Ruttes excuses
Opinie - Hella Zwaan

Ruttes excuses

Met diepe verontwaardiging heb ik kennisgenomen van de toespraak van eerste minister Mark Rutte bij de Auschwitzherdenking op 26 januari 2020 te Amsterdam. Laat ik voorop stellen dat excuses zeer nodig, per definitie te weinig en ook veel en veel te laat zijn. Van de reacties uit verschillende delen van de Joodse gemeenschap heb ik akte genomen. 

dinsdag 4 februari 2020 17:45
Spread the love

Met diepe verontwaardiging heb ik kennisgenomen van de toespraak van eerste minister Mark Rutte bij de Auschwitzherdenking op 26 januari 2020 te Amsterdam. Laat ik voorop stellen dat excuses zeer nodig, per definitie te weinig en ook veel en veel te laat zijn. Van de reacties uit verschillende delen van de Joodse gemeenschap heb ik akte genomen. 

Echter om Mark Rutte, gezien de huidige realiteit dergelijke excuses te horen uiten, is weerzinwekkend. Want men geeft leiding aan ‘n regime dat zich lokaal van alle mogelijk beschikbare “instrumenten” bedient, welke destijds ook ingezet zijn, en meer. Afgezien van fysieke marteling en het plegen van genocide op industriële schaal. Verderop in dit betoog zal ik hier dieper op ingaan. 

Opmerkelijk (exemplarisch) is dat Mark Rutte zich kennelijk opnieuw moet afvragen hoe dit destijds toch heeft kunnen gebeuren. Want hoe zijn deze voor vriend en vijand onverwachte, plotselinge excuses – tijdens bijvoorbeeld ‘n lopend, meedogenloos racisme-schandaal bij B/Toeslagen – niet enkel volledig hol maar tevens door en door hypocriet? 

Hoe spreekt er niet net zoveel haat, wreedheid en rechteloosheid uit het institutioneel aanwakkeren van islamhaat en het stelselmatig stigmatiseren en criminaliseren van (menselijke) beperkingen en “armoede”? Hoe is het betalen van “kopgeld” minder erg dan ‘n op ‘compliance’ gerichte klik-cultuur waarin voor uw toch al kwetsbaar gemaakte buren in de “Participatiewet” en bijvoorbeeld niet-witte personen, het verraad altijd op de loer ligt? Omdat ze logischerwijs verdachte nummer één zijn? Alleen al omdat die uitvreters per definitie te lui zijn om te werken, onze banen inpikken en dan nog de hele dag bij de huisarts geheel zelfstandig “de zorgkosten” zitten op te jagen ook? Hoeveel haat spreekt eruit dat u – aangezien de kiezer destijds ‘gesproken’ heeft – wel even snel normaal moet doen – uw gedrag nauwkeurig marktconform moet aanpassen en vooral géén pech mag hebben – of u anders ook gewoon liefst op kan rotten!?  

Zodoende is men in dit land – gezien de vele wet- en regelgeving en de registratieplicht die overal aan de poorten van onze totaal gesegregeerde samenleving plaatsvinden – gehouden aan zelfdeportatie richting berm van de snelweg, vanwaar men zelf “hulp” en financiering mag trachten te regelen. Dit met enthousiaste tegenwerking van met name autoritair heersende burgermeesters in grote steden. Om vervolgens na een lange lijdensweg al naar gelang men in bezit is van voldoende “status” wel of niet middels ‘n rigide christelijk hulptraject omhoog te krabbelen. Waarna men alsnog langzaamaan in armoede komt te creperen omdat niet alleen alle “hulp” figuurlijk, maar vooral ook de financiële bijdrage moedwillig structureel tekortschiet. Letterlijk. Beschouw uw glorieuze “instrument”, de Participatiewet. 

Dat terwijl VVD-voorman Klaas Dijkhoff erom bekend staat het heel grappig te vinden om in gezellige kroegen avondjes zuipen te organiseren en daar samen leuk te lachen om bootvluchtelingen … Die zie ik, gezien diens teneur tot nog toe, beslist in staat tot de nóg wat krassere verdrukkingen en “maatregelen” tegen arm- en kwetsbaar gemaakten. Zodoende leven we wel degelijk opnieuw in zeer sterk vergelijkbare “uitzonderlijke omstandigheden” waarin een ieder van ons dagelijks opnieuw de vraag zou moeten beantwoorden: “leren wij nou echt helemaal precies niets van de indringende lessen van specifiek deze geschiedenis”? 

