De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het Grondwettelijk Hof, bastion tegen het incivisme? Foto: G. Lanting/CC BY-SA 3:0
Opinie - Walter De Smedt

Een ‘cordon judiciaire’ moet het ‘cordon sanitaire’ aanvullen

Een cordon sanitaire is een techniek waarbij men een ongewenste of gevaarlijke situatie probeert te isoleren door er een beschermende kring rond te leggen. Dat gebeurde in ons land in 1989 toen de Vlaamse partijen CVP, SP (later SP.a, nu Vooruit), PVV (nu Open VLD), VU (deels opgegaan in de SP, CD&V, PVV en Agalev, een ander deel is de huidige N-VA) en AGALEV (nu Groen) een 'schutkring' rond het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang) legden. Walter De Smedt pleit voor een uitbreiding naar een cordon judiciaire.

woensdag 15 mei 2024 13:22
Spread the love

 

Waarom dat gebeurde werd in 1992 herhaald door een resolutie in het Vlaams parlement waarin het 70-puntenplan van het Vlaams Blok scherp werd veroordeeld wegens zijn strijdigheid met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), voornamelijk met het principe dat alle mensen gelijk zijn.

Wat is er sindsdien gewijzigd?

De verwijzing naar het EVRM was in feite overbodig, want de gelijkheid van alle mensen staat reeds in onze Grondwet. Volgens Artikel 10 zijn alle Belgen gelijk voor de wet.

Artikel 10 (GW): Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld. De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.

Het 70-punten programma was daardoor reeds een vorm van incivisme, ongehoorzaamheid aan de Grondwet. Deze ongehoorzaamheid is sindsdien niet verdwenen maar integendeel sterk verhoogd.

In 2022 heeft het Grondwettelijk Hof daarover 171 arresten uitgesproken. 35 van deze arresten in een beroepsprocedure hielden een vernietiging in, 17 arresten behandelden een vordering tot schorsing, in 48 arresten ten gevolge van een prejudiciële vraag2 werden schendingen vastgesteld.

En het is niet enkel bij het Vlaams Belang dat tegen de Grondwet gezondigd werd. De door het Grondwettelijk Hof afgekeurde afkoopwet die fraudeurs toeliet in een strafzaak schuld en boete af te kopen was het werk van een eminent zakenadvocaat en professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, toch niet een instelling die je als inciviek kan beschouwen. Toch werd die wet afgekeurd omdat ze een nieuwe ongelijkheid tussen de burgers invoerde.

Niet respecteren van de Grondwet is nu zelfs de inzet van de verkiezingen geworden. Volgens zelfverklaarde kandidaat-premier Bart De Wever (N-VA) moet het confederalisme extralegaal3 kunnen worden doorgedrukt.

Ongeacht wat extralegaal in deze context echt betekent kan je dergelijke houding niet anders dan incivisme noemen. Wat wettelijk is staat in de wet, wat er buiten ligt is niet wettelijk en dus ongehoorzaam aan de wet. Dergelijke verklaring is dus in niets verschillend van het incivisme dat tot het cordon sanitaire leidde.

Dat zowel de leiders van de N-VA als het Vlaams Belang een incivieke houding aannemen is een herhaling van de voorgeschiedenis van de Vlaamse separatisten. Dat het toen, onder meer in het Vlaams Nationaal Verbond (VNV)4, tot de zwartste bladzijden van de Vlaamse geschiedenis leidde kwam doordat er ook gecollaboreerd werd met vijanden van de staat om hun gewenste incivieke oplossing te kunnen bereiken.

Opmerkelijk was dat deze houding zelfs jaren later, toen alles vergeten leek, nog steeds aanwezig was. Op 5 mei 2001 sprak huidig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op het 50 jarig jubileumfeest van het Vlaamse Oostfrontgemeenschap Sint Maartensfonds, een voormalige organisatie van Vlaamse oud-vrijwilligers van het Vlaams Legioen en de Waffen-SS die aan het oostfront met het Duitse leger meevochten tegen het Sovjet-leger. Dat belette hem niet om 18 jaar later Vlaams minister-president te worden.

Naast Jan Jambon het embleem ‘Sint-Maartensfonds Vlaanderen’. Foto: solidarisme.be

Dat de gedachte van samenwerking met vijanden van de staat nog steeds aanwezig is wordt duidelijk door recente berichtgeving. In MO* van 20 augustus 2022 wees Christophe Busch, directeur van het Hannah Arendt Instituut, op dit gevaar.

”In de huidige internationale en digitale realiteit kon het identitaire denken al een tiental jaar gemakkelijk nieuwe verbindingen leggen. En dus krijgen we te zien hoe Dries van Langenhove met de Hongaarse premier Viktor Orbán op de foto gaat. We zien hoe het extreemrechtse Schild & Vrienden een lijn legt naar ultraconservatieve groepjes in Polen. De uitdaging is om die knooppunten te vinden, om te begrijpen waar die nieuwe machtsrelaties elkaar vinden en hoe dat ondergrondse kluwen zo groeit”.

Door gedegen onderzoeksjournalistiek is ook de werkelijke rol van voormalig Vlaams volksvertegenwoordiger Frank Creyelman (Vlaams Belang) duidelijk geworden. Meer dan drie jaar was hij informant van China. Humo en Apache hebben ook details gepubliceerd over betalingen die Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) gekregen heeft van organisaties van de Chinese spion Shao Changchun en over zijn contacten met de omgeving van Russisch president Poetin.

Hoe moet je deze bijkomende elementen begrijpen? Dit is een stap verder dan incivisme, het is collaboratie met vijanden van de staat en het gaat opnieuw gepaard met geldelijke vergoeding.

Daardoor zitten wij opnieuw in dezelfde situatie die tot tweemaal toe aanleiding gaf tot repressie. Dat is immers de enige weg om hier in een democratische rechtsstaat een gepast antwoord op te geven.

Wanneer incivisme collaboratie wordt is een cordon sanitaire onvoldoende en moet er ook een cordon judiciaire komen.

Notes (nvdr):

1   Een schutkring wordt vooral toegepast in een een context van bescherming van de volksgezondheid, zoals in de veeteelt (runderen, varkens, kippen, gevogelte, konijnen…). Tijdens de dioxinecrisis van voorjaar 1999 werd grote delen van Vlaanderen verboden terrein voor het vervoer van varkens.

2   Een prejudiciële vraag (een vraag voorafgaand aan het vellen van een vonnis) is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerechtsniveau om een bepaalde rechtsregel nader toe te lichten. Wanneer een rechter een prejudiciële vraag stelt wordt de rechtsgang van de zaak waarvoor de vraag gaat uitgesteld tot het antwoord wordt gegeven. De hoogste rechtbanken kunnen prejudiciële vragen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

3   Extralegaal is bijvoorbeeld het extra-loon dat een werkgever uitbetaalt bovenop het legaal verplichte loon, zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques). Wat de N-VA met dit woordgebruik is de indruk geven dat wat de partij voorstelt ‘legaal’ zou zijn, wat manifest niet het geval is.

4   Het VNV, opgericht in 1933, was een radicaal-Vlaams-nationalistische beweging die met nazi-Duitsland sympathiseerde en tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitse bezetter.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!