De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Procedurefouten van het gerecht brengen schade aan het algemeen belang

Procedurefouten van het gerecht brengen schade aan het algemeen belang

dinsdag 14 januari 2014 12:04
Spread the love

Bovendien blijven de magistraten meestal ongestraft

Sommige procedurefouten zijn zo doorzichtig, zo ongeloofwaardig dom dat de burger zou kunnen vermoeden dat de fouten van de magistraten opzettelijk gemaakt zijn. In de laatste jaren zijn er al honderden procedurefouten gebeurd, meestal in fraude- en drugsdossiers. Het lijkt of de magistraten niet willen leren van de fouten uit het verleden.

Deze straffeloosheid van magistraten zet de deur open voor mogelijke opzettelijke procedurefouten en vertragingen en dus willekeur en rechtsonzekerheid.

Nu worden de procedurefouten van magistraten hersteld door de vermoedelijke plegers van misdrijven vrij te stellen van vervolging.

Deze vrijstelling van vermoedelijke plegers van misdrijven brengt een ernstige schade aan de belangen van de gemeenschap.

Ik vind het onrechtvaardig dat de maatschappij, het volk schade moet lijden door procedurefouten ten gevolge van bepaalde onbekwaamheden of onzorgvuldigheden van magistraten.

Ik vind dat de strafwet moet veranderd worden zodat de magistraten die ‘doorzichtige’ procedurefouten maken gestraft worden en zodat de vervolging van vermoedelijke plegers van misdrijven bij een ander Parket opnieuw gestart kan worden.

Gezien dat de werkgever van de magistraten, de Staat, verzuimt haar plicht te doen, namelijk de mogelijke beroepsfouten terechtwijzen, zou er een specifieke instantie moeten opgericht worden waar magistraten zich moeten komen verantwoorden tegenover klachten van burgers en burgerverenigingen over mogelijke  procedure- en beroepsfouten om zo de belangen van de gemeenschap te verdedigen.

Slavernij Conrad Hotels Brussel

In verband  met de vrijstelling van de prinsen van de Verenigde Arabische Emiraten wegens mensenhandel en slavernij in het Conrad hotel in Brussel wegens een procedurefout van een magistraat heb ik een brief geschreven naar de Hoge Raad van Justitie. Ik was ontsteld met het antwoord. De voorzitter van de HR Tony Van Parijs laat weten: “Bovendien moet u, bij het indienen van uw klacht, een persoonlijk belang hebben. Aangezien uw klacht niet voldoet aan deze laatste voorwaarde heeft de commissie besloten uw klacht niet ontvankelijk te verklaren.”.

Ik vind dit een ondemocratisch antwoord dat mijn burgerrechten schendt.

Ik vind dat mensenhandel en slavernij in België, in Europa en in de wereld het persoonlijk belang van ieder rechtgeaard mens is.

Deze procedurefout heeft ernstige schade aan het algemeen belang gebracht maar heeft me ook morele schade gebracht, moeten leven met het besef dat slavenhandel en slavernij in Brussel ongestraft blijft.

Ik vind dat het algemeen belang het persoonlijk belang is van iedere burger die de wetten van de rechtstaat respecteert.

Dardoor vind ik dat iedere burger het recht moet hebben om het algemeen belang te beschermen tegen procedurefouten van magistraten.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!