Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Kinderbijslag moet kinderarmoede bestrijden, niet versterken

De zesde staatshervorming maakt de regio’s bevoegd voor de kinderbijslag. Een uitgelezen moment om die bij te sturen, volgens de meeste politieke partijen. Gezinnen met drie of meer kinderen dreigen binnenkort heel wat minder kinderbijslag te krijgen, zo blijkt uit Rekening14, het doorlichtingsproject van De Standaard, De Tijd, de VRT en de KULeuven.
dinsdag 13 mei 2014

Een gezin met een kind krijgt gemiddeld 45 tot 73 euro per maand extra. Voor een gezin met twee kinderen wordt het voordeel kleiner. Gezinnen met drie of vier kinderen verliezen echter respectievelijk 135 en 200 euro per maand. Alleenstaande ouders en arme gezinnen met een vervangingsinkomen vallen uit de boot.

Aangezien de meeste kroostrijke gezinnen zich in de laagste inkomenscategorieën bevinden, zal wie het minst verdient er dus het meest op achteruitgaan. Alleen de partijen die zich links van het spectrum situeren, doen een inspanning in het voordeel van de laagverdieners.

Een opmerkelijke trend, gezien de aandacht die er het afgelopen jaar uitging naar kinderarmoede en de veelbesproken oprichting van een heus kinderarmoedefonds.

Herverdelen is nodig

“Een Vlaamse kinderbijslag zal wel degelijk moeten herverdelen. Het argument van sommige partijen dat herverdeling enkel via fiscaliteit of in andere takken van de sociale zekerheid moet gebeuren, is wat ons betreft niet aan de orde,” zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.

“Dat is nog te verdedigen als fiscaliteit, kinderbijslag of andere onderdelen van de sociale zekerheid zich op hetzelfde bevoegdheidsniveau bevinden. Maar nu de kinderbijslag Vlaams wordt, moet het herverdelend karakter blijven en zelfs versterkt worden. Vlaanderen heeft een eigen verantwoordelijkheid op het vlak van armoedebestrijding en moet dit ook binnen de kinderbijslag zelf realiseren. Die opdracht doorschuiven naar het federale niveau kan voor ons niet. Wij wensen geen heen en weer tussen beleidsniveaus waarbij gezinnen in armoede tussen twee stoelen vallen.”

“Voor het Netwerk tegen Armoede ligt een sterkere focus op armoedebestrijding in de eerste plaats in de versterking van de sociale toeslagen. Verhoog die voor de meest kwetsbare gezinnen en zoek daarnaast naar bijkomende oplossingen voor doelgroepen voor wie de huidige toeslagen in de kinderbijslag  nog onvoldoende bescherming bieden: werkende armen, werklozen die geschrapt zijn van hun werkloosheidsvergoeding, daklozen met kinderen, sommige tienermoeders...”

“Het streefdoel moet zijn dat kinderbijslag en fiscale lastenverminderingen samen de volledige kost voor kinderen dekken bij gezinnen in armoede of met een armoederisico. Vandaag is dit in Vlaanderen heel duidelijk niet het geval, zelfs al brengen we ook eventuele schooltoelagen in rekening.”

Geen sociaal bloedbad, aub

“Ook het belang van het basisbedrag in de kinderbijslag, inbegrepen de leeftijds- en rangtoeslagen, in het gezinsinkomen mag daarbij niet vergeten worden. De hogere bedragen die uitgekeerd worden vanaf het derde kind zomaar voor alle grote gezinnen wegvlakken, zoals nu in veel voorstellen lijkt te gebeuren, kan voor ons niet. Dit zou niet meer of minder dan een sociaal bloedbad betekenen, aangezien veel van de grote gezinnen net gezinnen in armoede zijn of met de armoedegrens flirten.

"Ook aan de leeftijdstoeslagen morrelen vinden wij geen goed idee. Er bestaat – ook wetenschappelijk – geen discussie over dat oudere kinderen grotere kosten met zich brengen. Dus moeten ook op dat vlak arme gezinnen en gezinnen met een armoederisico afdoende beschermd worden.”

Te nemen of te laten

“In hoeverre alle politieke partijen hun huiswerk al grondig hebben gemaakt is ons niet altijd duidelijk. In elk geval durven wij hopen dat niet alles wat vandaag geponeerd wordt zomaar te nemen of te laten is en dat bij eventuele hervormingen doordacht en omzichtig te werk wordt gegaan.”

“Een kinderbijslag die daadwerkelijk bijdraagt tot een vermindering van de (kinder)armoede is mogelijk. Hopelijk maakt de nieuwe Vlaamse regering daar een prioriteit van.”

Het volledige rapport: http://www.econ.kuleuven.be/home/rekening14/index

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

  • door Jo Vervoort op dinsdag 13 mei 2014

    Voorgesteld als "een geste" van werkgevers die iets extra wilden doen voor personeel met kinderlast, was de kinderbijslag ook een instrument om vragen naar loonsverhoging te milderen . Voor werknemers met kinderlast werd onrechtstreeks een hoger inkomen uitbetaald. Later werd het stelsel wettelijk geregeld en veralgemeend. Het is goed dat het stelsel getoetst en bijgesteld wordt. De interne efficiëntie van het stelsel blijft daarbij echter buiten beschouwing. Ik bedoel daarmee: de organisatie via werkgever-gebonden kassen, een belangrijk onderdeel van "het patronale middenveld". Ook de vraag of kinderbijslag thuis hoort in de arbeidsgebonden sociale zekerheid wordt niet gesteld. De Belgische constellatie is daarbij een handig scherm voor wie liever géén verandering ziet in deze. Het gaat steeds om rechten en plichten van de ontvangende partij, nooit of bijna nooit om de financieringsbron (sociale bijdragen) of de organisatie van het stelsel.

  • door Alfons Huysmans op woensdag 14 mei 2014

    Laten we ervan uitgaan dat niets verandert voor de bestaande gezinnen en kinderen. Het zou soms zwaar kunnen aankomen. Dat men de armere gezinnen meer steunt lijkt ook onbetwistbaar.

    Ik zou het thema echter in een breder perspectief willen bekijken (voor de toekomst) : Kinderbijslag zou geen aanmoediging mogen zijn (blijven) om veel kinderen te willen. Integendeel deze zou zo moeten geregeld worden dat het kinderaantal afgeremd wordt en wel om de eenvoudige reden dat de wereldbevolking te groot is en nog steeds groter wordt. Vanaf het derde kind zou daarom de bijslag eerder moeten verkleinen; en zo remmend werken. Of zelfs afgeschaft worden. Dit zou uiteraard door een ernstige campagne moeten vooafgegaan en begeleid worden.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties