De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Welke prijs betaalt Vlaanderen voor Ineos Project One? Open brief van Grootouders voor het Klimaat aan het Vlaamse Parlement

Welke prijs betaalt Vlaanderen voor Ineos Project One? Open brief van Grootouders voor het Klimaat aan het Vlaamse Parlement

dinsdag 23 februari 2021 22:19
Spread the love

Begin 2019 werd met veel trompetgeschal de grootste investering van de eeuw in de Europese chemie voorgesteld. Tegen 2024 plande INEOS de bouw van twee installaties in Lillo onder de naam “Ineos Project One”. Het zou gaan om een investering van ruim drie miljard euro.

Ineos in Antwerpen. Bron: Wikimedia Commons

Twee jaar later blijkt Project One nog steeds geen omgevingsvergunning op basis van een afdoend milieueffectenrapport (MER) te kunnen voorleggen. Ineos probeerde daarentegen met een ongeoorloofde poging tot ‘saucissonering’ van de procedure de vergunning voor voorbereidende ontbossing te bekomen. Dankzij de alertheid van enkele milieuorganisaties kwam dit aan het licht. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorste de kapvergunning in afwachting van de procedure ten gronde, die evenwel nog niet voor morgen is. Intussen groeide het burgerprotest.

Begin januari van dit jaar besliste Ineos plots om één deel van Project One af te blazen. De plannen voor de PDH-installatie werden geschrapt, naar verluidt wegens een onvoorziene dip in de wereldwijde vraag naar propyleen. De andere installatie, de ethaankraker, zou overeind blijven. Maar het project, de financiering ervan en de milieu-impact blijven vragen oproepen.

Grootouders voor het Klimaat zond daarom een open brief naar de commissies leefmilieu, financiën en economie van het Vlaams Parlement. Hierin dringen ze er bij de parlementsleden op aan om Ineos Project One opnieuw tegen het licht te houden en van de Vlaamse regering meer transparantie te verkrijgen in dit dossier.

“ Er is nog veel onduidelijkheid rond dit dossier”, stellen de Grootouders voor het Klimaat. “De beslissing om een deel van Project One niet te realiseren heeft volgens ons onvermijdelijk consequenties voor de vergunningsaanvraag voor Project One, voor de financiële waarborgen vanwege de Vlaamse overheid én voor de kredietlijnen van verschillende banken. Een herziening van het hele project dringt zich dan ook op. Meer transparantie over de geldstromen naar dit project en waarborgen door de overheid zijn daarbij noodzakelijk.”

Naast de financiering roept ook de milieu- en klmaatimpact van Ineos Project One veel vragen op: het gebruik van het zeer schadelijke schaliegas, de toenemende vervuiling van het Schelde-estuarium met plastickeutels (o.a. door Ineos) en de opruimingskost daarvan, de toename van de CO2-uitstoot, met de invloed op de luchtkwaliteit in Antwerpen en de ruime omgeving, ook op langere termijn.

De brief besluit met een duidelijke oproep aan de Vlaamse Parlementsleden:

“Wij hopen dat u over het dossier Ineos Project One met veel kritische zin vragen zal willen stellen in de Commissie en dat u kan nagaan of zoveel gemeenschapsgeld niet op een duurzamere manier moet worden besteed. Wij denken daarbij aan een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Wij denken aan projecten die veel meer jobs creëren en die Vlaanderen robuuster en weerbaarder maken.”

“Wij pleiten voor investeringen die, anders dan Project One, wél kaderen in een ambitieus en sociaal klimaatbeleid en die ook in lijn zijn met de Europese, Belgische en Vlaamse doelstellingen.

Daarom roepen wij u op, in naam van onze kinderen en kleinkinderen en toekomstige generaties, de Vlaamse regering ervan te overtuigen dit schadelijke en risicovolle project op te geven. “

Contacten:
Bernard Hubeau, co-voorzitter: 0495 36 52 85 – bernard.hubeau@telenet.be
Hugo Van Dienderen, co-voorzitter: 0495 52 37 69 – hugovandienderen@gmail.com
Perscontact:
Koen Platevoet: 0498.51.68.42 – pers@grootoudersvoorhetklimaat.be

Net zoals DeWereldMorgen hebben de Grootouders al veel aandacht besteed aan dit dossier dat vooral voor hun kleinkinderen veel kwalijke gevolgen heeft omdat  het niet kadert in de noodzakelijke duurzame transitie. Zie https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/

Lees hier de Open brief aan de parlementsleden.
Lees hier de Toelichting bij de Open brief.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!