De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In tegenstelling tot wat propagandisten van vaccins beweren, waren de testen van Pfizer's mRNA-vaccin 'observer-blinded'.

Kritische wetenschappers over de risico’s van het vaccin van Pfizer

zondag 3 januari 2021 01:07
Spread the love

Uitgebreide versie: 2 mei 2021

In december 2020 ontpopten de Belgische massamedia zich als reclamebureau voor het vaccin tegen Covid-19. Eerste minister Alexander De Croo hoorden we verklaren dat alle Belgen zouden worden ingeënt met het vaccin waar ‘iedereen’ (sic) naar uitkeek. In verschillende landen verschenen echter ook wetenschappers die scherpe kritiek hebben geuit op het vaccin van Pfizer en op de PCR-testen om besmetting met SARS-CoV-2 vast te stellen. Summier weergegeven: cijfers van Pfizer zelf geven 0,01 % vermindering van risico op ernstige Covid-19; veilige en werkzame medische behandelingen tegen Covid-19 werden ontraden, soms zelfs verboden; massale vaccinatie is onverantwoord; vaccin is onvoldoende getest; extreem verkorte observatieperiode; frequent voorkomende bijwerkingen; vaccintechniek lijkt sterk op gentherapie; effecten op lange termijn onbekend; ethische overwegingen en deontologische codes werden overboord gegooid omwille van ‘dringende noodsituatie’; Europees voorzorgsprincipe is ondermijnd.

” De gevolgen van deze injectie zijn volledig onbekend, want het is een primeur voor de mens. “

 

Ingeënte mensen zijn vooraf ontoereikend ingelicht over de risico’s

Het laboratorium van de Duke-NUS Medical School in Singapore heeft onderzocht hoe lang mensen immuun zijn tegen de coronavirussen die SARS en Middle East Respiratory Syndrome (MERS) veroorzaakten. Martin Hibberd, hoogleraar in opduikende infectieziekten aan de Britse London School of Hygiene and Tropical Medicine, verklaarde hierover: ‘Zeventien jaar later heeft een SARS-overlevende nog steeds neutraliserende antilichamen tegen SARS. We ontdekten dat de antilichamen er niet alleen waren, maar dat ze het SARS-virus nog steeds konden neutraliseren.’ De lezer dient te weten dat er nooit een vaccin werd gebruikt om SARS en MERS te bestrijden. Hibberd opperde bovendien dat ‘als mensen eenmaal antilichamen tegen een bepaald coronavirus produceren, zij waarschijnlijk immuniteit voor het leven hebben.’[1]

Een vervolgstudie van een peer reviewed meta-analyse die John P. A. Ioannidis aan de Amerikaanse Stanford University uitvoerde toonde in april 2021 aan dat de waarschijnlijkheid om te sterven aan de Covid-19-ziekte wereldwijd gemiddeld 0,15 % is.[2] Half september 2020 bedroeg dit sterftecijfer nog 0,23 %.[3] Het aantal mensen dat overlijdt aan Covid-19 kan evenwel overschat zijn. Zo heeft dr. Deborah Birx, coördinator van de Covid-19 task force op 8 april 2020 in het Witte Huis verklaard dat de VS een liberale benadering aangaande sterfte hanteert. Birx: ‘Als iemand met Covid-19 sterft, rekenen we dat als een overlijden aan Covid-19.’ Het maakt niet uit of de patiënt een onderliggend ziekteprofiel heeft terwijl hij of zij een SARS-CoV-2-infectie oploopt en vervolgens in de afdeling voor intensieve zorgen overlijdt. De VS-regering registreert dit als een overlijden aan Covid-19.[4] Overigens kunnen sommige reeds aanwezige chronische aandoeningen verward worden met Covid-19 terwijl er geen sprake is van een infectie van de luchtwegen. Het gaat dan om aandoeningen die leiden tot een verminderde longcapaciteit, zoals chronisch obstructieve longziekte (COL, Engels: COPD, een vernauwing van de onderste luchtwegen) of astma. In verband hiermee geven de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dit advies: ‘In gevallen waar een definitieve diagnose van Covid-19 niet kan worden gesteld, maar het wel vermoed wordt of waarschijnlijk is (bv. de omstandigheden zijn dwingend binnen een redelijke mate van zekerheid), is het aanvaardbaar om Covid-19 op een overlijdensakte te vermelden als “waarschijnlijk” of “verondersteld”.’[5]

Teneinde te beantwoorden aan medische en ethische normen hebben zowel gezonde als zieke mensen het recht om degelijk te worden ingelicht over bijwerkingen en andere eventuele risico’s verbonden aan inentingen ter voorkoming van een ziekte na een virale infectie. De biochemicus en moleculair farmacoloog Timothy Cardozo heeft samen met de patholoog Ronald Veazey de wetenschappelijke literatuur bestudeerd om (pre)klinisch bewijs te identificeren teneinde clinici in staat te stellen het specifieke risico bekend te maken dat erin bestaat dat vaccins ter voorkoming van de ernstige ziekte Covid-19 deze ziekte juist kunnen verergeren bij blootstelling aan de uitdaging die het SARS-CoV-2-virus ons stelt. Cardozo en Veazey doorzochten de literatuur om te achterhalen of risico’s naar behoren publiek waren gemaakt. Na analyse van de protocollen van de proefnemingen van vaccinontwikkelaars concludeerden zij dat vaccins tegen Covid-19, die ontworpen zijn om neutraliserende antilichamen op te wekken, de ontvangers van het vaccin overgevoeliger kunnen maken voor ernstiger ziekten in contrast met het geval dat zij niet gevaccineerd waren. De vaccins tegen SARS, MERS en RSV werden nooit goedgekeurd aangezien de vergaarde gegevens bij het ontwikkelen en testen van deze vaccins op een ernstig mechanistisch probleem wezen. Namelijk dat vaccins die empirisch volgens de traditionele aanpak gebruik maken van een niet of minimaal gemodificeerd coronavirus – en ongeacht de toedieningsmethode – de Covid-19-ziekte kunnen verergeren via antibody-dependent enhancement (ADE) oftewel antilichaam-afhankelijke versterking. Cardozo en Veazey stelden vast dat dit risico werd verdoezeld in protocollen van klinische proeven en in toestemmingsformulieren voor de Covid-19-vaccinproeven die in 2020 plaatsgrepen. Het is daardoor onwaarschijnlijk dat patiënten voldoende worden ingelicht over de risico’s van een inenting alvorens zij hiervoor hun toestemming geven. Hun literatuurstudie werd na peer review goedgekeurd en gepubliceerd in het International Journal of Clinical Practice.[6] Door vaccins veroorzaakte versterking van de ziekte werd onder meer waargenomen bij het SARS- en het MERS-virus en bij het feline coronavirus, die nauw verwant zijn met SARS-CoV-2, de veroorzaker van de Covid-19-ziekte. Terwijl Cardozo en Veazey in hun literatuurstudie uitdrukkelijk stellen dat ADE niet iets theoretisch is, stellen de vaccinpropagandisten van Gezondheid en Wetenschap dat het een louter ‘theoretische mogelijkheid’ is dat de huidige vaccins tegen Covid-19 deze ziekte zouden kunnen verergeren via ADE. Deze propagandisten stellen dat de klinische proefnemingen met de kandidaatvaccins tegen Covid-19 het optreden van ADE niet hebben aangetoond. In het geval van het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech werden er echter tijdens de proefnemingen slechts 21.720 mensen gevaccineerd, waarvan 22 procent tussen 65 en 91 jaar oud waren. De grootte van deze groep van deelnemers was dus té klein om definitieve uitspraken te doen. Indien er bewijs zou opduiken dat ADE zich voordoet tijdens de huidige wereldwijde vaccinatiecampagne, zou dit onmiddellijk de campagne moeten stilleggen. Het lijkt daarom gerechtvaardigd dat Cardozo en Veazey in hun literatuurstudie erop wijzen dat het risico van ADE dient meegedeeld te worden aan kandiderende proefpersonen en bij uitbreiding aan iedereen die geneigd is om zich te laten vaccineren vanuit het via de hoofdstroommedia gekweekte geloof dat vaccinatie het enige medische middel zou zijn om Covid-19 af te wenden.

