De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NIEUW BOEK OVER LEUVEN

NIEUW BOEK OVER LEUVEN

woensdag 5 september 2012 12:41
Spread the love

“LEUVEN ZOALS HET IS. AAN VOORAVOND VERKIEZINGEN 2012”
DOOR LUC VANHEERENTALS

In dit boekje proberen we aan de hand van objectieve gegevens een stand van zaken te geven over hoe de stad Leuven er anno 2012 in verschillende beleidsdomeinen aan toe is. Aanleiding voor het schrijven van dit boek zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen. We koesteren de stille hoop dat het boek eenieder in staat stelt de Leuvense verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen beter te beoordelen.

In het boek komen een 15-tal beleidsthema’s aan bod. Telkens brengen we eerst een analyse van de huidige toestand  – hieronder vind je een synthese van een aantal vaststellingen – gevolgd door een overzicht van  relevante gebeurtenissen en discussies tijdens de afgelopen legislatuur 2007-2012. Aan het slot van elk hoofdstuk vind je een van de columns die ik de voorbije jaren schreef in de Leuvense Streekkrant, meer bepaald in mijn rubriek“Luc-raak”. 

Het boekje telt 192 bladzijden en kost 15 euro. Het werd in eigen beheer uitgegeven en is te bestellen via storting van 15 euro op het bkr. BE65 7855 2875 6196 van Luc Vanheerentals. Voor meer inlichtingen: luc.vanheerentals@telenet.be. Het zal ook in enkele Leuvense boekenwinkels te koop worden aangeboden. Met de Leuvense Persclub hebben we overigens heel wat informatie over de verkiezingen gebundeld op onze website www.leuvensepersclub.com en organiseren we op vrijdag 12 oktober in Aud. Minnepoort een groot lijsttrekkersdebat.

SYNTHESE

HOOFSTUK 1.POLITIEK
-Het is de vraag of sp.a en CD&V – momenteel respectievelijk 18 en 12 zetels op een totaal van 45 – er in zullen slagen hun meerderheid te behouden en indien niet of er een derde partij bereid is om met hen een coalitie te sluiten. N-VA heeft al aangegeven onder geen beding met sp.a-er Louis Tobback te willen meebesturen. Ook Groen en Leuven+Open Vld zijn bereid aan het bestuur van de stad deel te nemen, maar deze partijen stellen – met uitzondering van het Vlaams Belang – geen exclusieven op vlak van coalitiepartners. De 74-jarige Louis Tobback is bereid om er nog een volledige legislatuur als burgemeester bij te doen.

HOOFDSTUK 2.WONEN
-Een Leuvens woonhuis kostte in 2010 gemiddeld 253.209 euro, 2,5 keer (+149,1 procent) zo veel als in 2000. Van alle centrumsteden werd in 2010 in Leuven het meest betaald voor een gemiddeld woonhuis.
-4,2 procent van de inwoners ondervindt moeilijkheden om zijn woonkosten – de huur of de lening – te betalen 
-Het aandeel huishoudens met een woonquote hoger dan 30 procent – woonquote is het aandeel van de uitgave voor wonen in het totale gezinsinkomen – bedroeg in Leuven in 2011 27,3 procent, wat hoger is dan gemiddeld voor centrumsteden (23,3 procent).
-Het migratiesaldo van jonge gezinnen (met leeftijden 30-39 en 0-9) blijft jaar na jaar zeer negatief:  in 2007 -31,9 procent, in 2008 -30,5 procent en in 2009 -24,7 procent.
-23,2 procent woont in een woning met problemen zoals gebrek aan elementair comfort, een of meerdere structurele problemen en/of een gebrek aan ruimte (21,7 procent gemiddeld).
-Bij Dijledal stonden eind 2011 2.478 personen op wachtlijst voor een sociale woning. Dat is twee keer zoveel als 10 jaar geleden (1.494) en stijgt jaar na jaar.
-Voor een plaats in een OCMW-rusthuis stonden er in 2012 gemiddeld 88 mensen op een wachtlijst voor een plaats in Remy, 68 voor het Booghuys, 200 voor Ter Vlierbeke en 206 voor Ter Putkapelle.  Het gaat zowel om Leuvenaars als niet-Leuvenaars. De eerste groep heeft voorrang bij de toewijzing van de plaatsen.
-OCMW-voorzitter Erik Vanderheiden en Manu Chiguero van de Brusselse daklozenorganisatie Bij Ons/Chez Nous ramen het aantal daklozen in Leuven op 50.

