De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kerkgebouwen in stand houden is zinvol en sociaal verdedigbaar

donderdag 2 november 2023 22:34
Spread the love

De geloofspraktijk gaat zienderogen achteruit. Deze uitspraak is een opendeur intrappen.

Of men het aantal gelovigen kan meten aan de hand van het aantal “pilaarbijters” is een vraag waarop duidelijk NEEN kan geantwoord worden.

Ook vandaag zijn mensen er zich van bewust dat ons bestaan niet zinloos is . Ze vinden de zin van het leven in een geloof dat toekomst biedt. Een geloof dat na dit leven ieders leven tot voltooiing komt. Dit geloof is ruimer dan dit van de traditionele kerkganger.

Velen zijn helemaal niet gelovig en vinden het leven op zich absurd. Zij vinden wel dat ze dit leven best zinvol moeten invullen. Wat ik, als gelovige , zeker onderschrijf, want het leven is de moeite waard.

Het is niet omdat de geloofspraktijk daalt en omdat kerkelijke instanties vandaag in opspraak komen dat men alles wat met geloof te maken heeft moet weggooien. We mogen niet vergeten dat onze voorouders ten strijde trokken, wanneer destijds de Fransen alles inzake religie wilden vernietigen.

Ik denk aan de herbestemming van kerkgebouwen.

Kerkgebouwen in stand houden kost heel veel geld aan de gemeenschap en is dit verantwoord?

Vele kerkgebouwen hebben een historische waarde en moeten niet alleen om religieuze redenen in stand gehouden worden maar hebben inzake erfgoed een grote waarde.

Andere kerken hebben een waarde omdat ze de eigenheid van een dorpskern uitstralen , ze behoren tot de ziel van de lokale gemeenschap , parochie, dorp.

Nog andere kerken zijn gebouwd op gronden die toebehoorden aan eerder begoede families die door een schenking hun “ goed hart” lieten zien. Een afkopen van hun zielezaligheid.

Kerken kunnen behouden blijven omwille van hun historische waarde, of omdat ze door schenking voorbehouden zijn voor de eredienst. Andere kerken zullen veelal moeten herbestemd worden.

Alle kerken, de historische, de geschonken door notabelen en alle andere kerken moeten openstaan voor nevenbestemmingen. Zodat de ganse gemeenschap :gelovigen , anders gelovigen en niet gelovigen hier een plaats vinden om tot rust en bezinning te komen. Deze ruimten lenen zich niet tot commerciële activiteiten , barbecues , fuiven noch voor kantoorruimtes. Eerder tot plaatsen waar een ruime groep kan samenkomen rond zingeving in zijn ruimste betekenis. Een optreden van zangers met inhoud, een vreemdelingenconcert , een lezing inzake armoede, gezondheid, manier van leven….. dat moet allemaal kunnen. Wanneer men zich houdt aan een regeling waarbij het gebouw gebruikt wordt voor aangehaalde doeleinden is een ontwijding absoluut niet nodig. Het gebouw brengt immers mensen samen over zingevende thema’s, mensen samenbrengen is evangelisch pur sang.

Al deze kerken behouden kost veel geld, dat is zeker zo. Moet iedereen daarvoor betalen? We betalen dikwijls voor zaken waarmee we het moeilijk hebben. In een democratie is het niet altijd zoals ik het persoonlijk zou willen. Christenen betalen voor een moskee, Islamieten voor kerken. Gelovigen betalen voor het vrijzinnig humanisme en omgekeerd, Belgen in hart en nieren betalen voor de ijzertoren enz….de lijst is heel lang.

De dalende geloofspraktijk is een gegeven maar niet het enige er is en blijft nood aan zingeving en het blijven in stand houden van religieuze gebouwen is daar een deel van..

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!