De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foutief opgesteld verkeersbord in Leuven

Foutief opgesteld verkeersbord in Leuven

vrijdag 4 maart 2011 10:39
Spread the love

 

Een tijdelijk verkeersbord (doodlopende straat) van een aannemer stond gedurende 4 maanden foutief opgesteld in de Voorzorgstraat in Leuven. Zelfs na melding door de burger op 24 augustus bleef het bord nog 6 weken foutief opgesteld.

Sinds ongeveer juni 2010 stond in de Voorzorgstraat op een 50-tal meter van de Bankstraat een tijdelijk verkeersbord doodlopende straat. Gezien de straat niet doodlopend is en er ook geen werken waren, vonden we dit onbegrijpelijk.

Dienst Verkeersorganisatie en Mobiliteit

Gezien ook dat het bord er al ongeveer 2 maanden foutief stond, hebben we (ik en mijn vriendin Anne die in de Bankstraat woont) op 24 augustus 2010 een brief naar de dienst verkeersorganisatie en mobiliteit geschreven. Deze brief bleef onbeantwoord. In het antwoord via de ombudsvrouw van 19 oktober zegt de heer Vanmeerbeek van de dienst verkeersorganisatie en mobiliteit “dat het achterblijven van het verkeersbord F45 (doodlopende straat) ter hoogte van de Voorzorgstraat inderdaad een vergetelheid betreft, die inmiddels werd rechtgezet aangezien het bord bij controle door POLITIE nietmeer aanwezig was en dat het bord initieel werd geplaatst in gevolge de heraanleg van de Bankstraat en dat dit vermoedelijk door de aannemer die de werken uitvoerde werd ‘achtergelaten.'”

                                  Stadsbestuur

Een maand later, op 24 november 2010, krijgt mijn vriendin een brief van het stadsbestuur getekend door schepen meneer Dirk Robbeets. Het stadsbestuur schrijft: “In zitting van 21 oktober 2010 heeft de werkgroep signalisatie kennis genomen van uw schrijven. Het bord F45 (doodlopende straat) ter hoogte van de hoek Bankstraat-Voorzorgstraat werd aanvankelijk geplaatst door de aannemer in het kader van de heraanleg van de Bankstraat en werd ondertussen weggenomen”. Van “vergetelheid” wordt nu zelfs niet meer gesproken.
Dit is wel zeer verbloemd uitgedrukt. Er zitten een paar onwaarheden in de brieven.
De uitleg (heraanleg Bankstraat) is foutief en er werd geen rekening gehouden met de melding van de burger.
Het stadsbestuur heeft gewoon deze foutieve bewering overgenomen van de stadsdienst zonder de waarachtigheid van deze informatie na te trekken.

De uitleg (heraanleg Bankstraat) is foutief

Het bord stond in de Voorzorgstraat, 60 meter van de hoek met de Bankstraat en werd geplaatst zeker niet “in het kader van de heraanleg van de Bankstraat” maar wel wegens werken in de Heilige Geeststraat. De Voorzorgstraat is een verbindingsweg tussen de Bankstraat en de Heilige Geeststraat en aangezien het tijdelijke verkeersbord er stond ter informatie van de auto’s komende van de Bankstraat, ging het dus over werken die zich situeerden achter het bord, meer bepaald in de Heilige Geeststraat.
Ik dacht dat het over werken ging op de hoek van de Heilige Geeststraat en de Voorzorgstraat maar een buurtbewoner heeft meegedeeld dat het bord daar werd geplaatst door een aannemer in verband met het gieten van beton in de kelder van een bouwwerf op de hoek Heilige Geeststraat/Tervuursestraat. Deze opdracht heeft slechts een paar dagen geduurd.
De foutieve uitleg toont dat de bevoegde stadsdienst weinig aandacht aan onze brief gegeven heeft en dus ook weinig over dit dossier lijkt te kennen.

Er werd geen rekening gehouden met de melding van de burger.

Nu is het zo dat het verkeersbord ‘doodlopende straat’ daar al foutief stond sinds ergens in juni. Ook nadat de burger het gemeld heeft op 24 augustus aan de bevoegde dienst, is het bord nog 6 weken “vergeten” achtergebleven. Ik vind dit een nalatigheid of een fout.
Ongeveer 4 maanden bleef het foutief opgesteld nadat de hierbij betrokken werken afgelopen waren.
Op 4 oktober zagen we toevallig de wijkagent in de straat en hebben we daarover met hem gepraat. Het bord was één uur later weg.
Hoelang zou het bord daar anders nog foutief opgesteld gebleven zijn?

Het verkeersbord heeft materiële (verlies van tijd en brandstof door een mogelijke omleiding van een paar kilometers) en morele schade (ergernis) veroorzaakt aan de automobilisten van duizenden auto’s die geloof hechtten aan de juistheid van het verkeersbord en rondgereden zijn. Als buurtbewoners heeft dit ons ook morele schade gebracht omdat we met lede ogen moesten aanzien wat er gebeurde. Bovendien was, in de laatste twee weken van augustus, door een ander foutief opgesteld bord in de Bankstraat ter hoogte van de Voorzorgstraat (verboden doorgang/doodlopende straat), de Bankstraat zelf ook gedeeltelijk afgesloten.

Ik vind dat we onze burgerplicht volbracht hebben door de bevoegde dienst te informeren over een foutief opgesteld bord en we hadden verwacht dat het binnen een paar dagen weggehaald zou zijn, wat niet gebeurd is.
We werden gewoon voor de gek gehouden met een foutieve uitleg. Ik vind dit onaanvaardbaar van de politiedienst en het stadsbestuur tegenover de burger die een fout gemeld heeft.

