De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Meesters van slaven krijgen Nobelprijs voor de vrede

dinsdag 16 oktober 2012 13:16
Spread the love

Europa is al gedurende 500 jaar de wrede onderdrukker en uitbuiter van de rest van de wereld.

De Europese landen hebben als een bende wrede bandieten de rest van de wereld tussen mekaar verdeeld. Een ernstige schending van de soevereiniteit van deze landen en volkeren.

Al in 1494 hebben, door het verdrag van Tordesillas, de koninkrijken van Spanje en Portugal de planeet  in twee gedeeld.

Op de conferentie van Berlijn van 1885 hebben de Europese machthebbers Afrika tussen mekaar verdeeld. Hier werd o.a. Kongo toegewezen aan de koning der Belgen, Leopold II.

Na het einde van de eerste wereldoorlog hebben Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als overwinnaars het ganse olierijke Midden-Oosten onder elkaar verdeeld, ondanks de belofte van onafhankelijkheid aan de Arabieren voor hun steun tijdens de oorlog.

De meeste conflictzones in het Midden-Oosten zijn een gevolg van de gewelddadige opgedrongen koloniale grenzen die verschillende volkeren op een kunstmatige manier bij mekaar gebracht hebben.

De Europese kolonialisten hebben zich deze “nieuwe” wereld toegeëigend, haar overheerst, bezet en er een orgie van geweld gepleegd. Een genocide van honderden miljoenen mensen in de andere continenten, Afrika, Amerika, Azië, Polynesië…

Deze Europese barbaren, gekenmerkt door machtmisbruik, egoïsme en materiële hebzucht, zijn aanbidders van het gouden kalf .

Deze materialistische barbaren kwamen in gebieden waar de bevolking geestelijk veel meer ontwikkeld was, mensen met respect en verwondering voor de schepping, die het privé bezit  niet kenden, want alles werd gratis geschapen en ten dienste gesteld aan de mensen door Grote Geest en daardoor leefden ze in gemeenschap en hadden ze een gemeenschappelijk gebruik van de grond en de rijkdommen van de natuur.

De materialistische barbaren kwamen dronken van hebzucht en verblind door “goud”. Ze waren arm en leeg in de geest. Voor materieel gewin hebben ze door hun vuurmacht grote genociden gepleegd tegen zwakke, onschuldige en onbewapende mensen.

De Europese barbaren waren wreed en racistisch, beschouwden de bevolking van de wereld als minder-mensen, als mensen zonder ziel, die ze konden bezitten, gebruiken, verkopen, handen afhakken, martelen en doden als vee.

Kolonialisme en slavernij zijn één van de grootste misdaden tegen de mensheid die de Europese barbaren nog steeds ontkennen.

Ze blijven negationisten, ze hebben hun wrede genocide van de volkeren van de wereld, hun wrede misdaden tegen de mensheid nog steeds niet toegegeven. Ze zijn nog niet voor een internationale rechtbank verschenen. Ze blijven nog steeds ongestraft.

De Tweede wereldoorlog

Eén van de redenen achter de expansiedrang van Duitsland was dat ze benadeeld werden bij de kolonialistische verdeling van de rest van de wereld.

Sommige Europese landen werden aangevallen en bezet door Duitsland, zoals Frankrijk, België, Nederland…. Maar wat daarbij nooit wordt vermeld, is dat diezelfde koloniale landen sinds honderden jaren zelf ook andere landen en bevolkingen wreed bezetten. Maar dat vinden de barbaarse, wrede kolonialisten normaal.

De opkomende nieuwe wereldoverheerser de Verenigde Staten van Amerika is tussengekomen om de kolonialistische landen te bevrijden van de Duitse bezetting.

In 1945 komt er een einde aan de oorlog en bij de vredesakkoorden wordt afgesproken dat Europa zich zal houden aan het respect voor de mensenrechten en vrijheid waardoor oorlogen tussen de volkeren van Europa ondenkbaar zouden worden. Maar deze goede voornemens golden enkel voor de Europese kolonialistische landen onder mekaar want ze hebben de misdaad tegen de mensheid van het kolonialisme en de oorlog tegen de gekoloniseerde slaven gewoon voortgezet.

Deze mensenrechten en vrijheid gelden alleen voor de meester van slaven.

Zelfs na de vredesakkoorden van de tweede wereldoorlog hebben de kolonialistische landen, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Portugal…op een wreedaardige manier oorlogen gevoerd tegen de gerechtvaardigde eisen van de gekoloniseerde bevolking voor onafhankelijkheid en vrijheid. Een ernstige schending van het recht van de volkeren op zelfbeschikking, vrijheid en onafhankelijkheid.

