Twintig jaar migratie in zes Europese landen

maandag 1 december 2014 17:08
Spread the love

20 jaar migratie in Europa, Zwitserland op kop
met +18,3% toename vreemdelingen, Spanje +14,2%, België
+10,3%, Italië +7,0%, Duitsland +5,8% en Nederland +5,3%.

In tegenstelling tot de ‘migratiecijfers’ zoals verwerkt in de recente
Migration Outlook 2014 betreffen deze cijfers alle binnenkomende
vreemdelingen langs migratie, geboorten bij reeds residerende
vreemdelingen, erkenningen als vluchteling, geregulariseerden,
ambtelijk heringeschrevenen en dit voor alle Europese landen.

Opvallend is het stilvallen van toename vreemdelingen in Spanje
vanaf 2009, ook de aftopping in Italië na continue langzame stijging, de
stabilisering op laag niveau in Nederland, de forse groei in
Duitsland
vanaf 2010 en vooral Zwitserland dat op een continue wijze hét
immigratieland is in Europa, gevolgd door België dat stabiliseert in
2012.

En ook nog over de (migratie)slag om Duitsland die begonnen is,
de Nederlandse zuinigheid wat immigratie betreft, de Spaanse en
Italiaanse ‘migratiestop’ en blijft België het schip in de branding?

Tabel

Demografische evolutie 6 landen 1993-2013
    
Bron: Main tables OESO, zie


Eurostat p
opulation

Zie ook de nieuwe Migration Outlook 2014 van de OESO:

Essentiële linken naar de

Migration Outlook 2014 website
:
Samenvatting


Migration-Outlook 2014 in het Nederlands

Interactieve website met


vergelijking tussen alle landen

Vooraf 1. Uit de
Nederlandstalige samenvatting van het OESO Migratierapport 2014: “Zorg
ervoor dat de jonge kinderen van immigranten een uitstekend onderwijs en
goede zorg genieten”.
Vooraf 2. Volgens het OESO rapport is 1 op 7 inwoners in
België van ‘Vreemde Herkomst’ dwz in het buitenland geboren., zie

DS/Belga 01/12/2014
.Best is dit aan te vullen met de vaststelling dat
1 op 4 inwoners een migratieachtergrond heeft met inbegrip van
vreemdelingen die in België geboren zijn en van Belg geworden
vreemdelingen die in België Belgische kinderen gekregen hebben. Het is
meer dan journalistieke eerlijkheid om hierop te wijzen, zeker omdat het
materiaal hierover zowel langs de studiedienst van de Vlaamse regering als
npdata uitvoerig aanwezig is.
Vooraf 3. Het volledige detail van de migratiebewegingen en de loop
van de bevolking voor België, met inbegrip van het asielregister, de
gewesten, de provincies en alle Belgische gemeenten is terug te vinden in
de

Loop van de bevolking per gemeente 1989-2013
. Het zijn dezelfde
officiële cijfers als waar de OESO zich op baseert. Alle cijfers van de
OESO zijn trouwens met inbegrip van het asielregister, iets wat de
Belgische overheid nog altijd weigert te doen voor haar cijfers voor
‘Belgisch’ gebruik.
Vooraf 4. Elkeen leest cijfers zoals hij of zij gebekt is. “De
daling van de totale immigratie was grotendeels toe te schrijven aan de
lagere toevloed van immigranten uit niet-Europese landen
“, zo luidt de
tendentieuze weergave van een vaststelling uit het rapport in het
Belga-bericht.

20 jaar migratie in Europa voor 6 landen

DeWereldMorgen.be

Het referendum in Zwitserland of er beperking
moest komen van de migratie tot 0,2% per jaar, zeg maar 17.500 per jaar,
werd door 73% van de bevolking verworpen. Immigratie vanuit Eu-landen was
al enkele maanden geleden in een referendum beperkt door 50,3% van de
stemmers. Daarom zal Zwitserland opnieuw bilaterale akkoorden met landen
moeten afsluiten om quota te bepalen,iets wat
sinds 2002 niet meer nodig
was. Verwachting was dat de immigratie tot 8.000 per jaar zou beperkt
blijven – ook al lag die in 20002 met 65.928 al een goed stuk hoger – maar het werd 80.000, zie

DS 09/02/2014
.
    