Tot de andere redmiddelen die tijdens de huidige vaccinatietunnelvisie verzwegen worden, behoort onder meer de preventieve en curatieve toepassing van hoge doses vitamine C. Deze vitamine heeft anti-oxidatieve, anti-virale, anti-inflammatoire, anti-trombotische en immuno-modulerende functies.[7] Verder is er het anti-malariamiddel hydroxychloroquine (HCQ), een medicijn waarover Facebook tot 29 januari 2021 informatie heeft gecensureerd. De media brachten HCQ op een negatieve wijze in de aandacht, onder andere ten gevolge van een studie met 1.395 patiënten die hoge doses HCQ hadden gekregen, hetgeen niet resulteerde in een gunstig effect op de mortaliteit. Dit gebrek aan effect op de sterfte leidde ertoe dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het gebruik ervan tijdens klinische testen had stopgezet. Gebruik van (H)CQ tegen Covid-19 buiten de context van klinische testen kreeg van Amerikaanse autoriteiten een negatief advies. In contrast hiermee bracht een Sermo-opiniepeiling in dertig landen eind maart 2020 aan het licht dat 37 procent van de artsen die Covid-19-patiënten behandelden, HCQ aanmerkten als ‘de meest effectieve therapie’.[8] In augustus 2020 toonde een Nederlandse peer reviewed observationele studie aan dat een gebruik van HCQ – niet CQ – in het vroege stadium van een Covid-19-ziekteverloop bij gehospitaliseerde patiënten die niet in de afdeling intensieve zorgen waren opgenomen, het risico om in deze afdeling te worden opgenomen met 53 procent deed afnemen.[9] Op 1 januari 2021 publiceerde The American  Journal of Medicine een peer reviewed studie die tot de slotsom kwam dat toepassing van het medicijn HCQ in combinatie met zink en azithromycine bij patiënten in hun thuissituatie de voortschrijding van de ziekte kan verminderen en ziekenhuisopname en sterfgevallen kan voorkomen.[10]

Neveneffecten van inenting met vaccins worden geregistreerd in de officiële database van de WHO. Om de lijst van het aantal gevallen te bekijken, volg deze stappen. Surf naar http://www.vigiaccess.org/ . Scroll naar het einde van de tekst en vink het vierkantje aan. Klik om toegang te verkrijgen. Op de geopende pagina voert u in de zoekbalk het woord Comirnaty in; dit is de handelsnaam van het mRNA-vaccin van Pfizer. Klik dan de bovenstaande blauwe balk aan voor het visualiseren van de Adverse Drug Reactions. Er verschijnt dan de lijst van aandoeningen met telkens de vermelding van het aantal gevallen. Op datum van 29 april 2021 zijn er 42.808 gevallen in onderzoek. In deze categorie zijn (vooral?) de sterfgevallen opgenomen die kort na de inenting(en) plaatsvonden. 295.306 gevallen betreffen stoornissen van het zenuwstelsel, 25.160 bloed- en lymfestelselaandoeningen, 6.750 stoornissen van het immuniteitssysteem, 5.167 stoornissen van het voortplantingssysteem en de borsten. In België zijn er 2.035 gevallen van vermoedelijke bijwerkingen van het vaccin van Pfizer geregistreerd. Dat is 1,345 % van de gevallen in de Europese en niet-Europese Economische Zone.

Om up-to-date aantallen te vinden van gemelde vermoedelijke gevallen van bijwerkingen in Europa, surf even naar de database www.adrreports.eu/nl/search_subst.html van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA). Op de datum van 26 april 2021 zien we ter vergelijking een aantal gemelde individuele gevallen als gevolg van de toepassing van het Covid-19 mRNA vaccin van Pfizer en van de medicijnen HCQ en Remdesivir. Aandoening van de borst en het voortplantingssysteem: 851 (vaccin Pfizer), 101 (HCQ), 1 (Remdesivir). Stoornis van het immuunsysteem: 2.989 (vaccin Pfizer), 1.937 (HCQ), 31 (Remdesivir). Zenuwstelselstoornissen: 63.566 (vaccin Pfizer), 2.697 (HCQ), 92 (Remdesivir). Dit is slechts een kleine greep uit de tientallen gemelde bijwerkingen. Deze vergelijking beslaat dezelfde periode van een jaar. Een aantal mensen zullen meer dan één bijwerking hebben gemeld.

 

Onbekend: periode van immuniteit na vaccinatie

Op 30 december 2020 startte het bedrijf Pfizer zijn experiment van massale inenting van de Belgische bevolking om na te gaan wat de effecten op de lange termijn zullen zijn van de toepassing van de nieuwe technologie die toegepast wordt met het BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccin.[11][12] Dit vaccin is volgens Pfizer bedoeld om personen vanaf de leeftijd van zestien jaar 95 % effectieve bescherming te bieden tegen de ziekte Covid-19 na besmetting. Om het vaccin op zijn efficiëntie en veiligheid te testen werden 21.720 mensen ermee ingeënt en 21.728 andere mensen werden ingeënt met een placebo. 77 % van de proefpersonen waren tussen 18 en 64 jaar oud; 0,2 % van hen was 12 tot 15 jaar; 0,8 % 16 tot 17 jaar; 22 % 65 tot 91 jaar. De observatie besloeg een korte periode van 27 juli 2020 tot 14 november 2020. Volgens het rapport van Pfizer ondervonden vier deelnemers ernstige ongewenste ongemakken na vaccinatie. Zes sterfgevallen hielden volgens de onderzoekers geen verband met de toediening van het vaccin of het placebo. De veiligheidsbewaking van de deelnemers zal tot twee jaar na toediening van de tweede dosis van het vaccin worden voortgezet.[13][14] Pfizer’s studiemethode was observer-blinded, niet ‘dubbelblind’ zoals de vaccinpropagandisten van Gezondheid en Wetenschap verkeerdelijk beweren in een tekst die zo uit een reclamefolder zou kunnen komen, met slogans als: ‘op geen enkel moment wrden toegevingen gedaan aan kwaliteit en veiligheid’. Alsof redacteur Finoulst tijdens de proefnemingen stond toe te kijken… Dubbelblind betekent dat het zowel voor de zorgverlener als voor de ingeënte persoon onbekend is of een placebo of een vaccin wordt gebruikt. De methode die Pfizer in werkelijkheid gebruikte staat vermeld op het voorblad van zijn rapport in de New England Journal of Medicine.[15][16] In een fact check beweert Gezondheid en Wetenschap dat patiënten met een instabiele medische conditie deelnamen aan fase 3 van de klinische proefnemingen. Dat is onjuist gezien het bovengenoemde rapport in de New England Journal of Medicine zwart op wit stelt dat ‘volwassenen van 16 jaar of ouder die gezond waren of stabiele chronische medische aandoeningen hadden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV), hepatitis B-virus of hepatitis C-virus, in aanmerking kwamen voor deelname aan de proefnemingen.

De start van de inentingscampagne in België met het vaccin van Pfizer volgde nadat reeds gekend was dat een aantal gezondheidswerkers in het Verenigd Koninkrijk, Alaska en de VS vlak na de inenting ernstige allergische reacties hadden vertoond.[17] ‘Het is momenteel niet bekend welke bescherming de vaccins in ontwikkeling precies zullen bieden’, lezen we op de website laatjevaccineren.be. Het vaccin van Pfizer is mijns inziens ook een vaccin in ontwikkeling, aangezien niemand weet hoe lang het bescherming biedt tegen de uitbraak van de ernstige acute respiratoire aandoening Covid-19. Bovendien zijn nog niet alle bijwerkingen in kaart gebracht.

 

MHRA en FDA rapporten: Pfizer’s vaccin vermindert risico op ernstige Covid-19 met 0,01 %

Op 9 november 2020 kondigde de website van Pfizer als eerste van een aantal vaccinontwikkelaars aan dat de werkzaamheid van zijn BNT162b2-vaccin 90 procent zou bedragen, vanaf zeven dagen na toediening van de tweede dosis. Toen de Amerikaanse concurrent Moderna negen dagen later aankondigde dat zijn kandidaatvaccin voor 94,5 % effectief is ter voorkoming van de ziekte Covid-19, kondigde Pfizer aan 95 % werkzaamheid te hebben bereikt.[18] Had Pfizer op negen dagen tijd ineens veel meer proefpersonen getest zodat het 5 % effectiever werd? Is dit percentage een werkelijk resultaat uit zijn klinische testen met 43.448 proefpersonen? Kondigde Pfizer dit percentage aan om Moderna de loef af te steken en dus eerder dan Moderna bestellingen in de wacht te slepen? Of om zijn beursnoteringen gunstig te beïnvloeden? Waar komt Pfizer’s claim van 95 % effectiviteit van zijn boodschapper-RNA bevattend vaccin vandaan?

