Bron: Pixabay
Opinie - Syndicalisten van ACV

Syndicalisten van ACV veroordelen brandstichting in Bilzen en politici die racisme aanwakkeren

Als syndicalisten van het ACV veroordelen wij de brandstichting in Bilzen ten stelligste, net als alle andere onaanvaardbare uitwassen van racisme en uitsluiting. In het democratische België kunnen mensen van mening verschillen, gelukkig maar, maar met het incident in Bilzen is een grens overschreden. We verzetten ons tegen politici en partijen die racisme en een klimaat van angst aanwakkeren.

vrijdag 15 november 2019 13:35
Spread the love

We blijven ons verzetten tegen het ontmenselijken en criminaliseren van groepen mensen die het sowieso al heel moeilijk hebben in onze samenleving. We beroepen ons hiervoor op de Universele Verklaring over de Rechten van de Mens (UVRM) en op de waarden die de christelijke arbeidersbeweging inspireren.

De tragische feiten in het Limburgse Bilzen – de aanslag tegen een toekomstig centrum voor asielopvang – vormen voor ons een onontkoombare aanleiding om onze visie als overtuigde syndicalisten van het ACV duidelijk te verwoorden.

Zwijgen over deze feiten en over een bepaald ‘klimaat’ is voor ons géén optie. Daar kan geen sprake van zijn. Niet in de democratische rechtsstaat waaraan wij bijzonder sterk hechten. Een andere, betere samenleving is mogelijk, en daar willen wij voor staan.

Wij, syndicalisten van het ACV, laten ons inspireren door de waarden van de christelijke arbeidersbeweging en door universeel menselijke waarden. Deze waarden zijn voor vakbondsmensen van het ACV cruciaal en niet vatbaar voor compromissen. Aanslagen tegen (bestaande of geplande) asielcentra en/of asielzoekers vinden wij extreem verwerpelijk en laakbaar. De rechten van de mens zijn onaantastbaar en onvervreemdbaar, en dat geldt ook voor iedere ‘vreemdeling’ in dit land. We steunen alle organisaties en individuen die de mensenrechten verdedigen.

Vluchtelingen ontmenselijken en hen afschilderen als ‘mogelijke overlast’ druist totaal in tegen onze maatschappijvisie. Als syndicalisten achten wij het onze verpletterende plicht om dit ‘discours’ af te wijzen en een ander verhaal uit te dragen. We steunen al wie het opneemt voor vluchtelingen, migranten, mensen zonder papieren, alle mensen die in de verdrukking zitten. We gaan niet mee in een discours van wij/zij, waarbij ‘de vreemdeling’ wordt neergezet als ‘onze vijand’.

Wij, syndicalisten van het ACV, zijn gekant tegen ieder discours dat uitgaat van vreemdelingenhaat, stigmatisering en doortrapt populisme en dat erop gericht is om gewone mensen te verdelen en tegen elkaar op te zetten. We steunen diegenen die een inclusief en verbindend discours hebben én toepassen, en dit in héél België. Als syndicalisten willen we mee steun geven aan een politieke meerderheid die zo’n discours ontwikkelt én ook toepast.

Wij, syndicalisten van het ACV, zijn helemaal niet blind voor samenlevingsproblemen maar we kiezen ook en in eerste instantie voor een open, warme, verdraagzame samenleving waarin asielzoekers en mensen uit de migratie net zo goed hun plek hebben en verdienen. Wij zijn geenszins akkoord met politici of politieke partijen die vreemdelingenhaat aanwakkeren en misbruiken voor electorale doeleinden. We steunen politieke partijen die het xenofobe discours afwijzen en bestrijden.

Mensen zonder papieren criminaliseren of stigmatiseren is een attitude die wij absoluut afkeuren. De ervaringen met werknemers zonder papieren bij het ACV bevestigen dat deze medemensen maar al te graag een officieel statuut wensen om zo normaal te kunnen functioneren en bij te dragen tot onze sociale zekerheid en ons belastingsysteem. We steunen uitdrukkelijk de vraag om mensen zonder papieren te regulariseren en hen normaal te laten bijdragen tot onze samenleving en welvaart. Als we 100.000 werknemers zonder papieren regulariseren, betekent dit per maand 58 miljoen euro extra aan inkomsten voor de staatskas en de sociale zekerheid.

Als syndicalisten van het ACV zijn wij van mening dat er ernstig moet worden gestreden tegen mechanismen die racisme, discriminatie, uitsluiting een institutioneel of structureel karakter geven. We verzetten ons tegen zondebokmechanismen. Racisme en discriminatie worden aangewakkerd door allerlei groepen nodeloos tegen elkaar uit te spelen.

Als syndicalisten van het ACV zijn wij van mening dat àlle lidstaten van de Europese Unie daadwerkelijk moeten meewerken aan een beleid waarbij nieuwe vluchtelingen en migranten solidair worden verdeeld en opgenomen. Momenteel moeten landen als Italië en Griekenland een te grote last op zich nemen. Dat is onrechtvaardig. De andere lidstaten moeten veel meer hun bijdrage leveren, ook België.

Als syndicalisten van het ACV zien wij weinig heil in een Europese politiek die mikt op een ‘Fortress Europe’. Migratiestromen zullen voortduren zolang er in een aantal landen geen eerlijkere verhoudingen zijn, zolang grote groepen mensen veroordeeld zijn om in diepe armoede te moeten blijven leven, zolang landen worstelen met oorlogen en burgeroorlogen.

 

Filip Devriendt, Bart Reyns, Bart Ooms, Eva Maria Jimenez Lamas, Peter Steyaert, Bart Theys, Saida Isbai, Denis Bouwen. Verbonden met de vakbond ACV als werknemer of als vakbondsmilitant op de werkvloer.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!