De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Openbare bedrijven en hun rol in een competitieve context

Openbare bedrijven en hun rol in een competitieve context

vrijdag 2 oktober 2015 10:30
Spread the loveDe aanpassing van de wet op de overheidsbedrijven die het mogelijk maakt dat de regering zijn participatie onder de 50.1 % brengt en naar ik kan lezen zelfs tot 0% kan reduceren stemt me met ingehouden woede tot nadenken.

Dat er voor overheidsbedrijven geen plaats is binnen een commerciële omgeving is een typisch liberaal discours. Dat ze niet thuis horen op de beurs is de logica zelve omdat voor dit type van bedrijven het streven naar winstmaximalisatie niet de drijfveer mag zijn. Toch kunnen ze een belangrijke rol vervullen binnen een competitieve context.

Een mooi voorbeeld is hier het ondertussen ter ziele gegane ASLK. Zij manifesteerde zich ook binnen de harde bankwereld als belangrijke speler binnen het spaarwezen zo bepaalde deze openbare bank , onrechtstreeks, de rentetarieven op spaarboekjes en voor bouwleningen. Binnen de markt zijn het immers de dominante spelers die de prijszetting doen.

Sterke overheidsbedrijven zijn een wapen tegen prijsverhogingen die voor particulieren onaanvaardbaar en voor de zwaksten onder ons onbetaalbaar zijn. Liberale denkers zullen stellen dat men controlemechanismen kan in het leven roepen om de prijzen en de daaraan gekoppelde diensten te beheersen. De banksector , de automobielsector en elektriciteitsleveranciers bewijzen dat de overheid niet echt opgewassen is tegen het kapitalistisch gesjoemel, ze mag nooit de vitale voor de gemeenschap zeer belangrijke dienstenen producten zoals post en communicatie volledig uit handen geven.

take down
the paywall
steun ons nu!