De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kritische wetenschappers over de risico’s van het vaccin van Pfizer

zondag 27 juni 2021 22:36
Spread the love

Uitgebreide versie: 25 oktober 2021

In december 2020 ontpopten de Belgische massamedia zich als reclamebureau voor het vaccin tegen Covid-19. Eerste minister Alexander De Croo hoorden we verklaren dat alle Belgen zouden worden ingeënt met het vaccin waar ‘iedereen’ (sic) naar uitkeek. In verschillende landen verschenen echter ook wetenschappers die scherpe kritiek hebben geuit op het vaccin van Pfizer en op de PCR-testen om infectie met SARS-CoV-2 vast te stellen. Summier weergegeven: cijfers van Pfizer zelf geven 0,01 % vermindering van risico op ernstige Covid-19 en een 0,4652 % verhoogd risico op ernstige bijwerkingen; 0,4 % van 1.131 adolescente proefpersonen ondervond ernstige bijwerkingen; veilige en werkzame medische behandelingen tegen Covid-19 werden ontraden, soms zelfs verboden; studies tonen aan dat wijdverbreide immuniteit werd bereikt; massale vaccinatie is onverantwoord en kan leiden tot bijkomende risico’s van hyperimmunisatie; vaccin is onvoldoende getest; extreem verkorte observatieperiode; frequent voorkomende bijwerkingen; verhoogd risico op myocarditis en pericarditis; sterfgevallen na aan het vaccin gelinkte zeldzaam voorkomende aandoeningen zijn gerapporteerd en zullen blijven gebeuren; vaccintechniek lijkt sterk op gentherapie; effecten op lange termijn onbekend; ethische overwegingen en deontologische codes werden overboord gegooid omwille van ‘dringende noodsituatie’; Europees voorzorgsprincipe is ondermijnd; Bill Gates’ voorliefde voor experimentele vaccins en eugenetica is bedenkelijk; PCR-tests zijn ongeschikt om te diagnosticeren. Een inentingsstof tegen Covid-19 is eigenlijk geen ‘vaccin’ want het bevat geen afgezwakte of gedode virus of bacterie als voorbehoedmiddel tegen infectieziekten. Wegens het algemeen gebruik ervan bezig ik hier toch het woord ‘vaccin’. De in deze tekst genoemde medicijnen zijn geen voorschriften. Bij ziekte dient men steeds advies in te winnen bij een professionele medische deskundige. Dit artikel maakt gebruik van officiële documenten en van peer reviewed wetenschappelijke publicaties, d.w.z. studies die door onafhankelijke beroepsgenoten werden geëvalueerd.

” De gevolgen van deze injectie zijn volledig onbekend, want het is een primeur voor de mens. “

 

Studies tonen aan dat wijdverbreide beschermende immuniteit werd bereikt

Het laboratorium van de Duke-NUS Medical School in Singapore heeft onderzocht hoe lang mensen immuun zijn tegen de coronavirussen die SARS en Middle East Respiratory Syndrome (MERS) veroorzaakten. Martin Hibberd, hoogleraar in opduikende infectieziekten aan de Britse London School of Hygiene and Tropical Medicine, verklaarde hierover: ‘Zeventien jaar later heeft een SARS-overlevende nog steeds neutraliserende antilichamen tegen SARS. We ontdekten dat de antilichamen er niet alleen waren, maar dat ze het SARS-virus nog steeds konden neutraliseren.’ De lezer dient te weten dat er nooit een vaccin werd gebruikt om SARS en MERS te bestrijden. Hibberd opperde bovendien dat ‘als mensen eenmaal antilichamen tegen een bepaald coronavirus produceren, zij waarschijnlijk immuniteit voor het leven hebben.’[1] In augustus 2021 verscheen een preprint versie van een Israëlische studie (Gazit, S., et alia 2021) die aantoonde dat natuurlijke immuniteit een langduriger en sterkere bescherming biedt tegen infectie, symptomatische ziekte en ziekenhuisopname veroorzaakt door de Delta-variant van het SARS-CoV-2-virus, in vergelijking met de opgewekte immuniteit ingevolge twee doses van Pfizer’s vaccin. Mensen die eerder een infectie hadden opgelopen verkregen na één dosis nog een betere bescherming.[2]

Een vervolgstudie van een peer reviewed meta-analyse die John P. A. Ioannidis aan de Amerikaanse Stanford University uitvoerde toonde in april 2021 aan dat de waarschijnlijkheid om te sterven aan de Covid-19-ziekte wereldwijd gemiddeld 0,15 % is.[3] Half september 2020 bedroeg dit infectie-sterftecijfer [IFR] nog 0,23 %. Ioannidis gebruikte geen statistieken van als Covid-19 geregistreerde sterfgevallen, maar baseerde zich op serologisch onderzoek.[4] Reeds op 28 februari 2020 had een studie onder leiding van topviroloog Anthony Fauci gesuggereerd ‘dat de algemene klinische gevolgen van Covid-19 lijken op die van een ernstige seizoensgriep (met een geval-sterftecijfer [CFR] van ongeveer 0,1 %).’[5] Dus niet de 3,4 % die WHO-topman Ghebreyesus op 3 maart 2020 wereldkundig had gemaakt. Het aantal mensen dat overlijdt aan Covid-19 kan evenwel overschat zijn. Zo heeft dr. Deborah Birx, coördinator van de Covid-19 task force op 8 april 2020 in het Witte Huis verklaard dat de VS een liberale benadering aangaande sterfte hanteert. Birx: ‘Als iemand met Covid-19 sterft, rekenen we dat als een overlijden aan Covid-19.’ Het maakt niet uit of de patiënt een onderliggend ziekteprofiel heeft terwijl hij of zij een SARS-CoV-2-infectie oploopt en vervolgens in de afdeling voor intensieve zorgen overlijdt. De VS-regering registreert dit als een overlijden aan Covid-19.[6] Overigens kunnen sommige reeds aanwezige chronische aandoeningen verward worden met Covid-19 terwijl er geen sprake is van een infectie van de luchtwegen. Het gaat dan om aandoeningen die leiden tot een verminderde longcapaciteit, zoals chronisch obstructief longlijden of astma. Chronisch obstructief longlijden (COPD) is een ongeneeslijke ziekte waarbij de luchtwegen geleidelijk aan vernauwen en waarbij longblaasjes worden afgebroken. Het is een van de meest voorkomende doodsoorzaken. In verband hiermee geven de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dit advies: ‘In gevallen waar een definitieve diagnose van Covid-19 niet kan worden gesteld, maar het wel vermoed wordt of waarschijnlijk is (bv. de omstandigheden zijn dwingend binnen een redelijke mate van zekerheid), is het aanvaardbaar om Covid-19 op een overlijdensakte te vermelden als “waarschijnlijk” of “verondersteld”.’[7]

Is ons immuunsysteem werkelijk blind voor het zogenaamd nieuwe SARS-CoV-2-virus? Drie wetenschappelijke onderzoeken naar de aanwezigheid van antilichamen geven het antwoord op deze vraag. Een in The Lancet gepubliceerde studie onderzocht minstens veertien dagen na hun herstel het bloed van patiënten die van Covid-19 genezenn waren. Uitgedaagd met een gen van het SARS-CoV-2-virus reageerde hun immuunsysteem met neutraliserende antilichamen en CD8+ T-celreacties. Over het algemeen had de meerderheid van de patiënten een robuuste adaptieve immuunrespons, ongeacht de ernst van de ziekte.[8] Een andere studie, gepubliceerd in Plos One, toonde aan dat mRNA-vaccins effectief de antilichamen IgG en IgA opwekken. Aangezien de “geheugen”-respons voor de genoemde antilichamen na de tweede vaccindosis aanzienlijk korter was dan de primaire respons, zou dit kunnen betekenen dat wijdverbreide beschermende immuniteit werd bereikt.[9] Dit in contrast met de stelling dat de mRNA-vaccins pas een aantal weken na de tweede dosis voor voldoende antistoffen zouden zorgen. Het blad Clinical Infectious Diseases heeft een studie gepubliceerd die aantoonde dat eiwitten van het SARS-CoV-2-virus werden gemeten in longitudinale plasmamonsters die verzameld werden bij dertien deelnemers die twee doses van het mRNA-1273-vaccin (Moderna) hadden gekregen. ‘Elf van de dertien deelnemers vertoonden reeds op dag één na de eerste vaccininjectie opspoorbare niveaus van SARS-CoV-2-eiwit. De opruiming van opspoorbaar SARS-CoV-2-eiwit correleerde met de productie van IgG en IgA.’[10] Dit is volgens de microbioloog en professor Sucharit Bhakdi absoluut een bewijs van verworven wijdverbreide beschermende immuniteit, een weerstand die ook voor alle varianten van het SARS-CoV-2-virus geldt. Voor gefundeerde info, zie: Doctors4covidethics.org.[11] Aan de hand van bloedonderzoek naar antilichamen schat onafhankelijk medisch wetenschapper Frederik Feys de op  natuurlijke wijze verworven immuniteit voor het SARS-CoV-2-virus over heel België algemeen hoog in. Hij kwam uit op een gemiddelde van 28,8 %. ‘En dit varieert afhankelijk van de locatie tussen minimaal 12,8 % en maximaal 61,6 %’, schrijft Feys in zijn rapport van 17 september 2021.[12][13]

 

Ingeënte mensen zijn vooraf ontoereikend ingelicht over de risico’s

Teneinde te beantwoorden aan medische en ethische normen hebben zowel gezonde als zieke mensen het recht om degelijk te worden ingelicht over bijwerkingen en andere eventuele risico’s verbonden aan inentingen ter voorkoming van een ziekte na een virale infectie. De biochemicus en moleculair farmacoloog Timothy Cardozo heeft samen met de patholoog Ronald Veazey de wetenschappelijke literatuur bestudeerd om (pre)klinisch bewijs te identificeren teneinde clinici in staat te stellen het specifieke risico bekend te maken dat erin bestaat dat vaccins ter voorkoming van de ernstige ziekte Covid-19 deze ziekte juist kunnen verergeren bij blootstelling aan de uitdaging die het SARS-CoV-2-virus ons stelt. Cardozo en Veazey doorzochten de literatuur om te achterhalen of risico’s naar behoren publiek waren gemaakt. Na analyse van de protocollen van de proefnemingen van vaccinontwikkelaars concludeerden zij dat vaccins tegen Covid-19, die ontworpen zijn om neutraliserende antilichamen op te wekken, de ontvangers van het vaccin overgevoeliger kunnen maken voor ernstiger ziekten in contrast met het geval dat zij niet gevaccineerd waren. De vaccins tegen SARS, MERS en RSV (Respiratory Syncytial Virus) werden nooit goedgekeurd aangezien de vergaarde gegevens bij het ontwikkelen en testen van deze vaccins op een ernstig mechanistisch probleem wezen. Namelijk dat vaccins die empirisch volgens de traditionele aanpak gebruik maken van een niet of minimaal gemodificeerd coronavirus – en ongeacht de toedieningsmethode – de Covid-19-ziekte kunnen verergeren via antibody-dependent enhancement (ADE) oftewel antilichaam-afhankelijke versterking. Cardozo en Veazey stelden vast dat dit risico werd verdoezeld in protocollen van klinische proeven en in toestemmingsformulieren voor de Covid-19-vaccinproeven die in 2020 plaatsgrepen. Het is daardoor onwaarschijnlijk dat patiënten voldoende worden ingelicht over de risico’s van een inenting alvorens zij hiervoor hun toestemming geven. Hun literatuurstudie werd na peer review goedgekeurd en gepubliceerd in het International Journal of Clinical Practice.[14] Door vaccins veroorzaakte versterking van de ziekte werd onder meer waargenomen bij het SARS- en het MERS-virus en bij het feline coronavirus, die nauw verwant zijn met SARS-CoV-2, de veroorzaker van de Covid-19-ziekte.[15] Terwijl Cardozo en Veazey in hun literatuurstudie uitdrukkelijk stellen dat ADE niet iets theoretisch is, stellen de vaccinpropagandisten van Gezondheid en Wetenschap dat het een louter ‘theoretische mogelijkheid’ is dat de huidige vaccins tegen Covid-19 deze ziekte zouden kunnen verergeren via ADE. Deze propagandisten stellen dat de klinische proefnemingen met de kandidaatvaccins tegen Covid-19 het optreden van ADE niet hebben aangetoond. In het geval van het mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech werden er echter tijdens de proefnemingen slechts 21.720 mensen gevaccineerd, waarvan 22 procent tussen 65 en 91 jaar oud waren. De grootte van deze groep van deelnemers was dus té klein om definitieve uitspraken te doen. Indien er bewijs zou opduiken dat ADE zich voordoet tijdens de huidige wereldwijde vaccinatiecampagne, zou dit onmiddellijk de campagne moeten stilleggen. Het lijkt daarom gerechtvaardigd dat Cardozo en Veazey in hun literatuurstudie erop wijzen dat het risico van ADE dient meegedeeld te worden aan kandiderende proefpersonen en bij uitbreiding aan iedereen die geneigd is om zich te laten vaccineren vanuit het via de hoofdstroommedia gekweekte geloof dat vaccinatie het enige medische middel zou zijn om Covid-19 af te wenden.

 

Zijn er alternatieve middelen voor het vaccin tegen Covid-19?

Tot de andere redmiddelen die tijdens de huidige vaccinatietunnelvisie verzwegen worden, behoort onder meer de preventieve en curatieve toepassing van hoge doses vitamine C. Deze vitamine heeft anti-oxidatieve, anti-virale, anti-inflammatoire, anti-trombotische en immuno-modulerende functies.[16] Verder is er het anti-malariamiddel hydroxychloroquine (HCQ), een medicijn waarover Facebook tot 29 januari 2021 informatie heeft gecensureerd. De media brachten HCQ op een negatieve wijze in de aandacht, onder andere ten gevolge van een studie met 1.395 patiënten die hoge doses HCQ hadden gekregen, hetgeen niet resulteerde in een gunstig effect op de mortaliteit. Dit gebrek aan effect op de sterfte leidde ertoe dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het gebruik ervan tijdens klinische testen had stopgezet. Gebruik van (H)CQ tegen Covid-19 buiten de context van klinische testen kreeg van Amerikaanse autoriteiten een negatief advies. In contrast hiermee bracht een Sermo-opiniepeiling in dertig landen eind maart 2020 aan het licht dat 37 procent van de artsen die Covid-19-patiënten behandelden, HCQ aanmerkten als ‘de meest effectieve therapie’.[17] In augustus 2020 toonde een Nederlandse peer reviewed observationele studie aan dat een gebruik van HCQ – niet CQ – in het vroege stadium van een Covid-19-ziekteverloop bij gehospitaliseerde patiënten die niet in de afdeling intensieve zorgen waren opgenomen, het risico om in deze afdeling te worden opgenomen met 53 procent deed afnemen.[18] Op 1 januari 2021 publiceerde The American  Journal of Medicine een peer reviewed studie die tot de slotsom kwam dat toepassing van het medicijn HCQ in combinatie met zink en azithromycine bij patiënten in hun thuissituatie de voortschrijding van de ziekte kan verminderen en ziekenhuisopname en sterfgevallen kan voorkomen.[19] Terwijl de hoofdauteur, Dr. Peter A. McCullough, rapport uitbracht van recent studiewerk over de genoemde combinatie van medicijnen, kreeg hij van de kretologische fact check site Health Feedback het deksel op de neus omdat hij het aparte gebruik van HCQ publiekelijk zou hebben aanbevolen – een valse aantijging.[20] Dr. Mc Cullough heeft zich verdedigd in een senaatscommissie. McCullough: ‘Geen enkel medicijn of therapie is op zichzelf werkzaam tegen Covid-19. De minachtende dwaling bestond erin om een heel kleine studie op te zetten. “Oh, we onderzochten 200 patiënten die behandeld werden met ofwel Ivermectine ofwel Hydroxychloroquine, en het werkte niet!” Waar wij naar kijken zijn signalen van baten en van aanvaardbare veiligheid. En we combineren dat.’ Zie de video.[21]

Het wetenschappelijk tijdschrift Reviews in Cardiovascular Medicine publiceerde een peer reviewed studie die een sequentiële multimedicijnbehandeling voorstelde om tegemoet te komen aan het pijnpunt van het ontbreken van een vroege behandeling waardoor de symptomen van Covid-19-patiënten escaleren met een hoge kans op overlijden als gevolg.[22]

Niets weerhoudt artsen ervan zink voor te schrijven (dat door Omega Pharma onder de naam Zincotabs op de markt wordt gebracht en als voedingssupplement is geregistreerd). Azithromycine wordt ook regelmatig voorgeschreven. Artsen zijn vrij om Hydroxychloroquine (HCQ) voor te schrijven voor gebruik tegen Covid-19. Aangezien zij het geneesmiddel in dat geval hebben voorgeschreven buiten de therapeutische indicaties van de registratie, moeten zij zich er echter van bewust zijn dat zij, in geval van eventuele ernstige bijwerkingen, problemen riskeren bij klachten van patiënten (juridische en met de Orde der Artsen). Hydroxychloroquine is geregistreerd onder de handelsnaam Plaquenil ter behandeling van reumatoïde artritis en van de auto-immuunziekte systemische lupus erythematosus. Het wordt reeds zo’n zestig jaar ingezet tegen malaria en tegen vormen van reuma.

