De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

United Nations Secretary-General António Guterres, on July 13, 2022, at the opening of the ministerial segment of the High-level Political Forum on sustainable development, calling for an end to the senseless, disastrous wars , to unleash a renewable energy revolution, invest in people and build a new social contract. (Eskinder Debebe/UN Photo)

Manifest voor Vrede, moedig pleidooi voor collectieve veiligheid

vrijdag 30 september 2022 11:06
Spread the love


Pax Christi Vlaanderen stelt het machts­even­wichts­denken ter dis­cus­sie en pleit voor col­lec­tieve veilig­heid. Het hekelt het voort­be­staan van de NAVO na de val van de Sovjet-Unie en het War­schau­pact. Het stelt een op­waar­de­ring voor van de OVSE tot regio­nale col­lec­tieve veilig­heids­orga­ni­satie en een be­perkt Euro­pees leger. In­tel­li­gent wer­ken aan con­flict­pre­ventie en paci­fi­ce­ren van con­flic­ten is brood­nodig.

Aan de vooravond van de Internationale Dag van de Vrede1 op 21 sep­tem­ber 2022 lan­ceer­de Pax Christi Vlaan­de­ren haar Manifest voor Vrede, een plei­dooi voor col­lec­tieve veilig­heid en duur­zame vrede. Het Mani­fest stelt het machts­even­wichts­denken ter dis­cus­sie, een veilig­heids­con­cept dat zou uit­gaan van een mens­beeld dat stoelt op angst. Dat is voor Pax Christi een op­vat­ting die we moeten in­ruilen voor een wereld­beeld ge­de­fi­ni­eerd als een gemeen­schap van mensen, groepen, or­ga­ni­sa­ties en staten die een con­text creëren waar­in ac­tieve geweld­loos­heid, ac­tief luis­teren, dia­loog en streven naar ver­zoe­ning mo­ge­lijk is, zo­wel op het ni­veau van in­di­vi­duen en gemeen­schappen als staten. Dat zou leiden tot con­flict­pre­ventie, con­flict­trans­for­ma­tie, her­stel en uit­ein­de­lijk tot ver­bon­den­heid.

Kernwapenwedloop

In een wereld waarin burgers in veilige, wel­va­rende staten wak­ker liggen van de op­war­ming van de aarde en de kern­wa­pen­wed­loop, pleit Pax Christi voor alles­om­vat­ten­de, glo­bale en coö­pe­ra­tieve veilig­heid. Het Mani­fest reikt daar­toe con­crete hand­vat­ten aan. Het wijst o.a. op het Nu­cle­air Non-Pro­li­fe­ratie Ver­drag (NPV) van 1968, waarin kern­wapen­staten be­loof­den zich te ont­wa­pe­nen en de rest van de wereld be­loof­de nooit kern­wapens te ver­wer­ven. Het VN-Ver­bods­ver­drag op Kern­wa­pens uit 2021 ging nog een stap verder: het ver­biedt kern­wapens. Het Mani­fest wijst op de be­den­ke­lijke hou­ding van Bel­gië2, dat als for­mele niet-kern­wa­pen­staat Ame­ri­kaanse tac­ti­sche kern­wa­pens huis­vest en het Ver­bods­ver­drag weigert te on­der­te­ke­nen, on­danks een breed draag­vlak daar­toe onder de be­vol­king.

Het VN-Ver­bods­ver­drag op Kern­wa­pens uit 2021 ging nog een stap verder: het ver­biedt kern­wapens. Het Mani­fest wijst op de be­den­ke­lijke hou­ding van Bel­gië, dat als for­mele niet-kern­wa­pen­staat Ame­ri­kaanse tac­ti­sche kern­wa­pens huis­vest en het Ver­bods­ver­drag weigert te on­der­te­ke­nen.