Frankrijk heeft na de tweede wereldoorlog  wreedaardige oorlogsmisdaden gepleegd tegen de bevolking van Vietnam, Algerije, Syrië, Madagascar, Cameroun…

Oorlog voeren tegen de rest van de wereld

Door de machtige vuurmacht van de opkomende nieuwe wereldoverheerser hebben de Europese kolonialisten beseft dat ze hun misdadige dominantie, onderdrukking en uitbuiting van de rest van de wereld alleen konden behouden door zich aan te sluiten bij deze nieuwe wereldoverheerser.

Intussen hebben ze agressieoorlogen gevoerd tegen Joegoslavië, Irak, Afghanistan,Ivoorkust, Libië met de bedoeling door een staatsgreep de landen open en “veilig” maken voor de invloed en uitbuiting van westerse bedrijven.

Vrije markt, kolonialistische economische uitbuiting

Koloniaal Europa heeft zijn wrede verleden van meester van slaven gebruikt om de grondstoffen en de rijkdom van de rest van de wereld te blijven uitbuiten.

De rijkdom van Europa is een gevolg van een gewelddadige diefstal.

Vrije markt is de vrijheid van de kolonialisten om de rest van de wereld uit te buiten. De kolonialisten regelen en beslissen onder mekaar en dringen “hun regels” op aan de rest van de wereld. Ze verbieden de rest van de wereld om subsidies te geven aan hun landbouw maar ze blijven zelf hun eigen landbouw subsidiëren. Zo hebben ze de kleine landbouwbedrijfjes van de boeren in Afrika vernietigd door massale export van goedkope Europese landbouwproducten.

Het gevolg van deze kolonialistische vrije markt zijn 5 miljard extreme armen. De genocide van de bevolking van de rest van de wereld gaat verder, honderden miljoenen mensen per jaar sterven van honger, of als gevolg van pesticiden, van vergiftigd water, of door zelfmoord van boeren en arbeiders geplaagd door armoede en schulden wegens de wrede hebzucht van de kolonialisten.

Genetisch gemanipuleerde organismen, patenten en intellectuele eigendomsrechten

Grote geest, de schepper heeft de natuur gratis (zaden, helende planten, granen…) geschapen voor zijn kinderen. Nu veranderen een paar psychopaten kolonialisten een gen en nemen een patent over producten van de natuur. Deze psychopaten maken zaden die geen zaad geven voor de volgende oogst. We leven in een wereld waar de boeren slaven zijn van psychopaten/frankensteins, de boeren moeten elk jaar opnieuw betalen voor nieuwe zaden, pesticiden, compost.

Door GMO, patenten en intellectuele eigendomsrechten hebben een paar grote transnationale bedrijven het monopolie over het produceren en verkopen van sommige producten onder ander in de agrarische- en farmaceutische business. Dit is puur diefstal en bedrog die de mogelijke groei van bedrijven van het zuiden in de kiem smoort. (1)

De oorlog tegen moslim landen

Met de uitdrijving  van de Palestijnen uit hun land en huizen in 1947 door Israël, met de toestemming en steun van Verenigde Staten/Europa, zijn we begonnen aan een nieuwe kruistocht tegen de moslims. Deze agressie tegen moslims is vanaf 1989 in een nieuwe fase van wreedheid gekomen met de agressieoorlog tegen Irak, een apocalyptische vernietiging met massavernietigingswapens van één land sinds januari 1991….

Deze wrede agressieoorlog heeft een paar miljoenen Irakezen gedood.

Irak is zwak en in ruïne achtergebleven onder een grote spanning van een sektarisch conflict tussen 3 etnische groeperingen.

Met de agressieoorlogen tegen Irak, het steunen van de opstand in Syrië, de bedreigingen tegen Iran voeren de VS/Europa proxy oorlogen voor Israel.

De bedoeling is de olie/gas van die landen veilig te stellen voor de westerse uitbuiting maar ook het verzwakken van alle buren van Israel, Turkije inbegrepen, zodat Israel kan Palestina blijven bezetten, onderdrukken, martelen, bombarderen en Palestijnen doden.                                                                                                            Israël mag van Europese Unie de rechten en de menswaardigheid van de Palestijnen  blijven schenden.

De Palestijnen hebben recht op een vrije en onafhankelijke staat binnen de grenzen van voor de oorlog van 1967 met Oost-Jerusalem als hoofdstad.

De Europese  kolonialisten/kruisvaarders kunnen wel miljoenen moslims vermoorden maar de vijand/terrorist zit wel binnen in henzelf, want het is gewoon hun eigen wreedheid/kwaadheid die ze projecteren op de moslims.

1 Chalmers Johnson, “The sorrows of empire” blz. 255-281

William Engdahl, “Seeds of destruction: The hidden agenda of genetic manipulation”

Carl Boggs”The crimes of Empire.Rogue superpower and world domination”

David Model”Lying for the empire.How to commit war crimes with a straight face”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!