Want niet alleen zijn antisemitisme maar ook elke andere vorm van racisme onder ons. De historicus Mark Rutte weet donders goed dat door juist wel excuses aan te bieden aan de laatsten van deze groep Shoa-overlevenden, hij massagraven vol dodelijke slachtoffers maar ook overlevenden van Nederlandse wreedheid met diezelfde beweging vakkundig aan ‘t zicht onttrekt. En daarmee tevens de genocidaal-koloniale geschiedenis van dit land. Niet alleen een geschiedenis van voor en tijdens, maar ook van na WOII, die namelijk verstrekkende gevolgen heeft tot op de dag van vandaag. Een dag waarop we ecocide aan die lijst moedwillige “Westerse” (lees: witte) misdaden mogen toevoegen. Met “nooit meer Auschwitz” zegt deze onder koloniale heimwee lijdende VVD-leider impliciet en hardop dat ‘de rest’ wel degelijk prima geoorloofd is. Alleen zichtbare genocide en marteling niet, maar alle andere vormen van racisme en allerlei soorten verdrukkingen wel. Destructief NeoKolonialisme viert intussen hoogtij met morele instemming van ‘n autoritair Christelijke, mondiale hegemonie.

Maar terwijl Mark Rutte zich te sappel maakt dat de kleine Anny haar “naam” in steen terugkrijgt en kennelijk denkt dat deze persoon zo voortleeft, wil ik de aandacht alstublieft toch nog eens op de levenden richten. 

Met name wil ik, als in feite in schande ontslagen voormalig Rijksambtenaar, welke werkzaam was bij Belastingdienst Toeslagen, die medeplichtig is gemaakt aan het virulente institutioneel racisme van deze dienst, me krachtig uitspreken. Uitspreken over het wegkijken, uit zelfbehoud, opportunisme of onverschilligheid van mijzelf en van vele van mijn voormalige, aan hen gezworen eed gehouden collega’s. Personen die onderwijl goede salarissen ontvingen op kosten van … Natuurlijk, er was ook de “hoop” van enkele dappere roependen in de woestijn. Personen die om hen moed beloond zijn met slechte beoordelingen in functioneringsgesprekken. Of zoals ik, onder druk van angst weggesaneerd. Zo is de “verzetsheld” van toen de klokkenluider van nu. Maar ook dat was alles bij elkaar te weinig. Tot nu toe is er te weinig bescherming, te weinig hulp en te weinig erkenning van hetgeen daar voorgevallen heeft en tot op de dag van vandaag gaande is. 

Terwijl we spreken worden onder wegkijkend of wellicht zelfs toeziend oog van de zeer ervaren CDA beroepsbestuurder Piet-Hein Donner voor individuele ambtenaren belastende documenten nauwkeurig verwijderd, de impact en omvang van dit schandaal structureel onderschattend en moedwillig bagatelliserend.  

Daaraan kunnen we luid en duidelijk zien wat “we” in uitzonderlijke omstandigheden werkelijk doen. Om Mark Rutte’s eerdere vraag hoe dit toch kon gebeuren met ‘n newsflash te beantwoorden: het vanuit de hoogte, vanachter ‘n bureau haatzaaien, met soft power regeren door angst, door middel van welke vorm van dwang of terreur dan ook, en actieve uitsluiting van deelname, doen bepaald niet onder voor “instrumenten” als fysieke razzia’s, repressailes en (geestelijke) marteling. 

Destijds was er een “eindoplossing” die zo intens wreed was, daarvoor schieten woorden, daden en moeite te allen tijde tekort als het op herdenken van die veelal toch “Duitse” genocidale misdaden aankomt. Echter doe dit dan bij voorkeur behept met bewust inzicht en kennis van op historische *feiten gebaseerd respect en waardigheid. 

