De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaams-Brabants gouverneur pleit voor streekbesturen

Vlaams-Brabants gouverneur pleit voor streekbesturen

zaterdag 5 oktober 2019 13:23
Spread the love

Vlaams-Brabants gouverneur pleit voor streekbesturen mede bestuurd door gemeenten

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte pleit voor een fusie van een aantal intermediaire bestuursniveaus, die zich tussen gemeenten en Vlaamse overheid situeren, tot streekbesturen. Deze moeten volgens hem mede bestuurd worden door gemeenten. Dat heeft hij dinsdag gezegd in zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad.

Dat de Vlaamse regering de provincies niet wil afschaffen betekent volgens De Witte niet dat er geen verbetering mogelijk is. Naast provincies en intercommunales zijn er op dit intermediair niveau nog andere instanties actief zoals zorgregio’s, vervoersregio’s, werkwinkels, buitendiensten van Vlaamse departementen en agentschappen… De Witte wil een einde maken aan deze ‘institutionele verrommeling’ door deze instanties op streekniveau zoveel mogelijk samen te voegen tot streekbesturen. Wat Vlaams-Brabant betreft kan dit op niveau van de huidige provincie of van de arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde

Gemeentebesturen moeten in deze nieuwe structuur veel meer inspraak krijgen dan vandaag bij de provincies het geval is. “Vandaag zien we als provinciebestuur de gemeenten wel als onze partner maar onze besluitvorming gebeurt naast of boven de gemeentebesturen. Gemeenten beslissen niet mee over de doelstelling of strategie van het provinciebestuur. Dit heeft er toe geleid dat de gemeenten via intercommunales zelf een streekbeleid zijn gaan ontwikkelen”, aldus De Witte die erop wijst dat de activiteiten van intercommunales en provincies mekaar in de praktijk voor een deel overlappen.

De Witte is meer algemeen voorstander van een decentralisatie van het beleid en pleit ervoor om gemeenten en provincies meer beleidsvrijheid en vooral middelen te gunnen. Terwijl bijvoorbeeld in Denemarken gemeenten en regio’s 62 procent van de totale overheidsbesteding voor hun rekening nemen is dat in Vlaanderen voor de lokale en provinciale besturen slechts 14 a 15 procent. Dit veronderstelt ook grotere en sterke gemeenten. “In de Nederlandse provincies Noord-Brabant of Limburg tellen gemeenten dubbel zoveel inwoners als bij ons, wat mij een na te streven schaalgrootte lijkt”.

De Witte, die gouverneur is sinds 1995 en eind dit jaar afzwaait, maande de raadsleden voorts aan in de eerste plaats te blijven investeren in onderwijs, opleiding en onderzoek. “Ons belangrijkste kapitaal zit immers in de handen, hoofd en hart van onze mensen”. Vlaams-Brabant moet ook een aantal doelstellingen ernstiger aanpakken. De provincie blijft immers in gebreke voor wat betreft bosuitbreiding, het zuiver maken van waterlopen, het vermijden van de vestiging van handelszaken langs verbindingswegen en de aanpak van het overdrukke autoverkeer.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!