Neveneffecten van inenting met vaccins worden geregistreerd in de officiële database van de WHO: http://www.vigiaccess.org/. Door middel van het ingeven van COVID-19 VACCINE vindt u onder Adverse Drug Reactions de lijst van aandoeningen met telkens de vermelding van het aantal gevallen. Op datum van 6 september 2021 lijken er wereldwijd kort na toediening van vaccins tegen Covid-19 1.904.499 meldingen van verschillende aandoeningen geregistreerd te zijn. Het is echter zo dat Vigiaccess niet in staat is om de gemelde gevallen per Covid-19-vaccin apart weer te geven. Dit hoge cijfer heeft dus niet alleen betrekking op het vaccin van Pfizer maar ook op de andere entstoffen die ingezet worden om Covid-19 in te dammen, zoals dat van Moderna en AstraZeneca. In de rubriek van de algemene stoornissen en van condities van de toedieningsplek vinden we 10.046 overlijdens (‘death’) verstopt. En in de lijst van onderzoekingen zien we dat slechts 299 autopsies werden uitgevoerd! Van de veertig overledenen die prof. dr. Peter Schirmacher binnen twee weken na vaccinatie obduceerde, hield een derde verband met het vaccin. Toen de pathologen prof. dr. Arne Burkhardt en prof. dr. Walter Lang tien lijken schouwden, bleek de helft heel waarschijnlijk verband te houden met het vaccin. Een Oostenrijkse onderzoeksgroep vond in de anti-Covidvaccins van Pfizer-BioNTech, AstraZeneca en Janssen ijzer- en chroomdeeltjes die niet thuishoren in die vaccins.[23] Om aantallen te vinden van gemelde gevallen van vermoedelijke bijwerkingen in Europa, surft u naar de gegevensbank www.adrreports.eu/nl/search_subst.html van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA). Zoek daar naar Covid-19 mRNA vaccine Pfizer-BioNTech (onder de generieke naam Tozinameran). Ongeacht of het nu gaat om de WHO, het VAERS, het EMA of het FAGG, de cijfers aangaande de gemelde bijwerkingen zijn onbetrouwbaar. Enerzijds omdat zorgverleners door tijdsgebrek of uit angst om geschorst te worden er niet altijd melding van maken en omdat slachtoffers zelf niet altijd een verband leggen en dus niets melden. Anderzijds is er té weinig onderzoek om een oorzakelijk verband met het vaccin te kunnen bevestigen of weerleggen. Om een oorzakelijk verband tussen vaccinatie en overlijden te kunnen uitsluiten of bevestigen heeft de Duitse vereniging voor pathologie aangedrongen op het uitvoeren van meer autopsies.[24]

 

Onbekend: periode van immuniteit na vaccinatie

Op 30 december 2020 startte het bedrijf Pfizer zijn experiment van massale inenting van de Belgische bevolking om na te gaan wat de effecten op de lange termijn zullen zijn van de toepassing van de nieuwe technologie die toegepast wordt met het BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccin.[25][26] Dit vaccin is volgens Pfizer bedoeld om personen vanaf de leeftijd van zestien jaar 95 % effectieve bescherming te bieden tegen de ziekte Covid-19 na infectie. Om het vaccin op zijn efficiëntie en veiligheid te testen werden 21.720 mensen ermee ingeënt en 21.728 andere mensen werden ingeënt met een placebo. 77 % van de proefpersonen waren tussen 18 en 64 jaar oud; 0,2 % van hen was 12 tot 15 jaar; 0,8 % 16 tot 17 jaar; 22 % 65 tot 91 jaar. De observatie besloeg een korte periode van 27 juli 2020 tot 14 november 2020. Volgens het rapport van Pfizer ondervonden vier deelnemers ernstige ongewenste ongemakken na vaccinatie. Zes sterfgevallen hielden volgens de onderzoekers geen verband met de toediening van het vaccin of het placebo. De veiligheidsbewaking van de deelnemers zal tot twee jaar na toediening van de tweede dosis van het vaccin worden voortgezet.[27][28] Pfizer’s studiemethode was observer-blinded, niet ‘dubbelblind’ zoals de vaccinpropagandisten van Gezondheid en Wetenschap verkeerdelijk beweren in een tekst die zo uit een reclamefolder zou kunnen komen, met slogans als: ‘op geen enkel moment werden toegevingen gedaan aan kwaliteit en veiligheid’. Alsof redacteur Finoulst tijdens de proefnemingen stond toe te kijken… Dubbelblind betekent dat het zowel voor de zorgverlener als voor de ingeënte persoon onbekend is of een placebo of een vaccin wordt gebruikt. De methode die Pfizer in werkelijkheid gebruikte staat vermeld op het voorblad van zijn rapport in het blad The New England Journal of Medicine.[29][30] Deze door Gezondheid en Wetenschap gelanceerde fabel van de dubbelblinde methode werd door diverse media in artikels gekopieerd, ook in de brief die bejaarde mensen in woonzorgcentra aangeboden kregen teneinde hun toestemming tot vaccinatie te verkrijgen. In een fact check beweert Gezondheid en Wetenschap dat patiënten met een instabiele medische conditie deelnamen aan fase 3 van de klinische proefnemingen. Dat is onjuist gezien het bovengenoemde rapport in The New England Journal of Medicine zwart op wit stelt dat ‘volwassenen van 16 jaar of ouder die gezond waren of stabiele chronische medische aandoeningen hadden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV), hepatitis B-virus of hepatitis C-virus, in aanmerking kwamen voor deelname aan de proefnemingen.’

De start van de inentingscampagne in België met het vaccin van Pfizer volgde nadat reeds gekend was dat een aantal gezondheidswerkers in het Verenigd Koninkrijk, Alaska en de VS vlak na de inenting ernstige allergische reacties hadden vertoond.[31] ‘Het is momenteel niet bekend welke bescherming de vaccins in ontwikkeling precies zullen bieden’, lezen we op de website laatjevaccineren.be. Het vaccin van Pfizer is mijns inziens ook een vaccin in ontwikkeling, aangezien niemand weet hoe lang het bescherming biedt tegen de uitbraak van de ernstige acute respiratoire aandoening Covid-19. Bovendien zijn nog niet alle bijwerkingen in kaart gebracht.

 

MHRA en FDA rapporten: Pfizer’s vaccin vermindert risico op ernstige Covid-19 met 0,01 %

Op 9 november 2020 kondigde de website van Pfizer als eerste van een aantal vaccinontwikkelaars aan dat de werkzaamheid van zijn BNT162b2-vaccin 90 procent zou bedragen, vanaf zeven dagen na toediening van de tweede dosis. Toen de Amerikaanse concurrent Moderna op 16 november 2020 aankondigde dat zijn kandidaatvaccin voor 94,5 % effectief is ter voorkoming van de ziekte Covid-19, kondigde Pfizer twee dagen later aan 95 % werkzaamheid te hebben bereikt.[32] Had Pfizer op negen dagen tijd ineens veel meer proefpersonen getest zodat het 5 % effectiever werd? Is dit percentage een werkelijk resultaat uit zijn klinische testen met 43.448 proefpersonen? Kondigde Pfizer dit percentage aan om Moderna de loef af te steken en dus eerder dan Moderna bestellingen in de wacht te slepen? Of om zijn beursnoteringen gunstig te beïnvloeden? Waar komt Pfizer’s claim van 95 % effectiviteit van zijn boodschapper-RNA bevattend vaccin vandaan?

De resultaten van de proefnemingen die op 31 december 2020 zonder peer review werden gepubliceerd in The New England Journal of Medicine doen de wenkbrauwen fronsen. We lezen daar: ‘Er waren 8 gevallen van Covid-19 met begin [eerste symptomen van mogelijke Covid-19, nvdr] minstens zeven dagen na de tweede dosis, onder de deelnemers die BNT162b2 [het vaccin, nvdr] kregen en 162 gevallen onder degenen die een placebo kregen.’ Hieruit besluiten de auteurs dat het vaccin voor 95 % effectief was in het voorkomen van Covid-19! Het lijkt er sterk op dat zij hier simpelweg het getal 162 met 95 % verminderden om op getal 8 uit te komen. Deze aantallen hebben geen betrekking op het ontwikkelen van ernstige Covid-19. De juiste berekening is als volgt. 21.728 (placebogroep) – 99,2544 % = 162; 21.720 (vaccingroep) – 99,9631 % = 8; het verschil tussen deze twee percentages geeft 0,7087 % risicovermindering voor deze specifieke situatie waarbij de ene groep werd ingeënt met het mRNA-vaccin en de andere groep niet.

Toen Peter Doshi van The British Medical Journal (theBMJ) zocht naar de individuele cijfers die als resultante 95 % werkzaamheid zouden geven aan Pfizer’s vaccin, bleken die niet vermeld in de rapporten van Pfizer. Het protocol (p. 119) stipuleert dat deze gegevens twee jaar na de proeven worden bekend gemaakt.[33] Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) wil deze ruwe cijfers ‘te zijner tijd’ vrijgeven.[34] Op 10 december 2020 bracht de Amerikaanse medicijnenwaakhond Food and Drug Administration een door Pfizer en BioNTech gesponsord rapport uit waarin de cijfergegevens van Pfizer werden verwerkt. Tabel 6 in dat rapport geeft 170 proefpersonen weer die op de zevende dag na inenting met de tweede dosis voor het eerst geconfronteerd werden met symptomen die in verband werden gebracht met Covid-19. Deze Tabel 6 geeft de specifieke subgroepen van mensen waarvoor er geen bewijs was dat zij een infectie hadden opgelopen in de dagen voorafgaand aan die zevende dag. In de specifieke subgroep van 18.198 personen die met het vaccin werden ingeënt waren er 8 die eerste symptomen ontwikkelden (= 0,04 %). De 162 overige personen uit de groep van 170 behoorden tot de specifieke subgroep van 18.325 personen die ingeënt waren met een placebo (= 0,88 %). Het vaccin gaf dus een relatieve vermindering van dit specifieke risico met 0,84 %.[35] Zie ook Tabel 6 in het eindrapport van het Britse Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft dezelfde cijfers over eerste symptomen gebruikt om een foutieve berekening te maken die Pfizer’s claim bevestigt! Het FAGG zag dat om het getal 8 te bekomen je 95,06 % kunt aftrekken van 162, een berekening die het feit negeert dat 8 in verhouding staat tot 18.198 en dat 162 in verhouding staat tot 18.325.[36] En deze vier cijfers hebben geen betrekking op het ontwikkelen van ernstige Covid-19 na een inenting met het vaccin van Pfizer.

We kijken nu naar Tabel 11 in het FDA-rapport. Deze tabel geeft het aantal gevallen weer van ernstige Covid-19 bij proefpersonen waarvan geen infectie was aangetoond gedurende de eerste zeven dagen na toediening van de tweede dosis. Er is daar slechts 1 geval in de specifieke subgroep van 18.198 vaccin-ontvangers (= 0,006 %). Van de specifieke subgroep van 18.325 placebo-ontvangers zijn er slechts 3 die ernstige Covid-19 ontwikkelden (= 0,016 %). De laatste paragraaf van pagina 32 van het MHRA-rapport geeft dezelfde situatie en cijfers weer. Inenting met het vaccin van Pfizer geeft dus 0,01 % minder risico op het ontwikkelen van de ernstige vorm van Covid-19! Dit betekent dat wanneer 10.000 mensen ingeënt zijn het vaccin slechts bij één van hen ernstige Covid-19 kan voorkomen. Het vaccin is dus amper werkzaam!

In contrast hiermee lezen we onderaan pagina 42 van het MHRA-rapport dat 240 proefpersonen na vaccinatie werden geconfronteerd met ernstige bijwerkingen van het vaccin. Dat is 1,1049 % van de totale groep van 21.720 proefpersonen die een vaccin hadden gekregen. 139 anderen die ernstige bijwerkingen rapporteerden behoorden tot de totale groep van 21.728 proefpersonen die een placebo hadden gekregen. Dat is 0,6397 %. Het verschil tussen de vaccin- en de placebogroep geeft dus een met 0,4652 % verhoogd risico op ernstige bijwerkingen wanneer men zich laat inenten met het mRNA-vaccin. De nadelen van het vaccin van Pfizer wegen dus op tegen de praktisch onbestaande voordelen ervan. Toch lezen we op pagina 3 van ditzelfde rapport van het MHRA dat het ‘vaccin zijn effectiviteit in het voorkomen van Covid-19 heeft bewezen’! In tegenspraak met de cijfers in het rapport concludeerde het MHRA dat ‘de voordelen groter zijn dan de risico’s en dat het vaccin daarom wordt ‘vergund voor tijdelijke toelevering gedurende de Covid-pandemie’.[37] Waarom staat de conclusie van het MHRA lijnrecht tegenover de cijfers in zijn eigen rapport? Komt dit niet neer op regelrechte fraude? Is er sprake van corrupte belangenvermenging? Verdraait medicijnenwaakhond MHRA de feiten over het mRNA-vaccin omdat het eind 2017 meer dan 980.000 Britse pond uitgekeerd kreeg van de Bill & Melinda Gates Foundation? De MHRA deelde de pers mee dat die donatie zou worden besteed aan een MHRA-project om ontbrekende planning van vaccinrisicobeheer en vaststelling van nadelige gezondheidseffecten in landen met (middelmatig) lage inkomsten te verbeteren.[38] Bill Gates, de voormalige topman van Microsoft, is een notoir verdediger van negatieve eugenetica en van het inenten van mensen met genetisch gemanipuleerde organismen. Is hij werkelijk een voorstander van een verbetering van het gezondheidssysteem wanneer hij in 2020 wenste dat de nieuwe vaccins supersnel moesten worden ontwikkeld?

De vaccinoloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen, België) is betrokken bij de financiering van projecten van bedrijven zoals GSK en Pfizer die vaccins ontwikkelen.[39] Op 4 februari 2021 heeft hij in de media zwangere vrouwen aangespoord om zich te laten inenten. Een week eerder, op 28 januari 2021, lazen we in het blad Visie van het christelijke ziekenfonds CM dat zwangere vrouwen en in behandeling verkerende kankerpatiënten zich niet kunnen laten vaccineren. Ik kom aan het eind van dit artikel nog terug op Pierre Van Damme’s ongefundeerde argumenten ten gunste van massale vaccinatie.

 

Eric Caumes: ‘Meer ernstige vermoeidheidsklachten dan bij andere vaccins’

De Engelse bijsluiter voor ontvangers van het vaccin vermeldt dat ingeënte mensen extra bijwerkingen kunnen melden, naast de reeds vermelde bijwerkingen.[40] Meer dan een op tien mensen kunnen kortstondig pijn op de prikplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, rillingen, gewrichtspijn of koorts ervaren. Tot een op de tien mensen kunnen te maken krijgen met een opgezwollen prikplek, rode verkleuring van de prikplek of misselijkheid. ‘Een op honderd mensen kunnen last hebben van een onwel gevoel en van vergrote lymfeklieren’, lezen we in de Engelse bijsluiter. Vergrotingen van lymfeklieren komen veel voor bij een ontsteking. Dit houdt verband met de afweerreactie. De Belgische versie van de bijsluiter vermeldt als extra symptoom slapeloosheid waarmee minder dan een op honderd ingeënte mensen geconfronteerd worden.[41] De prominente Franse infectioloog en voorstander van vaccins Eric Caumes verklaarde over de bijwerkingen: ‘Die zijn niet ernstig, maar wel frequent. Meer dan 50 procent krijgt hoofdpijn, vermoeidheid. Er staat zelfs in het rapport dat 4 % ernstige vermoeidheidsklachten krijgt, dat is veel meer dan bij andere vaccins.’.[42]
Laatjevaccineren.be, een website van de Vlaamse overheid, is erg summier in zijn uitleg over de nieuwe techniek van mRNA-vaccins. Nergens op die website wordt gerefereerd naar peer reviewed wetenschappelijke studies om de lezer in staat te stellen de beweringen op waarheidsgehalte te kunnen verifiëren. We lezen daar dat men voorafgaand aan de vaccinatie niet getest moet zijn op antistoffen. Er wordt gesteld dat we nog niet weten hoelang de antistoffen na het doormaken van de ziekte bescherming zullen bieden. Nochtans, zoas de hoogleraar Hibberd opperde, heeft men bij SARS-overlevenden vastgesteld dat zij na genezing zeventien jaar immuun waren. Ook de eerder genoemde Israëlische studie (Gazit, S., et al. 2021) wijst op langere immuniteit dan met twee doses van Pfizer’s vaccin kan worden bereikt. Laatjevaccineren.be ziet het anders en wenst 70 procent van de bevolking in te enten. Maar zoals de voorbeelden aan het eind van dit artike aangeven, biedt het vaccin mogelijk slechts een maand bescherming na twee doses. Volgens vaccinologen die kritisch staan tegenover de vaccins ter voorkoming van Covid-19 is het vaccineren van iemand die reeds antistoffen heeft tegen de ziekte nutteloos. Hyperimmunisatie zou tot bijkomende risico’s leiden. De Vlaamse overheid wekt de indruk dat alles onder controle is met dit experimenteel vaccin.