 

Dus om die “kille ontvangst” van overlevende slachtoffers nou wel te erkennen is één ding, maar om daarmee tegelijkertijd aan het zicht te onttrekken al hetgeen tot die Shoa geleid heeft en dat momenteel één op één vergelijkbaar is met onze huidige realiteit is ‘n ander. Ik zal u ‘n voorbeeld geven:  

De reden dat de vervolging van Joodse personen in Nederland ook verhoudingsgewijs ten opzichte van andere bezette gebieden zo succesvol is geweest, is omdat etniciteit kort voor de uitbraak van de oorlog formeel door de Staat der Nederlanden geregistreerd is. Het zijn naar hen aard exact diezelfde soort registraties die ingezet (moeten) zijn om ‘n ‘Bulgarenfraude’ reeds in 2012 überhaupt te kunnen onderkennen. Het zijn dan ook gegevens over (oorspronkelijke) nationaliteit, ras en etniciteit die als weegregel in het destijds gloednieuwe “Toeslagen Verstrekkingen Systeem” zijn aangezet om als “fraudesignalen” te dienen. 

De desastreuze gevolgen kunnen we vandaag nog niet beginnen te overzien van ‘n groep landgenoten onder een institutioneel racistisch regime in 2013 apart werden gezet, buitengesloten van economische en daarmee maatschappelijke deelname en als fraudeurs ontmenselijkt, vernederd en kapotgemaakt. Onder de ogen van zovelen … We zijn tekortgeschoten toen het gezag van een wantrouwende overheid, tegenwoordig beschikkend over ‘n ware oceaan vol data, deze zonder controleerbaar menswaardige tussenkomst in allerlei systemen aan elkaar gekoppeld heeft. Om die systemen en data vervolgens als wapen in handen te geven aan kennelijk willoos en gewetenloos bevelen volgende ambtenaren. Hun racistische vooroordelen als “professioneel” beschouwend, zijn hen – daarbij veelal lachend – actieve, individuele daders geworden van onrecht en verdrukking (namelijk machtsmisbruik en kneveling) van onschuldige doch als “tweederangs” geregistreerde burgers. Voor de grap lijsten van onwelgevallige kindernamen bijhoudend, geschreven met pennen met daarop de inscriptie: “in geval van twijfel altijd stopzetten”. Pardon, u zegt meneer Rutte? Wat zij zelf niet terug kunnen nemen, moeten wij hen teruggeven? 

De bittere consequenties van registratie en maatschappelijke uitsluiting werden niet tijdig en niet voldoende onderkend. Of toch wel? 

Immers is deze zelfde Mark Rutte in 2007 wegens aanzetten tot “discriminatie” veroordeeld door ‘n rechter. Mark Rutte wilde specifiek Nederlanders met een Somalische herkomst institutioneel kunnen controleren. Mark Rutte’s reactie op deze veroordeling is gekomen in de vorm van de gelofte dat dit (controleren op etniciteit) dan maar spoedig gelegaliseerd zou moeten worden. 

Nee, het eindstation van Mark Rutte voor personen die maatschappelijk onnuttig worden geacht (die luie, zorg slurpende en frauderende uitvreters, u weet wel) is de schuldenindustrie. 

Over de afgelopen jaren zijn er meerdere gecoördineerde pogingen geweest om de omzet verder aan te jagen van deze op sinds 1834 ongewijzigde deurwaarderswetgeving gebaseerde industrie van verdrukking, verdriet en ellende. Ook is het er typisch om te doen het de slachtoffers die op dit station eindigen, vervolgens zo lang mogelijk zo moeilijk en zwaar mogelijk te willen maken. Hiervan getuigt bijvoorbeeld nog een langdurig maar stil drama: het structureel weigeren de beslagvrije voet van burgers te respecteren. Plus natuurlijk het systematisch uithollen niet alleen de rechtshulp, maar ook van het Rechterlijk apparaat zelf. Dit allicht middels die immer instrumentele “bezuinigingen” maar ook het trachten op te richten van een zogenaamd voor alle betrokkenen goedkoper “e-Court” (elektronische rechtbank). Dit commerciële bedrijf had vijftig uitspraken per muisklik ineens af moeten doen, met name ten behoeve van (de gerechtsdeurwaarder van) “aanmerkelijk belanghebbende” zorgverzekeraars. Laat u de wreedheid van deze (deels mislukte) klasse-justitiële aanval op “onze” democratie en rechtsstaat even bezinken alstublieft? Want om te kunnen concurreren zijn in combinatie hiermee de griffierechten – nog altijd – ernstig verhoogd, zeker als die verhoging naar rato van (gebrek aan) inkomen gemeten zou worden. Verantwoordelijken hiervoor zijn VVD’ers Ivo Opstelten en Fred Teeven. Dan hebben we nog niet gesproken over de aanloop naar de invoering van het “angst cultiverende instrument”, de valkuil vol slangen die de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR) van meet af aan feitelijk is. Zeker gezien de doelgerichte, evident repressieve elementen die ook in die wet besloten liggen. Hiervoor mogen we het laatste kabinet van Jan-Peter Balkenende danken en met name de inmiddels schatrijke CDA’er Joop Wijn voor de onder stoom en druk geforceerde (en dus vrij rampzalig verlopen) oprichting van de Dienst B/Toeslagen in 2005 en ‘06. 