HOOFSTUK 3.WERK
-In juli 2012 was in Leuven 3.402 personen werkloos (niet-werkend werkzoekend). Dit is 7,43 procent van de beroepsbevolking. Bij de mannen was 8,11 procent werkloos en bij de vrouwen 6,63 procent. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal werklozen gestegen met 3,1 procent. De grootste toename van het aantal werklozen situeert zich bij de groep die al 1 tot 2 jaar werkloos is (+6,7 procent), allochtonen (+4,9 procent), arbeiders (+4,7 procent) en niet-EU-er (+3,5 procent).
-Het aantal ondernemingen steeg van 2.431 in 2000 tot 3.501 in 2012. Ook het aantal jobs in Leuven nam de afgelopen jaren toe van 70.641 in 2006 tot 74.397 in 2009.
-In 2011 was 405,7 ha in Leuven ingekleurd als bedrijventerrein. Opvallend was dat slechts 304,2 ha (75 procent) effectief ingenomen was door bedrijven.
-Circa 75.000 personen zijn betrokken bij onderwijs- of onderzoeksactiviteiten van de KU Leuven. Rector Mark Waer raamt de besteding van deze populatie in Leuven op 1 miljard euro per jaar
-De omzet van de detailhandel in Leuven wordt geschat op 910 miljoen euro. 30 procent van het aantal winkelvestigingen behoren tot filiaalbedrijven. Deze zijn goed voor 60 procent uit van de verkoopsoppervlakte, wat vrij hoog is. Met 60.000 m2 heeft de bovenstad een winkelaanbod dat 6 keer groter is dan dat van de benedenstad.
-In 2010 waren in Leuven nog 39 landbouwbedrijven actief die 987,41 ha bewerkten. In 2007 was dat respectievelijk 46 en 995,74 ha.

HOOFDSTUK 4.MOBILITEIT
-62,8 procent van de Leuvenaars stoort zich aan “bussen/vrachtwagens die rakelings voorbij fietsers rijden” (5,37 op een schaal van 1 tot 7), 59 procent aan “(brom)fietsers die in het donker zonder licht rijden” (5,32) en 57,9 procent aan “bussen/vrachtwagens die te snel rijden (5,15). Daarna volgen “auto’s die te snel rijden” (4,98) en “(brom)fietsers die voorrang nemen waar ze die niet hebben” (4,48).
-Slechts 50,3 procent is tevreden over het aanbod parkeerplaatsen voor bewoners in de buurt, 47,1 procent is tevreden over het aanbod fietspaden in zijn buurt en 46,3 procent over de verkeersveiligheid van de fietspaden
-De Leuvenaars bezaten in 2009 in totaal 35.914 wagens. Dat zijn er een 1000-tal meer dan de 34.941  in 2000. Het aantal personenwagens per 1000 inwoners verminderde in deze periode licht van 397 tot 381. 82,2 procent van de gezinnen bezat in 2011 een auto.
-In 2007 werden in Leuven 1.975 verkeersongevallen geregistreerd, in 2008 1.924, in 2009 1.942, in 2010 1.971 en in 2011 1.950. In deze periode vielen op Leuvense wegen in totaal 14 verkeersdoden te betreuren. Het aantal verkeersongevallen met gewonden bleef in deze jaren eveneens stabiel (456 in 2007, 446 in 2011). Het aantal verkeersongevallen met zwakke weggebruikers kende een dalende tendens van 427 in 2007 tot 365 in 2011.
-In vergelijking met inwoners uit andere centrumsteden gaat de Leuvenaar meer te voet naar het werk (+2 procent), met de fiets (+4,8 procent) of met de trein (+5,9 procent) en doet hij deze verplaatsingen veel minder met de bus (-4,2 procent), als autobestuurder (-7,1 procent) of autopassagier (-6 procent).