 

Goedkeuring van nieuw vaccin op basis van onvolkomen gegevens

Op 21 december 2020 heeft een paar uur na het positief advies van het medicijnencomité van het EMA de Europese Commissie het licht op groen gezet voor het vaccin van Pfizer. Producent Pfizer moet het EMA continu van nieuwe gegevens voorzien tijdens de testfase die loopt tot 2 mei 2023. Het gaat immers om een voorwaardelijke marktvergunning die geldt in alle landen van de Europese Unie.[43] Nieuwe gegevens rond levensbedreigende effecten werden verzameld, maar toch stel ik vast dat het ‘vaccin’ niet van de markt werd gehaald! Volgens het FAGG werd deze vergunning verleend omdat ‘de voordelen van onmiddellijke beschikbaarheid opwegen tegen het risico dat de gegevens minder volledig zijn dan normaal.’[44] Tijdens een noodsituatie geeft men dus liever de voorkeur aan een experimenteel vaccin waarvan alle schaduwzijden nog niet zijn gekend. Het EMA omschrijft de werking ervan aldus: ‘Het vaccin bevat een molecuul genaamd boodschapper-RNA (mRNA) met instructies voor de productie van spijlvormig eiwit dat zich aan het oppervlak van het SARS-CoV-2-virus bevindt, het Coronavirus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt.’ Het vaccin bevat uiteraard het virus zelf niet en kan geen Covid-19 veroorzaken. Het virus gebruikt dit eiwit om lichaamscellen binnen te dringen. Verder legt het EMA uit: ‘Wanneer een persoon met het vaccin wordt ingeënt, zullen sommige van zijn cellen de mRNA instructies lezen en tijdelijk het spijlvormig eiwit produceren. Het immuunsysteem van die persoon zal dan dit eiwit als vreemd herkennen en antilichamen produceren en de T-cellen (witte bloedcellen) activeren om het aan te vallen. Als deze persoon later in contact komt met het SARS-CoV-2-virus, zal zijn of haar immuunsysteem het herkennen en klaar zijn om het lichaam ertegen te verdedigen. Het mRNA van het vaccin blijft niet in het lichaam van de ingeënte persoon, maar wordt kort na de vaccinatie afgebroken.’ Over deze laatste stelling is er geen wetenschappelijke consensus.[45] Onder punt 5.1 geeft het EMA meer details over het werkingsmechanisme. Het mRNA, dat volgens het EMA ‘niet repliceert’, codeert voor het spijlvormige eiwit dat een S-antigeen is, een afweer opwekkende lichaamsvreemde stof. Dit antigeen (antibody generator) komt ‘transiënt tot expressie’; het is dus van voorbijgaande aard. Het mRNA in kwestie zou de genetische code zijn die maakt dat de ‘juiste immuunrespons’ wordt opgewekt. Volgens het EMA leidt het vaccin ‘tot zowel neutraliserende antistoffen als cellulaire immuunresponsen op het spike-(S)-antigeen, wat mogelijk bijdraagt tot de bescherming tegen Covid-19.’[46] ‘Mogelijk, want zeker is men niet. Deze nieuwe techniek pretendeert dus het immuunsysteem op kunstmatige wijze een zetje te geven. Maar het EMA wijst bij gebrek aan voldoende gegevens tevens op onbekende facetten in verband met het gebruik van dit vaccin. Zo sproten er uit de testen niet genoeg gegevens voort om iets verstandig te kunnen zeggen over hoe goed het vaccin werkt bij mensen die reeds Covid-19 doormaakten. Over de impact van dit vaccin op de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus tast men nog in het duister. Het is immers nog onbekend hoeveel ingeënte mensen het virus alsnog met zich mee zullen dragen of verspreiden. Niemand weet hoe lang iemand tegen het virus beschermd zal zijn na vaccinatie. Er zijn beperkte gegevens over mensen met een verzwakt immuunsysteem. Hoewel deze categorie van mensen mogelijk minder goed reageert op het vaccin, maakt men zich niet bijzonder ongerust over hun veiligheid. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen volgens het EMA nog steeds worden gevaccineerd omdat zij een hoger risico lopen op Covid-19.
Het EMA is met Pfizer-BioNTech overeengekomen om in een later stadium het vaccin ook op kinderen te testen. Oude mensen lopen een groter risico om gevolgen te ondervinden van een infectie met het nieuwe Coronavirus. Echter, slechts enkele gezonde 85-plussers werden opgenomen in de groepen van proefpersonen die in functie van de kandidaat-vaccins werden samengesteld.[47] Oude mensen met een verzwakt immuunsysteem of zieke oude mensen werden niet uitgeslecteerd voor de proefnemingen. Als men deze zieke en zwakke oude mensen in 2021 gaat vertellen dat ze baat zullen hebben bij een inenting tegen Covid-19, dan is die stelling op geen enkel wetenschappelijk bewijs gebaseerd.[48]

 

Hoge Gezondheidsraad wijzigde advies voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

The Lancet had op 18 december 2020 gemeld dat Pfizer een onderzoeksrapport heeft gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. Volgens The Lancet zou dit rapport peer reviewed zijn maar nergens in dat rapport zijn de datums van indiening, herziening en goedkeuring terug te vinden. De lijst van de 154 onderzoekers toont wel aan dat velen van hen verbonden zijn aan universitaire ziekenhuizen, klinische onderzoeksgroepen en medische scholen, maar hun professionele band met Pfizer is niet duidelijk.[49] The Lancet meldt dat er, gezien de extreem korte tijd van ontwikkeling van dit vaccin (8 maanden) nog heel veel unknowns overblijven.[50] Over de ontwikkeling van vaccins verklaarde de Amerikaanse professor bio-ethiek Arthur Caplan: ‘Ongeveer zeven jaar is de kortste tijd die ooit nodig is geweest om een vaccin te vinden tegen eender welke ziekte. De gemiddelde tijd is twintig jaar. Beweren dat er een wondervaccin komt na enkele maanden van ontwikkeling, grenst aan het absurde.’ Er bestaan alsnog geen vaccins tegen AIDS en Hepatitis-C.[51] [52]

De bijsluiter voor gezondheidswerkers vermeldt dat ‘dierproeven naar de potentiële toxiciteit voor de voortplanting en de ontwikkeling niet zijn afgerond.’ Inenting met het vaccin van Pfizer wordt niet aangeraden gedurende de zwangerschap. Dienaangaande zijn er nu eenmaal ‘geen of beperkte gegevens’, leren we uit deze bijsluiter. Voor vrouwen tijdens hun vruchtbare levensjaren moet een zwangerschap vóór de vaccinatie worden uitgesloten. Bovendien moeten deze vrouwen worden geadviseerd om zwangerschap te vermijden gedurende tenminste twee maanden na de tweede dosis. De bijsluiter onthult dat het onbekend is of dit BNT162b2 vaccin wordt uitgescheiden in menselijke melk. Men weet dit niet omdat de observatie van gevaccineerde vrouwtjesratten voortijdig werd beëindigd. Een risico voor de pasgeborenen en de opgroeiende kinderen kan niet worden uitgesloten. Het vaccin mag bijgevolg niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding.[53]

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is een Belgisch federaal adviesorgaan. Door de ‘tijdsdruk’ liet de HGR eind december 2020 de procedurele fase van een eindbeslissing door zijn College achterwege. Aangaande de voornoemde groep van zwangere en borstvoeding gevende vrouwen publiceerde de HGR een nieuw adviesrapport waarin het refereert naar enkele rapporten van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Het CDC-rapport, met de meest recente publicatiedatum zoals opgelijst in het HGR-adviesrapport, werd op 20 december 2020 gepubliceerd. Herinner u dat het mRNA-vaccin van Pfizer op 21 december 2020 een voorwaardelijke marktvergunning werd verleend. Herinner u dat de vaccinatiecampagne in België op 30 december 2020 van wal stak. Merk op dat zwangere en borstvoeding gevende vrouwen geen deel uitmaakten van de klinische proefnemingen (fase 2 en 3) voor de ontwikkeling van de kandidaat-mRNA-vaccins. Toch heeft tussen 21 en 30 december 2020 de Hoge Gezondheidsraad het klaar gespeeld om ‘onder tijdsdruk’ de in de Engelse bijsluiter voor gezondheidswerkers vermelde adviezen ten aanzien van deze specifieke groep van vrouwen te wijzigen. Het nieuwe advies van de HGR luidt: ‘Gezien het gebrek aan specifieke gegevens en naar aanleiding van de meest recente aanbevelingen van zowel het EMA als het VK Joint Committee on Vaccination and Immunisation, beveelt de HGR momenteel geen systematische vaccinatie aan van zwangere vrouwen, tenzij de risico-batenverhouding gunstig is voor deze vaccinatie (het besluit om te vaccineren wordt genomen na overleg met de behandelende arts).’ Met SARS-CoV-2 geïnfecteerde zwangere vrouwen zouden een groter risico lopen op ernstige Covid-19. Over vrouwen die hun kind borstvoeding geven beveelt de HGR ‘uit voorzorg’ aan ‘om de vaccinatie uit te stellen tot de stopzetting van de borstvoeding, tenzij de risico-batenverhouding gunstig is voor deze vaccinatie (dit na overleg met de behandelende arts).’ De pro-vaccinatielobbygroep Gezondheid en Wetenschap maakte ervan dat ‘vaccinatie geen bezwaar is’ en dat ‘tot nu toe niet is aangetoond dat het vaccin via de moedermelk bij het kind kan terechtkomen. Als dat wel zo zou zijn, worden de vaccinbestanddelen zo goed als zeker [sic] vernietigd in het spijsverteringskanaal van de zuigeling.’ De Hoge Gezondheidsraad van zijn kant baseert zich dienaangaande op een rapport dat de CDC op 20 december 2020 publiceerde. De CDC stelt hierin laconiek: ‘Er zijn geen gegevens over de veiligheid van vaccins tegen Covid-19 bij mensen die borstvoeding geven of over de effecten van deze vaccins op de zuigeling die borstvoeding krijgt of op de melkproductie of -uitscheiding. Omdat niet-levende vaccins geen risisco vormen voor mensen die borstvoeding geven of voor hun zuigelingen, wordt ook niet gedacht dat vaccins tegen Covid-19 een risico vormen. Daarom kunnen mensen die borstvoeding geven ervoor kiezen zich te laten vaccineren.’[54] Op basis van een opinie, een zuivere veronderstelling, besluit de CDC dat borstvoeding gevende vrouwen met het mRNA-vaccin van Pfizer mogen worden ingeënt. In de op 19 mei 2021 herziene versie van een informatieblad voor zorgverleners die vaccins toedienen, opgesteld door de VS Food and Drug Administration, lezen we dat ‘er geen gegevens beschikbaar zijn om de effecten vast te stellen van het vaccin van Pfizer-BioNTech op een kind dat borstvoeding krijgt of op melkproductie en -uitscheiding’.[55]

In het bovengenoemd CDC-rapport lezen we: ‘Echter, de potentiële risico’s van vaccins tegen Covid-19 voor de zwangere persoon en de foetus zijn onbekend omdat deze vaccins niet bij zwangere personen zijn onderzocht. Klinische studies om de veiligheid en doeltreffendheid van vaccins tegen Covid-19 bij zwangere mensen te evalueren zijn aan de gang of gepland. Fabrikanten van vaccins volgen ook de resultaten bij mensen die tijdens de klinische proeven zwanger zijn geworden.’ De FDA zou dus tot 19 mei 2021 geen gegevens hebben ontvangen die wijzen op een risico, terwijl er ondertussen gevallen zijn van gevaccineerde en borstvoeding gevende moeders die enkele dagen na hun inenting hun kind zien sterven. Op basis van geen enkel nieuw proefondervindelijk element en op basis van natte-vinger-werk geeft de HGR dus zijn advies dat de aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenagentschap wijzigt! En de hoofdstroommedia laat men vervolgens uitbazuinen dat nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat vaccinatie van deze vrouwen geen enkel probleem met zich meebrengt! Dit terwijl zwangere vrouwen of vrouwen die hun kind borstvoeding geven niet eens meegedeeld wordt dat zij proefkonijnen in een experiment zullen zijn. En in dezelfde onwetenschappelijke denktrant stelt de HGR dat er ‘geen reden is om een zwangerschap uit te stellen na vaccinatie’. De HGR vroeg onder meer de vaccinoloog Pierre Van Damme – de grote bezieler van Vaccinopolis – om hun advies te evalueren.[56] Nadat vierendertig miskramen en gevallen van doodgeboren baby’s zich in de VS kort na vaccinatie hadden voorgedaan, verklaarde de verloskundige en vrouwenarts Dr. Shelley Cole in een interview met de The Epoch Times: ‘We gooien de wetenschap en de wetenschappelijke medische methode uit het raam en brengen zwangerschappen vandaag en in de toekomst in gevaar.’[57] In de VS kreeg een moeder van een bijna vijf maanden jonge baby op 17 maart 2021 haar tweede dosis van het vaccin van Pfizer. De volgende dag kreeg haar baby, die ze de borst gaf, huiduitslag. Binnen de 24 uur was hij ontroostbaar, weigerde te eten en kreeg koorts. Een verhoging van zijn leverenzymes werd vastgesteld, wat wijst op ontsteking of beschadiging van zijn levercellen. Twee dagen later stierf hij in het ziekenhuis met de diagnose van Trombotische Trombocytopenische Purpura, een zeldzaam voorkomende bloedaandoening. Dit sterfgeval is gerapporteerd in het Vaccine Adverse Events Reporting System onder het ID-nummer 1166062.[58]

Het feit dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een marktvergunning heeft verleend aan het experimenteel vaccin van Pfizer reflecteert de toestand in de VS waar geen voorzorgsprincipe bestaat.In de VS kan men een schadevergoeding uitgekeerd krijgen wanneer schade als gevolg van vaccinatie is aangetoond. Het Hooggerechtshof aldaar erkent dat vaccins ‘onvermijdelijk onveilig’ zijn.[59] In de Europese Unie is het voorzorgsbeginsel onder andere van toepassing op de goedkeuring van geneesmiddelen. Een product wordt in de EU normaliter alleen goedgekeurd als de onschadelijkheid ervan is bewezen. Dit komt overeen met het relatief lage niveau van de vergoeding van de geleden lichamelijke schade. Als u uw arm niet meer kunt gebruiken omdat u verlamd bent door een hartmedicijn, ontvangt u, als u uw rechtszaak wint, van het farmaceutische bedrijf dat de schade heeft veroorzaakt maximaal ongeveer € 100.000 aan schadevergoeding voor het verlies van het levensgenot. Daarnaast moet de benadeelde partij betalen voor materiële middelen en kosten voor zorgverleners die door de schade veroorzakende gebeurtenis noodzakelijk zijn geworden.[60]

 

