De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief:  werfzone St. Annabos

Open brief: werfzone St. Annabos

zondag 10 oktober 2010 11:12
Spread the love

Aan Ombudsvrouw stad Antwerpen,

Zeer geachte mevrouw,

Op dezelfde dag als het gemeentebestuur breng ik u reeds preventief in kennis van onderstaand schrijven.
Namens Ademloos en de vele Antwerpenaren die bezwaarschrift indienden bij het provinciebestuur voor de werfvergunning
van werfzone 5 (St. Annabos) van Noriant N.V., en de 161 Antwerpenaren die hierna bezwaar indienden tegen de verleende
werfvergunning bij Minister Schauvliege, richten wij onderstaande brief aan de Voorzitter van het college en 3 betrokken schepenen.
De brief spreekt voor zichzelf. Wij werden gedeeltelijk in het gelijk gesteld door Mevr. Schauvliege, maar in essentie in het ongelijk.
Nl. behalve 50 meter wordt het hele st. Annabos (ca 100 hectare groot en bufferbos voor de stad!) een werfzone en slibstort! Anno 2010!
Verzet alleen via raad van state.

Maar alleen het college en de regering kan weten of in de nieuwe besluitvorming al of niet een nieuwe bouwvergunning met de
bijbehorende milieuvergunningen zal moeten worden aangevraagd.
Het behoort o.i. dus tot de informatieplicht van de overheidsdiensten om erover te waken dat wij hieraan totaal
overbodige middelen zouden besteden!

Ik doe een beroep op uw waakzaamheid en goede diensten om ons hierin bij te staan.

mvg

Wim van Hees

——–

Antwerpen 8/10/10,

aan  de Voorzitter van het College van de stad Antwerpen, Dhr. Patrick Janssens,
    de schepen van stadsontwikkeling Ludo van Campenhout,
    de schepen van de Haven, Marc Van Peel,
    de schepen van Groen en milieu, Guy Lauwers,
    de voorzitter van de NV-A, Bart De Wever,

Goede heren,

Om deze problematiek niet nodeloos te verengen tot tegenstellingen tussen personen spreek ik u onderstaand als collectief aan.

OP 22/9 j.l. werd het nieuwe regeringsbesluit aangekondigd waarbij de Lange Wapper definitief begraven werd en vervangen door
de Diepe Wapper, door u als een enorme overwinning geproclameerd. De positieve vergelijkingen waren niet van de lucht.
De voor de Diepe Wapper evidente negatieve vergelijking met het Meccano project werd nooit gemaakt.

Aan één van u vroeg ik diezelfde dag via GSM: en wat met het St. Annabos?
Na deze vraag werd het contact verbroken.
Aan twee van u vroeg ik dit in de gang van ATV, na uw TV optreden.
U moest dringend gaan slapen.
Of u moest dringend naar de VRT.
In realiteit wilde u deze vraag duidelijk niet beantwoorden.
Deze week werd duidelijk waarom.

Terwijl in de gemeenteraad uitgebreid de voordelen tussen Lange Wapper en Diepe Wapper werden uit de doeken gedaan,
werd in het St Annabos via een gele brief  aangekondigd dat het St. Annabos, ondanks alles, voor ruim 90 % werfzone en slibstort wordt.
Dat er pompen 24 uur op 24 uur zullen draaien, in de onmiddellijke omgeving van intensieve bewoning.
En dat wie het hier niet mee eens is zich kan wenden tot de raad van state.

U werkt zo actief mee aan een volstrekt verwerpelijke politiek project, waarbij enorme natuur-, recreatie- en bufferzones opgeofferd worden aan
aan de niet te stillen honger van het verkeer, voor een zeer belangrijk gedeelte doorgaand.
U blijft weigeren met bijv. in het St. Annabos door metingen aan te tonen dat dit bos inderdaad geen bufferfunctie vervuld.
Dit werd en wordt u sinds jaren gevraagd door bezorgde burgers en de organisaties waarvoor zij zich inzetten.
Alleen door niet te meten kun je het bufferbos als waardeloos beschouwen en het kappen van dit bos verdedigen.
Erger nog u kent dit dossier niet en weigert er kennis van te nemen.
U blijft op deze wijze weigeren de notie gezondheid tot inzet te maken van uw beleid. Het onwaarschijnlijke doet zich voor dat de vogels van de Blokkersdijk, dank zij
Europa, beter beschermd zijn dan uw lokale kiezers. U pleegt schuldig verzuim tegenover deze kiezers.

Wij herhalen onze oproep dat u een stadsgezondheidmanager zou benoemen, vergelijkbaar met een ombudsman en stadsarchitect.
Deze zou ongetwijfeld de belangen van de Antwerpse kiezer qua gezondheid beter verdedigen in Brussel en in het lokale beleid.

Wij verzoeken u met kracht op te komen  voor de verdediging van de belangen van uw medeburgers en nodigen u uit ten laatste op
15 oktober* aanstaande bekend te maken of wij inderdaad verplicht zijn naar de raad van state te gaan om dit tergend en roekeloos besluit
te bestrijden en te niet te doen. Of dat u op zult komen voor uw stad, waar Linkeroever tot nader order deel van uit maakt.

Mvg

Namens Ademloos:
Dr. Guido verbeke, secretaris,
Wim van Hees, voorzitter.

* l7 oktober organiseert Natuurpunt WAL samen met Ademloos een “open st. Annabos”.

take down
the paywall
steun ons nu!