Toen Peter Doshi van The British Medical Journal (theBMJ) zocht naar de individuele cijfers die als resultante 95 % werkzaamheid zouden geven aan Pfizer’s vaccin, bleken die niet vermeld in de rapporten van Pfizer. Het protocol (p. 119) stipuleert dat deze gegevens twee jaar na de proeven worden bekend gemaakt.[19] Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) wil deze ruwe cijfers ‘te zijner tijd’ vrijgeven.[20] Op 10 december 2020 bracht de Amerikaanse medicijnenwaakhond Food and Drug Administration een door Pfizer en BioNTech gesponsord rapport uit waarin de cijfergegevens van Pfizer werden verwerkt. Tabel 6 in dat rapport geeft 170 proefpersonen weer die op de zevende dag na inenting met de tweede dosis voor het eerst geconfronteerd werden met symptomen die in verband werden gebracht met Covid-19. Deze Tabel 6 geeft de specifieke subgroepen van mensen waarvoor er geen bewijs was dat zij besmet geraakten in de dagen voorafgaand aan die zevende dag. In de specifieke subgroep van 18.198 personen die met het vaccin werden ingeënt waren er 8 die eerste symptomen ontwikkelden (= 0,04 %). De 162 overige personen uit de groep van 170 behoorden tot de specifieke subgroep van 18.325 personen die ingeënt waren met een placebo (= 0,88 %). Het vaccin gaf dus een relatieve vermindering van dit specifieke risico met 0,84 %.[21] Zie ook Tabel 6 in het eindrapport van het Britse Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft dezelfde cijfers over eerste symptomen gebruikt om een foutieve berekening te maken die Pfizer’s claim bevestigt! Het FAGG zag dat om het getal 8 te bekomen je 95,06 % kunt aftrekken van 162, een berekening die het feit negeert dat 8 in verhouding staat tot 18.198 en dat 162 in verhouding staat tot 18.325.[22] En deze vier cijfers hebben geen betrekking op het ontwikkelen van ernstige Covid-19 na een inenting met het vaccin van Pfizer.

We kijken nu naar Tabel 11 in het FDA-rapport. Deze tabel geeft het aantal gevallen weer van ernstige Covid-19 bij proefpersonen waarvan geen infectie was aangetoond gedurende de eerste zeven dagen na toediening van de tweede dosis. Er is daar slechts 1 geval in de specifieke subgroep van 18.198 vaccin-ontvangers (= 0,006 %). Van de specifieke subgroep van 18.325 placebo-ontvangers zijn er slechts 3 die ernstige Covid-19 ontwikkelden (= 0,016 %). De laatste paragraaf van pagina 32 van het MHRA-rapport geeft dezelfde situatie en cijfers weer. Inenting met het vaccin van Pfizer geeft dus 0,01 % minder risico op het ontwikkelen van de ernstige vorm van Covid-19! Dit betekent dat wanneer 10.000 mensen ingeënt zijn het vaccin slechts bij één van hen ernstige Covid-19 kan voorkomen. Het vaccin is dus amper werkzaam!

In contrast hiermee lezen we onderaan pagina 42 van het MHRA-rapport dat 240 proefpersonen na vaccinatie werden geconfronteerd met ernstige bijwerkingen van het vaccin. Dat is 1,1049 % van de totale groep van 21.720 proefpersonen die een vaccin hadden gekregen. 139 anderen die ernstige bijwerkingen rapporteerden behoorden tot de totale groep van 21.728 proefpersonen die een placebo hadden gekregen. Dat is 0,6397 %. Het verschil tussen de vaccin- en de placebogroep geeft dus een met 0,4652 % verhoogd risico op ernstige bijwerkingen wanneer men zich laat inenten met het mRNA-vaccin. De nadelen van het vaccin van Pfizer wegen dus op tegen de praktisch onbestaande voordelen ervan. Toch lezen we op pagina 3 van ditzelfde rapport van het MHRA dat het ‘vaccin zijn effectiviteit in het voorkomen van Covid-19 heeft bewezen’! In tegenspraak met de cijfers in het rapport concludeerde het MHRA dat ‘de voordelen groter zijn dan de risico’s en dat het vaccin daarom wordt ‘vergund voor tijdelijke toelevering gedurende de Covid-pandemie’.[23] Komt dit niet neer op regelrechte fraude? Of zijn de experten van het MHRA incompetent? Of heeft het MHRA een financiële en/of vriendschappelijke band met Pfizer? Dit zou eens mogen onderzocht worden. De vaccinoloog Pierre Vandamme die op 4 februari 2021 in de media zwangere vrouwen aanspoorde om zich te laten inenten, is betrokken bij de financiering van projecten van bedrijven zoals GSK en Pfizer die vaccins ontwikkelen.[24]

 

Eric Caumes: ‘Meer ernstige vermoeidheidsklachten dan bij andere vaccins’

De Engelse bijsluiter voor ontvangers van het vaccin vermeldt dat ingeënte mensen extra bijwerkingen kunnen melden, naast de reeds vermelde bijwerkingen.[25] Meer dan een op tien mensen kunnen kortstondig pijn op de prikplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, rillingen, gewrichtspijn of koorts ervaren. Tot een op de tien mensen kunnen te maken krijgen met een opgezwollen prikplek, rode verkleuring van de prikplek of misselijkheid. ‘Een op honderd mensen kunnen last hebben van een onwel gevoel en van vergrote lymfeklieren’, lezen we in de Engelse bijsluiter. Vergrotingen van lymfeklieren komen veel voor bij een ontsteking. Dit houdt verband met de afweerreactie. De Belgische versie van de bijsluiter vermeldt als extra symptoom slapeloosheid waarmee minder dan een op honderd ingeënte mensen geconfronteerd worden.[26] De prominente Franse infectioloog en voorstander van vaccins Eric Caumes verklaarde over de bijwerkingen: ‘Die zijn niet ernstig, maar wel frequent. Meer dan 50 procent krijgt hoofdpijn, vermoeidheid. Er staat zelfs in het rapport dat 4 % ernstige vermoeidheidsklachten krijgt, dat is veel meer dan bij andere vaccins.’.[27]
Laatjevaccineren.be, een website van de Vlaamse overheid, is erg summier in zijn uitleg over de nieuwe techniek van mRNA-vaccins. Nergens op die website wordt gerefereerd naar peer reviewed wetenschappelijke studies om de lezer in staat te stellen de beweringen op waarheidsgehalte te kunnen verifiëren. We lezen daar dat men voorafgaand aan de vaccinatie niet getest moet zijn op antistoffen. Er wordt gesteld dat we nog niet weten hoelang de antistoffen na het doormaken van de ziekte bescherming zullen bieden. Dus wil men dan toch maar bij 70 percent van de bevolking een vaccin toedienen. Maar ook hiervan kennen we nog niet de duur van de bescherming. Vraag is ook wat het effect is van een vaccinatie als er al antistoffen aanwezig zijn. De Vlaamse overheid wekt de indruk dat alles onder controle is met dit experimenteel vaccin.

Goedkeuring van nieuw vaccin op basis van onvolkomen gegevens

Op 21 december 2020 heeft een paar uur na het positief advies van het medicijnencomité van het EMA de Europese Commissie het licht op groen gezet voor het vaccin van Pfizer. Het EMA verzekert dat het de veiligheid van het vaccin de komende maanden strikt blijft opvolgen. Het gaat immers om een voorwaardelijke marktvergunning die geldt in alle landen van de Europese Unie.[28] Volgens het FAGG werd deze vergunning verleend omdat ‘de voordelen van onmiddellijke beschikbaarheid opwegen tegen het risico dat de gegevens minder volledig zijn dan normaal.’[29] Tijdens een noodsituatie geeft men dus liever de voorkeur aan een experimenteel vaccin. Het nieuwe type vaccin van Pfizer/BioNTech komt onder de handelsnaam Comirnaty op de markt, een benaming waarin de woorden Corona, mRNA, immunity en community kunnen worden herkend. Het EMA omschrijft de werking ervan aldus: ‘Het vaccin bevat een molecuul genaamd boodschapper-RNA (mRNA) met instructies voor de productie van spijlvormig eiwit dat zich aan het oppervlak van het SARS-CoV-2-virus bevindt, het Coronavirus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt.’ Het vaccin bevat uiteraard het virus zelf niet en kan geen Covid-19 veroorzaken. Het virus gebruikt dit eiwit om lichaamscellen binnen te dringen. Verder legt het EMA uit: ‘Wanneer een persoon met het vaccin wordt ingeënt, zullen sommige van zijn cellen de mRNA instructies lezen en tijdelijk het spijlvormig eiwit produceren. Het immuunsysteem van die persoon zal dan dit eiwit als vreemd herkennen en antilichamen produceren en de T-cellen (witte bloedcellen) activeren om het aan te vallen. Als deze persoon later in contact komt met het SARS-CoV-2-virus, zal zijn of haar immuunsysteem het herkennen en klaar zijn om het lichaam ertegen te verdedigen. Het mRNA van het vaccin blijft niet in het lichaam van de ingeënte persoon, maar wordt kort na de vaccinatie afgebroken.’ Op de website van het EMA vindt men onder punt 5.1 meer details over het werkingsmechanisme. Het mRNA, dat volgens het EMA ‘niet repliceert’, codeert voor het spijlvormige eiwit dat een S-antigeen is, een afweer opwekkende lichaamsvreemde stof. Dit antigeen (antibody generator) komt ‘transiënt tot expressie’; het is dus van voorbijgaande aard. Het mRNA in kwestie zou de genetische code zijn die maakt dat de ‘juiste immuunrespons’ wordt opgewekt. Volgens het EMA leidt het vaccin ‘tot zowel neutraliserende antistoffen als cellulaire immuunresponsen op het spike-(S)-antigeen, wat mogelijk bijdraagt tot de bescherming tegen Covid-19.’[30] ‘Mogelijk, want zeker is men niet. Deze nieuwe techniek pretendeert dus het immuunsysteem op kunstmatige wijze een zetje te geven. Maar het EMA wijst bij gebrek aan voldoende gegevens tevens op onbekende facetten in verband met het gebruik van dit vaccin. Zo sproten er uit de testen niet genoeg gegevens voort om iets verstandig te kunnen zeggen over hoe goed het vaccin werkt bij mensen die reeds Covid-19 doormaakten. Over de impact van dit vaccin op de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus tast men nog in het duister. Het is immers nog onbekend hoeveel ingeënte mensen het virus alsnog met zich mee zullen dragen of verspreiden. Niemand weet hoe lang iemand tegen het virus beschermd zal zijn na vaccinatie. Er zijn beperkte gegevens over mensen met een verzwakt immuunsysteem. Hoewel deze categorie van mensen mogelijk minder goed reageert op het vaccin, maakt men zich niet bijzonder ongerust over hun veiligheid. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen volgens het EMA nog steeds worden gevaccineerd omdat zij een hoger risico lopen op Covid-19.
Het EMA is met Pfizer/BioNTech overeengekomen om in een later stadium het vaccin ook op kinderen te testen. Oude mensen lopen een groter risico om gevolgen te ondervinden van een infectie met het nieuwe Coronavirus. Echter, slechts enkele gezonde 85-plussers werden opgenomen in de groepen van proefpersonen die in functie van de kandidaat-vaccins werden samengesteld.[31] Oude mensen met een verzwakt immuunsysteem of zieke oude mensen werden niet uitgeslecteerd voor de proefnemingen. Als men deze zieke en zwakke oude mensen in 2021 gaat vertellen dat ze baat zullen hebben bij een inenting tegen Covid-19, dan is die stelling op geen enkel wetenschappelijk bewijs gebaseerd.[32]