Voortbordurend op de kritiek op het klassieke vei­lig­heids­denken stelt het Mani­fest het voort­be­staan van de NAVO na de val van de Sovjet-Unie en het War­schau­pact aan de orde. Daarbij spreekt het over de NAVO als col­lec­tieve defensie­orga­ni­sa­tie, maar maakt on­vol­doende dui­de­lijk dat NAVO-in­ter­ven­ties zoals die in Joego­sla­vië, Kosovo, Irak, Af­gha­nis­tan en Libië over­wegend offen­sief waren, en de NAVO ten­deert naar een in­stru­ment dat puur Ame­ri­kaanse be­langen moet dienen3. Ver­wij­zend naar het succes van het Con­cert van Europa4 legt Pax Christi als al­ter­na­tief voor af­zon­der­lijke mili­taire alli­an­ties een col­lec­tieve vei­lig­heids­archi­tec­tuur op tafel, een con­cept waar­in staten el­kaars recht op vei­lig­heid er­ken­nen en samen­wer­ken bin­nen een regel­ge­vend kader dat oorlog moet voor­komen.

Aanhangers in de VS

Het idee van een collectieve veiligheidsarchitectuur heeft zelfs in de VS aan­hang­ers. In Foreign Affairs stellen Richard Haass (voor­zitter Coun­cil on Fo­reign Re­la­tions) en Charles Kup­chan (UGeorge­town pro­fes­sor inter­natio­nale poli­tiek) dat het einde van de over­heer­sing van het Westen in zicht is en zich een nieuwe multi­po­laire en ideo­lo­gisch diverse wereld aan­dient5. Om te voor­komen dat zo’n fun­da­men­tele tran­sitie leidt tot oor­log, stel­len de au­teurs, net als Pax Christi, een mon­di­aal con­cert van groot­mach­ten voor, naar het voor­beeld van het Con­cert van Eu­ro­pa. Een stuur­groep be­staan­de uit China, de EU, India, Japan, Rus­land en de VS zou de geo­po­li­tieke en ideo­lo­gische con­cur­rentie in be­dwang kun­nen hou­den, aldus de au­teurs, die weinig fidu­cie heb­ben in de G7, G20 en de VN-Vei­lig­heids­raad.

Zo’n “OVSE 2.0” zou de rol van de NAVO moeten over­nemen, om een plat­form te bieden voor per­ma­nent diplo­ma­tiek over­leg tussen de groot­machten.

Het Manifest bespreekt opties voor een organisatie die gesta­lte moet geven aan col­lec­tieve vei­lig­heid. Een ge­ac­tu­a­li­seerde VN-Vei­lig­heids­raad met aan­ge­past veto­recht, en een door­tas­ten­der Al­ge­mene Ver­ga­de­ring van de VN waarin alle staten één stem hebben, pas­seren de revue. Maar de in­te­res­sant­ste optie lijkt de op­waar­de­ring van de OVSE6 tot regio­nale col­lec­tieve veilig­heids­orga­ni­satie. Zo’n “OVSE 2.0” zou de rol van de NAVO moeten over­nemen, om een plat­form te bieden voor per­ma­nent diplo­ma­tiek over­leg tussen de groot­machten. Het Mani­fest zegt er wel niet bij dat zo’n optie een her­schre­ven Ver­drag van Lis­sa­bon vergt, een schier mis­sion im­pos­sible. Het Ver­drag kop­pelt im­mers het Euro­pese bui­ten­lands beleid aan dat van de NAVO, en daar­mee de facto aan dat van de VS.

Dilemma

Daarmee ligt tevens het dilemma bloot dat ver­scholen ligt in het vei­lig­heids­con­cept van Pax Christi: hoe krijgt men niet enkel de VS aan boord, waar de ha­vi­ken, die coûte que coûte wil­len vast­houden aan de uni­po­laire wereld onder Ame­ri­kaanse leiding, maar ook het Verenigd Koninkrijk, waar zowel de con­ser­va­tieven als Labour een uiterst vijan­dige hou­ding aan­nemen tegen­over elke mogend­heid die de status quo in de wereld in vraag stelt. Om maar te zwijgen over de extreem trans-Atlantisch denkende en o zo volgzame Duitsers, Fransen, Span­jaarden, Polen, Canadezen, Nederlanders, en, ja, ook Belgen. En er zal nog veel water door de Jor­daan moeten stromen alvorens landen als Is­raël en daar­mee de VS bereid zijn hun onder­danen te laten voor­ge­leiden aan een Inter­natio­naal Straf­hof met meer slag­kracht.

