioen”

Op 19 juli 2022 werd binnen de regering-Vivaldi onder leiding van Alexander De Croo een gedeeltelijk akkoord over de pensioenen bereikt. De Gang van Razende Ouderen legt uit en reageert.

maandag 1 augustus 2022 16:35
Spread the love

Beperkingen op het recht op het minimumpensioen

Het akkoord gaat vooral over de voorwaarden voor toegang tot het wettelijk minimumpensioen vanaf 2024.

Het bepaalt dat – rekening houdend met het koopkrachtverlies sinds 2019 – het minimumpensioen voor een alleenstaande in 2024 gelijk zal zijn aan 1.630 euro netto per maand voor een loopbaan met 45 jaar effectieve arbeid. Zo heeft iemand met bijvoorbeeld een effectieve loopbaan van 30 jaar een pensioen van 1.630 x 30/45 = 1.087 euro netto per maand.

‘Toekomstige gepensioneerden moeten echter ten minste 20 jaar gewerkt hebben om recht te hebben op een minimumpensioen’ [1]. En bovenal zullen de toegangsvoorwaarden om een ​​dergelijk bedrag te verkrijgen aanzienlijk restrictiever zijn dan vandaag.

Het concept ‘effectief werken’

Het begrip van effectieve arbeid, dat overal opduikt in het besluit, wordt herzien in het nadeel van de gepensioneerden.

Deze notie van effectief werk omvat wel de zogenaamd ‘gelijkgestelde’ perioden, waaronder verlof wegens ziekte, bevalling, ouderschapsverlof, om palliatieve zorg te verlenen vallen, maar er zal slechts gedeeltelijk rekening gehouden worden met periodes van arbeidsongeschiktheid, langdurige ziekte, werkloosheid (inclusief tijdelijke werkloosheid), enz.

Het ABVV maakt daarbij de opmerking: “De nieuwe opgelegde voorwaarden impliceren een pensioenverlies tot enkele honderden euro’s voor ongeveer een derde van de mensen die vandaag aanspraak kunnen maken op het minimumpensioen. Onder hen bevinden zich vooral vrouwen die parttime gewerkt hebben (zelden vrijwillig!) of die een gefragmenteerde carrière hebben” [2].

We zullen moeten wachten op de publicatie in het Staatsblad van koninklijk uitvoeringsbesluit van deze regeringsbeslissing om meer details te hebben.

Niets over het zware werk

Wat betreft zwaar werk is het hoofdartikel in Le Soir van 20 juli vernietigend: ‘Toen de regering-Michel de wettelijke pensioenleeftijd verhoogde naar 67 jaar en de mogelijkheden van vervroegd vertrek bleef ontmantelen, werd overeengekomen dat er maatregelen zouden genomen worden om rekening te houden met de zware beroepen.

Door geen overeenstemming te bereiken over het deeltijdpensioen en het vervroegde vertrek na 42 jaar carrière, heeft de Vivaldi-regering de enkele elementen die in die richting gingen eruit gelaten, en dat terwijl het aantal langdurig zieke patiënten zijn trieste opmars verder zet.’ [3]

Deeltijds werk en de situatie van vrouwen

Over de opwaardering van deeltijds werk. Wat wordt daaronder verstaan? Er wordt slechts 5 jaar van deeltijdwerk in aanmerking genomen, die als voltijds zullen worden beschouwd, INDIEN ze vóór 2001 gepresteerd zijn. (…) Bij deze berekening worden de jongere werknemers buiten beschouwing gelaten, terwijl de arbeidsmarkt er niet zo snel op is vooruitgegaan en dat veel sectoren met tijdelijke contracten blijven werken. Meer algemeen zal deze herwaardering niet veel mensen meer betreffen gezien de vele moeilijkheden om het minimumpensioen te bereiken …

Financieringsstrategie

Het belangrijk punt van de financiering van pensioenen is uitgesteld.

De wettelijke pensioenen van werknemers en zelfstandigen worden gefinancierd uit twee bronnen: enerzijds de sociale zekerheidsbijdragen en anderzijds de belastingen.