Maar het wordt erger: want naast de pogingen om middels het “e-Court” en zogenoemde bezuinigingen op de sociale advocatuur, maar ook het installeren van ‘n inhoudelijk incapabele stroman op de post “Nationale Ombudsman” onze rechtstaat en democratie verder te ontmantelen, heeft VVD’er Stef Bos de nationale sociale huisvesting wegens “politieke doelen” moedwillig gesloopt. Over diens denk- en wereldbeelden weten we inmiddels ook voldoende. Zie ook het initiatiefwetsvoorstel van VVD’er  Daniel Koerhuis en CDA’er Madeleine van Toorenburg om “krakers” (lees: sec “ongewenste bewoners”) drie dagen na ‘n “ongewenstverklaring” door Prins Bernhard (lees: huisbazen) uit huis te kunnen plaatsen. Dat is ‘n regelrechte en ongehoord gewetenloze aanval op het algemeen woonrecht van iedere Nederlander. Zie ook de plus 1.400 huisuitzettingen (waaronder gezinnen met kinderen) in 2018 nav de slechts als handhavingsmaatregel bedoelde ‘Wet Damocles’, uitgevoerd door potentieel straffeloos alcoholistische burgermeesters. Na bezuinigingen op (ouderen)-zorg hebben we “opeens” met meer “verwarde personen” te kampen, waartegen onze geüniformeerde en almaar beter bewapende “hulpverleners” beschermd dienen te worden. Dat in ‘n land waarin binnen de GGZ het benoemen van het thema verdrukking als te belastend voor medewerkers wordt beschouwd en dus het bestaan ervan structureel ontkend en tegengesproken. Wat wel geboden wordt is “behandeling” die enkel gericht op assimilatie en participatie. Om van de falende en vermoedelijk serieel traumatiserende “jeugdzorg” verder maar te zwijgen. Waarbij de ultrarechtse fracties CU en SGP hen meedogenloze, stalen “christelijke” stempel ook op daklozen-zorg en abortuswetgeving en -uitvoering drukken. Maar, zich bedienend van ‘religieuze instellingen’, ook op de verdere stigmatisering en verdrukking van sekswerk. Hen abortusretoriek is van oudsher regelrechte op traditioneel slavendrijvers-religie gefundeerde “bevolkingspolitiek” en behoeve van de (electorale) witte meerderheid. Dat in ‘n land dat transgender personen tot 2014 dwong zich te laten steriliseren als men in transitie wilde. Een land waarin we vooral almaar meer politieke steun uit moeten spreken en geld uittrekken voor ‘normale gezinnen’ en ‘onze boeren’. Waarin het doodnormaal is dat er voor ‘alle werkenden’ een extraatje bij komt om in dezelfde beweging alle andere, kennelijk waardeloze personen ‘n per keer opnieuw angstaanjagende en vernederende trap na te geven. We zien de extreem schrijnende dubbele maat (nogmaals benoem ik “christelijke” islamhaat) als het op het bijzonder onderwijs aankomt … Maar de overeenkomsten, parallellen met de jaren dertig van vorige eeuw ontgaan ons allen geheel en al. 

Dan hebben we nog onze huidige VVD-minister van “Rechtsbescherming” Sander Dekker die ook zeer recent nog politiek of anderszins ongefundeerde pogingen heeft gedaan om rechtshulp en -toegang voor minder draagkrachtigen verder te bemoeilijken of zelfs onmogelijk te maken. De financiële (Staats)belangen zijn in al hen verdorven verdriet inmiddels indringend evident geworden. Dat is dezelfde minister die afgelopen december nog de tolerantie-paradox claimde bij een oproep om tweemaal harder op te kunnen treden tegen ‘anti-democratische’ elementen op extreem-links én -rechts.

