Bron: Pixabay
Opinie - Helena Dalli

Een Unie van gelijkheid: naar de volledige inclusie van personen met een handicap

Tien jaar geleden heeft de Europese Unie het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Het is het eerste mensenrechtenverdrag waarbij de EU partij werd en het luidde een nieuw tijdperk in waarin respect en verantwoordelijkheid voor de rechten van personen met een handicap zowel een morele als een wettelijke plicht is.

donderdag 21 januari 2021 15:12
Spread the love

 

De afgelopen tien jaar hebben de EU en haar lidstaten zich ingespannen om de verplichtingen uit hoofde van het verdrag na te komen. Voor de EU betekent dit dat zij ervoor moet zorgen dat haar regelgeving, beleid en programma’s inclusief zijn voor personen met een handicap, het verdrag volledig eerbiedigen en een inclusief Europa bevorderen.

Ook alle EU-landen zijn gebonden door het verdrag en de EU-regels inzake non-discriminatie en toegankelijkheid. Dat betekent dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat hun onderwijsstelsels inclusief zijn voor personen met een handicap en dat zij over wetgeving moeten beschikken die discriminatie op de werkplek verbiedt. Zij moeten ook het vervoer en de openbare gebouwen toegankelijk maken.

De Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 heeft de afgelopen tien jaar richting gegeven aan het optreden van de EU. Dankzij de strategie kwam het gehandicaptenbeleid hoog op de agenda van de EU te staan en kwamen concrete verbeteringen tot stand. De baanbrekende Europese toegankelijkheidswet vereist bijvoorbeeld dat essentiële producten en diensten zoals telefoons, computers, e-boeken, bankdiensten en elektronische communicatie toegankelijk worden gemaakt zodat zij ook door personen met een handicap kunnen worden gebruikt. De EU-wetgeving inzake passagiersrechten zorgt ervoor dat personen met een handicap toegang hebben tot vervoer over de weg, per vliegtuig en per schip. De EU heeft ook wereldwijd het voortouw genomen bij het bevorderen van de inclusie van personen met een handicap door middel van haar ontwikkelings- en humanitaire beleid.

De COVID-19-pandemie bracht verdere ongelijkheden aan het licht waarmee personen met een handicap nog steeds worden geconfronteerd, alsook de zwaardere impact die de pandemie – mede als gevolg van deze ongelijkheden – op hen heeft. Bij de sluiting van de scholen en de overschakeling op online onderwijs is gebleken dat leermateriaal niet altijd toegankelijk is voor leerlingen met een handicap.

Communiceren via teleconferentie, thuiswerken en online winkelen kunnen voor sommigen moeilijk zijn en zelfs toegang krijgen tot informatie over het virus zelf bleek problematisch. In haar respons op de crisis plaatst de EU gelijkheid dus hoog op de agenda en neemt zij tegelijkertijd het grootste stimuleringspakket ooit aan om het herstel te stimuleren.

Ons kompas voor een eerlijk herstel na de COVID-19-pandemie is gericht op de inclusie van personen met een handicap zodat zij waardig en autonoom kunnen leven en toegang hebben tot diensten die hen in staat stellen ten volle deel te nemen aan de arbeidsmarkt en de samenleving. In april zal het Portugese voorzitterschap de Commissie en de lidstaten bijeenbrengen voor een politieke dialoog op hoog niveau over de rechten van personen met een handicap om een impuls te geven aan de nieuwe initiatieven.

We schakelen een versnelling hoger om te voorkomen dat de gevolgen van COVID-19 de vooruitgang die is geboekt voor mensen met een handicap in het gedrang zou brengen. Om een veerkrachtig en eerlijk herstel te waarborgen, zou beleid moeten worden ontwikkeld dat inclusief is voor iedereen.

Na uitgebreid overleg zal ik een nieuwe en versterkte EU-strategie voor de rechten van personen met een handicap voor de periode 2021-2030 presenteren. Deze strategie zal voortbouwen op de resultaten van de afgelopen tien jaar en oplossingen bieden voor de toekomstige uitdagingen. Zij zal betrekking hebben op alle aspecten van het VN-verdrag, waarbij de in het verdrag verankerde rechten in daden worden omgezet. Zij zal ook een sterk kader bieden voor de komende jaren om ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Zelfstandig leven, leren in een inclusieve omgeving, in de juiste omstandigheden kunnen werken en zich ontplooien, zijn essentiële behoeften. We moeten ervoor zorgen dat de 87 miljoen personen met een handicap in de EU niet langer geconfronteerd worden met structurele discriminatie en negatieve stereotypen in de ether en op het scherm.

Om onze ambities te verwezenlijken, moeten we op iedereen kunnen rekenen. De strategie zal het referentiepunt vormen voor de EU, alle regeringen, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector. Zij zal het gemakkelijker maken om samen te werken aan onze verbintenissen, onder meer in dialoog en partnerschap met personen met een handicap, en zij zal ervoor zorgen dat personen met een handicap in gelijke mate kunnen deelnemen aan alle aspecten van het leven.

Onze inzet en acties op dit beleidsterrein vormen een belangrijke volgende stap in de richting van een Unie van gelijkheid. Ik zal nauw samenwerken met alle EU-lidstaten om van de EU een model van inclusie, toegankelijkheid en mensenrechten te maken. Zonder inspraak van personen met een handicap zelf kan er geen beleid gevoerd worden voor hen. Zij zullen deel uitmaken van de dialoog én van het beleidsproces.

Dat is waar het bij “in verscheidenheid verenigd” om draait.

 

Helena Dalli, Europees commissaris voor gelijkheid

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!