Bezorgdheid en gefundeerde kritiek van experten

Op 1 december 2020 hadden de Duitse longspecialist Wolfgang Wodarg en de Britse immunoloog Michael Yeadon een petitie via e-mail gelanceerd die het EMA verzocht om de klinische studies rond de ontwikkeling van alle kandidaatvaccins tegen Covid-19 in de Europese Unie op te schorten. Inclusief de klinische proeven in het kader van de derde fase van de ontwikkeling van het vaccin van Pfizer. De derde fase van de klinische studie is bedoeld om frequente of ernstige bijwerkingen aan het licht te brengen voordat een vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik. Ondanks de steun van 80.000 mensen negeerde het EMA dit verzoekschrift.[61] Wodarg en Yeadon wezen in hun 43 pagina’s tellende verzoekschrift op verschillende pijnpunten. Zij hoopten op een wijziging van de studieopzet van de aan de gang zijnde proeven. Zonder wijziging vreesden zij dat de burgers van de Europese Unie onherstelbare schade zullen worden toegebracht. Wodarg en Yeadon stellen dat de studieopzet geen nauwkeurige vaststelling van de effectiviteit toelaat. Hierdoor zullen de vaccins niet goed zijn getest en toch voor gebruik worden aanbevolen na een goedkeuring door het EMA (een goedkeuring die inmiddels werd verleend). Testen gebaseerd op misleidend bewijs leiden tot verkeerde beleidsbeslissingen die negatieve medische en economische gevolgen voortbrengen. Onnauwkeurige testen kunnen geen enkel doel dienen. Ontwerpfouten bij bepaalde RT-qPCR-testen, die verondersteld worden om uitmuntend bewijs te leveren voor infectie, kunnen tot vals-positieve resultaten leiden.[62][63] Om een vaccin in staat te stellen werkzaam te zijn moet ons immuunsysteem worden gestimuleerd tot het produceren van neutraliserende antilichamen. De reden waarom testen voor de ontwikkeling van vaccins tegen coronavirussen vroeger veelal mislukten, ligt volgens Yeadon en Wodarg aan het probleem dat bekend staat als antibody-dependent enhancement (ADE). Dit fenomeen houdt in dat bij de virussen Dengue, Ebola, HIV, RSV en de coronavirussen de aanwezigheid van niet-neutraliserende antilichamen bij een persoon ernstigere reacties op het virus uitlokken omdat dat type antilichamen zich bindt aan de binnendringende virus. Dit probleem kan een hyperinflammatoire reactie veroorzaken, een cytokinestorm en een algemene ontregeling van het immuunsysteem waardoor de virus juist meer schade kan aanrichten aan de longen of aan andere lichaamsorganen. Veel studies tonen aan dat ADE een hardnekkig probleem is bij coronavirusvaccins, speciaal in het geval van aan SARS gerelateerde virussen. Resusapen die ingeënt werden met het spijlvormig eiwit van de SARS-CoV-virus vertoonden ernstige acute longkwetsuren wanneer ze in aanraking kwamen met het volledige SARS-CoV-virus; dit deed zich niet voor bij apen die niet werden ingeënt. Beide auteurs stellen verder dat geen van de leidende proeven in het kader van de kandidaatvaccins ontworpen is om uit te testen of het vaccin ernstige symptomen van Covid-19 kan verminderen. De proeven zijn eveneens niet ontworpen om na te gaan of het vaccin transmissie van virussen kan onderbreken. Het Pfizer-BioNTech vaccin bevat polyethyleenglycol (PEG) in de coating (bestaande uit vette lipide nanodeeltjes) rondom het mRNA. Zeventig procent van de mensen maken antilichamen aan tegen PEG. Meestal weet deze groep van mensen dit niet eens. Daardoor ontstaat er een verontrustende situatie waarin velen allergisch reageren op een PEG-bevattend vaccin, met in potentie dodelijke gevolgen.[64] Antilichamen tegen PEG kunnen ook de effectiviteit van het vaccin verminderen. Verwacht wordt dat verschillende kandidaat-vaccins tegen spijlvormige eiwitten van SARS-CoV-2 de vorming van humorale antilichamen zullen induceren. Het eiwit Syncytin-1 dat instaat voor de fusie van celmembranen is afgeleid van menselijke endogene retrovirussen (HERV) en is verantwoordelijk voor de vorming van de placenta bij zoogdieren zoals de mens.[65] Het is daarom een essentiële voorwaarde voor een succesvolle zwangerschap. Syncytin-1 is ook te vinden in homologe vorm in de spijlvormige eiwitten van SARS-virussen. Er is geen indicatie of antilichamen tegen spijlvormige eiwitten van SARS-virussen ook zouden werken als anti-Syncytin-1-antilichamen. Als dit echter het geval zou zijn, zou dit ook de vorming van een placenta voorkomen, hetgeen ertoe zou leiden dat gevaccineerde vrouwen in wezen onvruchtbaar worden.[66] Dr. Sin Hang Lee van het Milford Molecular Diagnostics Laboratory heeft op 25 november 2020 een verzoekschrift tot opschorting van de proeven van Pfizer verstuurd naar de Food and Drugs Administration (FDA) in de VS. Opschorting eindigend wanneer de studieopzet zou zijn aangepast. Net zoals Yeadon en Wodarg stelt Lee de toepassing voor van Sanger sequencing teneinde de infectiestatus van personen die wordt bepaald met de RT-qPCR-testen te kunnen bevestigen of weerleggen. Detectie van infectieus virus door aantoning van in vitro besmettelijkheid op cellijnen wordt beschouwd als een informatiever methode dan detectie van viraal RNA met PCR-tests.[67] Wijd en zijd heeft men erkend dat de Ct-waarden in RT-qPCR-testen tot vals-positieve of vals-negatieve resultaten leiden.[68] Bij een vals-negatief resultaat kan de vaccinatie van deze door het virus geïnfecteerde persoon ernstiger nevenwerkingen teweegbrengen dan bij niet geïnfecteerde mensen. Iemand die positief werd getest, dus het SARS-CoV-2-virus in zich draagt, mag in geen geval worden ingeënt vanwege de risico’s van een incubatievaccinatie. De toepassing van Sanger sequencing is de enige manier om betrouwbare uitspraken te doen over de effectiviteit van een vaccin tegen Covid-19. Op basis van de vele verschillende PCR-tests van heel uiteenlopende kwaliteit kan noch het risico op ziekte, noch een mogelijk vaccinvoordeel met de nodige zekerheid worden vastgesteld. Dit feit maakt dat het testen van het vaccin op mensen onethisch is.

In een artikel schreef Dr. Michael Yeadon: ‘Er zijn absoluut geen vaccins nodig om de pandemie uit te doven. Ik heb nog nooit zulke onzin gehoord over vaccins. Je moet geen mensen vaccineren die geen risico lopen op een ziekte. Je moet ook geen plannen maken om miljoenen gezonde mensen een vaccin te geven dat niet uitvoerig is getest.[69] Yeadon staat aan het hoofd van het farmaceutisch bedrijf Ziarco.[70]

De Nederlandse professor in de immunologie Theo Schetters is een voorstander van vaccins. Maar net zoals Michael Yeadon is hij gekant tegen een massale vaccinatie van de bevolking met de vaccins ter voorkoming van Covid-19. Zijns inziens dient bij de vaccinatie de focus te liggen op risicogroepen. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat bepalend is voor het beleid van de Nederlandse overheid, bleek in februari 2021 dat 98 % van de met SARS-CoV-2 geïnfecteerde mensen weinig ziek zijn of vrijwel geen symptomen vertonen. Bij een meerderheid van mensen werkt het immuunsysteem derhalve uitstekend. Waarom hen dan vaccineren? Van de met SARS-CoV-2 geïnfecteerde mensen die onvoldoende weerstand ertegen hebben, belandt 1 à 1,50 % in het ziekenhuis en 0,25 % in de afdeling voor intensieve zorgen. Beweren dat het gezondheidszorgsysteem door een oprukkende Coronavirus dreigt in te storten, is dan een foute beoordeling. In werkelijkheid kampt men met een capaciteitsprobleem van de zorgverlening.[71] Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat er in mensen reeds een niveau van humorale immuniteit (antilichamen) aanwezig is, nog voordat ze besmet geraken met het SARS-CoV-2-virus.[72] Dat is ook zo voor T- en B-lymfocyten (witte bloedcellen) bij mensen die nooit in aanraking kwamen met dit virus. Onderdelen van deze T-lymfocyten konden dat virus bij infectie herkennen. Deze witte bloedcellen reageren met SARS-CoV-2-antigenen. Bij bloeddonoren, die bloed hadden afgestaan voorafgaand aan de ontdekking van het SARS-CoV-2-virus in 2019, was de reactiviteit van de lymfocyten te meten. Wetenschappers vonden de oorzaak hiervan in vooraf bestaand kruisreactief geheugen van CD4+ T-cellen, te wijten aan coronavirussen die in mensen voorafgaand aan 2019 verkoudheden hadden veroorzaakt. Deze verkoudheden zorgden ervoor dat lymfocyten deze specificiteit werd aangelegd, hetgeen dan helpt om over een infectie met SARS-CoV-2 heen te geraken.[73] Andere wetenschappers toonden aan dat het SARS-CoV-2-virus geheugenresponsen van T-cellen uitlokt, wat suggereert dat natuurlijke blootstelling of infectie terugkerende episodes van ernstige Covid-19 kan voorkomen.[74] The Journal of Infection heeft een studie gepubliceerd waarin wetenschappers een potentieel verband aantoonden tussen personen bij wie in het voorafgaande jaar verkoudheidssymptomen zoals acute sinusitis, bronchitis of faryngitis waren vastgesteld en een lager risico bij hen om positief te testen op het SARS-CoV-2-virus.[75]

In een interview met Paris Match verklaarde de Franse microbioloog en specialist infectieziekten Didier Raoult: ‘Een vaccin vinden voor een ziekte die niet immuun maakt … dat is zelfs een domme uitdaging.’[76][77] Als de ziekte Covid-19 iemand onvoldoende immuun maakt, waarom zou het vaccin van Pfizer dat dan wel doen? Een al of niet gezonde levenswijze heeft invloed op het algemene immuunsysteem, wat een verschil kan maken in de mate van ernst waarmee men Covid-19 zal doormaken. Omwille van zijn publieke uitlatingen heeft de Orde van Geneesheren een gerechtelijke procedure opgestart tegen professor Raoult waartegen hij onmiddellijk beroep aantekende.

Uit verbijstering heeft de bekende arts en specialist tropische en infectieziekten Christian Perronne op 3 december 2020 in diverse Franse kranten een opiniestuk laten publiceren.[78][79] Zijn kritiek luidt: ‘Het ergste is dat de eerste vaccins die ons worden voorgesteld geen “vaccins” zijn, maar producten voor gentherapie. We gaan nucleïnezuren injecteren die ervoor zorgen dat onze eigen cellen elementen van het virus produceren. De gevolgen van deze injectie zijn volledig onbekend, want het is een primeur voor de mens. Wat als de cellen van sommige “gevaccineerde” mensen te veel virale elementen maken en zo oncontroleerbare reacties in ons lichaam veroorzaken? De eerste gentherapieën zullen met RNA zijn, maar er zijn projecten met DNA. Normaal gesproken gaat de boodschap in onze cellen van DNA naar RNA, maar het omgekeerde is mogelijk onder bepaalde omstandigheden, vooral omdat onze menselijke cellen sinds het begin der tijden zogenaamde “endogene” retrovirussen bevatten, die in het DNA van onze chromosomen zijn geïntegreerd. Deze gedomesticeerde retrovirussen die ons bevolken zijn meestal onschadelijk (in tegenstelling tot HIV, het AIDS retrovirus bijvoorbeeld), maar ze kunnen een enzym produceren, reverse-transcriptase, dat in staat is om terug te transcriberen van RNA naar DNA. RNA dat vreemd is aan ons lichaam en via injectie wordt toegediend, zou kunnen coderen voor DNA, dat net zo vreemd is, dat dan in onze chromosomen kan worden geïntegreerd. Er is dus een reëel risico dat onze genen permanent worden getransformeerd. Er is ook de mogelijkheid om, door het wijzigen van de nucleïnezuren van onze eicellen of zaadcellen, deze genetische modificaties door te geven aan onze kinderen.’

Professor Perronne kreeg na zijn open brief in de kranten niet enkel tegenwind van de Orde van Geneesheren, maar werd tevens uit zijn functie als afdelingshoofd infectieziekten gezet. Op gefundeerde wijze vaccins en vaccinaties bekritiseren is blijkbaar politiek niet meer geoorloofd. Waarom werd deze specialist, die het nodig achtte om zijn bezorgdheid in de media te brengen, tegengewerkt? Ik kom verder in dit artikel op dit thema van tegenwerking van wetenschappers terug.

” Als de ziekte Covid-19 weinig immuniteit opwekt, waarom zou een vaccin dat dan wel doen? “

 

Jongens kregen leukemie als gevolg van gentherapie

Het retrovirus wordt gedefinieerd als ‘een groep RNA-virussen die een DNA-kopie van hun genoom in de gastheercel inbrengen om te repliceren, bijvoorbeeld HIV. Als een voertuig voor gentherapie wordt het retrovirus zodanig gemodificeerd dat het geen infecterend virus zou kunnen produceren nadat het de cel is binnengedrongen.[80] Retrovirussen zijn evolutionair geoptimaliseerde genendragers die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan hun gastheer om hun nucleïnezuren efficiënt in het chromatine van de doelcel af te leveren en zo de natuurlijke celbarrières te overwinnen.[81] Zowat de enige overeenkomst tussen retrovirussen en coronavirussen is dat beide bestaan uit omhuld enkelvoudig gestrengd RNA.
In dr. Robert Youngsons Medische Gezinsencyclopedie uit 2001 lezen we over gentherapie: ‘Veel virussen zijn inmiddels gemanipuleerd om als overdragers van genen te fungeren. (…) Als dus een retrovirus het vereiste gen bevat en verder onschadelijk is, vormt hij een ideaal bezorgsysteem. Helaas kunnen retrovirussen kanker verwekken, zeker als ze zich in het lichaam kunnen vermenigvuldigen. Dit is een enorm probleem.’[82] In 2003 meldde het wetenschappelijke tijdschrift Science dat twee jongens leukemie hadden opgelopen als een onverwacht effect van gentherapie. De ongelukkigen behoorden tot een groep van elf jongens die bij Dr. Alain Fischer in behandeling waren ter correctie van de ziekte SCIDS, een ernstige aandoening van gecombineerde immuundeficiëntie. De inenting met genetisch gemanipuleerde beenmergcellen had het kankerverwekkende gen LMO2 geactiveerd, wat op zijn beurt kanker van de witte bloedcellen had veroorzaakt. Het voorval was aanleiding voor Amerikaanse medische ambtenaren om zevenentwintig studies naar gentherapie tijdelijk op te schorten.[83]

 

Studie uit 2012: ‘Wees voorzichtig bij het toepassen van een SARS-CoV-vaccin’

Gezien restricties op informatievergaring over het onderzoek naar coronavirussen in het Wuhan Institute of Virology, zullen we wellicht nooit weten of de huidige pandemie oorspronkelijk het gevolg was van een ongeval of van een moedwillige handeling. In een peer reviewed wetenschappelijk rapport uit 2012 schreven Chieng-Te Tseng et alia reeds dat kwaad opzet bij het verspreiden van een SARS-CoV tot de mogelijkheden behoorde. In de korte inhoud van het rapport lezen we: ‘Ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS) ontstond in 2002 in China en verspreidde zich naar andere landen voordat het onder controle werd gebracht. Vanwege de bezorgdheid over het opnieuw opduiken van het SARS-coronavirus of het opzettelijk vrijlaten ervan, werd de ontwikkeling van een vaccin in gang gezet. Evaluaties van een geïnactiveerd volledig virusvaccin bij fretten en niet-menselijke primaten en een vaccin op basis van virusachtige deeltjes bij muizen leidden tot bescherming tegen infectie, maar de uitgedaagde dieren [uitgedaagd door blootstelling aan een volledig SARS-CoV] vertoonden een immunopathologische longziekte.’ Een van de vaststellingen was: ‘Voorzichtigheid is geboden bij het toepassen van een SARS-CoV-vaccin bij de mens.’ Dit onderzoek werd financieel ondersteund door de Public Health Service van het VS National Institute of Allergy and Infectious Diseases.[84] De geschiedenis laat veel voorbeelden zien van ernstige bijwerkingen van vaccins die in periodes van enorme druk en verwachtingen op de markt werden gebracht. Er waren besmette poliovaccins in 1955, gevallen van het Guillain-Barré-syndroom bij ontvangers van griepvaccins in 1976, en narcolepsie in verband met één griepvaccinmerk in 2009.[85][86] ‘Het vinden van ernstige zeldzame bijwerkingen vereist de bestudering van tienduizenden patiënten, maar aan deze eis zal niet worden voldaan door vroegtijdige goedkeuring van een product dat zijn volledige evaluatie van de proeven nog niet heeft voltooid’, schreven Avorn en Kesselheim, onderzoekers aan de Harvard Medical School.[87]

 