 

Hoge Gezondheidsraad wijzigde advies voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

The Lancet had op 18 december 2020 gemeld dat Pfizer een onderzoeksrapport heeft gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. Volgens The Lancet zou dit rapport peer reviewed zijn maar nergens in dat rapport zijn de datums van indiening, herziening en goedkeuring terug te vinden. De lijst van de 154 onderzoekers toont wel aan dat velen van hen verbonden zijn aan universitaire ziekenhuizen, klinische onderzoeksgroepen en medische scholen, maar hun professionele band met Pfizer is niet duidelijk.[33] The Lancet meldt dat er, gezien de extreem korte tijd van ontwikkeling van dit vaccin (8 maanden) nog heel veel unknowns overblijven.[34] Over de ontwikkeling van vaccins verklaarde de Amerikaanse professor bio-ethiek Arthur Caplan: ‘Ongeveer zeven jaar is de kortste tijd die ooit nodig is geweest om een vaccin te vinden tegen eender welke ziekte. De gemiddelde tijd is twintig jaar. Beweren dat er een wondervaccin komt na enkele maanden van ontwikkeling, grenst aan het absurde.’ Er bestaan alsnog geen vaccins tegen AIDS en Hepatitis-C.[35] [36]

De bijsluiter voor gezondheidswerkers vermeldt dat ‘dierproeven naar de potentiële toxiciteit voor de voortplanting en de ontwikkeling niet zijn afgerond.’ Inenting met het vaccin van Pfizer wordt niet aangeraden gedurende de zwangerschap. Dienaangaande zijn er nu eenmaal ‘geen of beperkte gegevens’, leren we uit deze bijsluiter. Voor vrouwen tijdens hun vruchtbare levensjaren moet een zwangerschap vóór de vaccinatie worden uitgesloten. Bovendien moeten deze vrouwen worden geadviseerd om zwangerschap te vermijden gedurende tenminste twee maanden na de tweede dosis. De bijsluiter onthult dat het onbekend is of dit BNT162b2 vaccin wordt uitgescheiden in menselijke melk. Men weet dit niet omdat de observatie van gevaccineerde vrouwtjesratten voortijdig werd beëindigd. Een risico voor de pasgeborenen en de opgroeiende kinderen kan niet worden uitgesloten. Het vaccin mag bijgevolg niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding.[37]

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is een Belgisch federaal adviesorgaan. Door de ‘tijdsdruk’ liet de HGR eind december 2020 de procedurele fase van een eindbeslissing door zijn College achterwege. Aangaande de voornoemde groep van zwangere en borstvoeding gevende vrouwen publiceerde de HGR een nieuw adviesrapport waarin het refereert naar enkele rapporten van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Het CDC-rapport, met de meest recente publicatiedatum zoals opgelijst in het HGR-adviesrapport, werd op 20 december 2020 gepubliceerd. Herinner u dat het mRNA-vaccin van Pfizer op 21 december 2020 een voorwaardelijke marktvergunning werd verleend. Herinner u dat de vaccinatiecampagne in België op 30 december 2020 van wal stak. Merk op dat zwangere en borstvoeding gevende vrouwen geen deel uitmaakten van de klinische proefnemingen (fase 2 en 3) voor de ontwikkeling van de kandidaat-mRNA-vaccins. Toch heeft tussen 21 en 30 december 2020 de Hoge Gezondheidsraad het klaar gespeeld om ‘onder tijdsdruk’ de in de Engelse bijsluiter voor gezondheidswerkers vermelde adviezen ten aanzien van deze specifieke groep van vrouwen te wijzigen. Het nieuwe advies van de HGR luidt: ‘Gezien het gebrek aan specifieke gegevens en naar aanleiding van de meest recente aanbevelingen van zowel het EMA als het VK Joint Committee on Vaccination and Immunisation, beveelt de HGR momenteel geen systematische vaccinatie aan van zwangere vrouwen, tenzij de risico-batenverhouding gunstig is voor deze vaccinatie (het besluit om te vaccineren wordt genomen na overleg met de behandelende arts).’ Met SARS-CoV-2 geïnfecteerde zwangere vrouwen zouden een groter risico lopen op ernstige Covid-19. Over vrouwen die hun kind borstvoeding geven beveelt de HGR ‘uit voorzorg’ aan ‘om de vaccinatie uit te stellen tot de stopzetting van de borstvoeding, tenzij de risico-batenverhouding gunstig is voor deze vaccinatie (dit na overleg met de behandelende arts).’ De pro-vaccinatielobbygroep Gezondheid en Wetenschap maakte ervan dat ‘vaccinatie geen bezwaar is’ en dat ‘tot nu toe niet is aangetoond dat het vaccin via de moedermelk bij het kind kan terechtkomen. Als dat wel zo zou zijn, worden de vaccinbestanddelen zo goed als zeker [sic] vernietigd in het spijsverteringskanaal van de zuigeling.’ De Hoge Gezondheidsraad van zijn kant baseert zich dienaangaande op een rapport dat de CDC op 20 december 2020 publiceerde. De CDC stelt hierin laconiek: ‘Er zijn geen gegevens over de veiligheid van vaccins tegen Covid-19 bij mensen die borstvoeding geven of over de effecten van deze vaccins op de zuigeling die borstvoeding krijgt of op de melkproductie of -uitscheiding. Omdat niet-levende vaccins geen risisco vormen voor mensen die borstvoeding geven of voor hun zuigelingen, wordt ook niet gedacht dat vaccins tegen Covid-19 een risico vormen. Daarom kunnen mensen die borstvoeding geven ervoor kiezen zich te laten vaccineren.’[38] Op basis van een opinie, een zuivere veronderstelling, besluit de CDC dat borstvoeding gevende vrouwen met het mRNA-vaccin van Pfizer mogen worden ingeënt. In hetzelfde CDC-rapport lezen we: ‘Echter, de potentiële risico’s van vaccins tegen Covid-19 voor de zwangere persoon en de foetus zijn onbekend omdat deze vaccins niet bij zwangere personen zijn onderzocht. Klinische studies om de veiligheid en doeltreffendheid van vaccins tegen Covid-19 bij zwangere mensen te evalueren zijn aan de gang of gepland. Fabrikanten van vaccins volgen ook de resultaten bij mensen die tijdens de klinische proeven zwanger zijn geworden.’ Op basis van geen enkel nieuw proefondervindelijk element en op basis van natte-vinger-werk geeft de HGR dus zijn advies dat de aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenagentschap wijzigt! En de hoofdstroommedia laat men vervolgens uitbazuinen dat nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat vaccinatie van deze vrouwen geen enkel probleem met zich meebrengt! Dit terwijl zwangere vrouwen of vrouwen die hun kind borstvoeding geven niet eens meegedeeld wordt dat zij proefkonijnen in een experiment zullen zijn. En in dezelfde onwetenschappelijke denktrant stelt de HGR dat er ‘geen reden is om een zwangerschap uit te stellen na vaccinatie’. De HGR vroeg onder meer de vaccinoloog Pierre Vandamme – de grote bezieler van Vaccinopolis – om hun advies te evalueren.[39] Nadat vierendertig miskramen en doodgeboortes zich in de VS kort na vaccinatie hadden voorgedaan, verklaarde de verloskundige en vrouwenarts Dr. Shelley Cole in een interview met de The Epoch Times: ‘We gooien de wetenschap en de wetenschappelijke medische methode uit het raam en brengen zwangerschappen vandaag en in de toekomst in gevaar.’[40]