HOOFDSTUK 5.MILIEU
– In 2011 werd 39.800 ton huisvuil opgehaald, een stijging met 0,9 procent in vergelijking met het jaar voordien waarmee een einde komt aan een jarenlange daling
-De “zuiveringsgraad” in Leuven – dit is het aandeel huishoudens waarvan het afvalwater gezuiverd wordt in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kessel-lo – bedroeg in 2011 91 procent. Dit is een sterke stijging in vergelijking met de voorbije jaren want in 2000 werd het afvalwater van slechts 42,4 procent van de huishoudens gezuiverd en in 2009 van 75,9 procent.
-“Ofschoon de waterkwaliteit van de oppervlaktewaters in Leuven in recente jaren opmerkelijk verbeterde is er nog een lange weg te gaan om de vereiste doelstellingen van de Europese Kader Richtlijn Waterkwaliteit voor 2015 te halen”, aldus Michel Warmoes (VMM).
-Toch zijn er diverse signalen dat het visbestand er in de Dijle op vooruitgaat.
-Volgens OVAM moet nog 0,83 procent van de bodem in Leuven gesaneerd worden, waarvan 25,3 procent industriegrond
-Uit luchtmetingen in 2010 door de VMM blijkt dat de jaargrenswaarde voor NO2 (stikstofdioxide) overschreden wordt langs de Tiensestraat en benaderd langs de Diestsesteenweg.  Op basis van de meetresultaten in Vlaanderen vermoedt de VMM dat de SO2-concentraties in Leuven laag zijn. “Voor het fijn stof PM10 worden in Leuven geen overschrijding van de jaargemiddelde en daggemiddelde grenswaarde gemodelleerd.
-Uit onderzoek door Futureproofed blijkt dat gebouwen en verkeer in Leuven goed zijn voor 85 procent van de CO2-uitstoot, landbouw en industrie voor respectievelijk 4 en 11 procent.
– De Milieu-inspectie stelde de voorbije tien jaar 88 PV’s op tegen 30 bedrijven gevestigd op het grondgebied van Leuven
-In 2011 was 2.579 ha van de 5.663 ha grote oppervlakte van Leuven niet bebouwd. De bebouwde oppervlakte steeg in de periode 2004-2010 van 51,4 tot 53,5 procent.

HOOFDSTUK 6.VEILIGHEID
-Het aantal feiten van slagen en verwondingen in het Leuvense uitgaansleven steeg in 2011 in het centrum van Leuven met 45 tot het recordaantal van 487. Sinds 2007 (363 feiten) doet zich een continue stijging voor.
-Ook buiten het uitgaansleven neemt het geweld toe. Het aantal feiten van personengeweld steeg in de periode 2007-2011 van 1076 tot 1249. Zowel het aantal slagen en verwondingen (van 906 tot 996) als diefstallen met geweld (van 157 tot 203) als het intrafamiliaal geweld (van 1510 tot 2028 feiten) neemt in deze periode toe.
-Desondanks voelen de meeste Leuvenaars zich veilig in hun stad. Uit de buurtbevraging die de lokale politie vorig jaar hield blijkt dat 79,5 procent van de bevraagde Leuvenaars zich zelden of nooit onveilig voelt, bij de studenten is dat 71,6 procent.
-De bemiddelingsdienst voor burenruzies kreeg in 2011 57 aanvragen tot bemiddeling en was 16 keer succesvol
-De GAS-ambtenaar kreeg in 2011 2.695 dossiers te behandelen, iets minder dan in 2010 (2.835)