Het opdringen van vaccins gaat samen met censuur en hersenspoeling

Op 18 oktober 2019 namen vijftien ‘wereldleiders’ (sic) uit het bedrijfsleven, de overheid en de gezondheidszorg deel aan Event 201 – a global pandemic exercise, een 3,5 uur durende simulatieoefening. Deze was bedoeld om hen, naar verluidt, bewust te maken van de jaarlijks toenemende epidemische gebeurtenissen.[88] De simulatieoefening werd gefilmd; zie de video’s in de referentie. Herinnert u zich nog dat de VRT voor de Covid-19-sterftecijfers steeds te rade ging bij de Johns Hopkins universiteit? Het Center for Health Security van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health heeft voorafgaand aan de eind december 2019 uitgebroken Coronacrisis samen met de Bill & Melinda Gates Foundation en het World Economic Forum ‘aanbevelingen’ gedaan om tot een samenwerking te komen tussen private en openbare sectoren teneinde goed voorbereid te zijn op het weerstaan aan een ernstige pandemie. Niet enkel het aanleggen van voldoende voorraden van al dan niet experimentele vaccins om dezen te kunnen uittesten tijdens een dergelijke crisis moet verzekerd worden, maar ook ‘de juridische en organisatorische details zouden moeten geregeld worden’. Want ‘de noodplanning voor een mogelijk operationeel partnerschap tussen overheid en bedrijfsleven zal complex zijn’. En ‘de regeringen moeten nu nagaan op welke gebieden de grootste behoefte bestaat en contact opnemen met het bedrijfsleven om vóór de volgende grote pandemie overeenkomsten te sluiten.’ Uit de genoemde ‘aanbevelingen’ spreekt het rotsvaste geloof dat vaccins altijd pico bello werkzaam en veilig zijn om een pandemie in te dammen, zelfs als deze vaccins tijdens een noodsituatie razendsnel worden ontwikkeld, vervaardigd en verspreid. Het valt op hoe vaak in de tekst van de ‘aanbevelingen’ het werkwoord ‘moeten’ wordt gebruikt, wat sterk de indruk wekt dat deze drie organisaties van bovenaf een plan aan de wereld willen opdringen. Het is een typisch technocratische houding en visie om technologische innovaties wereldwijd te willen implementeren, zonder aan de aardbewoners te vragen of ze er behoefte aan hebben. Volgt dan een laatste aanbeveling die men niet direct zou verwachten in het kader van het bedwingen van een pandemisch virus: ‘een grotere prioriteit toekennen aan de ontwikkeling van methoden om desinformatie te bestrijden’. En verder: ‘Overheden zullen moeten samenwerken met traditionele en sociale media om onderzoek te doen naar en om een snelle aanpak te ontwikkelen voor het tegengaan van verkeerde informatie. Daartoe moet het vermogen worden ontwikkeld om de media te overspoelen met snelle, accurate en consistente informatie.’ Tiens, is het verspreiden van correcte gefundeerde informatie niet de taak van wetenschappelijke instellingen? Waarom zouden we deze belangrijke taak overlaten aan journalisten, politici en overheidsambtenaren die hun informatie vooral uit de hand van de aan de farmaceutische industrie verbonden experten krijgen? De bovengenoemde organisaties eisen dat ‘de mediabedrijven zich ertoe verbinden ervoor te zorgen dat gezaghebbende boodschappen prioriteit krijgen en dat onjuiste boodschappen worden onderdrukt, onder meer door het gebruik van technologie.’[89] Dat is niets anders dan een pleidooi voor censuur. Censuur die reeds wordt toegepast door hoofdstroommedia die gebruik maken van fact checkers of – beter gezegd – fact twisters. De Wereldgezondheidsorganisatie is overeengekomen met Facebook om bepaalde beweringen over DNA in relatie tot het mRNA-vaccin te verwijderen. Ook de ongetwijfeld medisch geschoolde beheerders van het ‘sociale’ mediabedrijf Twitter willen de strijd tegen Corona opvoeren door middel van het blokkeren van de – oh zo gevaarlijke – kritische berichten over vaccins. De videostreamingsdienst YouTube heeft video’s en documentaires verwijderd waarvan de inhoud niet overeenstemt met de medische informatie van de WHO. Op 8 maart 2021 heeft een huisarts die werkzaam is voor het gesubsidieerde reclamebureau Gezondheid en Wetenschap aan media uitgelegd dat deskundigen van de sceptische vereniging Artsen voor Vrijheid foutieve informatie over vaccins zouden verspreiden. Hij diende een klacht in bij de Orde der Artsen. Een dag later werd de website van Artsen voor Vrijheid onbereikbaar gemaakt.[90] Reeds op 28 januari 2021 had de Belgische Orde der Artsen aangekondigd dat het voor artsen de ‘deontologische plicht’ wordt om hun patiënten vaccins tegen Covid-19 aan te bevelen. Tegen dokters die het nut of de veiligheid van deze vaccins in twijfel trekken, zal ‘streng worden opgetreden’.[91]

Ik weet niet of er daartoe afluisterapparatuur in alle dokterskabinetten zal worden geïnstalleerd. Een aantal Belgische artsen werden reeds geschorst nadat ze hun mening publiek hadden gemaakt. De Orde der Artsen gaf een beweegreden voor zijn stellingname: ‘In het verleden heeft de verstrekking van desinformatie vanwege vaccinsceptici (arts of niet-arts) het vertrouwen in vaccinatie bij de bevolking dermate aangetast dat de vaccinatiegraad afnam en er een heropflakkering van de ziekte optrad.’ Los van deze vertelling heb ik de indruk dat er een strategie aan de basis ligt van het ‘advies’ van de Orde der Artsen, namelijk het vertrouwen winnen van artsen en andere landgenoten ten overstaan van vaccins, vertrekkend vanuit de premisse dat vaccins werk- en heilzaam zijn. Wat het mRNA-vaccin van Pfizer betreft is er echter geen bewijs. Omdat Franstalige mensen in Brussel en Wallonië meer terughoudend staan tegenover vaccinatie, neemt de overheid zich voor om deze mensen te ‘overtuigen’ door middel van ‘positieve informatie’ zoals het idee dat ‘de vaccins levens kunnen redden’. Opnieuw: waar is het wetenschappelijk bewijs voor  dat hoopgevend argument?

Lange tijd was het idee gemeengoed dat men na twee prikken van het Pfizer-vaccin voldoende beschermd zou zijn tegen Covid-19. Er zijn echter gevallen gemeld van mensen in woonzorgcentra die na twee inentingen toch nog ziek werden na geïnfecteerd te zijn geweest als gevolg van een uitbraak van de delta-variant van het SARS-CoV-2-virus.[92] Men kan zich dus terecht de vraag stellen of de aangekochte vaccins weerstand bieden tegen de alfa-, bèta-, gamma-, delta- en andere varianten zoals de Colombiaanse. Terwijl de overheid iedereen meedeelde dat burgers hun vaccin niet zelf kunnen kiezen, maakte de VRT een overzicht van welke vaccinmerken het best weerstand zouden bieden aan de coronavirusvarianten. Totaal nutteloze berichtgeving die bovendien gebaseerd is op studies in preprint. Dus niet goedgekeurd na peer review.[93] Half mei 2021 hoorde ik op de radio voor het eerst over het in het vooruitzicht stellen van een derde prik in het najaar van 2021 omdat de huidige vaccins misschien onvoldoende weerstand bieden tegen de delta-variant. Toch was er reeds eind maart 2021 in het Vlaams Parlement sprake van deze derde prik. Wouter Beke, Vlaams minister van Volksgezondheid, verklaarde daar: ‘Hetzelfde geldt ook voor het derde vaccin. Dat zal dan ten vroegste voor het najaar zijn. U weet dat wij in ons land drie keer zoveel vaccins hebben ingekocht als dat er mensen zijn die gevaccineerd moeten worden.’[94] Ja, minister Beke, maar welk bewijs doet u aannemen dat deze vroeg genoeg ingekochte vaccins zullen werken tegen de virusvarianten? En zal in het najaar van 2021 het virustype SARS-CoV-2 niet uitgedoofd zijn? Want volgens de Nederlandse hartchirurg en professor Jan Grandjean zou ‘elke mutatie minder dodelijk zijn en is elke mutatie een afzwakking van het virus’.[95] De video waarin hij deze uitspraak deed werd van het de videostreamingsdienst YouTube verwijderd omdat zijn uitspraken niet oveeenstemmen met de medische richtlijnen die YouTube kritiekloos overneemt van de autoriteiten en van de WHO.[96] Op basis van de wet inzake de vrijheid van meningsuiting zal hoogleraar Grandjean tegen YouTube een kortgeding aanspannen.

 

Zijn de filtersystemen van de vaccinfabrieken van Pfizer altijd zuiver?

Zoals ik eerder heb vermeld werden in stalen van het anti-Covidvaccin van Pfizer niet-geregistreerde anorganische elementen aangetroffen. Dit is een gevolg van een onzuiver filtersysteem ten tijde van de productie. Volgens een studie gepubliceerd in het International Journal of Vaccines and Vaccination werden er onder meer microscopisch kleine deeltjes van roestvrij staal in het Prevenar-13-vaccin ontdekt. Dergelijk puin in het vaccin brengt lichaamsvreemde en niet bioafbreekbare elementen via de bloedbaan in de hersenen of in de menselijke microbiota. Het zou aanleiding kunnen geven tot ontstekingen en aandoeningen zoals epilepsie. Pfizer brengt het Prevenar-13-vaccin op de markt ter voorkoming van pneumokokken.[97]

 

De reclamepraatjes van vaccinoloog Pierre Van Damme op een moment dat er nog geen eindevaluatie gepubliceerd was – let u even op de chronologie van de feiten

In zijn fabriek in Puurs-Sint-Amands (België) startte Pfizer in oktober 2020 met de productie van honderdduizenden flesjes van het door BioNTech ontwikkelde mRNA-vaccin ter voorkoming van de ziekte Covid-19. Op dat moment waren de klinische studies met proefpersonen in de VS en in Duitsland nog aan de gang. Iemand met degelijk werkende hersenen zou verwachten dat een geneesmiddel of vaccin pas geproduceerd wordt ná een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en ná de goedkeuring van een officiële toezichthouder op medicijnen. Pfizer wenste die normale logica niet te volgen en onderhandelde reeds in oktober 2020 met de Europese Commissie om hindernissen voor het leveren van zijn vaccin aan de lidstaten weg te werken.[98] Personeel van Pfizer dat weet heeft van deze onlogische manier van werken lijkt er niet wakker van te liggen. Idem dito de Belgische regering die er als de kippen bij was om bestellingen te plaatsen. De kritiek dat het vaccin in minder dan tien maanden werd ontwikkeld, pareerde vaccinoloog Pierre Van Damme door te stellen dat ‘elke stap voorrang krijgt’. Deze vaccinoloog is een fervent verdediger van de massale toepassing van in experimentele fase verkerende biotechnologische vaccins. Op 5 december 2020, in gesprek met de krant Het Belang van Limburg, toonde hij geen belangstelling voor eventuele ongewenste langetermijneffecten van dit mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech. Hij vertelde niets over de risico’s van de inenting ermee, risico’s waarvan er een aantal opgesomd staan in de bijsluiter van het vaccin. Tijdens dat interview vertelde hij dat vaccinatie bescherming zou bieden tegen infectie en tegen de ernstige ziekte Covid-19. Aangezien Van Damme geen percentage vermeldde, zal de argeloze krantenlezer geneigd zijn geweest om zijn uitspraak te interpreteren als zou hij gezegd hebben dat het vaccin 100 procent bescherming biedt. Want hij gebruikte bijvoorbeeld ook niet de woorden “gedeeltelijk” of “in hoge mate” om de graad van bescherming te beschrijven.[99] Van Damme kon zich op 5 december 2020 op geen enkele peer reviewed wetenschappelijke studie beroepen om zijn pertinente stelling te onderbouwen, aangezien een dergelijke studie op dat moment niet voorhanden was. In de brief die de Nederlandse minister van volksgezondheid op 16 november 2020 aan de Tweede Kamer bezorgde, lezen we dat er op dat ‘moment enkel beperkte preklinische en preliminaire klinische fase 1/2 data beschikbaar’ waren.[100] Het rapport dat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond Food and Drug Administration over het vaccin in kwestie opstelde, werd pas op 10 december 2020 gepubliceerd. Tabel 11 van dat rapport toont onweerlegbaar aan dat men na twee doses van dit vaccin nog steeds de ernstige vorm van de ziekte Covid-19 kan ontwikkelen. Pierre Van Damme had op 5 december de studie van The New England Journal of Medicine over het mRNA-vaccin van Pfizer niet in handen, want die werd pas op 31 december 2020 gepubliceerd, trouwens zonder peer review. Pfizer zelf liet pas op 9 januari 2021 in een perscommuniqué weten dat zijn vaccin 90 procent werkzaam zou zijn. Van Damme had dus op 5 december 2020 nog geen enkele reden om te beweren dat het vaccin van Pfizer (of van concurrenten zoals Moderna) bij gevaccineerde personen altijd algehele bescherming zou bieden tegen Covid-19. Van Damme verklaarde in het interview van 5 december 2020 dat nog niet alle positieve effecten van het vaccin gekend zijn, bijvoorbeeld de mate waarin het beschermt tegen de overdracht van het virus. Echter, een vaccin beschermt de boedbaan tegen een virale infectie, niet de slijmvliezen van de luchtwegen. Van Damme maakt zich dus de illusie dat een gevaccineerde persoon die een virusinfectie oploopt deze in mindere mate zou kunnen overdragen aan een andere persoon. Op 14 februari 2021 vertelde Van Damme in het VRT-televisieprogramma De Zevende Dag dat de vaccins beschermen tegen overdracht van het virus. Hij verwees naar een of andere Israëlische studie die hij echter niet door de cameraman close-up in beeld liet brengen. Van Damme: ‘Twaalf dagen na jouw vaccinatie ben je niet meer besmettelijk.’[101] Later hebben we dan de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke licht aarzelend in de media horen vertellen dat men ook na vaccinatie nog steeds besmet kan worden en anderen kan besmetten. De zeven sterfgevallen in een woonzorgcentrum in Nossegem begin augustus 2021 waar de Colombiaanse variant van SARS-CoV-2 uitbrak nadat alle bewoners en het personeel volledig waren gevaccineerd, lijken haaks te staan op de beweringen van Pierre Van Damme. ‘Er zijn ook bewoners overleden die voor de besmetting nog in relatief goede gezondheid verkeerden’, meldde de VRT.[102] Van Damme’s stelling dat infectie door het virus slechts een tijdelijke immuniteit biedt, strookt niet met wetenschappelijke bewijzen van het tegendeel; zie mijn verwijzing naar hoogleraar Hibberd aan het begin van dit artikel. Van Damme verloor mijns inziens zijn geloofwaardigheid definitief toen op 22 februari 2021 het Amersfoortse Sint-Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis meldde dat het SARS-CoV-2-virus er uitbrak twee weken nadat alle bewoners waren ingeënt met een eerste vaccin; 22 bewoners overleden in één week tijd.[103] Op 10 maart 2021 liepen tien bewoners van het Lommelse rusthuis de Bekelaar een maand na een tweede keer te zijn gevaccineerd een SARS-CoV-2-virusinfectie op. Twee van hen vertoonden symptomen van de Covid-19-ziekte. De krant die hiervan verslag uitbracht vroeg aan viroloog Steven Van Gucht (Sciensano, gastprofessor Universiteit Gent) wat er mis kan zijn gelopen. Van Gucht is een door de hoofdstroommedia prominent ondervraagde ‘expert’ die de experimentele vaccins ter voorkoming van Covid-19 als ‘volwaardig’ omschrijft. ‘Na vaccinatie heb je 50 tot 70 procent minder kans om besmet te geraken’, vertrouwde hij de journalist toe.[104] Het Journal of the American Medical Association bracht op 15 mei 2021 een studie uit die Van Gucht’s bewering tegenspreekt. 436 mensen die orgaantransplantaten hadden ontvangen werden onderzocht nadat hen een eerste dosis van de mRNA-vaccins van Moderna of Pfizer was ingeënt. Gemiddeld na twintig dagen vonden de onderzoekers slechts bij 76, dus 17 % van hen, opspoorbare antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus. Deze 436 mensen hadden geen voorgeschiedenis van Covid-19 of van positieve antigeentesten. De gemiddelde tijd na orgaantransplantatie was 6,2 jaar.[105] De onderzoekers besloten dat de CDC zijn richtlijnen zou moeten aanpassen omdat mensen verkeerdelijk aannemen dat ze na vaccinatie immuun zijn.[106] Dergelijke groepen van mensen met een onder druk staand immuunsysteem waren niet vertegenwoordigd in de klinische proefnemingen van eind 2020 toen het mRNA-vaccin van Pfizer als eerste een voorwaardelijke vergunning kreeg; Pfizer’s klinische proeven lopen tot 2 mei 2023. Volgens een andere studie leverde Pfizer’s mRNA-vaccin in juli 2021 slechts 42 % bescherming tegen een infectie ingevolge de dominantie van de Delta-variant.[107]

De Belgische viroloog Marc Van Ranst (Rega Instituut, KUL) onderzocht studentes die van India naar België waren gekomen en vijf dagen later de eerste symptomen van Covid-19 vertoonden. Sommige van deze studentes waren reeds gevaccineerd, maar Van Ranst kon de media vreemd genoeg enkel meedelen dat het onder andere om een Indiaas vaccin ging.[108][109] Een VRT Radio1-presentatrice had eerst omgeroepen dat deze studentes reeds ingeënt waren geweest met het vaccin van Pfizer, maar later diezelfde dag deelde zij mee dat het waarschijnlijk AstraZeneca betrof. Tja, achterhalen wie welk vaccin toegediend heeft gekregen, dat is een haast onoplosbaar vraagstuk.