Het feit dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een marktvergunning heeft verleend aan het experimenteel vaccin van Pfizer reflecteert de toestand in de VS waar geen voorzorgsprincipe bestaat.In de VS kan men een schadevergoeding uitgekeerd krijgen wanneer schade als gevolg van vaccinatie is aangetoond. Het Hooggerechtshof aldaar erkent dat vaccins ‘onvermijdelijk onveilig’ zijn.[41] In de Europese Unie is het voorzorgsbeginsel onder andere van toepassing op de goedkeuring van geneesmiddelen. Een product wordt in de EU normaliter alleen goedgekeurd als de onschadelijkheid ervan is bewezen. Dit komt overeen met het relatief lage niveau van de vergoeding van de geleden lichamelijke schade. Als u uw arm niet meer kunt gebruiken omdat u verlamd bent door een hartmedicijn, ontvangt u, als u uw rechtszaak wint, van het farmaceutische bedrijf dat de schade heeft veroorzaakt maximaal ongeveer € 100.000 aan schadevergoeding voor het verlies van het levensgenot. Daarnaast moet de benadeelde partij betalen voor materiële middelen en kosten voor zorgverleners die door de schade veroorzakende gebeurtenis noodzakelijk zijn geworden.[42]

 

Bezorgdheid en gefundeerde kritiek van experten

Op 1 december 2020 hadden de Duitse longspecialist Wolfgang Wodarg en de Britse immunoloog Michael Yeadon een petitie via e-mail gelanceerd die het EMA verzocht om de klinische studies rond de ontwikkeling van alle kandidaatvaccins tegen Covid-19 in de Europese Unie op te schorten. Inclusief de klinische proeven in het kader van de derde fase van de ontwikkeling van het vaccin van Pfizer. De derde fase van de klinische studie is bedoeld om frequente of ernstige bijwerkingen aan het licht te brengen voordat een vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik. Ondanks de steun van 80.000 mensen negeerde het EMA dit verzoekschrift.[43] Wodarg en Yeadon wezen in hun 43 pagina’s tellende verzoekschrift op verschillende pijnpunten. Zij hoopten op een wijziging van de studieopzet van de aan de gang zijnde proeven. Zonder wijziging vreesden zij dat de burgers van de Europese Unie onherstelbare schade zullen worden toegebracht. Wodarg en Yeadon stellen dat de studieopzet geen nauwkeurige vaststelling van de effectiviteit toelaat. Hierdoor zullen de vaccins niet goed zijn getest en toch voor gebruik worden aanbevolen na een goedkeuring door het EMA (een goedkeuring die inmiddels werd verleend). Testen gebaseerd op misleidend bewijs leiden tot verkeerde beleidsbeslissingen die negatieve medische en economische gevolgen voortbrengen. Onnauwkeurige testen kunnen geen enkel doel dienen. Ontwerpfouten bij bepaalde RT-qPCR-testen, die verondersteld worden om uitmuntend bewijs te leveren voor infectie, kunnen tot vals-positieve resultaten leiden.[44][45] Om een vaccin in staat te stellen werkzaam te zijn moet ons immuunsysteem worden gestimuleerd tot het produceren van neutraliserende antilichamen. De reden waarom testen voor de ontwikkeling van vaccins tegen coronavirussen vroeger veelal mislukten, ligt volgens Yeadon en Wodarg aan het probleem dat bekend staat als antibody-dependent enhancement (ADE). Dit fenomeen houdt in dat bij de virussen Dengue, Ebola, HIV, RSV en de coronavirussen de aanwezigheid van niet-neutraliserende antilichamen bij een persoon ernstigere reacties op het virus uitlokken omdat dat type antilichamen zich bindt aan de binnendringende virus. Dit probleem kan een hyperinflammatoire reactie veroorzaken, een cytokinestorm en een algemene ontregeling van het immuunstysteem waardoor de virus juist meer schade kan aanrichten aan de longen of aan andere lichaamsorganen. Veel studies tonen aan dat ADE een hardnekkig probleem is bij coronavirusvaccins, speciaal in het geval van aan SARS gerelateerde virussen. Resusapen die ingeënt werden met het spijlvormig eiwit van de SARS-CoV-virus vertoonden ernstige acute longkwetsuren wanneer ze in aanraking kwamen met het volledige SARS-CoV-virus; dit deed zich niet voor bij apen die niet werden ingeënt. Beide auteurs stellen verder dat geen van de leidende proeven in het kader van de kandidaatvaccins ontworpen is om uit te testen of het vaccin ernstige symptomen van Covid-19 kan verminderen. De proeven zijn eveneens niet ontworpen om na te gaan of het vaccin transmissie van virussen kan onderbreken. Het Pfizer/BioNTech vaccin bevat polyethyleenglycol (PEG) in de coating (bestaande uit vette lipide nanodeeltjes) rondom het mRNA. Zeventig procent van de mensen maken antilichamen aan tegen PEG. Meestal weet deze groep van mensen dit niet eens. Daardoor ontstaat er een verontrustende situatie waarin velen allergisch reageren op een PEG-bevattend vaccin, met in potentie dodelijke gevolgen.[46] Antilichamen tegen PEG kunnen ook de effectiviteit van het vaccin verminderen. Verwacht wordt dat verschillende kandidaat-vaccins tegen spijlvormige eiwitten van SARS-CoV-2 de vorming van humorale antilichamen zullen induceren. Het eiwit Syncytin-1 dat instaat voor de fusie van celmembranen is afgeleid van menselijke endogene retrovirussen (HERV) en is verantwoordelijk voor de vorming van de placenta bij zoogdieren zoals de mens.[47] Het is daarom een essentiële voorwaarde voor een succesvolle zwangerschap. Syncytin-1 is ook te vinden in homologe vorm in de spijlvormige eiwitten van SARS-virussen. Er is geen indicatie of antilichamen tegen spijlvormige eiwitten van SARS-virussen ook zouden werken als anti-Syncytin-1-antilichamen. Als dit echter het geval zou zijn, zou dit ook de vorming van een placenta voorkomen, hetgeen ertoe zou leiden dat gevaccineerde vrouwen in wezen onvruchtbaar worden.[48] Dr. Sin Hang Lee van het Milford Molecular Diagnostics Laboratory heeft op 25 november 2020 een verzoekschrift tot opschorting van de proeven van Pfizer verstuurd naar de Food and Drugs Administration (FDA) in de VS. Opschorting eindigend wanneer de studieopzet zou zijn aangepast. Net zoals Yeadon en Wodarg stelt Lee de toepassing voor van Sanger sequencing teneinde de infectiestatus van personen die wordt bepaald met de RT-qPCR-testen te kunnen bevestigen of weerleggen. Wijd en zijd heeft men erkend dat de Ct-waarden in RT-qPCR-testen tot vals-positieven leiden.[49] De toepassing van Sanger sequencing is de enige manier om betrouwbare uitspraken te doen over de effectiviteit van een vaccin tegen Covid-19. Op basis van de vele verschillende PCR-test van heel uiteenlopende kwaliteit kan noch het risico op ziekte, noch een mogelijk vaccinvoordeel met de nodige zekerheid worden vastgesteld. Dit feit maakt dat het testen van het vaccin op mensen onethisch is.

In een artikel schreef Dr. Michael Yeadon: ‘Er zijn absoluut geen vaccins nodig om de pandemie uit te doven. Ik heb nog nooit zulke onzin gehoord over vaccins. Je moet geen mensen vaccineren die geen risico lopen op een ziekte. Je moet ook geen plannen maken om miljoenen gezonde mensen een vaccin te geven dat niet uitvoerig is getest.[50] Yeadon staat aan het hoofd van het farmaceutisch bedrijf Ziarco.[51]
Uit verbijstering heeft de bekende arts en specialist tropische en infectieziekten Christian Perronne op 3 december 2020 in diverse Franse kranten een opiniestuk laten publiceren.[52][53] Zijn kritiek luidt: ‘Het ergste is dat de eerste vaccins die ons worden voorgesteld geen “vaccins” zijn, maar producten voor gentherapie. We gaan nucleïnezuren injecteren die ervoor zorgen dat onze eigen cellen elementen van het virus produceren. De gevolgen van deze injectie zijn volledig onbekend, want het is een primeur voor de mens. Wat als de cellen van sommige “gevaccineerde” mensen te veel virale elementen maken en zo oncontroleerbare reacties in ons lichaam veroorzaken? De eerste gentherapieën zullen met RNA zijn, maar er zijn projecten met DNA. Normaal gesproken gaat de boodschap in onze cellen van DNA naar RNA, maar het omgekeerde is mogelijk onder bepaalde omstandigheden, vooral omdat onze menselijke cellen sinds het begin der tijden zogenaamde “endogene” retrovirussen bevatten, die in het DNA van onze chromosomen zijn geïntegreerd. Deze gedomesticeerde retrovirussen die ons bevolken zijn meestal onschadelijk (in tegenstelling tot HIV, het AIDS retrovirus bijvoorbeeld), maar ze kunnen een enzym produceren, reverse-transcriptase, dat in staat is om terug te transcriberen van RNA naar DNA. RNA dat vreemd is aan ons lichaam en via injectie wordt toegediend, zou kunnen coderen voor DNA, dat net zo vreemd is, dat dan in onze chromosomen kan worden geïntegreerd. Er is dus een reëel risico dat onze genen permanent worden getransformeerd. Er is ook de mogelijkheid om, door het wijzigen van de nucleïnezuren van onze eicellen of zaadcellen, deze genetische modificaties door te geven aan onze kinderen.’