Oor­log, gel­dings­drang en do­mi­nan­tie zijn uni­ver­sele feno­me­nen, en ook in inter­na­tio­nale or­ga­ni­sa­ties die dienen om ge­schil­len te be­slech­ten, geldt het recht van de sterk­ste. Maar we moeten ons niet door pes­si­mis­me laten leiden.

Pax Christi pleit voor een communautaire defensie en een be­perkt Euro­pees leger dat moet focus­sen op be­scher­ming van het grond­gebied en hulp aan de natie, niet op mili­taire inter­ven­ties. Het Euro­pese leger moet worden in­ge­bed in “een goed wer­ken­de regio­nale en glo­bale col­lec­tieve vei­lig­heids­or­ga­ni­sa­tie”, de VN en even­tu­eel bin­nen een regio­nale (Euro­pese, Eura­zi­a­tische of Euro-At­lan­tische) col­lec­tieve veilig­heids­or­ga­ni­sa­tie zo­als een op­ge­waar­deerde OVSE of een fun­da­men­teel her­vormde NAVO waar een plaats wordt in­ge­ruimd voor Rus­land. Of Pax Christi een Bel­gische uit­stap uit de NAVO bepleit, zegt het niet met zoveel woor­den. Ook dat is im­mers een heet hang­ijzer: het gloed­nieuwe NAVO-hoofd­kwar­tier be­vindt zich in België, net als SHAPE, het cen­trale com­man­do­cen­trum van de NAVO.

Evaluatie

Een evaluatie van het Manifest is delicaat. Doorheen de ge­schie­de­nis staan de be­trek­king­en tussen landen en volken in het teken van een sur­vi­val of the fit­test. Oor­log, gel­dings­drang en do­mi­nan­tie zijn uni­ver­sele feno­me­nen, en ook in inter­na­tio­nale or­ga­ni­sa­ties die dienen om ge­schil­len te be­slech­ten, geldt het recht van de sterk­ste7. Maar we moeten ons niet door pes­si­mis­me laten leiden. Ini­ti­a­tie­ven als het Mani­fest kunnen bij­dra­gen aan het stre­ven naar een recht­vaar­di­ger samen­leving, min­der con­flict en min­der oor­log. We kun­nen ons op­trek­ken aan het Euro­pese pro­ject, dat stap voor stap toch maar geleid heeft tot 70 jaar vrede op ons con­ti­nent. Samen­werken, meer ge­za­men­lijk­heid, loont. In­tel­li­gent wer­ken aan con­flict­pre­ventie, paci­fi­ce­ren van con­flic­ten, dat is niet naïef, maar brood­nodig8.

Huisarts bij Geneeskunde voor het Volk wijlen Dirk Van Duppen bracht het goede nieuws dat de evo­lu­tie bij de mens me­cha­nis­men heeft ge­se­lec­teerd die ons diep ge­wor­teld ‘wij tegen zij’-denken kun­nen doen over­stijgen. De mens­heid be­schikt over sterke sociale in­stinc­ten, een aan­ge­boren nei­ging tot em­pa­thie, help­ge­drag en samen­wer­king, als­ook ver­mo­gens tot zelf­con­trole en ra­tio­nele zelf­re­flec­tie. Het is een mens­beeld dat spoort met dat van Pax Christi: mensen, groepen, or­ga­ni­sa­ties en staten wil­len samen­wer­ken. De wereld­samen­leving heeft nood aan goed func­tio­neren­de in­stel­ling­en waar af­spra­ken ge­maakt wor­den over ter­ri­to­ria­li­teit, part­ner­ships worden gesmeed, en waar men leert re­ke­ning houden met el­kaars be­lang­en.