Om bepaalde fabrikanten van vaccins uit de tegenwind te halen, is het aannemelijk dat Marc Van Ranst er de voorkeur aan gaf om geen namen te noemen. Tot begin 2019 gaf hij lezingen en advies aan GlaxoSmithKline, Sanofi-Pasteur, Merck, Johnson&Johnson, Abbott en Biocartis. Uit een gefilmde cursus in Londen die hij op 22 januari 2019 gaf, leren we dat hij wel andere doeleinden had dan enkel advies aan de politici en de bevolking te geven. Tijdens deze cursus refereerde hij naar de Mexicaanse griep van 2009 en naar de wijze waarop hij toen de media had bespeeld. De media hadden hem niet opgezocht. In zijn woorden ging het zo: ‘Je maakt een overeenkomst met de media waarin je zegt dat je alle vragen over de pandemie zal beantwoorden. Als zij je dan opbellen, reageer je onmiddellijk.’ De strategie van Van Ranst daarachter is dat je ervoor moet zorgen om in de media alomtegenwoordig te zijn. Je moet het van het begin af aan goed spelen zodat de media niet geneigd zullen zijn om andere sprekers met afwijkende standpunten in de studio toe te laten. Van Ranst maakte de cursisten diets dat spreken met ‘één stem en één boodschap’ belangrijk is. Nog voordat de Mexicaanse griep in België arriveerde initieerde hij een hype in de media door hen te vertellen dat er ook in eigen land mensen door het virus gingen sterven. Van Ranst: ‘Bij de uitvaartdienst moet je zwijgend op de achterbanken plaatsnemen. Dit toont dat je erom geeft.’[110] Het lijkt mij aannemelijk dat Van Ranst het gevaar van een virus middels zijn optreden in de media aandikt zodat mensen uit doodsangst naar het enige in de schijnwerpers geplaatste redmiddel zullen grijpen: vaccins!

In de VS heeft Dr. Jerry L. Spivak, een emeritus hoogleraar geneeskunde, de dood van de jonge en gezonde verloskundige Gregory Michael erkent als met zekerheid gelinkt aan het vaccin van Pfizer toen idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) optrad, een zeldzaam voorkomende aandoening die optreedt ten gevolge van vaccins.[111] Gezien de vaccinatie massaal is, riskeren meerdere mensen te overlijden als gevolg van ITP. Vaccinologe Isabel Leroux-Roels hoopt dat dergelijk nieuws het vertrouwen in vaccins niet zal schaden.[112] Natuurlijk, is er iets belangrijker dan vertrouwen te hebben in vaccins? In de ogen van deze vaccinologe is een mensenleven blijkbaar van geen tel meer wanneer zij met klem stelt dat potentieel dodelijke ernstige aandoeningen als gevolg van vaccinatie heel zelden voorkomen. Is een mens voor haar slechts een getal in een statistiek of louter een nuttige laboratoriumgrondstof voor experimenteel gebruik?

Viroloog Steven Van Gucht en vaccinoloog Pierre Van Damme hebben, als pleitbezorgers van de experimentele vaccins tegen Covid-19, aangekondigd dat, ondanks erkend verband tussen dood en vaccinatie, ook adolescenten tussen 12 en 15 jaar mogen worden ingeënt.[113][114] Zij zien de overlijdens als verwaarloosbare uitvloeisels van uiterst zeldzame bijwerkingen die niets afdoen aan de – volgens hen – algehele veiligheid van het vaccin van Pfizer. Gezien de vaccinatie massaal is, riskeren meerdere mensen te overlijden als gevolg van ITP.

 

0,4 % van adolescenten in Pfizer’s klinische proeven ondervond heel ernstige bijwerkingen

In juni 2021 publiceerde de Food and Drug Administration een informatieblad voor zorgverleners die vaccins moeten toedienen. Daarin lezen we: ‘De FDA heeft een vergunning voor noodgebruik (Emergency Use Authorization) afgegeven om het gebruik in noodgevallen toe te staan van het niet-goedgekeurde product Pfizer-BioNTech-Covid-19-vaccin, voor actieve immunisatie ter voorkoming van Covid-19 bij personen van 12 jaar en ouder.’ U leest het goed: de FDA gaf toestemming om adolescenten in te enten met een niet goedgekeurd vaccin van Pfizer. De VS-wetgeving bepaalt dat de EUA-optie alleen mag worden gebruikt wanneer ‘er geen geschikt, goedgekeurd en beschikbaar alternatief voor het geneesmiddel is om een dergelijke ziekte of aandoening te diagnosticeren, te voorkomen of te behandelen’.[115] Zoals we reeds zagen bestaan deze alternatieven.

Uit een tweede klinische proef die Pfizer tot 13 maart 2021 heeft uitgevoerd op adolescenten tussen 12 en 15 jaar stelde men een 0,3 %  toename van ernstige bijwerkingen vast (0,4 % van de 1.131 vaccin-ontvangers tegenover 0,1 % van de 1.129 placebo-ontvangers) gedurende de periode vanaf de eerste dosis tot dertig dagen na de tweede dosis. De FDA acht een causaal verband met het vaccin als niet bewezen. Zo nam zware vermoeidheid waardoor de adolescenten tot niets in staat waren met 2 % toe. Zware hoofdpijn die inactief maakte steeg met 1,9 %. Twintig adolescenten in de vaccingroep werden inactief door heftige koude rillingen, terwijl in de placebogroep niemand deze ernstige bijwerking ondervond. Nieuwe of verergerde spierpijn die lichaamsactiviteit verhinderde steeg met 0,3 %. Niemand in de placebogroep ervoer na de tweede dosis inactief makende gewrichtspijn, terwijl vier adolescenten in de vaccingroep daaronder leden. Slechts één adolescent had na de eerste dosis last van koorts boven de 40 graden Celsius.

Uit tabel 5 en 6 blijkt dat 1.127 adolescenten één dosis van het mRNA-vaccin hebben gekregen, maar dat slechts 1.097 van hen met de tweede dosis werden ingeënt. Dit feit op zich doet vragen rijzen over de reden waarom dertig adolescenten geen tweede dosis van het mRNA-vaccin toegediend kregen. Na de eerste dosis ondervond 60,1 % van de vaccingroep licht tot zware vermoeidheid  tegenover 40,6 % van de placebogroep. Na de tweede dosis was dit 66,2 % van de vaccingroep tegenover 24,5 % van de placebogroep. In dit document van de FDA staat ook dat 0,4 % van deze gevaccineerde adolescente proefpersonen een heel ernstige bijwerking heeft ondergaan, maar er wordt niet in detail ingegaan op het soort bijwerkingen dat zich heeft voorgedaan. 0,4 % klinkt misschien weinig, maar laten we dit in perspectief plaatsen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er ongeveer vier miljoen adolescenten tussen 12 en 15 jaar jong. Als elk van deze adolescenten slechts één dosis van het mRNA-vaccin zou krijgen, kunnen we volgens dit FDA-informatieblad verwachten dat 16.000 van hen een heel ernstige bijwerking zal oplopen.[116]

Zoals reeds eerder gemeld is er geen enkele kennis over de gevolgen op langere termijn. Wanneer we weten dat kinderen en adolescenten heel zelden symptomen ondervinden van de Covid-19-ziekte, is het ontstellend te moeten vaststellen dat de regelgevende instanties hebben geconcludeerd dat de nadelen van dit experimenteel vaccin niet opwegen tegenover de voordelen. Een van de criteria die het Europees Geneesmiddelenagentschap hanteerde om het mRA-vaccin van Pfizer een voorwaardelijke en tijdelijke marktvergunning te verlenen houdt in dat het medicijn een medische noodzaak dient te lenigen op voorwaarde dat er geen andere medicijnen voorhanden zijn die aan die noodzaak tegemoet komen. Andere werkzame preventieve en curatieve middelen zijn echter wel voorhanden maar het bestaan ervan wordt doodgezwegen en het gebruik ervan wordt tegengewerkt.

 

Vaccinatie is niet verplicht, of toch wel?

De Belgische overheid voorziet voortaan een stok achter de deur. Mensen die weigeren zich te laten vaccineren, zullen, wanneer zij op reis willen gaan, een paar  PCR-tests moeten betalen. De discriminatie van degenen die het opgelegde vaccingeloof niet belijden, is daarmee een feit geworden. Hoe veraf is de tijd dat zij manu militari zullen opgepakt worden om naar de vaccinatieconcentratiekampen te worden gebracht?

De Belgische wetgeving verplicht niemand zich te laten inenten tegen Covid-19. We kunnen alleen maar hopen dat het altijd een degelijk geïnformeerde en weloverwogen vrije keuze zal zijn.

Kiest u na dit artikel te hebben gelezen toch voor inenting, houd er dan rekening mee dat u aan uw arts moet vragen of u allergisch bent aan een van de bestanddelen van het hoogst experimentele mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna). Vergewis u ervan dat er tijdens de vaccinatie een adrenalinespuit klaar ligt voor het geval dat uw lichaam of dat van een familielid in een uiterst gevaarlijke anafylactische shock gaat als gevolg van een allergische reactie. Het laatstgenoemde informatieblad van de FDA levert een nieuw gegeven: ‘Meldingen van ongewenste voorvallen na gebruik van het vaccin van Pfizer-BioNTech suggereren verhoogde risico’s van myocarditis en pericarditis, vooral na de tweede dosis. Doorgaans begonnen de symptomen binnen een paar dagen na ontvangst van het vaccin. Beschikbare gegevens van korte termijn follow-up suggereren dat bij de meeste personen de symptomen verdwenen zijn, maar er is nog geen informatie beschikbaar over mogelijke gevolgen op lange termijn. Teneinde te kunnen beslissen over de toediening van dit vaccin aan een persoon met een geschiedenis van myocarditis of pericarditis moet rekening worden gehouden met de klinische omstandigheden van de persoon.’ En verder: ‘Bijkomende bijwerkingen, waarvan sommige ernstig kunnen zijn, kunnen aan het licht komen in de loop van een meer wijdverbreid gebruik van het vaccin van Pfizer-BioNTech ter voorkoming van Covid-19.’

De hulpstoffen in het vaccin van Pfizer zijn: polyethyleenglycol/macrogol (PEG) als onderdeel van ALC-0159, ((4-hydroxybutyl)diyl)-hexyldecanoaat) (ALC-0315); 2-[(polyethyleenglycol)-2000]-ditetradecylacetamide (ALC-0159); 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC); cholesterol; kaliumchloride; kaliumdiwaterstoffosfaat; natriumchloride; dinatriumfosfaatdihydraat; sucrose; water voor injectie. Let op: deze lijst op de bijsluiter is mogelijk niet volledig. Zoals in het begin van dit artikel gemeld, ontdekten Oostenrijkse onderzoekers dat stalen van het mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech besmet waren met ijzer – en chroomdeeltjes.

 

Bill Gates, bevolkingsbeperking, eugenetica en nieuwe vaccins

Laat mij dit artikel beëindigen met enkele citaten van een superrijke techneut die in 2010 aankondigde tien miljard dollar te zullen schenken aan onderzoek van nieuwe vaccins, waaronder die met mRNA: Bill Gates![117] Over de veiligheid van experimentele vaccins verklaarde hij aan de BBC: ‘Gezien het zwakke immuunsysteem van oude mensen, is de effectiviteit een enorme uitdaging. Als je het vaccin echt opvoert om dat te doen, kun je veiligheidsproblemen krijgen. Dus moeten we iets wat normaal 5 of 6 jaar duurt, in 18 maanden klaar krijgen.’[118] Gates: ‘Maar er zal een ruil zijn. We zullen minder veiligheidstesten hebben dan normaal. En dus moeten de regeringen beslissen of ze de bedrijven vrijwaren.’[119] Vrijwaren van het risico van schadeclaims, bedoelt hij. Eventueel schadelijke effecten op de lange termijn werden nooit onderzocht, omdat er daarvoor, volgens Gates, ‘geen tijd was’. In gesprek met de BBC verklaarde hij; ‘Als je wil wachten en nagaan of er twee jaar later een neveneffect optreedt, tja … dat neemt twee jaar in beslag.’[120] In dat interview uit 2020 vertelde hij terloops dat er geen simulatie van de pandemie had plaatsgevonden. Op dat punt liegt hij want die simulatieoefening vond plaats op 18 oktober 2019. Zie Event 201 hierboven.

Tijdens een TED toespraak in februari 2010 kon hij niet nalaten zijn oplossing te verwoorden voor het grote wereldprobleem dat hij meent te ontwaren, namelijk de overbevolking van de planeet Aarde. Gates: ‘De wereld telt vandaag 6,8 miljard mensen. Dat zullen er 9 miljard worden. Als we echt goed werk leveren met nieuwe vaccins, gezondheidszorg, voortplantingsdiensten, kunnen we dat misschien met 10 of 15 % verminderen.’[121] Waar haalt Gates het idee vandaan dat men het aantal aardbewoners kan terugdringen via nieuwe vaccins? Hij heeft geen medische scholing genoten, maar kent schijnbaar wel de geschiedenis van de ontwikkeling van vaccins. Zijn opmerking is niet zo uit de lucht gegrepen wanneer we aannemen dat hij kennis heeft van het feit dat vaccins, die snel worden ontwikkeld om aan een noodsituatie tegemoet te komen, steeds ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Ik stipte in dit artikel enkele voorbeelden ervan aan. Als jarenlange verdediger en geldschieter van de verspreiding van vaccins, valt niet te betwijfelen dat hij weet dat op de markt gegooide experimentele vaccins bij een aantal mensen ernstig lijden zal veroorzaken. In verband hiermee verklaarde hij breed glimlachend aan CNBC: ‘We hebben één neveneffect op 10.000. Weet je, dat is veel meer dan 700.000 mensen die daaronder zullen lijden.’ […] Regeringen zullen erbij moeten worden betrokken, want er zal enige vrijwaring van het risico nodig zijn voordat we erover kunnen beslissen.’[122]

Mensen die denken dat Bill Gates’ uitspraak over het met vaccins terugdringen van de wereldbevolking gewoon een ongelukkige vergissing in het spreken was, weten niet dat hij reeds als kind interesse toonde voor het onderwerp van overbevolking. Zijn vader,William Henry Gates II (1925-†2020), was sterk begaan met bevolkingsbeperking en familieplanning. Hij is samen met professor Laurie S. Zabin  (Johns Hopkins School of Public Health) bestuurslid geweest van onder andere de organisatie Planned Parenthood. De genoemde Johns Hopkins School kreeg een subsidie vanuit de Gates Foundation dankzij de hulp van Zabin.[123] Oprichter van de Planned Parenthood Federation of America was Margaret Higgins Sanger (°1879-†1966), een voorvechtster van geboortebeperking en voorbehoedsmiddelen. Als verpleegster opende zij in 1916 in de Verenigde Staten de eerste geboortebeperkingskliniek. Margaret Sanger was gedurende het grootste deel van haar beroepsleven gekant tegen abortus, behalve in het geval dat de geboorte van een kind het leven van de moeder in gevaar zou brengen. Zij oogstte kritiek toen zij zich voorstander toonde van negatieve eugenetica, doordat zij meende dat eugenetica het menselijk ras zou kunnen ‘helpen in de richting van de eliminatie van de ongeschikten’. Herinner u dat nazileider Adolf Hitler zich ook bezig hield met negatieve eugenetica via zijn wijdverbreide sterilisatie of eliminatie van mensen die hij genetisch of raciaal minderwaardig achtte. In contrast met Hitler definieerde Sanger geschiktheid eerder in individuele dan in raciale termen. De negatieve vorm van eugenetica wil de erfelijke eigenschappen van de mens verbeteren door middel van sociaal ingrijpen en het beperken van de voortplanting van hen die ongeschikt worden geacht.[124] Het kan moeilijk anders zijn dan dat Bill Gates via zijn vader van Margaret Sanger en van eugenetica heeft gehoord. Welke invloed heeft deze kennis gehad op zijn denken over het gebruik van genetisch materiaal in vaccins?