” Als de ziekte Covid-19 weinig immuniteit opwekt, waarom zou een vaccin dat dan wel doen? “

 

Jongens kregen leukemie als gevolg van gentherapie

Het retrovirus wordt gedefinieerd als ‘een groep RNA-virussen die een DNA-kopie van hun genoom in de gastheercel inbrengen om te repliceren, bijvoorbeeld HIV. Als een voertuig voor gentherapie wordt het retrovirus zodanig gemodificeerd dat het geen besmettelijk virus zou kunnen produceren nadat het de cel is binnengedrongen.[54] Retrovirussen zijn evolutionair geoptimaliseerde genendragers die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan hun gastheer om hun nucleïnezuren efficiënt in het chromatine van de doelcel af te leveren en zo de natuurlijke celbarrières te overwinnen.[55] Zowat de enige overeenkomst tussen retrovirussen en coronavirussen is dat beide bestaan uit omhuld enkelvoudig gestrengd RNA.
In dr. Robert Youngsons Medische Gezinsencyclopedie uit 2001 lezen we over gentherapie: ‘Veel virussen zijn inmiddels gemanipuleerd om als overdragers van genen te fungeren. (…) Als dus een retrovirus het vereiste gen bevat en verder onschadelijk is, vormt hij een ideaal bezorgsysteem. Helaas kunnen retrovirussen kanker verwekken, zeker als ze zich in het lichaam kunnen vermenigvuldigen. Dit is een enorm probleem.’[56] In 2003 meldde het wetenschappelijke tijdschrift Science dat twee jongens leukemie hadden opgelopen als een onverwacht effect van gentherapie. De ongelukkigen behoorden tot een groep van elf jongens die bij Dr. Alain Fischer in behandeling waren ter correctie van de ziekte SCIDS, een ernstige aandoening van gecombineerde immuundeficiëntie. De inenting met genetisch gemanipuleerde beenmergcellen had het kankerverwekkende gen LMO2 geactiveerd, wat op zijn beurt kanker van de witte bloedcellen had veroorzaakt. Het voorval was aanleiding voor Amerikaanse medische ambtenaren om zevenentwintig studies naar gentherapie tijdelijk op te schorten.[57]

 

Wetenschappelijk bewijs voor virusinterferentie

Een peer reviewed wetenschappelijke studie onder duizenden leden van Amerikaans militair personeel toonde in 2019 aan dat griepvaccinaties infectie met coronavirussen, die de ademhaling verstoren, in de hand werken. Conclusie van de studie: ‘Vaccinatie tegen griep was niet geassocieerd met virusinterferentie onder onze populatie. Onderzoek naar virusinterferentie voor specifieke respiratoire virussen liet gemengde resultaten zien. Van het vaccin afgeleide virusinterferentie met het vaccin werd significant gelinkt aan het coronavirus en het menselijke metapneumovirus; een significante bescherming met vaccinatie werd echter niet alleen geassocieerd met de meeste griepvirussen, maar ook met parainfluenza, RSV (respiratory syncytial virus) en met niet aan griep verbonden co-infecties van virussen.’[58] Virusinterferentie is een fenomeen dat ook in andere wetenschappelijke studies aan het licht is gekomen. In een interview met Paris Match verklaarde de Franse microbioloog en specialist infectieziekten Didier Raoult: ‘Een vaccin vinden voor een ziekte die niet immuun maakt … dat is zelfs een domme uitdaging.’[59][60] Als de ziekte Covid-19 iemand onvoldoende immuun maakt, waarom zou het vaccin van Pfizer dat dan wel doen? Men weet niet of een persoon die de ziekte Covid-19 heeft doorgemaakt nadien immuun is of de ziekte een tweede keer kan krijgen. Misschien is een tweede keer onwaarschijnlijk. Tenzij het om een mutant van het virus gaat. Een al of niet gezonde levenswijze heeft invloed op het algemene immuunsysteem, wat een verschil kan maken in de mate van ernst waarmee men Covid-19 zal doormaken. Omwille van zijn publieke uitlatingen heeft de Orde van Geneesheren een gerechtelijke procedure opgestart tegen professor Raoult waartegen hij onmiddellijk beroep aantekende. Professor Perronne kreeg na zijn open brief in de kranten niet enkel tegenwind van de Orde van Geneesheren, maar werd tevens uit zijn functie als afdelingshoofd infectieziekten gezet. Op gefundeerde wijze vaccins en vaccinaties bekritiseren is blijkbaar politiek niet meer geoorloofd.

 

Studie uit 2012: ‘Wees voorzichtig bij het toepassen van een SARS-CoV-vaccin’

Gezien restricties op informatievergaring over het onderzoek naar coronavirussen in het Wuhan Institute of Virology, zullen we wellicht nooit weten of de huidige pandemie oorspronkelijk het gevolg was van een ongeval of van een moedwillige handeling. In een peer reviewed wetenschappelijk rapport uit 2012 schreven Chieng-Te Tseng et alia reeds dat kwaad opzet bij het verspreiden van een SARS-CoV tot de mogelijkheden behoorde. In de korte inhoud van het rapport lezen we: ‘Ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS) ontstond in 2002 in China en verspreidde zich naar andere landen voordat het onder controle werd gebracht. Vanwege de bezorgdheid over het opnieuw opduiken van het SARS-coronavirus of het opzettelijk vrijlaten ervan, werd de ontwikkeling van een vaccin in gang gezet. Evaluaties van een geïnactiveerd volledig virusvaccin bij fretten en niet-menselijke primaten en een vaccin op basis van virusachtige deeltjes bij muizen leidden tot bescherming tegen infectie, maar de uitgedaagde dieren [uitgedaagd door blootstelling aan een volledig SARS-CoV] vertoonden een immunopathologische longziekte.’ Een van de vaststellingen was: ‘Voorzichtigheid is geboden bij het toepassen van een SARS-CoV-vaccin bij de mens.’ Dit onderzoek werd financieel ondersteund door de Public Health Service van het VS National Institute of Allergy and Infectious Diseases.[61] De geschiedenis laat veel voorbeelden zien van ernstige bijwerkingen van vaccins die in periodes van enorme druk en verwachtingen op de markt werden gebracht. Er waren besmette poliovaccins in 1955, gevallen van het Guillain-Barré-syndroom bij ontvangers van griepvaccins in 1976, en narcolepsie in verband met één griepvaccinmerk in 2009.[62][63] ‘Het vinden van ernstige zeldzame bijwerkingen vereist de bestudering van tienduizenden patiënten, maar aan deze eis zal niet worden voldaan door vroegtijdige goedkeuring van een product dat zijn volledige evaluatie van de proeven nog niet heeft voltooid’, schreven Avorn en Kesselheim, onderzoekers aan de Harvard Medical School.[64]

 