Toe en afname vreemdelingen/Evolutie per jaar 1993-2012 in enkele
landen
  Zwitserland Spanje België (1) Italië Duitsland Nederland
1993 59.748 37.335 27.679 68.718 581.768 65.504
1994 53.563 30.942 27.557 -58.086 371.563 26.746
1995 47.280 38.409 13.560 76.155 496.996 39.702
1996 26.382 39.211 26.733 111.142 442.976 37.200
1997 22.382 70.829 22.926 154.358 323.560 58.030
1998 28.418 109.834 22.840 19.336 189.814 43.470
1999 79.082 100.239 29.383 31.630 264.817 51.225
2000 46.440 343.930 26.555 127.155 118.145 66.238
2001 50.766 396.908 47.209 -15.143 231.044 69.258
2002 65.928 628.489 49.760 197.425 184.235 54.882
2003 59.368 582.749 43.919 454.192 134.606 31.030
2004 59.441 599.432 45.329 431.138 73.313 23.337
2005 55.686 631.115 61.123 297.016 118.410 20.494
2006 59.326 603.965 63.548 303.674 91.366 19.664
2007 91.455 655.621 75.350 539.214 112.476 37.096
2008 111.987 388.873 75.317 512.340 24.996 -23.010
2009 87.729 12.557 76.556 403.133 41.120 44.806
2010 91.060 -351.081 144.400 401.196 172.627 47.322
2011 85.325 -76.414 92.082 311.409 320.402 53.104
2012 87.507 -163.350 67.610 -372.469 401.296 47.766
(1) Vanaf 2010 wordt het wachtregister asiel meegerekend.  

Omdat de main tables en de database van de OESO, zie


Eurostat p
opulation,
een update toeliet van het npdata-materiaal van
BuG
148
met unieke tabellen over vreemdelingen, nationaliteitsverwerving en
vooral het aantal en % bijkomende vreemdelingen in elk van de West- en
Oost-Europese landen konden we niet weerstaan om voor enkele belangrijke
landen de toename en soms afname van het aantal vreemdelingen in een
tijdsperiode van 20 jaren weer te geven.
  

1. Exacte meting van de toe- en afname aantal vreemdelingen in een land

De unieke npdata-methode om het aantal bijkomende vreemdelingen in elke
gemeente van België te berekenen, zie
BuG 231, kan ook toegepast worden voor elk land in Europa, jawel.
Daartoe zijn nodig: het bevolkingsaantal, het aantal vreemdelingen en het
aantal nationaliteitsverwervingen in elk jaar van een bepaalde
tijdsperiode.
De formule is eenvoudig: ((Aantal vreemdeling in jaar N+1) – (Aantal
vreemdelingen in jaar N) + aantal Nationaliteitsverwervingen).
Het
resultaat geeft een exact beeld van het (Migratiesaldo + Natuurlijk
saldo bij de vreemdelingen + Erkenningen als vluchteling +
Geregulariseerden + saldo van ambtelijke uitschrijving en herinschrijving
van vreemdelingen + Statistische aanpassing
). Voor deze
Eurostat-statistiek worden asielaanvragers in het vreemdelingenaantal
meegerekend. Voor België is dat vanaf 2010 het geval hetgeen een extra
stijging van het aantal vreemdelingen met rond 54.000 eenheden verklaart.

Doordat een historisch beeld over 20 jaar unieke informatie aandraagt zijn we
op zoek gegaan naar deze gegevens in zo veel mogelijk Europese landen van
1992 tot 2013. En voor 6 kernlanden in Europa is dit gelukt, nl.
Zwitserland, Spanje, België, Italië, Nederland en Duitsland.

