Fraudebestrijding is geen hopeloze zaak
Opinie, Nieuws, Economie, België -

Fraudebestrijding is geen hopeloze zaak

Veel mensen die streven naar een rechtvaardige fiscaliteit, kregen weer eens een zoveelste verontwaardiging te verwerken. De krant De Tijd maakte bekend dat al jaren de Belgische schatkist honderden miljoenen euro belastingen mist, omdat de grootste bank ter wereld, HSBC, duizenden rijke Belgen bedient met geheime rekeningen en nepfirma’s in fiscale paradijzen.

maandag 28 oktober 2013 15:49
Spread the love

Het zou gaan over 2.450 Belgen die op Zwitserse rekeningen bedragen hebben staan die variëren van 15.000 tot 79 miljoen euro. De meeste Belgen zouden in Genève meer dan één miljoen euro hebben geparkeerd. Eerder maakte Offshore Leaks al bekend dat er 25.000 miljard euro van rijke individuen in belastingparadijzen verstopt zit.

Hoe kan je in godsnaam nog blijven geloven dat er geen geld is om sociale maatregelen te betalen? De 100 rijkste mensen ter wereld hebben hun vermogen vorig jaar opnieuw met 14,5 procent verhoogd. In één jaar tijd zijn ze nog eens 183 miljard dollar rijker geworden.

Met dat bedrag, zo liet Oxfam weten, kan de ergste armoede wereldwijd vier keer worden uitgeroeid. Honderd gezinnen verdienen in één jaar tijd het bedrag dat nodig is om vier keer de wereldwijde armoede uit te roeien. Hoe pervers moet de situatie nog worden?

De uitkeringen die de mensen vandaag in België krijgen, bevinden zich onder de Europese armoedegrens. Het is onmogelijk om hiermee een fatsoenlijk bestaan te leiden. Om de laagste uitkeringen boven de armoedegrens te tillen, heeft men 1,25 miljard euro nodig op jaarbasis.

Hoe kun je nog verantwoorden aan de 1.625.000 mensen die sociaal, economisch en cultureel uitgesloten zijn dat 2.450 rijke Belgen samen op zijn ‘minst’ 2,4 miljard euro op hun rekening staan hebben, waarop ze weigeren belastingen betalen?

Fraude kan bestreden worden. Vandaag kennen we in België nog steeds een complexe manier om bij fraude het bankgeheim op te heffen. In juli 2011 heeft men de wet over het bankgeheim versoepeld en gekozen voor een ingewikkelde procedure die daarbij nog eens voor interpretatieproblemen kan zorgen. In plaats van het bankgeheim volledig af te schaffen en naar bijvoorbeeld Frankrijk te kijken, waar de banken elk jaar alle info over rekeningen en rente digitaal afleveren bij de fiscus, kiest men in België voor een regeling waarbij de kern van het bankgeheim blijft behouden. En dat is nu de wereld op zijn kop.

Het is net het bankgeheim dat het aantonen van fiscale fraude bemoeilijkt. En dit is nog niet alles! Deze wet kreeg maar de goedkeuring als er aan de wetswijziging ook de mogelijkheid werd verbonden van een minnelijke schikking. Kort uitgelegd wil dit zeggen dat grote fraudeurs en witwassers hiermee hun proces kunnen afkopen zolang de vonnissen en arresten niet definitief zijn. Zelfs als men al veroordeeld is, kan je het proces in beroep nog stoppen door een minnelijke schikking te aanvaarden waardoor de klacht vervalt en het strafblad leeg blijft. Hoe kan je dit nog moreel aanvaarden als je fraudeurs, die toch al denken dat alles te koop is, nog eens in hun overtuiging bevestigt.

De hoop niet opgeven, want het kan ook anders. Gegevens over spaargelden van Europeanen bij Belgische banken worden automatisch aan de fiscus van hun land bezorgd in het kader van de Europese Spaarrichtlijn. Wat nu niet te begrijpen valt, is dat dit automatisme wel geldt voor Europeanen, maar niet voor Belgen.