Het opdringen van vaccins gaat samen met censuur en hersenspoeling
Op 18 oktober 2019 namen vijftien ‘wereldleiders’ (sic) uit het bedrijfsleven, de overheid en de gezondheidszorg deel aan Event 201 – a global pandemic exercise, een 3,5 uur durende simulatieoefening. Deze was bedoeld om hen, naar verluidt, bewust te maken van de jaarlijks toenemende epidemische gebeurtenissen.[65] De simulatieoefening werd gefilmd; zie de video’s in de referentie. Herinnert u zich nog dat de VRT voor de Covid-19-sterftecijfers steeds te rade ging bij de Johns Hopkins universiteit? Het Center for Health Security van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health heeft voorafgaand aan de eind december 2019 uitgebroken Coronacrisis samen met de Bill & Melinda Gates Foundation en het World Economic Forum ‘aanbevelingen’ gedaan om tot een samenwerking te komen tussen private en openbare sectoren teneinde goed voorbereid te zijn op het weerstaan aan een ernstige pandemie. Niet enkel het aanleggen van voldoende voorraden van al dan niet experimentele vaccins om dezen te kunnen uittesten tijdens een dergelijke crisis moet verzekerd worden, maar ook ‘de juridische en organisatorische details zouden moeten geregeld worden’. Want ‘de noodplanning voor een mogelijk operationeel partnerschap tussen overheid en bedrijfsleven zal complex zijn’. En ‘de regeringen moeten nu nagaan op welke gebieden de grootste behoefte bestaat en contact opnemen met het bedrijfsleven om vóór de volgende grote pandemie overeenkomsten te sluiten.’ Uit de genoemde ‘aanbevelingen’ spreekt het rotsvaste geloof dat vaccins altijd pico bello werkzaam en veilig zijn om een pandemie in te dammen, zelfs als deze vaccins tijdens een noodsituatie razendsnel worden ontwikkeld, vervaardigd en verspreid. Het valt op hoe vaak in de tekst van de ‘aanbevelingen’ het werkwoord ‘moeten’ wordt gebruikt, wat sterk de indruk wekt dat deze drie organisaties van bovenaf een plan aan de wereld willen opdringen. Het is een typisch technocratische houding en visie om technologische innovaties wereldwijd te willen implementeren, zonder aan de aardbewoners te vragen of ze er behoefte aan hebben. Volgt dan een laatste aanbeveling die men niet direct zou verwachten in het kader van het bedwingen van een besmettelijk virus: ‘een grotere prioriteit toekennen aan de ontwikkeling van methoden om desinformatie te bestrijden’. En verder: ‘Overheden zullen moeten samenwerken met traditionele en sociale media om onderzoek te doen naar en om een snelle aanpak te ontwikkelen voor het tegengaan van verkeerde informatie. Daartoe moet het vermogen worden ontwikkeld om de media te overspoelen met snelle, accurate en consistente informatie.’ Tiens, is het verspreiden van correcte gefundeerde informatie niet de taak van wetenschappelijke instellingen? Waarom zouden we deze belangrijke taak overlaten aan journalisten, politici en overheidsambtenaren die hun informatie vooral uit de hand van de aan de farmaceutische industrie verbonden experten krijgen? De bovengenoemde organisaties eisen dat ‘de mediabedrijven zich ertoe verbinden ervoor te zorgen dat gezaghebbende boodschappen prioriteit krijgen en dat onjuiste boodschappen worden onderdrukt, onder meer door het gebruik van technologie.’[66] Dat is niets anders dan een pleidooi voor censuur. Censuur die reeds wordt toegepast door hoofdstroommedia die gebruik maken van dikwijls anonieme fact checkers. De Wereldgezondheidsorganisatie is overeengekomen met Facebook om bepaalde beweringen over DNA in relatie tot het mRNA-vaccin te verwijderen. Ook de ongetwijfeld medisch geschoolde beheerders van het ‘sociale’ mediabedrijf Twitter willen de strijd tegen Corona opvoeren door middel van het blokkeren van de – oh zo gevaarlijke – kritische berichten over vaccins. YouTube heeft video’s en documentaires verwijderd waarvan de inhoud niet zou overeenstemmen met de WHO-regels. Op 8 maart 2021 heeft een huisarts die werkzaam is voor het gesubsidieerde reclamebureau Gezondheid en Wetenschap aan media uitgelegd dat deskundigen van de sceptische vereniging Artsen voor Vrijheid foutieve informatie over vaccins zouden verspreiden. Hij diende een klacht in bij de Orde der Artsen. Een dag later werd de website van Artsen voor Vrijheid onbereikbaar gemaakt.[67] Reeds op 28 januari 2021 had de Belgische Orde der Artsen aangekondigd dat het voor artsen de ‘deontologische plicht’ wordt om hun patiënten vaccins tegen Covid-19 aan te bevelen. Tegen dokters die het nut of de veiligheid van deze vaccins in twijfel trekken, zal ‘streng worden opgetreden’.[68]

Ik weet niet of er daartoe afluisterapparatuur in alle dokterskabinetten zal worden geïnstalleerd. Een aantal Belgische artsen werden reeds geschorst nadat ze hun mening publiek hadden gemaakt. De Orde der Artsen gaf een beweegreden voor zijn stellingname: ‘In het verleden heeft de verstrekking van desinformatie vanwege vaccinsceptici (arts of niet-arts) het vertrouwen in vaccinatie bij de bevolking dermate aangetast dat de vaccinatiegraad afnam en er een heropflakkering van de ziekte optrad.’ Los van deze vertelling heb ik de indruk dat er een strategie aan de basis ligt van het ‘advies’ van de Orde der Artsen, namelijk het vertrouwen winnen van artsen en andere landgenoten ten overstaan van vaccins, vertrekkend vanuit de premisse dat vaccins werk- en heilzaam zijn. Wat het mRNA-vaccin van Pfizer betreft is er echter geen bewijs.

De toekomst zal uitwijzen of het ‘vaccin’ van Pfizer een zegen of een vloek was. De Belgische wetgeving verplicht niemand zich te laten inenten tegen Covid-19. We kunnen alleen maar hopen dat het altijd een degelijk geïnformeerde en weloverwogen vrije keuze zal zijn.  In het grote dossier over Corona van de vzw Preventie Vaccinatieschade worden andere medische behandelingsmethoden aangereikt om infectie tegen te gaan of om van Covid-19 te genezen. Raadpleeg ook de fact sheet van dezelfde vzw, opgesteld door artsen en voorzien van 108 referenties.[69]

Kiest u na dit artikel te hebben gelezen toch voor inenting, houd er dan rekening mee dat u aan uw arts moet vragen of u allergisch bent aan een van de bestanddelen van het hoogst experimentele mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna).

De hulpstoffen in het vaccin van Pfizer zijn: polyethyleenglycol/macrogol (PEG) als onderdeel van ALC-0159, ((4-hydroxybutyl)diyl)-hexyldecanoaat) (ALC-0315); 2-[(polyethyleenglycol)-2000]-ditetradecylacetamide (ALC-0159); 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC); cholesterol; kaliumchloride; kaliumdiwaterstoffosfaat; natriumchloride; dinatriumfosfaatdihydraat; sucrose; water voor injectie. Let op: deze lijst op de bijsluiter is mogelijk niet volledig.

Zie ook: Kerngezonde 56-jarige verloskundige overleden na vaccinatie (Pfizer)

 en Wat de cijfers van Pfizer zelf vertellen over de werkzaamheid van zijn vaccin

 

Bronnen:

1. Anna Petherick The Lancet 04.04.2020 395:1101-1102 Developing antibody tests for SARS-CoV-2 https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30788-1.pdf

2. Ioannidis, John P. A. 26.03.2021 Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: an overview of systematic evaluations European Journal of Clinical Investigation 51(5): e13554 https://doi.org/10.1111/eci.13554

3. Ioannidis, John 15.09.2020 Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data Bulletin of the World Health Organization https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

4. VIDEO (Fox News) Real Clear Politics 08.04.2020 Dr. Birx: Unlike Some Countries, “If Someone Dies With COVID-19 We Are Counting That As A COVID-19 Death” https://www.realclearpolitics.com/video/2020/04/08/dr_birx_unlike_some_countries_if_someone_dies_with_covid-19_we_are_counting_that_as_a_covid-19_death.html

5. CDC april 2020 Vital Statistics Reference Guidance Number 03 https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/vsrg/vsrg03-508.pdf?ref-patrick.net

6. Cardozo, T. & Veazey, R. 28.10.2020 Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease International Journal of Clinical Practice https://doi.org/10.1111/ijcp.13795

7. Carr, Anitra C. & Rowe, Sam 21.10.2020 The Emerging Role of Vitamin C in the Prevention and Treatment of COVID-19 Nutrients 2020 12(11):3286 https://doi.org/10.3390/nu12113286

8. The Washington Times 2 april 2020 Hydroxychloroquine rated ‘most effective therapy’ by doctors for coronavirus https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/2/hydroxychloroquine-rated-most-effective-therapy-do/

9. Lammers, A.J.J., et al. december 2020 Early hydroxychloroquine but not chloroquine use reduces ICU admission in COVID-19 patients International Journal of Infectious Diseases 101:283-289 ; ingediend 1 augustus 2020, herzien en goedgekeurd 23 september 2020 https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.1460

10. McCullough, Peter A., et al. 01.01.2021 Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection The American Journal of Medicine 134(1):16-22 https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2020.07.003

11. mRNA staat voor messenger RNA. RNA is ribonucleïnezuur. Dit boodschapper-RNA is een gemodificeerde structurele subeenheid van nucleïnezuren die de erfelijkheidsregelende componenten van levende cellen vormen. Na vaccinatie gaan onze cellen met deze genetische instructies aan de slag om de spijlvormige eiwitten aan de buitenzijde van het virus te produceren. Waarna ons lichaam er antistoffen tegen kan aanmaken.

12. Het vaccin Covid-19 BNT162b2 is een lipide nanodeeltjes geformuleerd en sterk gezuiverd boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd door celvrije in vitro transcriptie uit de overeenkomstige DNA-mallen, wat codeert voor het virale spijlvormige eiwit van SARS-CoV-2.