2. Belang van de Nationaliteitsverwervingen.

Nationaliteit is geen al te best meetinstrument meer om de evolutie van
het aantal binnenkomende (of uitgaande) vreemdelingen te meten.
Het aantal nationaliteitsverwervingen per jaar in elk land geeft een
essentiële aanvullende informatie. Het %
nationaliteitsverwervingen in een jaar op het bevolkingsaantal laat toe de
verschillende landen te vergelijken.

 
DeWereldMorgen.be

Wat verwondering wekt is het hoge % nationaliteitsverwervingen van de
Zwitserse
nationaliteit door vreemdelingen. Voor België ligt dat continue hoog met
een forse piek bij Paars in 2001. Ook Spanje heeft haar vreemdelingengroei
langs Spaans-wording geabsorbeerd. In Duitsland is de absorbering van
vreemdelingen stilgevallen omdat vreemdelingen maar beperkt toegang
kregen, in 2008 en 2009 praktisch 0. Evenzo voor Nederland met maar een
beperkt aantal vreemdelingen dat toegang kreeg.

3. % toename en afname vreemdelingen per jaar


Na 1999 is er in Spanje een echte migratiegolf geweest die tien jaar heeft
aangehouden. Na de crisis in 2008 heeft die mede voor een enorme
werkloosheid gezorgd en gemaakt dat vele vreemdelingen nu naar andere
Europese landen uitwijken, ook al komt de uitwijking van Spanjaarden naar
Marokko hier in de media in beeld.
Op een recente Hiva-studiedag was te horen dat volgens de Spaanse dienst
vreemdelingenzaken er bv in 2011 550 in Marokko geboren Spanjaarden naar
België geëmigreerd zijn en nog eens 2.350 Marokkanen met verblijfsrecht in
Spanje die naar België verhuisd zijn. De ene migratie verbergt een andere
zoals ook met de liefde soms het geval is.
 

DeWereldMorgen.be
   

% toe en afname vreemdelingen 1993-2012 per jaar in enkele landen
  Zwitserland Spanje België (1) Italië Duitsland Nederland
1993 0,9% 0,1% 0,3% 0,1% 0,7% 0,4%
1994 0,8% 0,1% 0,3% -0,1% 0,5% 0,2%
1995 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 0,3%
1996 0,4% 0,1% 0,3% 0,2% 0,5% 0,2%
1997 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4%
1998 0,4% 0,3% 0,2% 0,0% 0,2% 0,3%
1999 1,1% 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,3%
2000 0,6% 0,9% 0,3% 0,2% 0,1% 0,4%
2001 0,7% 1,0% 0,5% 0,0% 0,3% 0,4%
2002 0,9% 1,6% 0,5% 0,3% 0,2% 0,3%
2003 0,8% 1,5% 0,4% 0,8% 0,2% 0,2%
2004 0,8% 1,5% 0,4% 0,7% 0,1% 0,1%
2005 0,8% 1,6% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1%
2006 0,8% 1,5% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1%
2007 1,2% 1,6% 0,7% 0,9% 0,1% 0,2%
2008 1,5% 1,0% 0,7% 0,9% 0,0% -0,1%
2009 1,1% 0,2% 0,7% 0,7% 0,1% 0,3%
2010 1,2% -0,5% 1,3% 0,7% 0,2% 0,3%
2011 1,1% 0,1% 0,8% 0,5% 0,4% 0,3%
2012 1,1% -0,1% 0,6% -0,6% 0,5% 0,3%
(1) In 2010 is
hetwachtregister asiel meegeteld
   

In 2002 is het aantal vreemdelingen en asielzoekers in Italië beginnen
toenemen met een bruuske daling in 2012. Deze uit- of doorstroom van
migranten zal nog enige tijd in andere Europese landen te voelen zijn,
Duitsland op de eerste plaats, dat in Oost-Duitsland nog voor honderd
duizenden migranten woon- en leefruimte heeft.

4. Overzicht per land. Zie tabel

Demografische evolutie 6 landen 1993-2013


Een unieke en nergens anders gegenereerde grafiek brengt de
toename/afname van vreemdelingen in een land in beeld, samen met de
toenam/afname van de ‘autochtonen’ en het saldo, nl. de
bevolkingsevolutie, en dit in een tijdspanne van 1993 tot 01/01/2013. Het
betreft de ‘samengetelde’ gegevens vanaf 1993. Als ‘autochtoon’ worden
hier beschouwd degenen die op 01/01/1993 de nationaliteit van het
betreffende land hadden. Deze grafieken worden zowel in aantal als in % op
de bevolking opgemaakt.
 
