De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Integratiedialoog in Oostende

Integratiedialoog in Oostende

dinsdag 3 juli 2012 13:35
Spread the love

Ik nam op vrijdag 29 juni 2012 deel aan een politiek debat over het integratiebeleid van stad Oostende. Aan de tafel zaten Krista Claeys (CD&V) Claude Pinet (Vlaams Belang) Ruben Pannecouke (OpenVLD) en Maxim Donck (NV.A). Het ging over de thema’s Huisvesting, Tewerkstelling, Inspraak en actuele thema’s o.a. 3e Oostendse moskee, meldpunt discriminatie, transitmigranten … Heb ik het goed gedaan? Ik weet het niet want zelfevaluatie is niet altijd evident maar heb direct na het debat de volgende melding gekregen op mijn twitter “Collins is een levende bewijs van allochtone  integratie in de politiek. Hij doet het goed’. 

Hieronder mijn visie op de behandelde onderwerpen

Huisvesting

 • Groen wil een actievere woonpolitiek die verder gaat dan sociale huisvesting, maar ook de betaalbaarheid en kwaliteit van de huisvesting en de leefbaarheid van de omgeving bewaakt.
 • Groen pleit voor een maximumfactuur voor huur om huren op de privé markt opnieuw betaalbaar te maken. Tegelijkertijd wil Groen een echte huurtoelage voor de lagere inkomens.
 • Groen wil een kordate  aanpak van huisjesmelkerij
 • Groen wil een drastische uitbreiding van het aantal sociale woningen, met nadruk op kleinschalige projecten, voldoende verscheidenheid en verstandig ingeplant in de woonwijk
 • Tot slot willen wij ook vernieuwende woonvormen als kangoeroewonen en co-living in Oostende, zelfs tussens oudere Oostendenaars en nieuwe Oostendenaars

Om het kopen van woningen in Oostende betaalbaar te maken, moeten projecten van sociale stadsvernieuwing ontwikkeld worden, met een goede mix tussen sociale woningen en de creatie van nieuwe ééngezinswoningen en appartementen. Betaalbaar wonen is algemeen probleem. In de voorbije 6 jaar  zijn er veel te veel dure appartementen in Oostende waarmee stad volgebouwd wordt. Bouwpromotoren krijgen te veel vrijheid onder de huidige coalitie van sp.a, CD&V en Open VLD.

Tewerkstelling

 • Vlaanderen telt ongeveer 46,000 werkzoekenden (bijna 26% van de bevolking).
 • Uit deze cijfers , is moeilijk uit te maken  wat het aandeel is van de Oostendse nieuwe Belgen.
 • Maar van o.a. leefloonbestand kunnen we afleiden dat de cijfers alarmerend hoog zijn.
 • Er is gebrek aan de politieke wil om werk te maken van het bestrijden van hoge werkloosheid bij de nieuwe Oostendenaars.
 • Het spreken van Nederlands is uitermate belangrijk maar wordt veelal gebruikt om de nieuwe Oostendenaars  buiten te houden. Dus discriminatie blijft een probleem op de arbeidsmarkt.
 • Het stadsbestuur startte in 2004 met een diversiteitsplan. Het plan moest, naast andere minderheidsgroepen (holebi, oudere werkzoekenden, vrouwen…) de werkkansen van de nieuwe Oostendenaars bevorderen. Na 2 jaar werking heeft men niet aan de rand van deze doelstelling geraakt. Wij zaggen ook geen concrete plannen om dit te doen. Als doelgroepvertegenwoordiger stelde ik danook voor aan de meerderheidspartijen (sp.a, OpenVLD en Cd&V) om:
  1. een grondige evaluatie van stadsbeleid betreffende hoge werkloosheid bij allochtonen uit te voeren
  2.  een doeltreffend diversiteitsbeleid dat tot de verhoging van de tewerkstellingskansen van de doelgroep zal leiden
  3.  realiseren van allochtonenwerkplan (naar anologie van de Jongerenwerkplan) met het Sociaal Hius als voortrekker gezien de aanzienlijk grote oververtegenwoordiging van de doelgroep in het leeflonersbestand
  4.  het stadsbestuur moet als grootste werkgever in Oostende een voorbeeldfunctie vervullen en dus meer allochtonen in dienst nemen

We zijn al gewoon aan  de arrogantie van de macht in Oostende. Dus krijgen we traditiegetrouw  geen antwoord van het stadsbestuur. De verantwoordelijke schepen heeft misschien meer zin in de vele feesten die de MARO organiseert dan werk maken van beleidswerk dat zou moeten leiden tot het verhogen van de werkkansen van de nieuwe Oostendenaars.

Inspraak

 • Dat er vandaag een  integratiedebat wordt georganiseerd n.a.v. de komende gemeenteraadsverkiezingen zonder een protestactie zoals in 2005 is een goede zaak.
 • In 2005 moest Groen eisen dat zowel de stemgerechtigde EU als niet-EU vreemdelingen worden aangeschreven door het stadsbestuur i.v.m gemeenteraadsverkiezingen. Maar zonder resultaat. Ook dit jaar hebben we dat gedaan. Wel met resultaat. Dit is een vooruitgang.  Groen feliciteert de integratiedienst hiervoor.
 • Maar inspraak gaat veel meer dan debat  en brieven schrijven. Het stadsbestuur moet zichzelf durven de vraag stellen: hoe efficient is onze beleid ten opzichte van de nieuwe Oostendenaar?
 • Een beleid dat  gebaseerd is op een verouderd onderzoek kan zeker zijn doelen en objectieven niet daadwerkelijk bereiken.
 • Groen meent dat het laatste onderzoek vanuit stad Oostende naar de leefomstandigheden en verwachtingen van de nieuwe Oostendenaars gebeurde in 1997. Behalve een paar losstaande bevragingen, baseert het stadsbestuur nog steeds zijn minderhedenbeleid op een verouderd  onderzoek.
 • Het kan inderdaad gezegd worden dat  de  ‘business as usual mentaliteit’ geldverspelling is. Ik weet niet hoelang de kiezers dit gaan dulden. Verandering is broodnodig!  

