Betoging tegen het hoofddoekenverbod in Brussel

© 2010 – StampMedia – Karen De Bruyn

Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Gemeenschapsonderwijs, BOEH!, Hoofddoekenverbod, Raad van State, Justice and Democracy vzw -

Middenveldorganisaties en leerlingen naar Raad van State tegen hoofddoekenverbod

Een platform van middenveldorganisaties, samengebracht door BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd), heeft samen met een aantal leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs besloten om naar de Raad van State te stappen. Wat ze willen bereiken is de vernietiging van het nieuwe verbod op levensbeschouwelijke tekens voor leerlingen in de scholen van het Gemeenschapsonderwijs. "Dit is onze democratie onwaardig", vindt BOEH!.

woensdag 24 april 2013 14:43
Spread the love

Een platform van middenveldorganisaties, samengebracht door BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) en met Justice and Democracy (J&D) vzw als verzoekende partij, heeft na rijp beraad besloten om, samen met enkele leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), een verzoekschrift in te dienen bij de Raad van State. Dit ter vernietiging van het nieuwe verbod op levensbeschouwelijke tekens voor leerlingen in de scholen van het GO!.

Een vorige rechtsgang bij de Raad van State (ingeleid in november 2009) leidde in eerste instantie tot een schorsing van het verbod (maart 2010). Deze klacht werd echter in 2012 door de Raad van State onontvankelijk verklaard omdat de leerlinge, in wier naam het verzoekschrift was ingediend, afgestudeerd was en dus niet langer als belanghebbend werd beschouwd.

Tevens betoogde het GO! voor de Raad dat er geen reden was tot vernietiging, vermits het GO! het verbod tot nader order had opgeschort.

Op 1 februari 2013 stelde de Centrale Raad van het GO! echter opnieuw een algemeen verbod in, ditmaal ingaand op 1 september 2013. Tegen dit verbod wordt thans opgekomen door een verzoekschrift dat samen met enkele getroffen leerlingen en met de steun van talloze organisaties wordt ingediend bij de Raad van State.[1]

De organisaties van het platform weten zich gesteund door het vernietigende advies dat de Afdeling Wetgeving van de Raad van State vorig jaar heeft uitgebracht aangaande een voorstel van decreet houdende het instellen van een algemeen verbod op het dragen van een hoofddoek in de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap.

De Raad verwees hierin expliciet naar de bevinding van het Duitse Grondwettelijk Hof dat “de interpretatie van de hoofddoek niet gereduceerd kan worden tot een symbool van maatschappelijke onderdrukking van de vrouw. Voor jonge moslimvrouwen kan de hoofddoek ook een vrij gekozen middel zijn om, zonder breuk met de cultuur van de eigen afkomst, een zelfbewust leven te leiden.”

Uit het advies blijkt dat dermate verregaande maatregelen, zoals deze van het GO!, op gespannen voet staan met de vrijheid van godsdienst. Meer en meer instellingen in Vlaanderen lijken het normaal te vinden om de godsdienstvrijheid van leerlingen middels blinde maatregelen te beperken.

Zozeer zelfs dat Amnesty International in haar recente Europese rapport over discriminatie tegenover moslims haar bezorgdheid uitdrukte over de inbreuken op de godsdienstvrijheid binnen het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs.

Wij benadrukken opnieuw dat een verbod voor leerlingen op het dragen van levensbeschouwelijke tekens indruist tegen de mensenrechten, meer bepaald, het recht op godsdienstvrijheid, het recht op vrije meningsuiting en het recht op onderwijs.

Wij wijzen er nogmaals op dat, de facto, met dit verbod vooral de islamitische hoofddoek wordt geviseerd, zodat we hier kunnen spreken van een regelrechte discriminatie van moslimmeisjes. Dit verbod is echter tegen het dragen van alle levensbeschouwelijke tekens gericht. Met name betreft het ook de Sikh-jongens en –meisjes in ons land die zich nu ook de
toegang geweigerd zien tot de GO!-scholen wegens hun tulband.

We kunnen ons niet neerleggen bij een dergelijk verbod, dat indruist tegen fundamentele grondrechten en het pluralistisch karakter van het onderwijs en onze maatschappij schendt. Dit is onze democratie onwaardig.

Wij hopen op een snelle en rechtvaardige uitspraak van de Raad van State zodat dit onrecht teniet kan gedaan worden en er plaats komt voor een reëel pluralisme in ons onderwijs.
 

Voetnoten

  • [1]Onderstaande organisaties vormen een Breed Platform dat BOEH! steunt in haar acties tegen het verbod van levensbeschouwelijke tekens in het onderwijs, meer in het bijzonder de indiening van een verzoekschrift ter vernietiging van het algemeen verbod in de scholen van het GO! bij de Raad van State.<br>Al Mawada<br>Al Minara<br>Ella VZW<br>Fedactio<br>Federatie Marokkaanse Verenigingen<br>Internationaal Comité<br>Justice and Democracy<br>Karamah EU<br>Kifkif<br>LEF (Links Ecologisch Forum)<br>Minderhedenforum<br>MSC Ahlan<br>Sector Samenlevingsopbouw<br>Selefia<br>The Arrivalists<br>Turkse Unie van België<br>UMIVPA<br>Moskee Al Buraq<br>Sikhs in België<br>Vlaamse Jeugdraad<br>Vrouwen Overleg Komitee (VOK)<br>Vrije Keuze / Voem<br>VVVO (Vereniging Islamitische leerkrachten)<br>Werkgroep Neutraliteit.be<br>Yep Youth Empowerment<br>

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!