Bill Gates heeft zijn invloed laten gelden om te voorkomen dat nadelige effecten van vaccins in de politieke arena onderwerp van gesprek zouden worden. In een tv-interview van begin 2020 met MSNBC vertelde Bill Gates over twee ontmoetingen die hij in maart 2017 had met toenmalig president Donald Trump. Volgens Bill Gates zou Donald Trump overwogen hebben om een commissie op te richten teneinde ziekte-effecten van vaccins te bestuderen. Gates wimpelde het idee van een commissie af, zeggende: ‘Oh neen. Dat zou een slechte zaak zijn. Dat is uitzichtloos. [glimlach] Doe dat niet!’[125] Voorstanders van mRNA- en andere gentherapeutische entstoffen zouden zo’n commissie natuurlijk niet kunnen appreciëren omdat dit het vertrouwen dat mensen in vaccins stellen zou kunnen beschadigen. En misschien zou het ook de vaccinagenda van de op winst beluste ex-Microsofttopman Bill Gates kunnen torpederen. In een opiniestuk gepubliceerd in The Wall Street Journal heeft Bill Gates nieuwe vaccins de beste investering genoemd die de Bill & Melinda Gates Foundation ooit heeft gedaan.[126] Teneinde zijn winsten op te drijven zei hij tijdens een interview in 2020: ‘Een normale toestand zal enkel terugkeren wanneer we ruim de gehele wereldbevolking vaccineren.’[127] Gates’ stichting is volgens een in The Defender gepubliceerd artikel van Dr. Joseph Mercola de grootste sponsor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De invloed van industrieën op de WHO-agenda is groot wanneer men weet dat de WHO middels een overeenkomst met het internationaal atoomenergieagentschap niet autonoom uitspraken mag doen over de gevaren van ioniserende straling.[128] De geldstromen vanuit zijn stichting werden in kaart gebracht door de vereniging Bewuste Burgers.[129] De vaccinalliantie GAVI, een organisatie van vaccinproducenten, ziet sinds 2005 de mondiale versterking van gezondheidssystemen als een sleutelprincipe van zijn missie. GAVI’s benadering is ziektespecifiek en in lijn met Bill Gates’ hang naar technische oplossingen. Gates gelooft dat de wereld kan worden genezen met technologische middelen.[130]

In 2015 hield Bill Gates een toespraak waarin hij waarschuwde voor de dreiging van een erg besmettelijk virus die in de volgende paar decennia meer dan tien miljoen mensen zou kunnen doden. ‘We zijn niet voorbereid voor de volgende epidemie’, zei hij terwijl hij verwees naar het Ebola-virus en de Spaanse griep. Hij voorspelde niet de komst van de nieuwe Coronavirus, zoals sommige media in 2020 beweerden. ‘De bron van het virus kan een natuurlijke epidemie zijn, zoals Ebola, of het kan gaan om bioterrorisme’, vertelde hij. Op het moment dat hij sprak van ‘eerder microben dan raketten’ die de mensheid bedreigen, verscheen er een glimlach op zijn gezicht.[131] Wat weet deze man wat de bevolking niet mag weten?

In 2019 richtte de WHO de instelling Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) op. Het bestuur van GPMB was samengesteld uit Dr. Chris Elias van de Bill & Melinda Gates Foundation, Dr. Anthony S. Fauci (hoofd van NIAID) en Dr. George F. Gao (hoofd van de Chinese CDC). De viroloog Fauci – volgens critici een man die met een gespleten tong spreekt – is de honkvaste adviseur van de VS-regering. Bill Gates is een van de vier financiers van het secretariaat van de GPMB. Kort voordat op 31 december 2019 in China SARS-CoV-2 voor het eerst opdook, publiceerde de GPMB in september 2019 zijn eerste jaarrapport: A World at Risk. Op pagina 8 lezen we dat men ‘moet voorbereid zijn voor het ergste. Een snel zich verspreidende pandemie als gevolg van een dodelijke respiratoire ziekteverwekker (ongeacht of die nu van nature opduikt of per ongeluk of opzettelijk) stelt extra eisen inzake paraatheid.’[132] Ja, maar hoe kan men zich met vaccins voorbereiden als men niet weet welke virusmutanten zullen opduiken en wat de mate van dodelijkheid ervan zal zijn?

In mei 2010 bracht The Rockefeller Foundation en het Global Business Network een rapport uit waarin het mogelijke scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling naar voren schoof. De auteurs maakten gewag van ‘scenarioplanning als een groot potentieel in filantropie om unieke interventies te identificeren, om besluiten met doortastende implicaties te simuleren en te repeteren’. Dit ‘om voorheen onontdekte gebieden van verbinding en intersectie in het voetlicht te stellen.’ Zij toonden zich ‘enthousiast over het gebruik van scenarioplanning teneinde robuuste stategieën te ontwikkelen.’ Een van de vier beschreven scenarioverhalen kreeg de naam ‘lockstep’ toegedicht. Dit scenario beschrijft ‘een wereld van strengere top-down overheidscontrole en meer autoritair leiderschap, met beperkte innovatie en toenemende weerstand van de burgers.’[133] Lijkt dat niet sterk op wat we anno 2021 met de top-down opgelegde lockdowns en vaccinatiedwang, de door hoofdstroommedia gekweekte polarisatie en de socioculturele uitsluiting van niet gevaccineerde burgers meemaken?

 

Is de ‘feitennapluizingsdienst’ van Facebook ‘onafhankelijk’?

De Amerikaanse firma Facebook gebruikt de diensten van FactCheck.org om op zijn sociaal medium geplaatste berichten in verband met Covid-19 en vaccins op waarheidsgehalte te checken. FactCheck.org, dat vooral wordt gedragen door journalisten, waaronder een wetenschapsjournalist, bestempelt kritische commentaren over vaccins als ‘onwaar’. Op de website van FactCheck.org lezen we: ‘Het SciCheck’s COVID-19/Vaccination Project [van FactCheck.org] werd mogelijk gemaakt door een donatie van The Robert Wood Johnson Foundation. De stichting heeft geen controle over de beslissingen van de redacteurs van FactCheck.org, en de opvattingen die in onze artikels naar voren worden gebracht weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van de stichting. Het doel van het project is de blootstelling aan accurate informatie over Covid-19 en vaccins te laten toenemen en de impact van onjuiste verstrekte informatie doen minderen.[134] The Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) is de vijfde grootste onderneming in beleggingsactiva die, naar eigen zeggen, een betere gezondheid en gezondheidszorg voor alle Amerikanen beoogt. RWJF had in 2020 voor $ 2,045 miljard aan aandelen bij het farmabedrijf Johnson & Johnson, dat sinds 2020 ook Covid-19-vaccins produceert. De voormalige J&J-president-directeur Robert Wood Johnson II liet aan het eind van zijn leven een genereus aandelenlegaat na dat de aanzet gaf tot oprichting van de RWJF in 1972. Hij was een van de zonen van Robert Wood Johnson I die medestichter was van het bedrijf J&J.[135] Kon FactCheck.org van geen andere stichting geld lospeuteren dan van een stichting met wortels in de farmaceutische industrie?

 

Petitie

Sta in uw recht en verdedig uw onvervreemdbaar zelfbeschikkingsrecht op de integriteit van uw lichaam en wezen. Lees en onderteken, als u wil, deze petitie: https://petitie.be/petitie/geen-verplichte-vaccinatie-tegen-covid-19 . Opgepast: de e-mail die u wordt toegestuurd met daarin een link die u in staat stelt om uw ondertekening te bevestigen, kan verkeerdelijk in uw SPAM-box belanden. Verplaats hem in dat geval naar uw INBOX.

U kan eventueel ook een andere petitie tegen verplichting van vaccinatie op het werk mee ondertekenen. Het gaat om een open brief die zal worden gericht aan beleidsmakers (ministers van volksgezondheid e. a.), sociale partners en beroepsverenigingen. Zie: https://www.petities.com/geen_vaccinatieverplichting_op_het_werk_open_brief_aan_de_sociale_partners_en_beroepsverenigingen . Deze open brief werd voorzien van wetenschappelijke bronnen.

Meer info: fact sheet en dossier over Corona van de vzw Preventie Vaccinatieschade.[136]

Zie ook mijn artikelen: Kerngezonde 56-jarige verloskundige overleden na vaccinatie (Pfizer)

 en Belgische minderjarigen in het geniep gevaccineerd

 

Bronnen:

1. Anna Petherick The Lancet 04.04.2020 395:1101-1102 Developing antibody tests for SARS-CoV-2 https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30788-1.pdf

2. Gazit, Sivan, et al. 25.08.2021 (preprint) Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections MedRXiv https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415

3. Ioannidis, John P. A. 26.03.2021 Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: an overview of systematic evaluations European Journal of Clinical Investigation 51(5): e13554 https://doi.org/10.1111/eci.13554

4. Ioannidis, John 15.09.2020 Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data Bulletin of the World Health Organization https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

5. Fauci, Anthony S., et al. Covid-19 – Navigating the uncharted The New England Journal of Medicine 28.02.2020 382:1268-1269 http://doi.org/10.1056/NEJMe2002387

6. VIDEO (Fox News) Real Clear Politics 08.04.2020 Dr. Birx: Unlike Some Countries, “If Someone Dies With COVID-19 We Are Counting That As A COVID-19 Death” https://www.realclearpolitics.com/video/2020/04/08/dr_birx_unlike_some_countries_if_someone_dies_with_covid-19_we_are_counting_that_as_a_covid-19_death.html

7. CDC april 2020 Vital Statistics Reference Guidance Number 03 https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/vsrg/vsrg03-508.pdf?ref-patrick.net

8. Nielsen, Stine S.F., et al. 4 juni 2021 SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity EBioMedicine (gepubliceerd door The Lancet) vol. 68 art. 103410 https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103410

9. Wisnewski, Adam V., et al. 16 juni 2021 Human IgG and IgA responses to Covid-19 mRNA vaccines Plos One https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249499

10. Ogata, Alana F., et al. 20.05.2021 Circulating Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients Clinical Infectious Diseases  ciab465 https://doi.org/10.1093/cid/ciab465

11. https://doctors4covidethics.org/rebuttal-to-geert-vanden-bossches-response-to-dr-bhakdi/ , en Bitchute VIDEO 11.07.2021 Proof Ending the Sars-CoV-2 “Variant” Narrative | Professor Sucharit Bhakdi, M.D. https://www.bitchute.com/video/yFqll7XonBBW/

12. Feys, F., MSc, PhD 17.09.2021 Hoe is de immuniteitsgraad in Brussel en Wallonië ten opzichte van Vlaanderen? https://corona.frederikfeys.be/immuniteit.html

13. Curriculum vitae en wetenschappelijke publicaties van Frederik Feys: https://researchgate.net/profile/Frederik-Feys

14. Cardozo, T. & Veazey, R. 28.10.2020 Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease International Journal of Clinical Practice https://doi.org/10.1111/ijcp.13795

15. Huisman, W., et al. 22.01.2009 Vaccine-induced enhancement of viral infections Vaccine 27(4): 505-12; doi: 10.1016/j.vaccine.2008.10.087.

16. Carr, Anitra C. & Rowe, Sam 21.10.2020 The Emerging Role of Vitamin C in the Prevention and Treatment of COVID-19 Nutrients 2020 12(11):3286 https://doi.org/10.3390/nu12113286

17. The Washington Times 2 april 2020 Hydroxychloroquine rated ‘most effective therapy’ by doctors for coronavirus https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/2/hydroxychloroquine-rated-most-effective-therapy-do/

18. Lammers, A.J.J., et al. december 2020 Early hydroxychloroquine but not chloroquine use reduces ICU admission in COVID-19 patients International Journal of Infectious Diseases 101:283-289 ; ingediend 1 augustus 2020, herzien en goedgekeurd 23 september 2020 https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.1460

19. McCullough, Peter A., et al. 01.01.2021 Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection The American Journal of Medicine 134(1):16-22 https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2020.07.003

20. Health Feedback‘s misleidende ‘fact check’ 3 februari 2021 https://healthfeedback.org/claimreview/the-american-journal-of-medicine-didnt-recommend-hydroxychloroquine-as-a-treatment-for-covid-19-scientific-evidence-doesnt-show-hydroxychloroquine-is-effective-against-covid-19/

21. VIDEO (YouTube 11.03.2021) Peter McCullough, MD testifies to Texas Senate HHS Committee citaat 15:53 →16:18 https://www.youtube.com/watch?v=QAHi3lX3oGM

22. McCullough, Peter A., et al. Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19) Reviews in Cardiovascular Medicine 2020 21(4) : 517-530 https://rcm.imrpress.com/EN/10.31083/j.rcm.2020.04.264 https://doi.org/10.31083/j.rcm.2020.04.264 Ingediend: 28 november 2020 Herzien: 8 december 2020 Goedgekeurd: 15 december 2020 Gepubliceerd: 30 december 2020

23. Pressekonferentz 20.09.2021 Todesursache nach COVID-19-Impfung https://www.pathologie-konferenz.de/ ; https://corona-transition.org/obduktion-von-toten-nach-impfung-zeigt-das-immunsystem-lauft-amok 21.09.2021

24. Welt 3 augustus 2021 Heidelberger Chef-Pathologe fordert mehr Obduktionen von Geimpften https://www.welt.de/vermischtes/article232900871/Corona-Pathologe-fordert-mehr-Obduktionen-von-Geimpften.html

25. mRNA staat voor messenger RNA. RNA is ribonucleïnezuur. Dit boodschapper-RNA is een gemodificeerde structurele subeenheid van nucleïnezuren die de erfelijkheidsregelende componenten van levende cellen vormen. Na vaccinatie gaan onze cellen met deze genetische instructies aan de slag om de spijlvormige eiwitten aan de buitenzijde van het virus te produceren. Waarna ons lichaam er antistoffen tegen kan aanmaken.

26. Het vaccin Covid-19 BNT162b2 is een lipide nanodeeltjes geformuleerd en sterk gezuiverd boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd door celvrije in vitro transcriptie uit de overeenkomstige DNA-mallen, wat codeert voor het virale spijlvormige eiwit van SARS-CoV-2.