Deze twee bronnen hebben een tekort. Waarom? Ten eerste omdat de werkgevers genieten van verschillende vrijstellingen van bijdragen aan de sociale zekerheid (met name door de tax shift ingevoerd door de MR/N-VA regering van Charles Michel), en vanwege vergoedingen zonder bijdragen aan de sociale zekerheidsbijdragen (met name de bedrijfswagens). Ten tweede, vanwege de weigering van de regering om een ​​degelijke strijd tegen belastingontduiking te voeren, om kapitaal op hetzelfde niveau te belasten als arbeid en om ongebreidelde belastingmanipulatie van grote bedrijven tegen te gaan.

Strategisch gezien is het absoluut noodzakelijk om de financiering van het pensioen door de eerste pijler te versterken (door verdeling, gebaseerd op solidariteit) en om de veralgemening van de tweede pijler te bestrijden (de kapitalisatie, aanbevolen door Vivaldi [4]).

De tweede pijler is zeer onrechtvaardig: de 10% van de gepensioneerden met het laagste pensioen ontvangen gemiddeld een kapitaal van 498 euro (!), tegen een gemiddeld kapitaal van 164.000 euro (!) voor de 10% van gepensioneerden met de hoogste pensioenen [5].

Het versterken van de eerste pijler is de enige manier om te voorkomen dat de meest kwetsbare leden van de samenleving in armoede terechtkomen.

De GANG eist een volwaardig pensioen voor iedereen!

Bron: Gang van Razende Ouderen. https://gangdesvieuxencolere.be/

De Gang van Razende Ouderen heeft een andere visie op het minimumpensioen dan van Vivaldi, VBO en Voka (Vlaamse werkgevers).

Die laatste zijn gebaseerd op het idee dat het minimumpensioen het verrichte werk moet belonen, vandaar de sacralisatie van ‘effectief werk’ bij het bepalen van het bedrag van het minimumpensioen.

De GANG daarentegen gaat ervan uit dat iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ongeacht de grillen van het leven, recht heeft op een behoorlijk minimumpensioen dat ruim boven de armoedegrens ligt. Een bejaarde moet niet overleven maar fatsoenlijk leven. Het is de plicht van onze democratische staat om aan deze eis te voldoen.

Wetende dat het gemiddelde leven in goede gezondheid in België lager is dan 65 jaar is en wetende dat dit gemiddelde zelfs nog lager is in de meest bescheiden inkomensgroepen van de samenleving [6], stelt de GANG dat de leeftijd om op pensioen te gaan 65 jaar moet zijn, voor iedereen, en dat het minimumpensioen in 2022 1700 euro netto per maand moet bedragen​​voor een alleenstaande, zowel voor vrouwen als voor mannen.

Financiering is perfect mogelijk, als de politieke wil er is!

 

De Gang Van Razende Ouderen is een onafhankelijke, niet-partijdige en transparante burgerbeweging die onder meer vecht voor de toekomstige generaties om waardig ouder te kunnen worden, met een volwaardig, gegarandeerd minimum netto pensioen, gelijk voor iedereen. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op de website van de Gang van Razende Ouderen, zowel in het Frans als Nederlands. 

Bronnen:

[1]  Federale Pensioendienst, 19 juli 2022, https://action.spike.email/103200/Newsletter/mc5v4cyntwgqiep35c2ix3fj4wusla7tvf642kkvhotnqrklag7vpiginbozkatiqtx7mrkb6n4cs?culture=fr

[2] FGTB, 19 juli 2022, https://www.fgtb.be/un-accord-deconnecte?fbclid=IwAR2OgaXQ367BgMs3sVvBmCqimo8TNL-bgsTe87vv04nI2wqSW4Q0tHWCWyc

[3] https://www.lesoir.be/455139/article/2022-07-20/pensions-une-nouvelle-derobade-qui-nous-coutera-cher

[4] https://gangdesvieuxencolere.be/2022/01/les-4-piliers-du-systeme-des-pensions/

[5] Bron: K. Lalieux

[6] https://gangdesvieuxencolere.be/2022/01/67-ans-a-lage-de-la-pension-un-tiers-des-plus-pauvres-sont-morts/

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!