HOOFDSTUK 7.WELZIJN, ONDERWIJS, INTEGRATIE
-In juni 2012 keerde het OCMW aan 770 personen een leefloon uit en aan 449 personen een leefgeld. In vergelijking met vorig jaar is er een daling van 19 leefloondossiers. Het aantal leefgelddossiers steeg met 36.
-In 2008 diende 10.033 Leuvenaars (18 procent) een belastingsaangifte in lager dan 10.000 euro.
-In 2011 kampte 9,4 procent van de Leuvense huishoudens met achterstallige betalingen voor huishuur, afbetaling wonen, energierekening enz…
-Het aandeel geboorten in een kansarm gezin in Leuven-centrum verdrievoudigde in de periode 2004-2009 van 8,4 tot 26,4 procent.
-In de periode 2000-2009 steeg zowel het aantal alleenstaande mannen ( van 9.225 tot 11.512) als vrouwen van (van 9.785 tot 11.106). Slechts 61,1 procent van de Leuvenaars had minstens wekelijks contact met niet-inwonende familie, vrienden/kennissen of buren.
-In Leuven woont 54,9 procent binnen een straal van 400 meter van een basisschool.
-Sinds de start in 2007 hebben de buddy’s al bijna 4.000 leerlingen begeleid
-Van alle Leuvenaars is 15,48 procent niet-Belg en 9,56 procent Belg van vreemde afkomst
-In een tiental scholen van het lager onderwijs spreekt meer dan 20 procent van de leerlingen thuis geen Nederlands. In het secundair zijn er 6 Leuvense scholen met meer dan 10 procent dergelijke leerlingen
-56,1 procent van de Leuvenaars staat positief tegenover diversiteit, wat veel hoger is dan gemiddeld in de Vlaamse centrumsteden (43,4 procent).

HOOFDSTUK 8.INSPRAAK
-Slechts 27,5 procent vindt dat hij voldoende geconsulteerd wordt door het stadsbestuur. Dit lage cijfer brokkelt alsmaar af. In 2004 was dat nog 29 procent en in 2008 28,3 procent.

HOOFDSTUK 9.CULTUUR EN ERFOGED
-Waar in 2008 84,8 procent van de ondervraagde Leuvenaars zich tevreden toonde over het cultuuraanbod, is dat percentage in 2011 gestegen tot 91,2 procent, wat hoger is dan gemiddeld in de centrumsteden (84 procent).
-De cultuurparticipatie loopt evenwel terug. In 2011 bezochten 67 procent van de Leuvenaars minstens één podiumvoorstelling, wat minder is dan in 2008 (72,8 procent). Ook het bibliotheekbezoek verminderde in deze periode van 60,9 tot 55,7 procent.
-Cultuurcentrum 30CC kreeg in 2011 echter slechts 61.855 bezoekers over de vloer voor zijn podiumvoorstellingen, 6.000 minder dan in 2010 (67.811 bezoekers). Het aantal bezoekers voor  M steeg vorig jaar met 5 procent tot 126.000

HOOFDSTUK 10.JEUGD STUDENTEN SPORT FINANCIEN
-De huidige infrastructuur biedt vandaag fuifcapaciteit voor 5.000 studenten wat op een totaal van meer dan 40.000 weinig is.
-Slechts 51,8 procent van de Leuvenaars deed vorig jaar actief aan sport, iets meer weliswaar dan de 50,1 procent in 2008
-Leuven sloot de rekening 2011 af met een overschot van 9,2 miljoen euro, wat het totale begrotingsresultaat op 30,9 miljoen euro brengt. De reserves stegen in een jaar tijd van 37,2 tot 51,6 miljoen euro
-De totale uitstaande schuld bedroeg op 31/12/2011 139,6 miljoen euro (148,5 miljoen euro een jaar voordien) waarvan jaarlijks 18,5 miljoen euro moet afgelost worden. De uitstaande schuld bedroeg in 2010 1.580 euro per inwoner tegenover 1.442 euro gemiddeld voor de Vlaamse centrumsteden. Het kostenplaatje van aflossingen en intrestlast in 2010 beliep in Leuven 199 euro per inwoner, terwijl dat in de centrumsteden gemiddeld 148 euro was.

DE AUTEUR

Luc Vanheerentals (1954) is sinds het midden van de jaren ’80 freelance journalist. Hij is al vele jaren de correspondent van het persagentschap Belga in Vlaams-Brabant voor het harde (politiek, economie, wetenschap, cultuur…) nieuws. Eerst voor de Passe Partout en sinds de tweede helft van de jaren ‘90 voor De Streekkrant Leuven schrijft hij al bijna twee decennia wekelijks een column (momenteel ‘Luc-raak’) over wat er in Leuven gebeurt. Ook aan De Zondag, Radio-2 Vlaams-Brabant, ROB-tv, RING-tv, de Journalist, de RandKrant en Argus Actueel levert hij bijdragen. Hij is ook voorzitter van de Leuvense Persclub, lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB), van de beroepscommissie voor erkenning van journalisten, de Sectorraad Media en de redactieraad van De Journalist.

take down
the paywall
steun ons nu!