Gegevens over interestinkomsten uit spaarproducten, kasbons en obligaties van Europeanen bij Belgische banken worden vanaf 2011 ‘automatisch’ aan de fiscale administratie van hun land bezorgd zodat het betrokken land zijn inwoner kan belasten. Heel concreet: een Fransman heeft geld staan in België. Dan moet hij daar in Frankrijk belasting op betalen aan de Franse belastingtarieven en om dit mogelijk te maken moeten de Belgen automatisch die informatie bezorgen aan Frankrijk.

Omdat de richtlijn alleen geldt voor spaarproducten en niet voor risicovolle beleggingen zoals aandelen, fondsen die hoofdzakelijk in aandelen beleggen, levensverzekeringen in de vorm van een beleggingsfonds enz., heeft de Europese commissie beslist de richtlijn uit te breiden en dit vanaf 1 januari 2014. Vanaf dan zullen ook inkomsten uit vastgoed, salarissen, pensioen- en levensverzekeringsproducten automatisch uitgewisseld worden.

Dividenden en meerwaarden zijn voorlopig nog niet voorzien, maar de Europese commissie wil dat dit vanaf 2017 een feit is. En als de fiscus van een land waarmee België een akkoord heeft gesloten zich tot België richt met een specifieke vraag over bankgegevens van een onderdaan, dan zal die de gevraagde inlichtingen krijgen.

Dat blijven ageren tegen belastingparadijzen de politici onder druk zet, bewijst het volgende: op 22 mei 2013 kwamen de staatshoofden van de 27 lidstaten op initiatief van Herman Van Rompuy bijeen voor een speciale top over belastingontduiking na de onthullingen van het consortium van journalisten (Offshore-leaks).

In verband met automatische uitwisseling kwam de top tot de conclusie dat er voorrang moest gegeven worden aan de verruiming van de automatische uitwisseling van informatie op zowel Europees als op mondiaal niveau.

Zo zie je maar dat als het principe van automatische uitwisseling in Europa mogelijk is, het ook mogelijk moet zijn om in België de wet inzake het bankgeheim aan te passen en de banken te verplichten om elk jaar alle info over rekeningen en rente digitaal af te leveren bij de fiscus.

Zowel op Europees als op internationaal niveau moeten belastingparadijzen worden verboden. Van twee organisaties die lid zijn van het Financieel Actie Netwerk en actief actie voeren tegen belastingparadijzen, Kaïros Europe en ATTAC, geven we ter informatie de volgende voorstellen:

• De Europese belastingparadijzen mogen geen voordelen meer krijgen zoals de vrije toegang tot commerciële, financiële en handelsmarkten of het vrije verkeer van personen.

• Geef de banken die in België werkzaam zijn 12 maanden om hun dochterondernemingen in belastingparadijzen te ontmantelen, op straffe van intrekking van hun banklicentie.

• Op wereldvlak moet de automatische uitwisseling van informatie tussen staten, over de financiële operaties uitgevoerd in de belastingparadijzen, de regel zijn.

• Leg ‘rapportering per land’ op aan multinationals gevestigd in België: de transparantie over zakencijfers, winsten en de in ieder land betaalde belastingen, geeft de fiscus de mogelijkheid om manipulatie van verrekenprijzen tussen dochterondernemingen van multinationals te dwarsbomen en belet hen zo weg te komen met het soort belastingontduiking, waardoor Total of Google vrijwel geen belasting betalen op hun winsten.

• Verplicht de banken om de identiteit van alle buitenlandse rekeninghouders bekend te maken. De FATCA wet verplicht alle bankgroepen in de Verenigde Staten al sinds begin 2013 om op verzoek van de Amerikaanse fiscus gegevens over haar burgers mede te delen: het is slechts een kwestie van politieke wil.

Guido Deckers

Guido Deckers is nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit.

Bronnen: • De Tijd zaterdag 26 oktober p.6-7 • http://www.knack.be/nieuws/belgie/oplossingen-voor-de-economische-crisis/article-opinion-109841.html • Brochure FAN/ Leve de Fiscus/ Belastingontduiking, onder de kasseien ligt het strand/ François Gobbe • ACV-nota over de Europese en internationale agenda’s met betrekking tot fiscaliteit/ Nationale werkgroep fiscaliteit/ 2013-11/Muriel Ruol/ • Eisen opgevraagd aan ATTAC via Eric Goeman.

take down
the paywall
steun ons nu!