De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

We staan positief tegenover een time-out, zolang de nadruk ligt op de zorg en de re-integratie van het personeelslid.

Time-out

vrijdag 23 januari 2015 14:09
Spread the love

Wie zijn job in het onderwijs niet behoorlijk
kan uitvoeren door psychosociale problemen zou gebruik moeten kunnen maken van
een time-out. OVSG, de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk
onderwijs, stelt een time-out voor van een jaar met de mogelijkheid om telkens na
vier maanden terug te keren. In die periode krijgt het personeelslid de juiste
begeleiding.

Wanneer
iemand door psychosociale problemen zijn job niet meer op een fatsoenlijke
manier kan uitvoeren, is dit schadelijk voor al wie erbij betrokken is. De
kinderen krijgen niet het kwalitatieve onderwijs waarop zij recht hebben. Het
personeelslid worstelt met problemen, voelt zich niet goed in zijn vel …De druk
van directie en schoolbestuur (‘Herpak je of anders volgen er sancties!’) versterkt
dit nog. Het moeilijk functioneren weegt op het hele schoolteam. Ondertussen
zit het schoolbestuur in een lastig parket omdat het geen aangepast instrument heeft
om op te treden.

Een kleine groep

Veel
personeelsleden met psychosociale problemen die ernstige lichamelijke of
psychische klachten hebben, gaan in overleg met hun arts voor een langere
periode in ziekteverlof. Terwijl ze werken aan hun herstel worden ze vervangen.
Goede schoolleiders ondersteunen deze personeelsleden.

Time-out
is er voor een zeer kleine groep mensen met ernstige psychosociale problemen
die niet of slechts korte periodes in ziekteverlof zijn en waarvan het
schoolbestuur vindt dat ze niet degelijk functioneren.

Moeilijke evenwichtsoefening

Vandaag
zijn er geen instrumenten op maat. De tuchtprocedure en de negatieve evaluatie bieden
geen antwoord. De repressieve aanpak en de culpabilisering van het
personeelslid verhogen de stress en doen vergeten dat de betrokkene zelf ook
slachtoffer is. Veel psychische problemen zijn geen kwestie van ‘wat meer
wilskracht of beter je best doen’, het is een ziekte. Een instrument uitwerken om
hier adequaat mee om te gaan, is een moeilijke evenwichtsoefening. Het
schoolbestuur moet maatregelen kunnen nemen, maar moet daarbij ook de rechten
van de werknemer respecteren. Er is een veilige ruimte nodig om de problemen op
te lossen.

Kans op misbruik beperken

Het COV
staat positief tegenover een time-out, zolang de nadruk ligt op de zorg en de
re-integratie van de personeelsleden. Iemand met een psychosociale aandoening moet
de tijd en de begeleiding krijgen om erbovenop te komen en uiteindelijk mogelijk
het werk te hervatten. De time-out mag nooit misbruikt worden om op een
gemakkelijke manier een personeelslid tijdelijk of definitief opzij te
schuiven. Een regeling waarbij het schoolbestuur zelf kan beslissen over een
time-out zonder dat eerst onweerlegbaar is aangetoond dat er sprake is van
problematisch functioneren, zet de deur open voor nieuwe problemen. Daarom is in
de beoordeling een objectieve derde partij noodzakelijk. Ook moet zeker een beroepsmogelijkheid
ingebouwd worden.

Oorzaken aanpakken

Er zijn
heel wat redenen waarom mensen uitgeblust raken en minder goed gaan functioneren.
Denk maar aan de zware werkdruk, de uitputtende contacten met veel mensen, het
gebrek aan autonomie, … Het COV wil dat deze oorzaken worden aangepakt. Uit
onderzoek blijkt dat onderwijspersoneel veel gevoeliger is voor symptomen van
burn-out. Psychosociale aandoeningen komen het vaakst voor bij
onderwijspersoneel ouder dan 56 jaar. Ze zijn extra kwetsbaar, velen vallen
daardoor uit. Dit vraagt om bijkomende maatregelen.

Marianne Coopman (Algemeen secretaris COV)

take down
the paywall
steun ons nu!