Wat is absurder dan je advocaat bij de stafhouder aan te klagen, de betrokken stafhouder bij de andere stafhouder aan te klagen om dan ten slotte een meervoudige klacht in te dienen bij de tuchtraad voor advocaten? De ene klacht is de andere niet.
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Deontologische code, Advocaten, Balie, Stafhouder van de balie, Jef Vermassen -

Het Vermassen-accident en de stafhouders

Wat is absurder dan je advocaat bij de stafhouder aan te klagen, de betrokken stafhouder bij een andere stafhouder aan te klagen om dan ten slotte een meervoudige klacht in te dienen bij de tuchtraad voor advocaten? Baharak Bashar stelt zich vragen bij de deontologische code van advocaten.

maandag 12 maart 2012 19:40
Spread the love

Advocaat Jef Vermassen wordt door sommige van zijn collega’s bij de stafhouder van de balie van Dendermonde op het matje geroepen. Gaat het om een afrekening? Dat zal pas later blijken. Maar één iets is duidelijk: de stafhouder van Dendermonde neemt geen risico’s en neemt de klacht van de al dan niet jaloerse en/of verontwaardigde collega’s ter harte.

Zo stelt ze een daadwerkelijk onderzoek in om na te gaan of Vermassen effectief zijn boekje te buiten ging. Men onderzoekt dus of Vermassen ten overstaan van zijn cliënt, in dit geval de schoonvader van het slachtoffer van de fameuze Kasteelmoord, deontologische inbreuken heeft gepleegd.

Een stafhouder moet tussenkomen in alles wat fout loopt in een balie en bemiddelen in geschillen tussen de buitenwereld en de balie, advocaten en cliënten, advocaten en magistraten en advocaten onderling zoals in het geval van Vermassen.

Maar wat als een gewone sterveling bij de stafhouder gaat aankloppen om een klacht in te dienen tegen de deontologische inbreuken en machtsmisbruik door zijn of haar advocaat? Het antwoord is simpel: er gebeurt niets tot dat de klacht verjaart zonder dat dit zelfs de media haalt!

Namens mijn moeder stapte ik in februari-maart 2008 naar de stafhouder van de balie van Brugge en dienden per aangetekend schrijven een klacht in tegen de voormalige advocaat van mijn moeder, die sinds vorige gemeenteraadsverkiezingen burgemeester is van het kleine West-Vlaams dorpje Kortemark.

Ondanks zijn schriftelijke belofte om binnen de wettelijke termijn van één maand een cruciaal beroep aan te tekenen, liet hij mij per telefoon weten dat hij er niet aan was toegekomen om dat tijdig te doen. Daardoor verloor mijn moeder de kans om mogelijk haar gelijk te halen. Het zou één jaar duren voor we een brief kregen van de voormalige stafhouder van de balie van Veurne. Daarin wordt vermeld dat niet de balie van Brugge, maar deze van Veurne bevoegd is om de klacht tegen de betrokken advocaat te behandelen.

Ondanks de talrijke onbeantwoorde e-mails en telefoons kwam tot oktober 2011 geen nieuws van de betrokken stafhouder van de balie van Veurne. Na een onophoudelijke telefoonguerrilla aan het adres van de (ondertussen ex-)stafhouder, antwoordde zijn opvolger, de huidige stafhouder van de balie van Veurne dat hij sinds september 2010 het ambt van zijn voorganger heeft overgenomen.

Hij liet ook weten dat het dossier hem onbekend was. De vorige stafhouder had niet alleen de klacht niet behandeld, als kers op de taart had hij ook niet eens de moeite genomen om het dossier aan zijn opvolger door te geven!

Na meer dan drie jaar nodigt de huidige stafhouder van de balie van Veurne ons uit op zijn bureau om ons te vertellen dat hij geen onderzoek kan starten en nagaan of de betrokken advocaat al dan niet een deontologische fout heeft begaan. Bovendien wijst hij op het gevaar dat het dossier van mijn moeder binnenkort verjaart.

De reden waarom de stafhouder in dit geval niet kan optreden, wordt als volgt uitgelegd: men moet een duidelijk onderscheid maken tussen de burgerlijke aansprakelijkheid en de eventuele contractuele fouten van een advocaat. Vermassen zou een inbreuk hebben gepleegd op de deontologische code van het reglement ‘Advocaat en Media’, en hierdoor een contractuele inbreuk hebben gepleegd.

In geval van burgerlijke aansprakelijkheid moet de stafhouder op het groen licht van de rechtbank wachten vooraleer hij al dan niet tuchtmaatregelen treft. Slechts wanneer een rechtbank aanneemt dat een advocaat een beroepsfout heeft gemaakt, en aldus een schadevergoeding moet betalen, kan deze beroepsfout gezien worden als een deontologische fout, motiveerde de huidige stafhouder van de balie van Veurne.

Waar wringt het schoentje? Geen of weinig advocaten voelen zich geroepen om een andere collega te dagvaarden. Bovendien als een raadsheer het vertrouwen van zijn cliënt schaadt en zijn belangen niet behartigt, pleegt hij dan geen contractuele inbreuk op zijn deontologie?

Wat de stafhouder van Derdermonde op vraag van collega’s van Vermassen blijkbaar wel kan, kan de stafhouder van Veurne niet doen, namelijk nagaan of de betrokken advocaat ten minste een inbreuk heeft gepleegd tegen zijn deontologie door het vertrouwen van zijn cliënt te schenden.

Baharak Bashar

Van Baharak Bashar verscheen eind november 2011 bij EPO ‘Djenghis, democratie en vrouwen. Een Iraanse van Gent naar Caïro’.

take down
the paywall
steun ons nu!