Integratiedienst

 • De Integratiedienst van stad Oostende doet zijn best en moet meer ondersteuning krijgen van het stadsbestuur.
 • De Minderhedenadviesraad Oostende (MARO) is een mooi beleidsinstrument maar moet meer ruimte krijgen om zelfstandig zijn dingen te kunnen doen zonder de constante bemoeienis  van de verantwoordelijke schepen: in de eerste 7 jaar waren er twee CD&V schepenen en in de laatste 5 jaar twee sp.a schepenen.
 • Door het incoherent beleid van de CD&V en sp.a blijft de MARO, na meer dan 10 jaar bestaan, nog in zijn kinderschoenen staan. Wat beleidswerk betreft kent de adviesraad geen echte hoogtepunten.
 • Groen steun het verder  bestaan van de integratiedienst op voorwaarde dat de verantwoordelijke schepen zorgt voor meer aandacht voor het  beleidswerk via de MARO

Meldpunt discriminatie Oostende

 • Met het meldpunt heeft de regio Oostende een krachtige hefboom gekregen in het strijd tegen discriminatie op basis van niet enkel ras en huidskleur maar ook geloof, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, afkomst, overtuiging… Maar hiermee is het werk niet af. Het meldpunt moet  verder uitgebouwd worden om optimaal te functioneren.
 • De intenties van stad en OCMW over het meldpunt discriminatie waren  van in het begin verdacht.
 • Eerst en vooral wilde de burgemeester niets van het meldpunt horen. Het was onder druk van een petitieactie die de coalitie van sp.a, CD&V en Open VLD deed veranderen van standpunt. Een meldpunt mag volgens de coalitie pas  van start gaan in Oostende maar dan moet het weggestop worden ergens in het OCMW. Geen bekendmaking.
 • In de raadzitting van maart 22 maart 2011 kreeg ik al te weinig  formele communicatie vanuit het Sociaal Huis naar het werkveld toe om het meldpunt aan te kondigen. De ondervertegenwoordiging van het werkveld op het voorstellingsmoment op 8 maart van het meldpunt was  een klare getuigenis van een verkeerd  startschot.
 • Aan de hand van de begroting 2012 stelden we vast in onze begrotingbespreking dat er geen daadwerkelijke plannen zijn om het meldpunt ruim bekend te maken. De MARO is vragende partij om nauw samen te werken met het meldpunt maar kreeg geen groen licht van het OCMW.
 • Ervaring van bestaande meldpunten leren dat het meldpunt tot mislukking is gedoemd zonder de passende communicatie naar het werkveld en de burgers.

We moeten dringend stoppen met de illusie dat een meldpunt zichzelf zal bekendmaken.

Derde moskee in Oostende

 • Groen meent dat er in Vlaanderen vrijheid van godsdienst is , ook in Oostende.
 • De moskee valt onder de wetgeving en normaliter wordt deze regelgeving gecontroleerd door de bevoegde instanties
 • Er zijn verder veel meer dan drie kerken in Oostende. Waarom is het dan een probleem dat er in Oostende een  derde moskee wordt opgericht .  Zijn ze wettelijk in orde? Dan is het geen probleem. Wij moeten de overheid gewoon hun werk laten doen
 • De tweede moskee heeft al zijn sociaal-cultureel nut bewijzen. De moskee is een open huis voor iedereen geworden met tal van socio-culturele en educatieve activiteiten voor zowel de Oostendse moslim gemeenschappen als voor de buurtbewoners.
 • Een moskee kan, en is een volwaardige maatschappelijke instelling die zijn kans moet krijgen. 

Transitmigranten

 • Ik verzet me tegen de term ‘transitillegalen’ en verkies om de mensen als ‘transitmigranten’ te beschrijven.
 • Ik stel ook vast dat alle meerderheidspartijen plus de NV.A hier aanwezig spreken van een harde aanpak van de transitmigranten door de politie.
 • Die harde aanpak doet me denken aan politiehonden die werden losgelaten tegen transitmigranten.
 • Het breek mijn hart om jongeren te ontmoeten die gebeten zijn door politiehonden. Het CAW moest op een zekere moment tussenkomen samen met een dierenarts die bevestigde dat het wel degelijk om hondenbeten ging, geen losstaande incidenten maar dagelijks, systematisch en continu. Enige misdaad: de mensen beschikken niet over geldige verblijfsdocumenten.
 • Ik hoop van harte dat de harde aanpak geen hondenbeten impliceert.
 • Transitmigratie hoort bij de kenmerken van een havenstad zoals Oostende. Middelen worden ook vrijgemaakt door de overheid om problemen eigen aan een havenstad aan te pakken. Misschien ontoereikend maar het stadbestuur moet goed zijn prioriteiten bepalen.
 • Wat heeft Oostende nodig om transitmigratie aan te pakken? Groen blijft voorstaander van een afdeling van de dienst vreemdelingenzaken met een loket in Oostende. Dit zal zorgen voor snelle beslissing over wie mag blijven en wie niet. Na een transparent proces kan volgens ons een terugkeerproces opgestart worden. Menselijk opvang moet een essentiële deel van het proces vormen. Zo stoppen we hondenbeten!

Collins NWEKE

raadslid OCMW Oostende
 

take down
the paywall
steun ons nu!