Waarom werd geen rekenschap aan de aannemer gevraagd?
De aannemer heeft een fout gemaakt door het bord te vergeten en de bevoegde dienst heeft een fout gemaakt door een gebrekkig toezicht, zelfs na de melding door de burger. Het stadsbestuur heeft gewoon de foutieve uitleg van de stadsdienst overgenomen.

                           Provinciegouverneur

De foutieve uitleg wordt ook overgenomen door de provinciegouverneur

Gezien deze uitleg foutief is, hebben we allebei een brief naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant gestuurd.
Zijn antwoord is zeer ontstellend: “De lokale politie verklaart dat er op uw klacht reeds een uitvoerig antwoord werd geformuleerd door de ombudsdienst van de stad en door het college van burgemeester en schepenen. De lokale politie voegt hier nog aan toe dat intussen zowat alle schepenen, enkele gemeenteraadsleden en nogmaals de ombudsdienst van de stad Leuven, bestookt zouden worden met klachtbrieven over bovenvermeld thema. Volgens de politie is de enige problematiek in deze dat jullie blijkbaar niet tevreden zijn met het antwoord dat jullie verkregen. Aangezien alle brieven werden beantwoord, lijkt het de lokale politie meer dan logisch dat verdere briefwisseling kan worden gestopt.”

In feite verklaart de provinciegouverneur hiermee dat de burger zich tevreden moet stellen met een foutieve uitleg van de burgemeester en een politiedienst.  

We vielen van onze stoel van de ontstellende ondemocratische inhoud van de brief.. Het is toch een recht van de burger om op te komen voor de waarheid, de gerechtigheid, het recht op een juiste uitleg en het recht op de rechtzetting van een foutieve uitleg.
Ik vind dat de provinciegouverneur zijn toezichtfunctie niet goed uitgeoefend heeft. Hij heeft  gewoon opgetreden als woordvoerder van de stadsdienst, onwaarheden inbegrepen, want we hebben slechts één keer naar de ombudsvrouw en één keer naar de heer Dirk Robbeets geschreven en contact genomen met één gemeenteraadslid van Groen!.
Hij heeft absoluut niet geantwoord op de inhoud van de brief wat toont dat hij de brief niet met aandacht gelezen heeft. Hij heeft dit dossier niet bestudeerd.Hij kent waarschijnlijk de locatie van de Bank- en Voorzorgstraat niet. Het komt hierop neer dat de burger monddood gemaakt wordt.
We schrijven brieven omdat de uitleg van de stadsdienst en het stadsbestuur foutief is en ook omdat het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid niet genomen heeft tegenover de “vergetelheid” van de aannemer en van de bevoegde stadsdienst.
De provinciegouverneur heeft gewoon de stadsdienst beschermd en dit ten nadele van een kwaliteitsvolle dienst aan de burger en aan de gemeenschap.
Ik vind dat het weinig respect toont voor de burger dat we geen rechtzetting van de foutieve uitleg gekregen hebben.

Actualisering op 18 april 2011:

Vlaamse minister van binnenlands bestuur

Na contact met de Vlaamse minister van binnenlands bestuur de heer Geert Bourgeois heb ik een antwoord op mijn klacht gekregen: “De klacht betrof het woord van mevrouw De Boeck (mijn vriendin) tegenover het woord van het stadsbestuur en dit over voldongen feiten. Aangezien beide partijen voet bij stuk hielden, was het voor de diensten van de gouverneur in de gegeven omstandigheden niet mogelijk om de ware toedracht van het bewuste verkeersbord te achterhalen of nog iets aan de aangehaalde feite te wijzigen. Tot slot deel ik het standpunt van de gouverneur dat uit het toegestuurde dossier van de stad Leuven blijkt dat de stad Leuven uw klachten correct heeft behandeld. Het feit dat u het niet eens bent met zijn antwoord, neemt niet weg dat het stadsbestuur van Leuven op een gepaste manier met uw klacht is omgegaan. Ik ben van oordeel dat de gouverneur in dit dossier geen fout kan worden verweten”
Het is allemaal niet waar wat de minister schrijft, het gaat absoluut niet over mijn woord tegenover het woord van het stadsbestuur. Het gaat over bepaalde feiten.
*de uitleg van de stadsdienst is foutief: Het verkeersbord stond ten dienste van de auto’s die kwamen van de Bankstraat en dus was het totaal onmogelijk dat dit te maken had met werken ín de Bankstraat.
*De stadsdienst heeft geen rekening gehouden met de melding van de burger.
Het bord werd pas verwijderd 6 weken daarna, na een gesprek met de wijkagent, het verkeerd opgestelde bord heeft materiële en morele schade aan meer dan 1000 automobilisten veroorzaakt.
Ik zie geen ‘woord tegen woord’ situatie maar wel een lokale politie die een fout maakt, namelijk dat er weinig aandacht gegeven wordt aan de melding van de burger, het dossier niet goed bestudeerd is en er dus een foutieve uitleg aan gegeven wordt. Een stadsbestuur dat een foutieve uitleg overneemt om een fout van een stadsdienst te beschermen, een gouverneur die zijn toezichtfunctie niet ten gronde uitoefent om een fout van een stadsbestuur te beschermen en een Vlaams minister die zijn werk niet serieus doet om een toezichtfout van een gouverneur te beschermen. En dit allemaal in het nadeel van een kwalteitsvolle dienst aan de burger en de gemeenschap.
De gouverneur en de minister geven geen antwoord op de “inhoud” van de klacht. De burger wordt voor de gek gehouden.
Intussen heb ik nog steeds geen rechtzetting gekregen van de foutieve uitleg en nog steeds geen uitleg over de reden waarom geen rekening gehouden werd met de melding van de burger.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!