1. Zwitserland:

Toename/afname
vreemdelingen per jaar
  
 DeWereldMorgen.be
   

Samengetelde
aantallen en % toename/afname vreemdelingen, autochtonen, bevolking


DeWereldMorgen.be
  
DeWereldMorgen.be

 
De migratie heeft er in Zwitserland voor gezorgd dat de bevolking met
1.081.022 is toegenomen en heeft de bevolkingsafname van ‘autochtonen’ met
187.851 vanaf 1999 gecompenseerd.

2. België:

Toename/afname
vreemdelingen per jaar

DeWereldMorgen.be
   

Samengetelde
aantallen en % toename/afname vreemdelingen, autochtonen, bevolking

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 

In België is de
bevolkingsgroei tot 2007 uitsluitend het gevolg van toename van het
aantal vreemdelingen, anders zou er een bevolkingsafname geweest zijn.
Vanaf 2010 herneemt de bevolkingsaangroei van ‘autochtonen’ op een zeer
bescheiden wijze, terwijl vanaf 2010 het wachtregister asiel wordt
meegeteld, iets waarvoor npdata al sinds enkele jaren de gegevens op het
vlak van het rijk, gewesten en gemeenten ter beschikking stelt. Iets dat
om moeilijk te begrijpen redenen niet gebeurt door de officiële diensten,
zeker omdat voor Europa en Eurostat maar één cijfer bestaat, dwz met
inbegrip van het wachtregister asiel.
 
3. Spanje

 
Toename/afname vreemdelingen per jaar

DeWereldMorgen.be

Samengetelde aantallen en % toename/afname vreemdelingen, autochtonen,
bevolking

DeWereldMorgen.be
   
DeWereldMorgen.be
  

De Spaanse bevolking is
op 20 jaar met 20% gegroeid, vooral door een forse immigratie en toename
van aantal vreemdelingen tussen 1999 en 2009. Na een langzame groei van
het aantal Spaanswordingen zijn deze vanaf 2009 gepiekt met een aangroei
van het aantal Spanjaarden als gevolg maar ook een instroomsaldo van Spaanse ‘nationals’
en een uitstroom van ‘vreemdelingen’ die in een gezamenlijk effect vanaf
2011 toch tot een verdere bevolkingsstijging geleid heeft.

De Spaanse demografie zal verder uitdeinen naar andere
landen van Europa, waarbij de Spaanse nationaliteitsverwerving, ondermeer
door Marokkaanse vreemdelingen een dynamische functie zal vervullen.

4. Italië

Toename/afname
vreemdelingen per jaar

 
DeWereldMorgen.be

Samengetelde aantallen en % toename/afname vreemdelingen, autochtonen,
bevolking

 
DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

De uittocht van Italiaanse ‘autochtonen’ sinds 1995 is meer dan
gecompenseerd door de toename van vreemdelingen met een piek in 2007 en
een relatieve afname die geleid heeft tot een ineenstorting in 2012. Niet
alleen daling van de immigratie maar allicht ook een forse stijging van de
emigratie van vreemdelingen kunnen deze daling van het aantal
vreemdelingen in Italië verklaren. Of dient dit later nog ‘administratief’
bijgewerkt?

5. Duitsland

De grote wedloop op Duitsland is begonnen. Wie was het eerst, de migranten
of de asielzoekers. Dat is de echte revolutie die in Duitsland, na de
Wende, begonnen is. Het stond in de sterren geschreven. In Duitsland zijn
nu al woonplaatsen genoeg voor honderdduizende, vooral in het Oosten van
Duitsland. Maar meer nog is er plaats voor miljoenen om de leegkomende
arbeidsplaatsen én woningen te bevolken
die de komende decennia vooral in
West-Duitsland zullen vrijkomen.