Terwijl als het goed zou zijn, we nog zouden weten dat het (Joodse) communisten, anarchisten en queer personen waren die destijds de eerste door extreemrechts georganiseerde en punctueel uitgevoerde treintransporten bevolkten. Ook (zelfs?) Christelijke “Nederlandse” vrouwen als Betsie en Corrie ten Boom mochten immers wegens hen verzet en weerstand gewoon mee ‘op kamp’. Dat alles onder luid gejuich van bijvoorbeeld de oprichter van de SGP, Gerrit Hendrik Kersten. Eenzelfde SGP wiens leden nu in koor met rabiaat-fundamentalistische Pro-Israel politici als Joël Voordewind oproepen tot ‘hard optreden’ tegen “antisemitisme” (lees: sec kritiek op de Staat Israël). Ergo, het gewelddadige verdrukken, angst aanjagen en (oproepen tot) vervolging van ‘andersdenkenden’ is ook vandaag de dag in volle gang. 

Dus terwijl Mark Rutte oproept om wel samen pal te staan voor bepaalde doden maar andere niet, vraag ik hem nu dringend zelfonderzoek te doen en rekenschap af te leggen. Rekenschap voor de leeggeroofde huizen en van het in opdracht van hemzelf bewust en moedwillig “sociaal afvoeren” van de met ‘n enkele uitzondering daargelaten nog springlevende slachtoffers. Slachtoffers met veelal jonge kinderen die inmiddels vele malen meer dan één “hongerwinter” doormaken. Dit alles ten faveure van die zo begeerde winstgevendheid van die zeer moedwillig en nauwkeurig vormgegeven schuldenindustrie waar deze frauderende personen (we wisten het nou eenmaal echt zeker) kennelijk voorbestemd waren uit te komen. Althans, Mark Rutte wist of kon weten, dat dit de uitkomst zou zijn van het door hemzelf accorderen van het institutioneel misbruiken van systemen en gegevens. Dit terwijl hij daarmee op illegale – mensenrechten schendende – gronden vooruitliep op de juridische en staatsrechtelijke verdrukkingen die men op dat moment nog anticipeerde te zullen legaliseren. Ergo: Mark Rutte heeft zijn gelofte uit 2007, samen met die van de afschaffing dividendbelasting, wel degelijk gestand gedaan. En hoe … 

Maar door nu middels “excuses” (de initiatie waarvan nota bene aan Geert Wilders in 2012 worden toegeschreven maar in feite ‘n typisch ChristenUnie stempel dragen) deze vorm van racisme wel te erkennen en benadrukken maar andere niet, versterkt Mark Rutte het idee aan dat “Joodse doden” van toen, hen namen in steen vereeuwigd, nog altijd belangrijker, gewichtiger zijn dan bijvoorbeeld die van Indonesische slachtoffers en overlevenden. Om zo in één en dezelfde beweging deze klassieke, maar dus ook erg “Christelijke” vorm van antisemitisme feitelijk verder aan te jagen.

Maar vooral uit de verwoede pogingen van de Premier van alle Nederlanders, Mark Rutte, om samen met Piet-Hein Donner en Wobke Hoekstra zichzelf, andere direct betrokken politici en ambtenaren van vervolging vrij te blijven stellen, blijkt ondubbelzinnig dat er van enige erkenning van de eigen racistische corruptie ook maar ‘n begin van sprake is. Noch van enig berouw, noch van inhoudelijk ook maar enigszins substantieel herstel. Het zijn deze zaken die Mark Rutte’s “verontschuldigingen” volstrekt leeg en ongeloofwaardig maken en dus ook moreel volstrekt laakbaar. Mark Rutte is ‘n leugenaar en misleider van het aller- allerlaagste allooi.

 

BO ‘Hella’ Zwaan – Hen/hun, wit, transgender persoon. Was van december 2007 tot juni 2017 Rijksambtenaar belast met de uitvoering van de AWIR bij de Dienst Toeslagen, afdeling ‘Stella’. Medestander in opleiding van ‘Stichting Majority Perspective’. Twitter: @HellaZwaan.

Mocht u dit stuk waarderen, steun dan alstublieft:  

https://www.gofundme.com/f/kawf6-koningspaar-ontmoet-slachtoffers-nederlandse-indie?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!