Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

België lost kopgroep in de strijd tegen partnergeweld

Op 25 november is het de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld op Vrouwen. De Vrouwenraad wil deze dag aangrijpen om België aan te porren om weer aan te sluiten bij de kopgroep van Europese landen in de strijd tegen partnergeweld.
dinsdag 25 november 2014

Volgens een onderzoek van het Europese Fundamental Rights Agency (FRA) van 2014 zou maar liefst één op vijf Europese vrouwen fysiek of seksueel geweld hebben ervaren bij hun (ex-)partner. Slechts 14 procent van hen meldde ernstige voorvallen aan de politie. In België zou zes procent van de vrouwen het jaar tevoren te maken hebben gehad met fysiek of seksueel geweld bij hun (ex-)partner.

Ongelijkheid

Voor de Vrouwenraad is partnergeweld meer dan een individueel of relationeel probleem. Eerder is het een structureel maatschappelijk probleem dat is gelinkt aan ongelijke machtsverhoudingen. Wij wijzen erop dat niet enkel vrouwen partnergeweld ervaren. Ook veel mannen, kinderen en ouderen worden erdoor getroffen. Maar het blijft een feit dat de grote meerderheid van slachtoffers vrouwen zijn en dat het geweld tegenover hen deel uitmaakt van een groter patroon van discriminatie en ongelijkheid.

Wij zien grote problemen met de registratie van klachten over partnergeweld. Regelmatig ontvangen wij meldingen van vrouwen die onjuist behandeld worden door instanties waar ze met hun klacht terechtkomen. Vaak werden hun klachten niet ernstig genomen. Veel klachten werden geseponeerd of door de dader gemanipuleerd. Volgens de Vrouwenraad heeft dit te maken met vooroordelen ten aanzien van deze vrouwen. Zo werden vrouwen die al eens depressief waren vaak als ‘labiel’ gezien, met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld het hoederecht na scheiding.

Daarnaast is de Vrouwenraad bezorgd dat meldingen van partnergeweld weinig gehoor vinden bij huisartsen. Zestig procent van de slachtoffers zou praten met hun dokters, maar deze blijken daar weinig mee te doen. Zij herkennen de patronen niet of durven niet te handelen. Dat terwijl 87 procent van de slachtoffers aangeven dat zij graag zouden hebben dat dokters hun advies zouden geven. Dit zou immers hun bereidheid verhogen om iets aan de situatie te doen.

Ook hulpverlening en preventie zijn van groot belang. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk ervaren dat hun interventies bij partnergeweld meestal veel te laat komen. Er moet vroeger gereageerd worden op geweld in het gezin. Een duurzame samenwerking met gezinshulp en thuiszorg is broodnodig. Er werd in 2012 een meldpunt ‘misbruik, geweld en kindermishandeling’ opgericht in Vlaanderen. Het is tijd om te bekijken of dit meldpunt voldoende helpt om partnergeweld te voorkomen.

Ten slotte willen wij vragen om extra aandacht voor groepen vrouwen die vanwege hun status extra kwetsbaar staan. Wij denken dan aan zwangere vrouwen, vluchtelingen, huishoudpersoneel, ouderen, vrouwen met een handicap en vrouwen die actief zijn binnen de prostitutie.

Verdrag van Istanbul

Sinds 1 augustus 2014 is het Verdrag van Istanbul in werking getreden. Dit verdrag van de Raad van Europa is gericht op het voorkomen en bestrijden van partnergeweld. Het vormt het eerste bindende instrument op Europees niveau dat een wettelijk kader creëert om geweld tegen vrouwen en partnergeweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te berechten. Het definieert en bestraft verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, waaronder partnergeweld, gedwongen huwelijken, genitale verminking, stalking en fysiek, psychologisch en seksueel geweld.

Het Verdrag van Istanbul wil dat de aangesloten landen de nodige maatregelen nemen om veranderingen in de sociale en culturele gedragspatronen van vrouwen en mannen te stimuleren, “teneinde vooroordelen, gewoonten, tradities en alle andere praktijken gebaseerd op het idee dat vrouwen inferieur zouden zijn, uit te bannen.” De gelijkheid van vrouwen en mannen, niet-stereotiepe genderrollen, wederzijds respect, het geweldloos oplossen van conflicten en het recht op persoonlijke integriteit zijn allemaal aandachtspunten binnen het verdrag.

De federale regering heeft het Verdrag van Istanbul nog niet geratificeerd. Zo laten we maar liefst vijftien Europese landen aan ons voorbijgaan. Wij hopen dat België zijn huidige voorzitterschap van de Raad van Europa aangrijpt om dit recht te zetten. Hier ligt een kans om de totale visie van het Europese verdrag mee te nemen in een nieuw Nationaal Actieplan tegen Partnergeweld.

Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.