Het zal een ware slag worden die, anders dan in de voorbije eeuw,
Duitsland in het vizier zal nemen, zowel vanuit het Oosten, als vanuit het
Westen. Voor demografen is het al langer dan vandaag duidelijk dat het
‘lineaire’ scenario van een afstervend Duitsland – van 82 miljoen nu tot
62 miljoen in de prognoses tot 2060 – niet zomaar z’n gang kon gaan. De
migratie zou en zal daar een stokje tussensteken. Ook al is het nu nog
maar een lucifer, het zal een knuppel worden. De (migratie)slag om
Duitsland is begonnen.


Toename/afname
vreemdelingen per jaar

DeWereldMorgen.be

Samengetelde aantallen en % toename/afname vreemdelingen, autochtonen,
bevolking

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be

Merkel weet het en Rood Rood Groen wacht de komende decennia een mooie
toekomst in Duitsland. De sterk afkalvende autochtone bevolking (zie de
licht blauwe lijn), zal alsmaar grotere gaten slaan in de Duitse
verouderende bevolking. In Duitsland heeft men tussen 1998 en 2010 de
(buitenlandse)immigratie heeft kunnen afhouden. Het Westen van duitsland
had al werk genoeg om al die
overkomende Oost-Duitsers te ontvangen en te ‘integreren’.

Maar nu ligt het veld open, vooral het Oost-Duitse veld dat dank zij de
verder toenemende immigratie zich zal vernieuwen en in het spoor van
Berlijn, Leipzig en met Halle an der Saale op kop, het nieuwe centrum van
Europa zal worden, zo neemt men aan. Het zal de symbiose zijn van een
ideologisch in het socialisme getrainde bevolking met alle weldaden van
het West-Duitse Wirtschaftwunder dat nog altijd het geld aan het
recycleren is dat met gulle handen door Amerika is rondgestrooid en daarna
door schuldkwijtscheldingen is geconsolideerd. Duitsland, here we come,
wordt nu al in duizenden migrantengezinnen rondgebazuind.

6. Nederland

Toename/afname
vreemdelingen per jaar

  
DeWereldMorgen.be

Samengetelde aantallen en % toename/afname vreemdelingen, autochtonen,
bevolking

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

In tegenstelling tot Duitsland heeft de ‘autochtone’ bevolking in
Nederland, waaronder een goed aantal oudere migraties uit ex-kolonies,
zich langzaam maar gestaag verder ontwikkeld. Is het de Nederlandse
‘zuinigheid’ die gemaakt heeft dat de vreemdelingen maar in gelijke mate
zijn toegenomen of toegelaten? Is
de Nederlandse administratie even secuur tewerk gegaan in het toelaten op
eigen bodem van immigranten als in het verzamelen en deporteren van de
joodse bevolking onder het nationaalsocialisme? In Nederland was de
overlevingskans voor de joodse bevolking na Polen het laagst, 90% van de
120.000 Nederlandse joden werden gedeporteerd en slechts weinigen
overleefden. Is de Nederlandse samenleving hierdoor nog altijd
getraumatiseerd en komen zij dierdoor in hun relatie tot de migerende
bevolking nog altijd niet in het reine?

Dat iedereen denkt dat Nederland hét immigratieland is met vooral de
Marokkaanse jongens als probleemexponent, heeft alles met beeldvorming en
minder met de collectieve
werkelijkheid te maken, die niet in verhouding staat tot het beeld
dat men ervan heeft. Van alle West-Europese landen heeft Nederland zich de
laatste decennia het minst ontwikkeld als migratieland.

En nu Duitsland het komende decennium een migratie-uitkomst biedt zal deze
restrictie er in Nederland, en allicht in België met het nieuwe beleid,
niet op verbeteren. Tot de Duitse geïntegreerde migranten als Europese
burgers, in een symbiose van socialistisch en westers denken, de komende
decennia terug hun weg zullen vinden naar andere landen in West- en
Oost-Europa, zoals Marx naar Brussel en Londen 170 jaar geleden.

take down
the paywall
steun ons nu!