13. Pfizer rapport (10 december 2020) Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034577

14. Pfizer klinische testen: Study to Describe the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=vaccine&cond=covid-19&draw=3

15. Polack, Fernando P., et al. (niet peer reviewed) Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine The New England Journal of Medicine 2020 Dec 31;383(27):2603-2615 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/  https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034577

16. Gezondheid en Wetenschap 27.11.2020 Marleen Finoulst https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/brengt-de-snelheid-waarmee-coronavaccins-ontwikkeld-worden-de-veiligheid-ervan-in-gevaar

17. The New York Times 11.12.2020 https://www.nytimes.com/2020/12/11/health/Covid-Pfizer-vaccine-allergies.html

18. IEX 18.11.2020 https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-181120-220/Pfizer-ons-coronavaccin-is-95-procent-effectief.aspx

19. Pfizer protocol C4591001  https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf#page=119

20. Doshi, Peter 04.01.2021 the BMJ opinion https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/

21. FDA 10.12.2020 https://www.domusmedica.be/sites/default/files/bijlagen/VRBPAC-12.10.20-Meeting-Briefing-Document-FDA%20(1).pdf

22. FAGG Welke voordelen van Comirnaty zijn aangetoond in studies? https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins#60

23. MHRA 15.12.2020 Public assessment report – authorisation for temporary supply https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/944544/COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH__15Dec2020.pdf

24. EMA verklaring van belangenvermenging Pierre Vandamme https://www.vaccinatieschade.be/sites/default/files/bijlagen/EMA_Declaration%20of%20interests_Pierre%20Van%20Damme.pdf

25. Bijsluiter van het vaccin, in het Verenigd Koninkrijk https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943249/Information_for_UK_recipients.pdf

26. Comirnaty concentraat voor dispersie voor injectie CoViD-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd) https://www.fagg.be/sites/default/files/LEAFLET%20(NL)-COMIRNATY%20(EMEA-H-C-005735)-2020.12.21.pdf

27. Infectiespecialist Eric Caumes https://www.dejongeturken.com/beroemde-infectiespecialist-en-professor-waarschuwt-voor-corona-vaccin/

28. European Medicines Agency (21.12.2020): Comirnaty, COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside modified) https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinion-comirnaty_en.pdf

29. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins#40

30. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf p. 7

31. https://legemiddelverket.no/nyheter/covid-19-vaccination-associated-with-deaths-in-elderly-people-who-are-frail

32. Doshi, Peter 21.102020 Will Covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us the BMJ (British Medical Journal) http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4037

33. Supplementary Appendix bij het rapport van Pfizer https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2034577/suppl_file/nejmoa2034577_appendix.pdf

34. The Lancet (18 dec. 2020) https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30226-3

35. CBS 20 Minutes (mei 2020) https://9now.nine.com.au/60-minutes/a-safe-covid-vaccine-in-12-months-is-a-false-hope-expert-says/14ccb869-9f66-476a-aa49-3a9b66841334

36. Curriculum vitae van Arthur L. Caplan PhD. https://med.nyu.edu/faculty/arthur-l-caplan

37. Bijsluiter voor gezondheidswerkers https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948101/Temporary_Authorisation_HCP_Information.pdf

38. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 20.12.2020 Interim clinical considerations for use of Covid-19 vaccines https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html

39. Hoge Gezondheidsraad december 2020 Aanbevelingen voor SARS-CoV-2 vaccinatie met behulp van een boodschapper RNA-vaccin van zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven  https://cdn.nimbu.io/s/yba55wt/assets/HGR%20Covidvaccinatie%20en%20zwangerschap%20advies%20jan2021.pdf

40. The Epoch Times 1 maart 2021 https://theepochtimes.com/3-dozen-cases-of-spontaneoous-miscarriages-stillbirths-occurring-after-covid-19-vaccination_3716385.html?welcomeuser=1

41. Supreme Court of the U.S. 22.02.2011 https://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf

42. 2020news.de 01.12.2020 https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/

43. 2020news.de 12.12.2020 https://2020news.de/en/80000-people-sign-vaccine-petition-ema-silent/

44. RT-qPCR test = Reverse Transcription Quantitative Polymerase Chain Reaction test

45. De definitie van vals positieven is een negatief staal dat in eerste instantie positief scoort, maar dat negatief is na het opnieuw testen met dezelfde testmethode. Vals positieven zijn foutief positieve testresultaten, met andere woorden negatieve monsters die positief testen.

46. De Vrieze, Jop 01.01.2021 Pfizer’s vaccine raises allergy concerns Science 371(6524):10-11 DOI: 10.1126/science.371.6524 https://doi.org/10.1126/science.371.6524.10

47. Gallaher, Bill, Virological 01.02.2020 Response to nCoV2019 Against Backdrop of Endogenous Retroviruses https://virological.org/t/response-to-ncov2019-against-backdrop-of-endogenous-retroviruses/396

48. Wodarg, W. & Yeadon, M. verzoekschrift aan het EMA 01.12.2020 https://dryburgh.com/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_signed_with_Exhibits_geschwarzt.pdf

49. Lee, Sin Hang 17.07.2020 International Journal of Geriatrics and Rehabilitation 2(1):69-96 Testing for SARS-CoV-2 in cellular components by routine nested RT-PCR followed by DNA sequencing http://www.int-soc-clin-geriat.com/info/wp-content/uploads/2020/03/Dr.-Lees-paper-on-testing-for-SARS-CoV-2.pdf

50. Yeadon, Michael 16 oktober 2020 What Sage got wrong https://lockdownsceptics.org/what-sage-got-wrong/

51. Curriculum vitae van Mike Yeadon https://www.bloomberg.com/profile/person/17885352

52. Opiniestuk van arts en specialist infectieziekten Christian Perronne: http://www.francesoir.fr/opinions-societe-sante/vaccin-arnm-lappel-solennel-du-pr-perronne

53. Curriculum vitae van arts en specialist infectieziekten Christian Perronne  https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Perronne

54. Definitie van retrovirus https://www.lexico.com/definition/retrovirus

55. Gammaretroviral Vectors: Biology, Technology and Application Viruses 2011 juni; 3(6): 677–713 https://dx.doi.org/10.3390/v3060677

56. Youngson, dr. Robert Medische Gezinsencyclopedie (2001) p. 469-470

57. NBC News (bron: The Associated Press) 16.10.2003 Gene therapy caused cancer in boys https://www.nbcnews.com/id/wbna3226740

58. Wolff, Greg G. Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017-2018 influenza season, U.S. Armed Forces Health Surveillance Branch Air Force Satellite, Wright-Patterson Air Force Base; 20.06.2019 (ontvangen), 30.09.2019 (herzien), 01.10.2019 (aanvaard), 10.10.2019 (online) Vaccine 2020 jan. 10; 38(2): 350–354 https://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.10.005

59. Paris Match 07.05.2020 https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Professeur-Didier-Raoult-Je-suis-un-renegat-1683722

60. Curriculum vitae van prof. Didier Raoult https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Raoult#cite_note-341

61. Tseng, Chien-Te et al. 20.04.2012, correctie 09.08.2012 Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to PulmonaryImmunopathology on Challenge with the SARS Virus PLOS ONE 7(8) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0035421

62. Trogen, B.; Oshinsky, D.; Caplan A. 26.05.2020 Adverse consequences of rushing a SARS-CoV-2 vaccine: implications for public trust JAMA 2020;323:2460-1 http://doi.org/10.1001/jama.2020.8917

63. Doshi, P. 20.09.2018 Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? the BMJ 2018;362 https://doi.org/10.1136/bmj.k3948

64. Avorn, J.; Kesselheim, A. 31.08.2020 Regulatory decision-making on covid-19 vaccines during a public health emergency JAMA 2020;324(13):1284-1285  https://doi.org/10.1001/jama.2020.17101

65. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

66. Ibidem: Recommendations https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html

67. VRTnieuws 08.03.2021 Huisarts Patrik Vankrunkelsven dient klacht in tegen Artsen voor Vrijheid: “Ze brengen volksgezondheid in gevaar” https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/08/huisarts-en-oud-politicus-patrik-vankrunkelsven-dient-klacht-in/

68. De Morgen 28.01.2021 Orde der Artsen zal streng optreden tegen antivaxdokters: ‘Coronavaccin aanbevelen is deontologische plicht’ https://www.demorgen.be/nieuws/orde-der-artsen-zal-streng-optreden-tegen-antivaxdokters-coronavaccin-aanbevelen-is-deontologische-plicht~b5e89c72/

69. Preventie Vaccinatieschade vzw Corona dossier en fact sheet: https://www.vaccinatieschade.be/content/corona-uitgebreid ; https://www.vaccinatieschade.be/content/corona-fact-sheet

 

 

Bron: FDA VRBPAC Meeting Briefing Document 10 dec. 2020

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!