27. Pfizer rapport (10 december 2020) Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034577

28. Pfizer klinische testen: Study to Describe the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=vaccine&cond=covid-19&draw=3

29. Polack, Fernando P., et al. (niet peer reviewed) Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine The New England Journal of Medicine 2020 Dec 31;383(27):2603-2615 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/  https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034577

30. Gezondheid en Wetenschap 27.11.2020 Marleen Finoulst https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/brengt-de-snelheid-waarmee-coronavaccins-ontwikkeld-worden-de-veiligheid-ervan-in-gevaar

31. The New York Times 11.12.2020 https://www.nytimes.com/2020/12/11/health/Covid-Pfizer-vaccine-allergies.html

32. IEX 18.11.2020 https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-181120-220/Pfizer-ons-coronavaccin-is-95-procent-effectief.aspx

33. Pfizer protocol C4591001  https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf#page=119

34. Doshi, Peter 04.01.2021 the BMJ opinion https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/

35. FDA 10.12.2020 https://www.domusmedica.be/sites/default/files/bijlagen/VRBPAC-12.10.20-Meeting-Briefing-Document-FDA%20(1).pdf

36. FAGG Welke voordelen van Comirnaty zijn aangetoond in studies? https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins#60

37. MHRA 15.12.2020 Public assessment report – authorisation for temporary supply https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/944544/COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH__15Dec2020.pdf

38. MHRA 15.12.2017 persmededeling MHRA awarded over £ 980.000 for collaboration with the Bill & Melinda Gates Foundation and the World Health Organisation https://www.gov.uk/government/news/mhra-awarded-over-980000-for-collaboration-with-the-bill-and-melinda-gates-foundation-and-the-world-health-organisation

39. EMA verklaring van belangenvermenging Pierre Van Damme https://www.vaccinatieschade.be/sites/default/files/bijlagen/EMA_Declaration%20of%20interests_Pierre%20Van%20Damme.pdf

40. Bijsluiter van het vaccin, in het Verenigd Koninkrijk https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943249/Information_for_UK_recipients.pdf

41. Comirnaty concentraat voor dispersie voor injectie CoViD-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd) https://www.fagg.be/sites/default/files/LEAFLET%20(NL)-COMIRNATY%20(EMEA-H-C-005735)-2020.12.21.pdf

42. Infectiespecialist Eric Caumes https://www.dejongeturken.com/beroemde-infectiespecialist-en-professor-waarschuwt-voor-corona-vaccin/

43. European Medicines Agency (21.12.2020): Comirnaty, COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside modified) https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinion-comirnaty_en.pdf

44. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins#40

45. Seneff, S. & Nigh, G. (10 mei 2021) update 16 juni 2021 Worse than the disease? Reviewing some possible unintended consequences of the mRNA vaccines against Covid-19 International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research 2(1) https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23/51

46. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf p. 7

47. https://legemiddelverket.no/nyheter/covid-19-vaccination-associated-with-deaths-in-elderly-people-who-are-frail

48. Doshi, Peter 21.102020 Will Covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us the BMJ (British Medical Journal) http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4037

49. Supplementary Appendix bij het rapport van Pfizer https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2034577/suppl_file/nejmoa2034577_appendix.pdf

50. The Lancet (18 dec. 2020) https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30226-3

51. CBS 20 Minutes (mei 2020) https://9now.nine.com.au/60-minutes/a-safe-covid-vaccine-in-12-months-is-a-false-hope-expert-says/14ccb869-9f66-476a-aa49-3a9b66841334

52. Curriculum vitae van Arthur L. Caplan PhD. https://med.nyu.edu/faculty/arthur-l-caplan

53. Bijsluiter voor gezondheidswerkers https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948101/Temporary_Authorisation_HCP_Information.pdf

54. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 20.12.2020 Interim clinical considerations for use of Covid-19 vaccines https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html

55. Food and Drug Administration 19.05.2021 Fact sheet for healthcare providers administering vaccine (vaccination providers) https://www.fda.gov/media/144413/download

56. Hoge Gezondheidsraad december 2020 Aanbevelingen voor SARS-CoV-2 vaccinatie met behulp van een boodschapper RNA-vaccin van zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven  https://cdn.nimbu.io/s/yba55wt/assets/HGR%20Covidvaccinatie%20en%20zwangerschap%20advies%20jan2021.pdf

57. The Epoch Times 1 maart 2021 https://theepochtimes.com/3-dozen-cases-of-spontaneoous-miscarriages-stillbirths-occurring-after-covid-19-vaccination_3716385.html?welcomeuser=1

58. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) database: MedAlerts National Vaccine Information Center https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1166062

59. Supreme Court of the U.S. 22.02.2011 https://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf

60. 2020news.de 01.12.2020 https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-r3quest-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/

61. 2020news.de 12.12.2020 https://2020news.de/en/80000-people-sign-vaccine-petition-ema-silent/

62. RT-qPCR test = Reverse Transcription Quantitative Polymerase Chain Reaction test

63. De definitie van vals positieven is een negatief staal dat in eerste instantie positief scoort, maar dat negatief is na het opnieuw testen met dezelfde testmethode. Vals positieven zijn foutief positieve testresultaten, met andere woorden negatieve monsters die positief testen.

64. De Vrieze, Jop 01.01.2021 Pfizer’s vaccine raises allergy concerns Science 371(6524):10-11 DOI: 10.1126/science.371.6524 https://doi.org/10.1126/science.371.6524.10

65. Gallaher, Bill, Virological 01.02.2020 Response to nCoV2019 Against Backdrop of Endogenous Retroviruses https://virological.org/t/response-to-ncov2019-against-backdrop-of-endogenous-retroviruses/396

66. Wodarg, W. & Yeadon, M. verzoekschrift aan het EMA 01.12.2020 https://dryburgh.com/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_signed_with_Exhibits_geschwarzt.pdf

67. Van Kampen, J., et al. 11.01.2021 Duration and key determinants of infectious virusshedding in hospitalized patients with coronavirusdisease-2019 (Covid-19) Nature https://doi.org/10.1038/s41467-020-20568-4

68. Lee, Sin Hang 17.07.2020 International Journal of Geriatrics and Rehabilitation 2(1):69-96 Testing for SARS-CoV-2 in cellular components by routine nested RT-PCR followed by DNA sequencing http://www.int-soc-clin-geriat.com/info/wp-content/uploads/2020/03/Dr.-Lees-paper-on-testing-for-SARS-CoV-2.pdf

69. Yeadon, Michael 16 oktober 2020 What Sage got wrong https://lockdownsceptics.org/what-sage-got-wrong/

70. Curriculum vitae van Mike Yeadon https://www.bloomberg.com/profile/person/17885352

71. Blckbx.tv VIDEO 12 februari 2021 “Waarom lockdown? 98 % heeft al weerstand” zegt Prof. Dr. Schetters “Focus op risicogroepen” https://www.blckbx.tv/videos/waarom-lockdown-98-procent-heeft-weerstand

72. Ng, Kevin W., et al. 11 december 2020 Preexisting and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in humans Science 370(6522):1339-1343 https://doi.org/10.1126/science.abe1107

73. Mateus, Jose, et al. 2 oktober 2020 Selective and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans Science 370(6512):89-94 https://doi.org/10.1126/science.abd3871

74. Sekine, Takuya, et al. 1 oktober 2020 Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild Covid-19 Cell 183(1):158-168.e14 https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.08.017

75. Aran, Dvir, et al. December 2020 Prior presumed coronavirus infection reduces Covid-19 risk: A cohort study The Journal of Infection 81(6):923-930 htpps://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.10.023

76. Paris Match 07.05.2020 https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Professeur-Didier-Raoult-Je-suis-un-renegat-1683722

77. Curriculum vitae van prof. Didier Raoult https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Raoult#cite_note-341

78. Opiniestuk van arts en specialist infectieziekten Christian Perronne: http://www.francesoir.fr/opinions-societe-sante/vaccin-arnm-lappel-solennel-du-pr-perronne

79. Curriculum vitae van arts en specialist infectieziekten Christian Perronne  https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Perronne

80. Definitie van retrovirus https://www.lexico.com/definition/retrovirus

81. Gammaretroviral Vectors: Biology, Technology and Application Viruses 2011 juni; 3(6): 677–713 https://dx.doi.org/10.3390/v3060677

82. Youngson, dr. Robert Medische Gezinsencyclopedie (2001) p. 469-470

83. NBC News (bron: The Associated Press) 16.10.2003 Gene therapy caused cancer in boys https://www.nbcnews.com/id/wbna3226740

84. Tseng, Chien-Te, et al. 20.04.2012, correctie 09.08.2012 Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to PulmonaryImmunopathology on Challenge with the SARS Virus PLOS ONE 7(8) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0035421

85. Trogen, B.; Oshinsky, D.; Caplan A. 26.05.2020 Adverse consequences of rushing a SARS-CoV-2 vaccine: implications for public trust JAMA 2020;323:2460-1 http://doi.org/10.1001/jama.2020.8917

86. Doshi, P. 20.09.2018 Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? the BMJ 2018;362 https://doi.org/10.1136/bmj.k3948

87. Avorn, J.; Kesselheim, A. 31.08.2020 Regulatory decision-making on covid-19 vaccines during a public health emergency JAMA 2020;324(13):1284-1285  https://doi.org/10.1001/jama.2020.17101

88. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

89. Ibidem: Recommendations https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html

90. VRTnws 08.03.2021 Huisarts Patrik Vankrunkelsven dient klacht in tegen Artsen voor Vrijheid: “Ze brengen volksgezondheid in gevaar” https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/08/huisarts-en-oud-politicus-patrik-vankrunkelsven-dient-klacht-in/

91. De Morgen 28.01.2021 Orde der Artsen zal streng optreden tegen antivaxdokters: ‘Coronavaccin aanbevelen is deontologische plicht’ https://www.demorgen.be/nieuws/orde-der-artsen-zal-streng-optreden-tegen-antivaxdokters-coronavaccin-aanbevelen-is-deontologische-plicht~b5e89c72/

92. De Standaard 10 mei 2021 Indiase variant duikt op in Borsbeeks rusthuis https://www.standaard.be/cnt/dmf20210509_97479789

93. VRTnws 14.07.2021 Hoe goed beschermt jouw vaccin tegen de varianten van het Coronavirus? Ontdek het hier https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/12/hoe-goed-werken-de-coronavaccins-tegen-de-varianten/

94. Vlaams Parlement Verslag plenaire vergadering woensdag 31 maart 2021 16.20u https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1497592/verslag/1500809

95. Blckbx.tv VIDEO 07.07.2021 “Hier is sprake van mind control!”, zegt hartchirurg prof. dr. Jan Grandjean… (citaat: 27:33→28:04) https://www.blckbx.tv/videos/mindcontrol

96. YouTube verwijderde de video “Hier is sprake van Mind Control!” – https://www.youtube.com/watch?v=0ZNP8o48uNo – van zijn platform.

97. Gatti, A. M. & Montanari, S. (2017) New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination International Journal of Vaccines and Vaccination 4(1): 00072 DOI: 10.15406/ijvv.2017.04.00072

98. Business AM 19.10.2020 Pfizer is gestart met productie Coronavaccin https://businessam.be/pfizer-is-gestart-met-productie-coronavaccin/

99. Het Belang van Limburg – Plus 05.12.2020 Joos Meesters (journalist) p. 2 “Ja, we nemen een berekend risico” https://gent.bibliotheek.be/krantenarchief/artikel/79d6befd-14c6-47c8-9af7-fb5e52e90b4e

100. Rijksoverheid 16.11.2020 Kamerbrief over aankoop Covid-19-vaccins https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/16/kamerbrief-over-aankoop-covid-19-vaccins

101. VRTnws 14.02.2021 VIDEO Een open debat over vaccintwijfel (De Zevende Dag) citaat Pierre Van Damme 10:3510:58  https://www.youtube.com/watch?v=yreB8VCy5T4

102. VRTnws 06.08.2021 Zeven gevaccineerde bewoners van woonzorgcentrum in Zaventem overleden na uitbraak van Colombiaanse coronavarianten https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/06/uitbraak-nossegem/

103. RTV Utrecht 22.02.2021 De eerste coronaprik was gezet en toen kwam toch nog de uitbraak: ‘We zijn er erg ontdaan over’ https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2139404/de-eerste-coronaprik-was-gezet-en-toen-kwam-toch-nog-de-uitbraak-we-zijn-er-erg-ontdaan-over.html

104. Het Belang van Limburg 10 maart 2021 Uitbraak in Lommels rusthuis: ook na tweede prik is besmetting nog mogelijk https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210309_97914574

105. Boyarsky, B. J., et al. 15.032021 Immunogenicity of a Single Dose of SARS-CoV-2 Messenger RNA Vaccine in Solid Organ Transplant Recipients Journal of the American Medical Association https://doi.org/10.1001/jama.2021.4385

106. NewsMedical 25.03.2021 https://www.news-medical.net/news/20210325/COVID-vaccines-have-only-1725-detectable-antibodies-against-SARS-CoV-2-virus.aspx

107. Puranik, Arjun, et al. 8 augustus 2021 (preprint) Comparison of two highly-effective mRNA vaccines for Covid-19 during periods of Alpha and Delta variant prevalence MedRXiv https://doi.org/10.1101/2021.08.06.21261707

108. De Morgen 22.04.2021 20 buitenlandse studenten in Aalst en Leuven besmet met Indiase variant: ‘Enkelen waren al gevaccineerd’ https://www.demorgen.be/nieuws/20-buitenlandse-studenten-in-aalst-en-leuven-besmet-met-indiase-variant-enkelen-waren-al-gevaccineerd~bceb2113/

109. Het Laatste Nieuws 22.04.2021 Twintig buitenlandse studenten besmet met Indiase variant, Marc Van Ranst reageert: ‘Deze variant wil je liever buitenhouden’ https://www.hln.be/aalst/twintig-buitenlandse-studenten-besmet-met-indiase-variant-marc-van-ranst-reageert-deze-variant-wil-je-liever-buitenhouden~aceb2113/

110. European Scientific Working group on Influenza (ESWI) VIDEO 22.01.2019 Communication and engagement during a pandemic – Marc Van Ranst, flu commissioner https://www.youtube.com/watch?v=vTHqUMQAucg

111. The New York Times 12.01.2021 Doctor’s death after Covid vaccine is being investigated https://www.nytimes.com/2021/01/12/health/covid-vaccine-death.html

112. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/20/twee-overlijdens-houden-waarschijnlijk-verband-met-toediening-co/

113. European Medicines Agency 28.05.2021 First COVID-19 vaccine approved for children aged 12 to 15 in EU https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu

114. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/28/europees-geneesmiddelenagentschap-ema-keurt-gebruik-pfizer-biont/

115. Cornell Law School Legal Information Institute 21 U.S. Code § 360bbb-3 – Authorization for medical products for use in emergencies https://www.law.cornell.edu/uscode/text/21/360bbb-3

116. Food and Drug Administration 25.06.2021 Fact sheet for healthcare providers administering vaccine (vaccination providers) – emergency use authorization (EUA) of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine to prevent corona virus disease 2019 (Covid-19) Tabel 5 en 6 pp. 26-29 https://www.fda.gov/media/144413/download

117. Bill & Melinda Gates Foundation (2010) Bill and Melinda Gates pledge $ 10 billion in call for decade of vaccines https://www.gatesfoundation.org/Ideas/Media-Center/Press-Releases/2010/01/Bill-and-Melinda-Gates-Pledge-$10-Billion-in-Call-for-Decade-of-Vaccines

118. BBC (VIDEO) Bill Gates 12.04.2020 (citaat: van 6:12 tot 6:34) https://www.youtube.com/watch?v=ie6lRKAdvuY

119. ibidem – citaat van 07:47 tot 08:05

120. ibidem – citaat van 08:38 tot 08:46

121. TEDtalk VIDEO februari 2010 Innovating to zero Bill Gates (citaat 04:2104:42) https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero/transcript#t-271329

122. CNBC Breaking News (VIDEO) 2020 Race for a vaccine – Gates on end of Covid-19 interview met Bill Gates (citaat 03:15→03:55) https://d33wjekvz3zs1a.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/Gates-700000-Dead.mp4?_=1

123. Salon 21st | Is Bill Gates a closet liberal? p. 2 https://web.archive.org/web/20070918043004/http://archive.salon.com/21st/feature/1998/01/cov_29feature2.html

124. PBS The Pill – Eugenetics and birth control https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/pill-eugenics-and-birth-control/

125. MSNBC (VIDEO YouTube 14.04.2020 Bill Gates, Studying Vaccines for Human Safety “Bad Thing, Don’t do that”) Exclusive – Never before seen footage of Bill Gates discussing meetings with Donald Trump https://www.youtube.com/watch?v=OCIJlaLaI4M

126. The Wall Street Journal 16.01.2019 opiniestuk van Bill Gates Bill Gates: The best investment I’ve ever made https://www.wsj.com/articles/bill-gates-the-best-investment-ive-ever-made-11547683309

127. VIDEO 2020 Bill Gates: “You don’t have a choice” https://www.youtube.com/watch?v=BE518ans5dM

128. Mercola, J., MD 7 september 2021 The Defender New Documentary on WHO Exposes Widespread Corruption, Massive Funding by Bill Gates https://childrenshealthdefense.org/defender/trustwho-documentary-who-corruption-funding-bill-gates/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=0ae87ec1-ff3b-4324-aec9-20f818857cb8

129. Bewuste Burgers 23.10.2020 Wiens brood men eet … https://bewusteburgers.be/blog/2020/10/23/wiens-brood-men-eet/

130. Storeng, Katerini T. 26.08.2014 The GAVI Alliance and the ‘Gates approach’ to health system strengthening Global Public Health https://doi.org/10.1080/17441692.2014.940362

131. TEDtalk maart 2015 The next outbreak? We’re not ready | Bill Gates https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI

132. Global Preparedness Monitoring Board jaarrapport september 2019 A World at Risk, annual report on global preparedness for health emergencies ISBN 978-92-4-151701-0 https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf

133. The Rockefeller Foundation | Global Business Network mei 2010 Scenarios for the Future of Technology and International Development https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

134. FactCheck.org 30.08.2021 https://www.factcheck.org/2021/08/scicheck-researcher-distorts-facts-on-covid-19-vaccine-approval-liability/

135. The Robert Wood Johnson Foundation https://www.rwjf.org/en/about-rwjf/financials.html ; https://pnws.be/wp-content/uploads/2021/05/2019FinancialStatements.pdf

136. Preventie Vaccinatieschade vzw Corona dossier en fact sheet: https://www.vaccinatieschade.be/content/corona-uitgebreid ; https://www.vaccinatieschade.be/content/corona-fact-sheet

 

Voor andere recente studies die niet in bovenstaande bronnenlijst zijn opgenomen, zie deze lijst van referenties: https://www.tegenwind.tv/referenties

 

 

Bron: FDA VRBPAC Meeting Briefing Document 10 dec. 2020

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!