Het Manifest geeft een sterk en moedig sig­naal in die rich­ting. Het al­ter­na­tief is oor­log, iets dat nie­mand wil.

*****

Noten

1 De Internationale Dag van de Vrede werd in 1981 met re­so­lu­tie 36/67 uit­ge­roe­pen door de Ver­enig­de Nat­ies. De dag is ge­wijd is aan het ver­ster­ken van de ide­alen van vrede, zowel binnen als tussen alle naties en volkeren.
2 Amerikaanse kernwapens uit ons land laten weg­halen is geen mis­sion im­pos­sible: Ca­na­da be­sloot in 1984 en Grie­ken­land in 2001 om zich te ont­doen van hun kern­wapens.
3 Herinner u de snedige opmerkingen van presentatrice Phara de Aguirre in het Vlaamse dui­dings­pro­gram­ma ‘De Af­spraak’ aan het adres van VUB-pro­fes­sor Jona­than Hol­slag: (1) “Wordt Eu­ro­pa niet een oefen­ter­rein voor het Ame­ri­kaanse leger” en (2) “Zijn wij dan niet de Ame­ri­kaanse agen­da aan het uit­voeren?”
4 Het negentiende-eeuwse Concert van Europa was struc­tu­reel multi­la­te­raal over­leg tus­sen het Ver­enigd Ko­nink­rijk, Frank­rijk, Rus­land, Prui­sen en Oos­ten­rijk dat een Euro­pees machts­even­wicht regelde.
5 Lookman, Paul, De wereld na Trump en Merkel. Europese ri­va­li­teit, neo­libe­ra­lisme en het machts­even­wicht, Geo­po­li­tiek in con­text, Koer­sel, 2021, p. 318.
6 De afkorting OVSE staat voor de Organisatie voor Veilig­heid en Samen­werking in Eu­ropa. De or­ga­ni­sa­tie telt 57 landen in Eu­ro­pa, Cen­traal-Azië en Noord-Ame­rika als lid en is daar­mee de groot­ste re­gio­nale vei­lig­heids­or­ga­ni­satie ter wereld. De spe­ciale waar­ne­mings­mis­sie van de OVSE naar Oe­kraïne (SMM) ging 21 maart 2014 van start, op ver­zoek van de Oe­kra­ïense regering. In het kader van de SMM hield de OVSE sinds 2014 toe­zicht op de na­le­ving van de wapen­stil­stand in Oost-Oekraïne. In haar jaar­ver­slag van 2012 meldt de or­ga­ni­sa­tie ge­de­tail­leerd het aan­tal ‘be­we­ging­en’ sinds juli 2014 van men­sen, men­sen in uni­form, fa­mi­lies met bagage, vracht­wa­gens, zieken­wagens, lijk­wagens, Rus­sische con­vooi­en rich­ting Oe­kra­ïne via de grens­post in Do­netsk, treinen en vlieg­tuigen, maar plakt daar, af­ge­zien van de Rus­si­sche con­vooi­be­we­ging­en, geen natio­na­li­teit op. Het geeft te den­ken dat het rap­port geen ge­kwan­ti­fi­ceerde op­gave doet van het aan­tal be­stands­schen­dingen, laat staan welke zijde zich daar­aan schul­dig maakte. Het vol­staat met het mel­den van “een toe­ne­mend aan­tal be­stands­schen­dingen en aan­wezig­heid en gebruik van ver­bo­den wapens”. In het con­flict dat onder OVSE-toe­zicht stond zijn meer dan 14.000 mensen om het leven gekomen.
7 Uitspraken van VUB-professor Jonathan Holslag in “De We­reld van So­fie” op VRT radio 1, op 21 sep­tem­ber.
8 Uitspraken van UGent-moraalfilosoof Patrick Loo­buyck in “De We­reld van So­fie” op VRT radio 1, op 21 sep­tem­ber.

Dit artikel verscheen eerder vandaag op Geopolitiek in context.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!